7 - Manual Servicii Sociale Integrate I

Description
Social Services Institution Building in Romania An EU-funded project implemented by BBI – STAKES – ADECRI and PwC Romania VOLUMUL I Pentru Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 07- 11 MARTIE 2005, SINAIA 04- 08 APRILIE 2005, SINAIA Social Services Institution Building (SSIB) – RO 0108.02 1 CUPRINS PARTEA I 1. Maria MARINAKOU – Expert senior UE Metode de evaluare şi instrumente de evaluare ale proiectului SSIB……............ …1 Etosul şi principiile muncii sociale

Please download to get full document.

View again

of 108
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 108

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Social Services Institution Building in Romania An EU-funded project implemented by BBI – STAKES – ADECRI and PwC Romania VOLUMUL I Pentru Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie aCopilului 07- 11 MARTIE 2005, SINAIA04- 08 APRILIE 2005, SINAIA Social Services Institution Building (SSIB) – RO 0108.02 1  CUPRINSPARTEA I 1. Maria MARINAKOU – Expert senior UE1.1Metode de evaluare şi instrumente de evaluare ale proiectului SSIB……............…1 .2 Etosul şi principiile muncii socialeantidiscriminatorii .........................................191.3Evoluţia comunităţii şi muncacomunitară……………………………………...................222. Inge DANIELSEN - Expert senior UE.1Participarea utilizatorului la serviciile sociale integrate & la evaluarea serviciilorsociale – perspectivăglobală...................................................................................293. Asun Llena BERNE - Expert senior UE.1Cartografierea serviciilor sociale din România. Starea actuală…………….......………344. Marian PREDA, Vlad GRIGORAŞ, Dana PESCARU  .1Indicatorii sociali: definiţii, funcţii şi principii deelaborare……............................445. Cosmin BRICIU .1Strategia incluziunii sociale şi măsurarea incluziunii sociale ………………......…......616. Vlad GRIGORAŞ .1 Statistica socială în asistenţasocială………………………………………………….............727. Róbert KOVÁCS - Expert extern UE pentru SSIB.1 Prezentarea proiectelor CIARIS şi STEPCEE………………………………………………...............788.  Jacek KRÓLIKOWSKY - Expert extern UE pentru SSIB .1 Introducere în politica structurală a UE cu accent pe Fondul SocialEuropean......83 Social Services Institution Building (SSIB) – RO 0108.02 2  PARTEA II - ANEXE 9 . Jan Spooren - Expert extern UE pentru SSIB9.1   Introducere în calitate9.2 Organizarea internă a ameliorării calităţii9.3 Argumentare9.4 Ordinul Ministerial 42210.  Jacek KRÓLIKOWSKY - Expert extern UE pentru SSIB10.1 Introducere în Fondurile Structurale Europene10.2 Fişe de lucru Consiliile Judeţene11. Hanne KROGSTRUP 11.1 Evaluarea utilizatorului în practica12. Maria MARINAKOU - Expert extern UE pentru SSIB12.1Reguli fundamentale pentru Grupul de lucru13. Róbert KOVÁCS - Expert extern UE pentru SSIB13.1CIARIS pe scurt14. Peter Theunisz  14.1 Grila de evaluare14.2 Formular cerere de grant14.3 Sesiunea 515. Asun Llena Berne 15.1 Diagnostic strategic15.2 Rezultate chestionar Workshop National Social Services Institution Building (SSIB) – RO 0108.02 3  Maria MARINAKOU Metode de evaluare si instrumente SSIB Metode de evaluare si instrumente SSIB Evaluarea proiectuluiEvaluarea proiectului se concentrează pe un singur proiect definit printr-un set legat de activităţipe o anumită perioadă de timp. Evaluarea furnizează informaţii pentru îmbunătăţirea proiectuluicare se dezvoltă şi progresează. Informaţiile sunt colectate pentru a se putea stabili dacă el sedesfăşoară aşa cum a fost planificat, dacă îşi atinge scopurile şi obiectivele declarate înconformitate cu limita de timp propusă. Constatările evaluării sunt folosite şi pentru a se stabili dacăproiectul trebuie să continue aşa cum se desfăşoară acum sau sunt necesare modificări. ÎnEvaluarea proiectului proiectarea evaluării şi strângerea datelor încep atunci când începe şiproiectul. Strângerea datelor se face conform unei scheme stabilite (de exemplu, la fiecare 6 luni, odată pe an etc.) şi oferă informaţii pentru a sprijini continuarea recomandărilor, modificarea şi/sauanularea unor activităţi şi strategii ale proiectului. Adesea, dar nu întotdeauna, Evaluatorul deProiect este un membru al personalului de proiect.Evaluarea proiectului poate cuprinde examinarea unor componente speciale. Componenta unuiproiect poate fi un sub-proiect, o abordare specifică de instruire a personalului, o practicăprofesională, o intervenţie de sănătate sau o strategie de management. Evaluarea uneicomponente examinează măsura în care au fost atinse scopurile acesteia (aceste scopuri sunt unsubset de scopuri generale ale proiectului) în care componenta contribuie la succesul sau eşeculproiectului, în general.Evaluările pot servi în multe feluri şi pot furniza date critice pentru luarea deciziei în toate fazeleelaborării şi implementării proiectului. Deşi unii oameni au sentimentul că evaluarea este o activitate împotriva proiectului, dacă este făcută bine, ea este în realitate în favoarea proiectului. Esteimportant să reţinem că evaluarea este un proces, nu un singur lucru. Atunci când este bine făcută,evaluarea poate să ajute la informarea managerilor cu privire la progresul proiectului, poate servi laclarificarea scopurilor şi a obiectivelor, poate oferi informaţii importante cu privire la ceea ce mergebine şi la ceea ce merge prost şi de ce. Evaluarea programului Evaluarea programului poate fi gândită ca ceea ce determină valoarea mai multor proiecte legate.Ea examinează proiectele luate împreună, stabilind utilitatea activităţilor şi a strategiilor aplicate, înlumina unui scop politic general. În secţiunea următoare descriem trei tipuri generale de studii de evaluare: (1) Evaluarea Planificării,(2) Evaluarea formativă (implementare şi progres) şi (3) Evaluarea sumativă. Social Services Institution Building (SSIB) – RO 0108.02 1
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks