7. Makinak Eta Aurrerapen Teknikoak-Ariketak

Description
7. MAKINAK ETA AURRERAPEN TEKNIKOAK INGURUAREN EZAGUERA LEHEN HEZKUNTZA 6. MAILA IBAIZABAL Laburpen- Ariketak: Nekane R. MAKINAK 1.-ZER DIRA MAKINAK? …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 2.- ZERTARAKO SORTU ZIREN? …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 3.- MAKINA M

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
       7.MAKINAK ETAAURRERAPENTEKNIKOAK              INGURUAREN EZAGUERALEHEN HEZKUNTZA 6. MAILAIBAIZABALLaburpen- Ariketak: Nekane R.     MAKINAK  1.-ZER DIRA MAKINAK?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  2.- ZERTARAKO SORTU ZIREN?     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…    3.- MAKINA MOTAK   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…    4.- GAUR EGUN ZERTARAKO ERABILTZEN DITUGU MAKINAK?   o   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………….. o   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. o   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. o   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     MAKINAK ETA ENERGIA    1.- ZER BEHAR DUTE MAKINEK FUNTZIONATZEKO?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Erabiltzen duten energia mota…   1.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………3.   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….4.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………MAKINAK ETA ENERGIA                MAKINA BAKUNAK 1.- ZER DIRA?……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….   MAKINA BAKUNAK :1.-TXIRRIKA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….…2.-PLANO MAKURTUA      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…3.-ZIRIA    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4.-TORLOJUA    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5.-PALANKA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…          
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks