ตารางผลงานและประสบการณ ด านการอน ร กษ พล งงาน ย อนหล ง 7 ป (พ.ศ.2548-ป จจ บ น) ของบร ษ ท เอ นโซล จ าก ด - PDF

Description
ช อ 1 Value Engineering for Tesco Supermarket at Banpaew, Samutsakorn บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ศ กษางาน Value Engineering ในระบบงานว ศวกรรมเคร องกลและไฟฟ า โดยการตรวจว ดค าการใช พล งงานไฟฟ า ก.ย.49

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 36 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อ 1 Value Engineering for Tesco Supermarket at Banpaew, Samutsakorn บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ศ กษางาน Value Engineering ในระบบงานว ศวกรรมเคร องกลและไฟฟ า โดยการตรวจว ดค าการใช พล งงานไฟฟ า ก.ย.49 ก.พ จร งในตลาดโลต ส สาขาบ านแพ ว 2 Tesco Lotus at Sampran, Samutsakorn บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ให ค าปร กษาและควบค มงานระบบไฟฟ า ระบบประปา ระบบปร บอากาศ และระบบส ขาภ บาล ต.ค.49 ก.พ Tesco Lotus Supermarket at Phon, Khonkaen บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ให ค าปร กษาและควบค มงานระบบไฟฟ า ระบบประปา ระบบปร บอากาศ และระบบส ขาภ บาล ต.ค.49 ม.ค Jones Lang Lasalle บร ษ ท โจนส แลง ลาซาลล ให ค าปร กษาด านงานบร หารอาคารให ก บกองท นกบข. ซ งประกอบด วยอาคาร อ บด ลราฮ มเพลส, ต.ค.49 ต.ค (ประเทศไทย) อาคารบางกอกซ ต, และอาคารGPF ว ทย 5 Home Pro Ekamai - Ramindra บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ให ค าปร กษาและควบค มงานก อสร างระบบไฟฟ า ระบบประปา ระบบปร บอากาศ และระบบส ขาภ บาล พ.ย.49 ม.ค Siam Makro Saraburi บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ให ค าปร กษาและควบค มงานก อสร างระบบไฟฟ า ระบบประปา ระบบปร บอากาศ และระบบส ขาภ บาล ก.ค.50 พ.ย ตรวจสอบอาคารและอ ปกรณ ประกอบของอาคารว นแปซ ฟ คเพลส บร ษ ท โจนส แลง ลาซาลล ตรวจสอบความม นคงแข งแรงของอาคาร ม พ นท ประมาณ 71,632 ตารางเมตร ต.ค.50 ม.ค (ประเทศไทย) ตรวจสอบระบบและอ ปกรณ ประกอบอาคาร ตรวจสอบระบบและอ ปกรณ ต างๆของอาคารเพ ออพยพผ ใช อาคาร ตรวจสอบระบบบร หารการจ ดการความปลอดภ ยในอาคาร 8 ตรวจสอบอาคารและอ ปกรณ ประกอบของอาคารอ ต ลไทย บร ษ ท โจนส แลง ลาซาลล ตรวจสอบความม นคงแข งแรงของอาคาร ม พ นท ประมาณ 10,174 ตารางเมตร ต.ค.50 ธ.ค (ประเทศไทย) ตรวจสอบระบบและอ ปกรณ ประกอบอาคาร ตรวจสอบระบบและอ ปกรณ ต างๆของอาคารเพ ออพยพผ ใช อาคาร ตรวจสอบระบบบร หารการจ ดการความปลอดภ ยในอาคาร 9 ตรวจสอบอาคารและอ ปกรณ ประกอบของอาคารเสร มม ตร ทาวเวอร บร ษ ท โจนส แลง ลาซาลล ตรวจสอบความม นคงแข งแรงของอาคาร ม พ นท ประมาณ 77,584 ตารางเมตร ต.ค.50 ธ.ค (ประเทศไทย) ตรวจสอบระบบและอ ปกรณ ประกอบอาคาร ตรวจสอบระบบและอ ปกรณ ต างๆของอาคารเพ ออพยพผ ใช อาคาร ตรวจสอบระบบบร หารการจ ดการความปลอดภ ยในอาคาร 10 Siam Makro Pranburi and Petchburi บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ให ค าปร กษาและควบค มงานก อสร างระบบไฟฟ า ระบบประปา ระบบปร บอากาศ และระบบส ขาภ บาล ก.ย.50 พ.ย ก าหนดมาตรการเพ อลดก าซคาร บอนไดออกไซด บร ษ ท เอก-ช ย ด สทร บ วช น ซ สเทม วางแผนและศ กษาความเหมาะสมในการลงท นเม อเท ยบก บแผนเด ม ก.พ.51 ก.พ ส งเสร มด านการอน ร กษ พล งงาน ส งเสร มการลดการปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ช อ 12 Professinal Service for Jones Lang Lasalle บร ษ ท โจนส แลง ลาซาลล ให ค าปร กษาด านงานบร หารอาคารให ก บกองท นกบข. ซ งประกอบด วยอาคาร อ บด ลราฮ มเพลส, ต.ค.50 ต.ค (ประเทศไทย) อาคารบางกอกซ ต, และอาคารGPF ว ทย 13 ส งเสร มการใช น าร อนพล งงานแสงอาท ตย ด วยระบบ กรมพ ฒนาพล งงานทดแทน ส งเสร มประชาส มพ นธ ท ม การใช ระบบผล ตน าร อนพล งงานแสงอาท ตย ด วยระบบผสมผสาน ม.ค.51 เม.ย.52 บร ษ ท ป ญญา คอนซ ลแตนท 0801 ผสมผสาน ป ท 2 และอน ร กษ พล งงาน บร หารจ ดการตรวจสอบการต ดต งแผงร บร งส แสงอาท ตย ศ กษาความเป นไปได เบ องต นและออกแบบเบ องต นของสถานประกอบการท ม การใช น าร อน จากพล งงานแสงอาท ตย และแหล งความร อนเหล อท ง 14 อน ร กษ พล งงานอาคารกล มเคร อ CPN (ส วนพลาซ า) บร ษ ท ม ตรเทคน ค ลคอนซ ลแท นท ด าเน นการส ารวจ รวบรวม ตรวจว ดและว เคราะห การใช พล งงานตาม พ.ร.บ.การส งเสร มอน ร กษ พล งงาน ก.พ.51 ม.ค พร อมจ ดท ารายงานเป าหมายและแผน รวมถ งบร หารพร อมให ค าแนะน าในการต ดต งระบบ 15 การจ ดท ารายงานเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน บร ษ ท ทร พย สก ล ตรวจว ดและว เคราะห การใช พล งงานและประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน ก.พ.51 เม.ย จ ดท ารายงานเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน ตาม พรบ New Initiative Carbon Footprint Fresh DC Lum Luk Ka บร ษ ท เอก-ช ย ด สทร บ วช น ซ สเทม ศ กษามาตรการการอน ร กษ พล งงานทางเล อกใหม โดยท าการหาเง นลงท น, ค าบ าร งร กษา, ผลประหย ดและค นท น ม.ค.51 ก.พ พร อมท งศ กษาผลกระทบจากการลดก าซคาร บอนไดออกไซด ซ งปล อยออกส บรรยากาศ และท าหน าท ประสานงานก บผ ออกแบบ ในการลงรายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงานลงในแบบก อสร าง พร อมท งให ค าปร กษาระหว างการก อสร าง 17 Cold Storage DC at A.Lum Luk Ka บร ษ ท เอก-ช ย ด สทร บ วช น ซ สเทม ศ กษาและว เคราะห เพ อลดการปล อย CO2 เม.ย.51 ต.ค Carbon Emission Reduction Project Plan Year 09/10 บร ษ ท เอก-ช ย ด สทร บ วช น ซ สเทม ก.พ.51 ม.ย อน ร กษ พล งงานโรงงานแมทเทล กร งเทพ บร ษ ท แมทเทล กร งเทพ ตรวจสอบและว เคราะห การใช พล งงาน เม.ย.51 ม.ย จ ดท ารายงานเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน จ ดท ารายงานสร ปมาตรการอน ร กษ พล งงาน 18 อน ร กษ พล งงานศ นย การค าแฟช นไอส แลนด บร ษ ท สยามร เทลด เวลล อปเม นท เป นท ปร กษาด านการอน ร กษ พล งงานให ก บศ นย การค าแฟช นไอส แลนด ธ.ค.51 พ.ย พ ฒนาบ คลากรการอน ร กษ พล งงานจากกรณ ต วอย างในอ ตสาหกรรม กรมพ ฒนาพล งงานทดแทน ศ กษาและรวบรวมข อม ลต างๆท เก ยวก บการอน ร กษ พล งงานในอ ตสาหกรรมต างๆ เม.ย.51 เม.ย.52 บร ษ ท ป ญญา คอนซ ลแตนท 0818 ท ประสบความส าเร จ และอน ร กษ พล งงาน เพ อน ามาค ดเล อกอ ตสาหกรรมและน ามาจ ดท าค ม ออน ร กษ พล งงานและจ ดฝ กอบรม จ านวน 700 คน 20 ตรวจว ดประส ทธ ภาพพล งงานใน Boiler&Air Cooled Chiller บร ษ ท เนช นแนล สตาร ช ตรวจว ดประส ทธ ภาพพล งงานของ Air Cooled Chiller ม.ย.51 ม.ย แอนด เคม เค ล ตรวจว ดประส ทธ ภาพพล งงานของ Boiler แบบท อไฟ จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงาน 21 Energy TAX Incentives Program Consultants บร ษ ท เอก-ช ย ด สทร บ วช น ซ สเทม ตรวจว ดและพ ส จน ผลการประหย ดพล งงาน (ECM) ก อนและหล งการด าเน นการ ก.ค.51 พ.ย ช อ เป นผ ช วยและประสานงานระหว างล กค าก บกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน 22 งานออกแบบระบบปร บอากาศและไฟฟ า บร ษ ท น นยางการทออ ตสาหกรรม ออกแบบงานระบบปร บอากาศและระบบไฟฟ าอาคารส าน กงาน พ.ค.51 พ.ค อน ร กษ พล งงานอาคารโรงเร ยนอน บาลจ ฑาภรณ บร ษ ท เจ บเซ น แอนด เจ สเซ น ตรวจว เคราะห ผลประหย ดส าหร บระบบปร บอากาศแบบ VRF ส.ค.51 ก.ย มาร เก ตต ง (ท ) ท ารายงานสร ปผลการว เคราะห 24 จ ดท าเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน บร ษ ท บ กซ ซ เปอร เซ นเตอร จ ดท ารายงานเป าหมายและแผน ตาม พรบ ตรวจว ดและว เคราะห การใช พล งงานและประเม นศ กยภาพ ก.ย.51 พ.ย ตรวจว ดประส ทธ ภาพการใช พล งงาน Air Cooled Chiller บร ษ ท เนช นแนล สตาร ช ตรวจว ดประส ทธ ภาพพล งงานของ Air Cooled Chiller ก.ย.51 ต.ค แอนด เคม เค ล จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงาน 26 งานปร บปร งแบบก อสร างสถาบ นการด บเพล งและบรรเทาสาธารณภ ย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ กษาด านผลกระทบส งแวดล อม ด านการลดขนาด และด านการทบทวนการส ารวจ ก.พ.52 ก.ค ออกแบบโครงสร างก อสร างสถาบ นด บเพล งและบรรเทาสาธารณภ ย 27 Verification of Energy Saving Projects บร ษ ท เอก-ช ย ด สทร บ วช น ซ สเทม พ ส จน ผลประหย ดพล งงานหล งต ดต งอ ปกรณ ได แก ระบบ CPEM, VSO, Auto tube, TS เป นต น และ calibrate อ ปกรณ ท ม ต.ค.51 ม.ค ผลต อการท างานของระบบ CPEM (ระบบจ ดการการใช พล งงานของระบบปร บอากาศ) 28 Design for M&E works for Thai Beverage Logistic - RDC (Nakornratchsrima) บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ออกแบบระบบไฟฟ า ระบบประปา ระบบปร บอากาศ และระบบส ขาภ บาล ต.ค.51 ธ.ค ต ดต งก งห นลมผล ตไฟฟ า ดอยม อนล าน อ.พร าว จ.เช ยงใหม กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและ จ ดหาและต ดต งก งก นลมผล ตไฟฟ าแบบประจ แบตเตอร ขนาดรวม 2 ก โลว ตต ส.ค.52 ส.ค อน ร กษ พล งงาน จ ดหาและต ดต งก งก นลมผล ตไฟฟ าแบบประจ แบตเตอร ขนาดรวม 50 ก โลว ตต ต ดต งก งห นลมพร อมทดสอบจ ายไฟ 30 ตรวจว ดการใช พล งงานในหม อแปลงไฟฟ า บร ษ ท นาม ส ขภ ณฑ ตรวจว ด Load Profile ของหม อแปลงไฟฟ า พร อมท งว เคราะห ผลและแนวทางการปร บปร งประส ทธ ภาพ พ.ย.51 ธ.ค จ ดท ารายงานสร ปผลการตรวจว ด 31 Ventilation study Friesland Foods Foremost Thailand บร ษ ท ช ชวาลย - เดอร เวเกอร ด าเน นการศ กษาการระบายอากาศส าหร บอาคารส วนต อขยายโรงงาน ธ.ค.51 ธ.ค Tesco Green Store Pre-feasibility study -001 บร ษ ท เอก-ช ย ด สทร บ วช น ซ สเทม ศ กษาแนวทางเบ องต น เพ อก าหนดมาตรการลดการปล อยก าซเร อนกระจก ของห างสรรพส นค า เทสโก โลต ส พ.ย.51 ก.พ สาขาอมตะ 33 Initiatives for carbon footprint reduction for Samkoke DC บร ษ ท เอก-ช ย ด สทร บ วช น ซ สเทม ตรวจว ดระบบระบายอากาศในศ นย กระจายส นค าจ านวน 2 แห ง ค อ บางบ วทอง และ สามโคก ก.พ.52 ม.ค ตรวจว ดการใช พล งงานและประส ทธ ภาพการระบายอากาศในศ นย กระจายส นค า จ านวน 2 แห ง ค อ บางบ วทอง และ สามโคก จ ดท ารายงาน 34 งานบ าร งร กษาเคร องจ กรอาคารไอ บ เอ ม บร ษ ท โจนส แลง ลาซาลล บ าร งร กษาระบบเช งป องก น การจ ดการบ าร งร กษาเคร องจ กรและอ ปกรณ ในอาคารอย างม ประส ทธ ภาพในระบบไฟฟ า- ม.ย.52 ธ.ค (ประเทศไทย) เคร องกลและระบบปร บอากาศของอาคาร ช อ 35 พ ฒนาผ ตรวจสอบการจ ดการพล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทน รวบรวมข อม ลและศ กษารายละเอ ยดของ พ.ร.บ.การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ.2535 เพ อน ามาพ ฒนาจ ดท าหล กส ตร ก.ค.52 ม.ค และอน ร กษ พล งงาน ว ธ การตรวจสอบร บรองการจ ดการพล งงานและจ ดท าค ม อส าหร บผ เข าร บการฝ กอบรม ค ม อส าหร บว ทยากร ส อการสอน จ ดท าหล กเกณฑ ว ธ การทดสอบและการว ดผล 36 M&E Preventive Maintenance for Nokia บร ษ ท โจนส แลง ลาซาลล บ าร งร กษาระบบเช งป องก น การจ ดการบ าร งร กษาเคร องจ กรและอ ปกรณ ในอาคารอย างม ประส ทธ ภาพในระบบไฟฟ า- ม.ย.52 ก.ค (ประเทศไทย) เคร องกลและระบบปร บอากาศของอาคาร 37 ตรวจว ดประส ทธ ภาพ Chiller สาขา The Mall บางกะป และบางแค บร ษ ท แอร โค ตรวจว ดประส ทธ ภาพ Chiller พร อมประเม นและว เคราะห ศ กยภาพการอน ร กษ พล งงานในการเปล ยนไปใช Chiller ก.ย.52 ก.ย ส งเสร มระบบผล ตน าร อนพล งงานแสงอาท ตย ส าหร บอาคารของร ฐ กรมพ ฒนาพล งงานทดแทน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x