เอกสารแนบ 7 1. การลงทะเบ ยน - PDF

Description
เอกสารแนบ 7 ว ธ การลงทะเบ ยน การเข าประช ม และการมอบฉ นทะ ในการประช มผ ถ อหน วยลงท นกองท นรวมส ทธ การเช าอส งหาร มทร พย ไพร มออฟฟ ศ (POPF) ว นอ งคารท 3 ธ นวาคม พ.ศ เวลา 9.00 น. ณ ห องแกรนด บอลร ม

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 159 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารแนบ 7 ว ธ การลงทะเบ ยน การเข าประช ม และการมอบฉ นทะ ในการประช มผ ถ อหน วยลงท นกองท นรวมส ทธ การเช าอส งหาร มทร พย ไพร มออฟฟ ศ (POPF) ว นอ งคารท 3 ธ นวาคม พ.ศ เวลา 9.00 น. ณ ห องแกรนด บอลร ม ช น 4 โรงแรมอ นเตอร คอนต เนนต ล กร งเทพฯ เลขท 973 ถนนเพล นจ ต แขวงล มพ น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร การลงทะเบ ยน - ผ ถ อหน วยลงท นหร อผ ร บมอบฉ นทะสามารถลงทะเบ ยนและย นเอกสารหร อหล กฐานเพ อการตรวจสอบ ณ สถานท ประช มก อนเวลาได ต งแต เวลา 8.00 น. ของว นอ งคารท 3 ธ นวาคม พ.ศ การเข าประช มด วยตนเอง กรณ บ คคลธรรมดา - ให แสดงบ ตรประจ าต วประชาชน หร อบ ตรประจ าต วข าราชการ หร อหน งส อเด นทางฉบ บจร งท ย งไม หมดอาย ของผ ถ อหน วยลงท น กรณ น ต บ คคล - กรณ น ต บ คคลท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ให แนบส าเนาหน งส อร บรองน ต บ คคลท ออกโดยกระทรวงพาณ ชย ไม เก น 6 เด อน ซ งร บรองส าเนาถ กต องโดยผ ม อ านาจลงนามผ กพ นน ต บ คคลน น พร อมประท บตราส าค ญของน ต บ คคล (ถ าม ) - กรณ น ต บ คคลในต างประเทศ ให แนบส าเนาหน งส อร บรองการเป นน ต บ คคลซ งออกโดยหน วยราชการท ม อานาจของประเทศท น ต บ คคลน นต งอย ไม เก น 1 ป และให ผ ม อ านาจลงนามผ กพ นน ต บ คคลน นลงนามร บรอง ความถ กต อง พร อมประท บตราสาค ญของน ต บ คคล (ถ าม ) - ส าหร บน ต บ คคลต างประเทศ เอกสารใดท ม ได ม ต นฉบ บเป นภาษาอ งกฤษ จะต องจ ดท าค าแปลเป น ภาษาอ งกฤษแนบมาพร อมก นด วย และให ผ ม อ านาจลงนามผ กพ นน ต บ คคลน นลงนามร บรองความถ กต อง ของคาแปล พร อมประท บตราสาค ญของน ต บ คคล (ถ าม ) - ผ ม อ านาจลงนามผ กพ นน ต บ คคลตามหน งส อร บรองน ต บ คคล ต องแสดงบ ตรประจ าต วประชาชน หร อบ ตร ประจาต วข าราชการ หร อหน งส อเด นทางฉบ บจร งท ย งไม หมดอาย เพ อลงทะเบ ยน 1 เอกสารแนบ 7 3. การมอบฉ นทะ - ผ ถ อหน วยลงท นท มอบฉ นทะจะต องมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเข าร วมประช มและออกเส ยง ลงคะแนน ตามแบบหน งส อมอบฉ นทะท แนบมาพร อมน - เพ อความสะดวก โปรดส งหน งส อมอบฉ นทะและเอกสารหร อหล กฐานมาย งบร ษ ทจ ดการ ก อนว นประช มล วงหน า ไม น อยกว า 2 ว น โดยกรอกข อม ลและลงลายม อช อให ครบถ วน หากม การแก ไข หร อข ดลบข อความท ส าค ญ ผ มอบฉ นทะต องลงนามกาก บไว ท กแห ง หน งส อมอบฉ นทะต องต ดอากรแสตมป 20 บาท เอกสารท ต องใช ประกอบการมอบฉ นทะ (1) กรณ ผ มอบฉ นทะเป นบ คคลธรรมดา ผ มอบฉ นทะจะต องจ ดส งเอกสารด งต อไปน - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน หร อส าเนาบ ตรประจ าต วข าราชการ หร อส าเนาหน งส อเด นทาง ท ย งไม หมดอาย ของผ มอบฉ นทะ พร อมลงนามร บรองสาเนาถ กต องโดยผ มอบฉ นทะ - ผ ร บมอบฉ นทะต องแสดงบ ตรประจาต วประชาชน หร อบ ตรประจาต วข าราชการ หร อหน งส อเด นทางฉบ บจร งท ย งไม หมดอาย เพ อลงทะเบ ยน (2) กรณ ผ มอบฉ นทะเป นน ต บ คคล ผ มอบฉ นทะจะต องจ ดส งเอกสารด งต อไปน - หน งส อมอบฉ นทะซ งลงนามโดยผ ม อ านาจลงนามผ กพ นน ต บ คคลตามหน งส อร บรอง น ต บ คคลพร อม ประท บตราสาค ญของน ต บ คคล (ถ าม ) - กรณ ผ มอบฉ นทะเป นน ต บ คคลท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ให แนบส าเนาหน งส อร บรองน ต บ คคลท ออกโดย กระทรวงพาณ ชย ไม เก น 6 เด อน ซ งร บรองส าเนาถ กต องโดยผ ม อ านาจลงนามผ กพ นน ต บ คคลน น พร อม ประท บตราสาค ญของน ต บ คคล (ถ าม ) - กรณ ผ มอบฉ นทะเป นน ต บ คคลในต างประเทศ ให แนบสาเนาหน งส อร บรองการเป นน ต บ คคล ซ งออกโดยหน วย ราชการท ม อานาจของประเทศท น ต บ คคลน นต งอย ไม เก น 1 ป และให ผ ม อ านาจลงนามผ กพ นน ต บ คคลน นลง นามร บรองความถ กต อง พร อมประท บตราสาค ญของน ต บ คคล (ถ าม ) - ส าหร บน ต บ คคลต างประเทศ เอกสารใดท ม ได ม ต นฉบ บเป นภาษาอ งกฤษ จะต องจ ดท าค าแปลเป น ภาษาอ งกฤษแนบมาพร อมก นด วย และให ผ ม อ านาจลงนามผ กพ นน ต บ คคลน นลงนามร บรองความถ กต อง ของคาแปล พร อมประท บตราสาค ญของน ต บ คคล (ถ าม ) - ผ ร บมอบฉ นทะต องแสดงบ ตรประจ าต วประชาชน หร อบ ตรประจ าต วข าราชการ หร อหน งส อเด นทาง ฉบ บจร งท ย งไม หมดอาย เพ อลงทะเบ ยน ผ ถ อหน วยลงท นหร อผ ร บมอบฉ นทะ กร ณาน าแบบการลงทะเบ ยนมาเพ อประกอบการลงทะเบ ยนส าหร บเข า ประช มผ ถ อหน วยลงท น หร อนามาพร อมก บหน งส อมอบฉ นทะด วย (ในกรณ ท ม การมอบฉ นทะ) 2 หน งส อมอบฉ นทะ PROXY เอกสารแนบ 8 แบบ ก Form A. เข ยนท Written at ว นท เด อน พ.ศ. Date Month Year (1) ข าพเจ า ส ญชาต I/We Nationality อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง Reside at Road Tambol/Khwaeng อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย Amphur/Khet Province Postal Code (2) เป นผ ถ อหน วยลงท นของกองท นรวมส ทธ การเช าอส งหาร มทร พย ไพร มออฟฟ ศ (POPF) โดยถ อหน วยลงท นจานวนท งส นรวม หน วย being a unitholder of Prime Office Leasehold Property Fund (POPF) holding the total amount of units, และออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง and having the right to vote equal to votes. (3) ขอมอบฉ นทะให อาย ป อย บ านเลขท Hereby appoint age years, reside at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จ งหว ด รห สไปรษณ ย Province Postal Code หร อผ จ ดการกองท นรวม or the Fund Manager, namely (3.1) นางโชต กา สวนานนท อาย 53 ป อย บ านเลขท 55/4 ซอยส ข มว ท 65 Mrs. Jotika Savanananda age 53 years, reside at 55/4 Soi Sukhumvit 65 ถนน ส ข มว ท ตาบล/แขวง พระโขนงเหน อ อาเภอ/เขต ว ฒนา Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Prakanong Nua Amphur/Khet Wattana จ งหว ด กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย Province Bangkok Postal Code (3.2) นายเมธ ว น ชบ ตร อาย 32 ป อย บ านเลขท 999/112 ซอยเกศ น ว ลล Mr. Methee Vinichbutr age 32 years, reside at 999/112 Soi Kesineeville ถนน ประชาอ ท ศ ตาบล/แขวง สามเสนนอก อาเภอ/เขต ห วยขวาง Road Prachautit Tambol/Khwaeng Sam Sen Nok Amphur/Khet Huay Khwang จ งหว ด กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย Province Bangkok Postal Code เป นผ แทนของข าพเจ าเพ อเข าประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มผ ถ อหน วยลงท น คร งท 1/2556 ในว นท 3 ธ นวาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห องแกรนด บอลร ม ช น 4 โรงแรมอ นเตอร คอนต เนนต ล กร งเทพฯ หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No.1/2013 on 3 December 2013 at 9.00 hrs. at Grand Ballroom 4 th Floor InterContinental Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. (4) ข าพเจ าขอมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มคร งน ด งน I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: (1) วาระท 1 เร อง พ จารณาอน ม ต การลงท นในอส งหาร มทร พย ท จะลงท นเพ มเต ม การเพ มเง นท นของกองท นรวม จ านวนหน วยลงท นท จะออก และเสนอขายเพ มเต ม และว ธ กาหนดราคาของหน วยลงท นท จะออกและเสนอขายเพ มเต ม Agenda No. 1 Re: To consider and approve the investment in the additional immovable properties in which the Fund will invest, the amount of the Fund s capital increase, the amount of the additional investment units to be offered for sale and the method for determining the price of the additional investment units to be offered for sale หน า 1 ของจานวน 3 หน า Page 1 out of 3 pages เอกสารแนบ 8 แบบ ก Form A. (2) วาระท 2 เร อง พ จารณาอน ม ต ว ธ การเสนอขายและการจ ดสรรหน วยลงท นท ออกและเสนอขายเพ มเต ม และการนาหน วยลงท นใหม จด ทะเบ ยนเป นหล กทร พย จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย Agenda No. 2 Re: To consider and approve the offering methods and the allotment methods of the additional investment units to be offered for sale and the listing of the new investment units on the Stock Exchange of Thailand (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: (3) วาระท 3 เร อง พ จารณาอน ม ต การแก ไขเพ มเต มโครงการจ ดการลงท นของกองท นรวม Agenda No. 3 Re: To consider the amendments to the Fund Management Project วาระท 3.1 พ จารณาอน ม ต การแก ไขเพ มเต มโครงการจ ดการลงท นของกองท นรวมเพ อให สอดคล องก บการลงท นเพ มเต มในส ทธ การเช า อส งหาร มทร พย และการเพ มเง นท นจดทะเบ ยน Agenda No. 3.1 Re: To consider the amendments to the Fund Management Project in relation to the additional investment in Leasehold right of immovable properties and the capital increase (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: วาระท 3.2 พ จารณาอน ม ต การแก ไขเพ มเต มโครงการจ ดการลงท นของกองท นรวม และปร บปร งข อม ลต างๆ ในโครงการจ ดการกองท นรวมให เป นป จจ บ น และครบถ วน และให เป นไปตามหล กเกณฑ ท สาน ก ก.ล.ต. ประกาศกาหนด Agenda No. 3.2 Re: To consider the amendments to the Fund Management Project in relation to the amendment and adjustment for information update and completeness of information, and to comply with the regulations announced by the Office of the SEC (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: (4) วาระท 4 เร อง พ จารณาเร องอ นๆ (ถ าม ) Agenda No. 4 Re: To consider other matters (if any) (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: หน า 2 ของจานวน 3 หน า Page 2 out of 3 pages เอกสารแนบ 8 แบบ ก Form A. (5) การลงคะแนนเส ยงของผ ร บมอบฉ นทะในวาระใดท ไม เป นไปตามท ระบ ไว ในหน งส อมอบฉ นทะน ให ถ อว าการลงคะแนนเส ยงน นไม ถ กต องแล ะ ไม ใช เป นการลงคะแนนเส ยงของข าพเจ าในฐานะผ ถ อหน วยลงท น Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. (6) ในกรณ ท ข าพเจ าแต งต งให บ คคลอ นซ งม ใช ผ จ ดการกองท นรวมให เป นผ ร บมอบฉ นทะของข าพเจ าแต ไม ได ระบ ความประสงค ในการออกเส ยง ลงคะแนนในวาระใดไว หร อระบ ไว ไม ช ดเจน หร อในกรณ ท ท ประช มม การพ จารณาหร อลงมต ในเร องใดนอกเหน อจากเร องท ระบ ไว ข างต น รวมถ งกรณ ท ม การแก ไข เปล ยนแปลงหร อเพ มเต มข อเท จจร งประการใด ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. (7) ในกรณ ท ข าพเจ าแต งต งให ผ จ ดการกองท นรวมเป นผ ร บมอบฉ นทะของข าพเจ า โดยให ม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร หร อกรณ ท ข าพเจ าแต งต งให ผ จ ดการกองท นรวมให เป นผ ร บมอบฉ นทะแต ม ได ระบ ความประสงค ในการออกเส ยงลงคะแนนในวาระใดไว หร อระบ ไว ไม ช ดเจนน น ให ถ อว าข าพเจ าก าหนดให ผ จ ดการกองท นรวมในฐานะผ ร บมอบฉ นทะของข าพเจ า ใช ส ทธ ออกเส ยงเห นด วยในมต ด งกล าวในท กวาระของก ารประช ม ด งกล าวข างต น In case that I/we appoint the Fund Manger as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Fund Manger as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote Approve in all agendas of the meeting. ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะได กระทาไปในการประช ม เว นแต กรณ ท ผ ร บมอบฉ นทะไม ออกเส ยงตามท ข าพเ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x