รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย - PDF

Description
ท สคท.160/55/ปช ผ เข าร วมประช ม รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย 1. นายสมศ กด เหล าปร ชา นายกสมาคม 2. นายสมบ ต อน นตร มพร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 30 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท สคท.160/55/ปช ผ เข าร วมประช ม รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย 1. นายสมศ กด เหล าปร ชา นายกสมาคม 2. นายสมบ ต อน นตร มพร นายกก ตต มศ กด 3. นายคเชนทร ม วงมณ อ ปนายก 4. นายทรงกรต ทร พย ก าเน ด อ ปนายก 5. นายก ตต ร ตน เมฆมณ เลขาธ การ 6. นายว ชรพงษ ด เทศ ผ ช วยเลขาธ การ 7. นายส ร ยพงศ อย ออมส น ผ ช วยเลขาธ การ 8. นายส เมธ แสงสล บ นายทะเบ ยน 9. นายสมชาย ทร พย เย น เหร ญญ ก 10. นายส ก จ บ ณฑ ตวราพงศ ผ ช วยเหร ญญ ก 11. นายส ช พ เข ยวลายเล ศ ปฏ คม 12. นายพรช ย เอ ยมส กใส ก จกรรมพ เศษ 13. นายป ต ภ ม ส บงกช กรรมการ ผ ท ไม เข าร วมประช ม เร มประช มเวลา น. 1. นางสาวศร นภ สร อ ครก ตยาน นท ประชาส มพ นธ 2. นายว ลลภ ช ยวรรณ ฝ ายว ชาการ 3. นายกฤษตฤณ ม วงมณ ก จกรรมพ เศษ 4. นายชยพล เช ญสว สด กรรมการ นายสมศ กด เหล าปร ชา (นายกสมาคมฯ) ท าหน าท ประธานในท ประช ม กล าวเป ดประช มและขอให ท ประช ม พ จารณาเร องต างๆตามระเบ ยบวาระการประช มด งน ระเบ ยบวาระท 1 เร องประธานแจ งเพ อทราบ เร องท 1 ขอเช ญเข าร วมงานเสวนา สน บสน นการประม ลคล นความถ ส าหร บก จการโทรคมนาคมคล นท สากล (IMT) ย าน 2.1 GHz : น บถอยหล ง 3G ประธาน: ด วยคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคม (กสทช.) ได ก าหนดให ม การประม ลคล นความถ ส าหร บก จการโทรคมนาคมเคล อนท สากล โดยก าหนดให ผ ขอร บใบอน ญาตย น แบบค าขอร บใบอน ญาตภายในว นท 28 ก นยายน 2555 และจะด าเน นการประม ลระหว างว นท ต ลาคม 2555 สทค.จ งม ความประสงค ขอเร ยนเช ญ ภาคอ ตสาหกรรม และภาคพาณ ชยกรรม ซ งเป นผ ม ส วนได เส ย โดยตรง ได ร วมก นเสวนา เพ อสน บสน นการประม ลคล นความถ ส าหร บก จการโทรคมนาคมเคล อนท สากล ให เป นไปโดยเร ยบร อย ย ต ธรรม โปร งใส และม การแข งข นอย างเสร และเป นธรรมในว นพฤห สบด ท 27 ก นยายน 2555 เวลา น. ณ ห อง Lotus Suite ช น 22 โรงแรมเซ นทารา แกรนด แอท เซ นทร ลเว ลด ปท มว น กร งเทพฯ เร องท 2 ขอเช ญร วมงานเสวนา เร อง CSR เช งสร างสรรค ข บเคล อนส งคมไทยอย างย งย น ประธาน: ด วย คณะกรรมการก จกรรมส งคม และ ค ณภาพช ว ต หอการค าไทย ม บทบาทในการส งเสร มภาคธ รก จให ตระหน กถ งความส าค ญของการด าเน นก จกรรมเพ อส งคม และม ส วนร วมพ ฒนาค ณภาพช ว ตผ ด วยโอกาส ให สามารถอย ในส งคมได อย างเท าเท ยม พร อมสร างความเข าใจ หล กการด าเน นธ รก จอย างม ความร บผ ดชอบ ต อส งคม จ งได จ ดการเสวนาข นในว นศ กร ท 5 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ ห อง Ex MBA Room 3 ต ก 7 ช น 12 มหาว ทยาล ยหอการค าไทย กร งเทพฯ เร องท 3 ขอเช ญร วมงานส มมนาทางว ชาการ ย ทธศาสตร การส งเสร มและพ ฒนาอ ตสาหกรรมเศรษฐก จสร างสรรค ประธาน: ด านภาพยนตร ส อด ว ท ศน เพลง แอน เมช น และเกมส ด วยคณะกรรมาธ การการพ ฒนาเศรษฐก จ สภาผ แทนราษฎร เล งเห นความส าค ญของเศรษฐก จสร างสรรค ด านภาพยนตร ส อว ด ท ศน เพลง แอน เมช น และเกมส ม ศ กยภาพพ ฒนาเพ อเป นแรงข บเคล อนทางเศรษฐก จ ท ส าค ญของประเทศชาต ต อไปในอนาคต จ งม การก าหนดจ ดงานส มมนาทางว ชาการ ในว นพฤห สบด ท 27 ก นยายน 2555 เวลา น. ณ ห องหลานหลวง โรงแรมรอย ลปร นเซส หลานหลวง กร งเทพฯ เพ อร บฟ งความค ดเห น การแก ไขป ญหา และนโยบายการสน บสน น เพ อส งเสร มการพ ฒนาเศรษฐก จ สร างสรรค ให ม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บความต องการของภาคธ รก จ เร องท 4 ขอเช ญส งผ แทนเข าร วมส มมนาเร อง ก าวส ประชาคมอาเซ ยน 2015 อาเซ ยนร วมใจไทยจะร กหร อร บ ประธาน: ด วยส าน กคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต จะจ ด ส มมนาเร อง ก าวส ประชาคมอาเซ ยน 2015 อาเซ ยนร วมใจไทยจะร กหร อร บ ในว นพฤห สบด ท 11 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ ห องว ภาวด บอลร ม บ โรงแรม เซนทารา แกรนด แอท เซ นทร ลพลาซ า ลาดพร าว ท งน ส าน กงาน กสทช. ได ร บเก ยรต จาก ดร.ส ร นทร พ ศส วรรณ เลขาธ การอาเซ ยน ร วมกล าว ปาฐกถาพ เศษ ในห วข อ ผลกระทบการเตร ยมความพร อมของก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และ ก จการโทรคมนาคม ส ประชาคมอาเซ ยน จ งขอเร ยนเช ญผ แทนเข าร วมส มมนาโดยไม เส ยค าใช จ ายแต อย างใด โดยสมาคมฯส งผ แทน นายสมศ กด เหล าปร ชา นายกสมาคมฯ เข าร วมส มมนาในคร งน ค ณสมศ กด แจ งในท ประช มว า เป นเร องของก จกรรมการกระจายเส ยงว าจะต งร บหร อไม โดยค ณสมบ ต ได ทราบจาก ดร.ส ร นทร (เลขาอาเซ ยน) ว าในป 2558 เป ด AEC ประชาคมอาเซ ยนคนในแต ละ ประเทศสามารถท าธ รก จข ามก นได โดยไม ม ภาษ และภาษาว ฒนธรรมจะให เป นภาษาเด ยวก น เร องท 5 ขอเช ญประช มสมาคมกล มธ รก จบ นเท งและการส อสาร ประธาน: ด วย สมาคมการค ากล มธ รก จบ นเท งและการส อสาร สภาหอการค าแห งประเทศไทย ได ก าหนดจ ดการ ประช มสมาคมการค ากล มฯ คร งท 5-4/2555 ในว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ ห องประช ม 2201 อาคารจร ญ ส บ ญเร อง สภาหอการค าแห งประเทศไทย เร องท 6 แจ งเล อนการเสวนาเร อง ข บเคล อนธ รก จไอซ ไทย ส AEC ประธาน: ตามหน งส อท อ างถ ง คณะกรรมการธ รก จเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สภาหอการค าแห ง ประเทศไทย ได ก าหนดจ ดงานเสวนา ในว นท 3 ต ลาคม 2555 ท ผ านมา ขณะน กรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต ได ม ข อก าหนดการย นแบบค าขอร บใบอน ญาตเพ อเข า ประม ลคล นความถ 2.1 GHz โดยต งแต ว นท 28 ก นยายน 2555 ท ผ จะย นเอกสารเพ อเข าประม ล ไปจนถ งว น ประกาศรายช อผ ท จะได ร บใบอน ญาต ผ ท เก ยวข องก บบร ษ ทจะต องไม กระท าหร อแสดงความเห นใดๆท เก ยว ก บการประม ลในคร งน ม ฉะน นอาจจะถ กพ จารณาถอนส ทธ ในการเข าประม ล ซ งท าให ม ความเส ยงอย างย ง ส าหร บผ อย ในวงการโทรคมนาคม ท จะเข าร วมการเสนาในคร งน ด งน น สภาหอการค าแห งประเทศไทย จ งขอเล อนการเสวนาคร งน ไปก อน เร องท 7 ขอเช ญเข าร วมประช มก บคณะอน กรรมาธ การศ กษาผลกระทบและการเตร ยมความพร อมของประเทศ ในการเข าร วมเป นประชาคมอาเซ ยน ประธาน: ด วยคณะกรรมาธ การศ กษาผลกระทบและการเตร ยมความพร อมของประเทศ ในการเข าร วมเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน ในคณะกรรมาธ การการส อสารและโทรคมนาคม สภาผ แทนราษฎรม ก าหนดจ ดประช ม พ จารณาศ กษาผลกระทบท จะเก ดข นต อการด าเน นธ รก จของภาคเอกชนในการเข าร วมเป นประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยนของประเทศไทย ในการน จ งขอเร ยนเช ญท านพร อมผ เก ยวข องเข าร วมประช มก บคณะอน กรรมา ธ การฯ เพ อให ข อม ล ข อเท จจร ง แสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะอ นเป นประโยชน ในว นพฤห สบด ท 18 ต ลาคม 2555 เวลา น. เป นต นไป ณ ห องประช มกรรมาธ การ 207 ช น 2 อาคารร ฐสภา 2 เร องท 8 สอบถามข อม ลก จกรรมและจ านวนสมาช ก ประธาน: ตามท สภาหอการค าแห งประเทศไทยได ขอความร วมม อสมาคมท เป นสมาช ก ในการจ ดส งข อม ลการด าเน น ก จกรรมประจ าเด อน และความเคล อนไหวของจ านวนสมาช ก ในการน เพ อให การด าเน นก จกรรมต างๆ เก ด ประส ทธ ภาพ และสามารถน าไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม จ งขอความร วมม อมาย งสมาคมฯ ในการจ ดส ง ข อม ลการด าเน นก จกรรมกล บมาย งฝ ายประสานงานสมาคมฯการค า ภายในว นท 26 ต ลาคม 2555 ระเบ ยบวาระท 2 เร องร บรองรายงานการประช ม คร งท 51/2555 นายก ตต ร ตน เมฆมณ (เลขาธ การ) ขอให ท ประช มร บรองการประช ม คร งท 50/2555 ว นพ ธท 19 ก.ย ท ประช ม: ร บรองการประช ม คร งท 50/2555 ระเบ ยบวาระท 3 เร องรายงานสถานะการเง น นายสมชาย ทร พย เย น (เหร ญญ ก) รายงานในท ประช มว า จากยอดเง นคงเหล อเด มในว นท 19 ก.ย. 55 เป น จ านวนเง น 97, บาท ม รายร บด งน - รายจ ายด งน ค าโทรศ พท 190 บาท ค าอ นเตอร เน ต 1, บาท ค าไฟฟ า 869 บาท ค าเช าออฟฟ ต 14,000 บาท ค าส วนกลาง 2,256 บาท ค าท านามบ ตร 5,400 บาท 2, เง นเด อนพน กงาน 15,080 บาท ค าใช จ ายอ นๆ 105 บาท รวมรายจ าย 38, บาท บาท ซ งม ยอดเง นคงเหล อ ณ ว นท 17 ต.ค. 55 เป นจ านวนเง น 27, บาท (สองหม นเจ ดพ นหน งร อย ย ส บเก าบาทแปดส บแปดสตางค ) ระเบ ยบวาระท 4 เร องส บเน อง 4.1 เร องร บรองสมาช กเพ มเต ม นายส เมธ แสงสล บ (นายทะเบ ยน) แจ งในท ประช ม ในรอบเด อนระหว างว นท 19 ก.ย. 17 ต.ค. 55 ม สมาช กสม ครเพ มเต ม 1 บร ษ ท ด งน บร ษ ท บรอดแบนด แอ ดวานซ แอ พพล เคช นส จ าก ด โดยผ ม อ านาจลงนาม นายพรช ย บ ญบวรร ตนก ล ประกอบธ รก จ Networking and Telecommunication ท ประช ม: ม มต ร บรองสมาช กเพ มเต ม ป จจ บ นม สมาช ก 110 บร ษ ท 4.2 การจ ดก จกรรมหารายได โดยการจ ดการแข งข น นายทรงกรต ทร พย ก าเน ด(อ ปนายก) แจ งในท ประช มว า การแข งข นแบ งเป น 2 ส วน ค อการแข งข นในประเทศ และต างประเทศในการแข งข นในประเทศ ซ งคณะกรรมการสมาคมได เด นทางไปพบอาจารย ท มหาว ทยาล ยราชภ ฎ หม บ านจอมบ ง ซ งทางมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ งสนใจและจะให ใช สถานท ในการจ ดแข งข นในคร งน ท งน ฯ จ งขออน ม ตจากท ประช มว าจะให จ ดการแข งข นในคร งน หร อไม ส วนในการแข งข นต างประเทศจะเป น 2 ช วง โดยการแข งข นสาขา INC จะไม ม การแข งข นม แต Demo โดยคร งหล งคณะกรรมการได เข าพบอธ บด กรม พ ฒนาฝ ม อแรงงาน และแนวโน มไม น าจะสน บสน นเพราะทางญ ป นท เป น Demo เป นคนลงท นท งหมด ตอนแรก ทางญ ป นจะ Support เร องต วเคร องบ นให แต ล าส ดไม Support แล ว ในส วนน คาดว าการแข งข นท อ นโดน เซ ยคง ไม ได ไปแล ว ส วนการแข งข นWorld Skills ในประเทศเยอรม นจะม การจ ดการแข งข นในเด อนกรกฎาคม 2013 และอน ม ต ให จ ดการแข งข น 4.3 การจ ดก จกรรมหารายได จากเคร องม อ+บ ท สมาคมฯจะหาสปอนเซอร ในการจ ดการแข งข น โดยจะออกหน งส อถ งบร ษ ทท จะเป นสปอนเซอร ให ก บสมาคมฯ เพ อน าเคร องม ออ ปกรณ มาในงานการแข งข นในคร งน และสมาคมฯจะหาบ ทในการจ ดแข งข นท มหาว ทยาล ยราชภ ฏ หม บ านจอมบ งด วย ส วนเร องค าใช จ ายในการจ ดการแข งข นจะแจ งต ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x