506 Modulul III Metode de caracterizare si testare a materialelor 2017.pdf

Description
FISA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Institutia de invatamant Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi superior 1.2. Facultatea Inginerie Chimica si Protectia Mediului 1.3. Departamentul Polimeri naturali si sintetici 1.4. Domeniul de studii Inginerie chimica 1.5. Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii / Biomateriale polimerice si Bioresurse/ Produse

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  FISA DISCIPLINEI 1.   Date despre program 1.1. Institutia de invatamant superior Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi 1.2. Facultatea Inginerie Chimica si Protectia Mediului 1.3. Departamentul Polimeri naturali si sintetici 1.4. Domeniul de studii Inginerie chimica 1.5. Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii / Calificarea  Biomateriale polimerice si Bioresurse/ Produse  farmaceutice si cosmetice/ Controlul si procesarea  alimentelor   2.   Date despre disciplina 2.1 Denumirea disciplinei Metode de caracterizare si testare a materialelor – DS 506   2.2 Titularul activit ă tilor de curs Prof. dr. ing. Malutan Teodor 2.3 Titularul activit ă tilor de seminar/laborator Sef lucr. Dr. ing. Puitel Adrian 2.4 Anul de studiu I  2.5 Semestrul II  2.6. Tipul de evaluare EO  2.7 Regimul disciplinei: Obligatorie   3.   Timpul total estimat (ore pe semestru al activit ă tilor didactice) 3.1 Num ă r de ore pe s ă pt ă mân ă   4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 sem./laborator 0/2 3.4 Total ore din planul de  înv ă t ă mânt  56 Din care: 3.5 curs  28 3.6 sem./laborator  0/28 Distributia fondului de timp: ore Studiul dup ă  manual, suport de curs, bibliografie si notite 30 Documentare suplimentar ă  în bibliotec ă , pe platformele electronice de specialitate si pe teren 10 Preg ă tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 10 Tutoriat 2 Examin ă ri 3 Alte activit ă ti 3.7 Total ore studiu individual 55 3.8 Total ore pe semestru 125 3.9 Num ă rul de credite 5 4.   Preconditii (acolo unde este cazul)   4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competente Nu este cazul 5.   Conditii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfasurare a cursului - Studentii vor asista la curs avand telefoanele mobile închise; - Nu se accept ă  întrarea sau iesirea din sala in timpul desfasurarii cursului   5.2. de desfasurare a seminarului/laboratorului   - Studentii se vor prezenta la seminar/laborator cu telefoanele mobile închise - In timpul desfasurarii lucrarilor de laborator studentii vor  purta halate; - Studentii se vor prezenta în laborator cu referatele lucr ă rilor care urmeaz ă  a fi efectuate, conspectate si însusite; - Studentii nu pot l ă sa nesupravegheat ă  o instalatie în functiune; - Predarea referatului de laborator elaborat în urma efectu ă rii lucr ă rii se va face cel târziu în s ă pt ă mâna urm ă toare desf  ă sur ă rii efective a lucr ă ri - Este interzis accesul cu alimente în laborator. - Participarea la orele de proiect si prezentarea calculelor aferente fiec ă rei etape   6.   Competentele specifice accumulate    C  o  m  p  e   t  e  n   t  e  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e C1. Utilizarea cuno ş tin  elor de specialitate dobândite în activitatea de cercetare, dezvoltare, concepere de noi -tehnici, tehnologii, produse, echipamente, etc C2. G ă sirea de solu  ii pentru probleme specifice domeniului prin culegerea, prelucrarea, analiza critic ă  a datelor privind metodele, procedeele ş i tehnicile relevante. C3. Conceperea ş i proiectarea proceselor ş i instala  iilor cu aplicarea cuno ş tin  elor din domeniul ingineriei chimice    C  o  m  p  e   t  e  n   t  e   t  r  a  n  s  v  e  r  s  a   l  e CT1.Executarea sarcinilor profesionale conform cerin  elor ş i specifica  iilor explicit precizate, la termenele impuse, urmând un plan de lucru prestabilit, sub îndrumare calificat ă  CT2. Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordan ă  cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru ş i distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate CT3. Capacitatea studentilor de a sustine cu argumente punctul de vedere, de a prelucra un set de date experimentale si de a intocmi referate pe care s ă  le sustin ă  liber.   7.   Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei   Prezentarea metodelor de caracterizare ş i testare a compu ş ilor organici ş i macromoleculari prin: Spectroscopia de emisie: fluorescenta, bio- si chemiluminiscenta, Extractia cu fluide supercritice, Metode cromatografice: HPLC, GPC, HPSEC, Cromatografie de gaz, Metode cromatografice cuplate sau în tandem (GC-GC, HPLC-MS) în analiza sistemelor chimice 7.2 Obiectivele specifice   - Prezentarea conceptelor de baz ă , a principiilor de functionare a aparturii de analiza precum si exemple in care aceste metode se utilizeaza. 8.   Con  inuturi 8. 1. Curs Metode de predare Obs. 8.1.1.  Spectrometria de emisie: Notiuni generale. Fluorescenta, bio- si chemiluminscenta. Aparatura. Aplicatii Prelegere interactiv ă , Discutii, Explicatii  6 ore 8.1.2.  Metode instrumentale in analiza chimica (cromatografice) Principiile separarii in cromatografie.Coloane. Detectori. Metode de prelucrare a informa  iei cromatografice, Cromatografia de inalta performanta, Cromatografia ionica, Cromatografia de excludere, Aplicatii. Prelegere interactiv ă , Discutii, Explicatii  14 ore 8.1.3. Gaz-cromatografia, Principii, aparatura, detectori, Prelegere interactiv ă , 2 ore  aplicatii. Discutii, Explicatii   8.1.4. Metode de separare cu fluide supercritice. Fluide supercritice. Proprietati. Extractie cu fluide supercritice. Aparatura. Aplicatii Cromatografia in fluide supercritice Prelegere interactiv ă , Discutii, Explicatii  6 ore Bibliografie 1.   D. Champiat, J.-P. Larpent,  Bio-chimi-luminescence. Principes et applications . Masson, Pris, Milan, Barcelone, Bonn, 1993 2.   R. Olinescu, Maria Greabu, Chemiluminescen  ă    ş i bioluminescen  ă , Ed. Tehnic ă , Bucure ş ti, 1987 3.   I. Pogany, M. Banciu, Tehnica experimentala in chimia organica , Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1977 4.   L. Roman, R. S ă ndulescu, Chimie analitic ă . Vol. III. Metode de separare  ş i analiz ă  instrumental ă , Ed. Did. & Ped. 1999 5.   K. W. Hutchenson, N. Foster,  Innovations in supercritical fluids. Science and Technology , ACS Symposium Series, Washington, DC,1995 6.   Th. Malutan,  Metode de analiza si caracterizare a celuozelor  , Iasi, 2002 7.   Th. Malutan, V. I. Popa, Chimia celulozei , Ed. Politehnium, Iasi, 2008 8.2. Laborator 8.2.1. Instructaj de protectie a muncii în laborator. Prezentarea lucr ă rilor: norme generale de protectia muncii, norme de protectia muncii specifice laboratorului de operatii de transfer de masa, stabilirea subgrupelor de lucru, prezentarea lucr ă rilor si a instalatiilor experimentale. Activitate organizatoric ă   2  ore : însusirea normelor generale de protectie a muncii si a normelor de protectie a muncii în activitatea practic ă  de laborator, cunoasterea instalatiilor de laborator.   8.2.2. Studiul compusilor aromatici prin fluorescenta Discutii pe seama referatului, explicatii, interpretare rezultate 4 ore: preg ă tirea lucr ă rii, obtinerea datelor experimentale de pe aparatura de laborator, prelucrarea si interpretarea datelor obtinute. Elaborarea concluziilor   8.2.3. Studiul reactiei de oxidare prin chemiluminiscenta Discutii pe seama referatului, explicatii, interpretare rezultate   4 ore: preg ă tirea lucr ă rii, obtinerea datelor experimentale de pe instalatia de laborator, Efectuarea calculelor si elaborarea concluziilor   8.2.4. Caracterizarea produselor cosmetice si farmaceutice prin HPLC Discutii pe seama referatului, explicatii, interpretare rezultate   4 ore: preg ă tirea lucr ă rii, obtinerea datelor experimentale de pe instalatia de laborator, prelucrarea cromatogramelor si elaborarea concluziilor   8.2.5. Studiul polimolecularitatii compusilor macromoleculari prin HPSEC Discutii, explicatii, interpretare rezultate   4 ore: preg ă tirea lucr ă rii, obtinerea datelor experimentale de pe instalatia de laborator. Efectuarea calculelor si  elaborarea concluziilor   8.2.6. Extractia materialelor vegetale cu fluide supercritice Discutii pe seama referatului, explicatii, interpretare rezultate   4 ore: preg ă tirea lucr ă rii, obtinerea datelor experimentale de pe instalatia de laborator. 8.2.7. Caracterizarea produselor obtinute prin extractia cu SCF prin cromatografia de gaz   Discutii pe seama referatului, explicatii, interpretare rezultate   4 ore: preg ă tirea lucr ă rii, obtinerea datelor experimentale de pe instalatia de laborator, prelucrarea datelor si elaborarea concluziilor   8.2.8. Colocviu de laborator Discutii, explicatii 2 ore , prezentarea referatelor finale si a concluziilor 9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu astept ă rile reprezentantilor comunit ă tii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului - In vederea identific ă rii nevoilor si astept ă rilor angajatorilor din domeniu, la stabilirea continutului formativ al cursului au participat si alte cadre didactice din domeniu titulare în Departamentul de Polimeri naturali si sintetici si s-au avut în vedere sugestiile f  ă cute de reprezentantii unit ă tilor industriale la întâlnirile din cadrul stagiilor de practic ă  tehnologic ă ; - Prin însusirea conceptelor teoretico-metodologice si abordarea aspectelor practice incluse in disciplina Metode de testare si caracterizare a materialelor  studentii dobândesc un bagaj de cunostinte consistent, in concordanta cu competentele partiale cerute pentru ocupatiile posibile prev ă zute in Grila 2 – RNCIS   1.   Evaluare 10.1. Tip activitate 10.2. Criterii de evaluare 10.3. Metoda de evaluare 10.3 Pondere din nota final ă   10.4 Curs   Însusirea notiunilor si aspectelor teoretice prezentate în cadrul cursului   Examen oral – accesul la examen este conditionat de sustinerea colocviului de laborator si prezentarea referatelor de laborator corespunz ă toare tuturor lucr ă rilor practice. Intentia de frauda la examen se pedepseste cu eliminarea din examen. Frauda la examen se pedepseste cu exmatriculare conform regulamentului universitatii  50  % 10.5 Seminar/laborator   Activitatea desf  ă surat ă  în laborator si calitatea referatelor elaborate.   Referatele de laborator corespunz ă toare tuturor lucr ă rilor lucr ă rilor efectuate.  30  % Lucrari de specialitate, referate, teme de casa Prezentarea referatelor, corectarea temelor de casa 20 %
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x