50 Серія Економічні науки - PDF

Description
50 Серія Економічні науки Сил України та комплексного аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на стан і перспективи розвитку ОПК. Затверджено це має бути такими документами, як Концепція

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 33 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
50 Серія Економічні науки Сил України та комплексного аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на стан і перспективи розвитку ОПК. Затверджено це має бути такими документами, як Концепція військово-технічної політики, Державна програма розвитку озброєння та військової техніки, Державна програма конверсії тощо. Документи формуються на базі системних прогнозно-цільових, проектно-пошукових і програмнопланових досліджень з урахуванням можливих варіантів діяльності ОПК, результатів комплексного аналізу і прогнозу зовнішніх та внутрішніх умов, нормативно-правового забезпечення. Розроблений на сьогодні проект Державної програми розвитку і модернізації озброєння і військової техніки не відповідає фінансовим можливостям країни і, на думку багатьох фахівців, не може бути реалізований, а існуючі Державна і регіональні програми конверсії не враховують реальних можливостей фінансового забезпечення, попиту ринку, можливостей реалізації конверсованої продукції. Вони вимагають радикального коригування, тому виникають труднощі у виборі цілей і завдань реструктуризації ОПК. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: 1. Акімова І. Експортна орієнтація та її вплив на реструктуризацію підприємств в Україні // Україна на шляху до Європи. К., с. 2. Бадрак В.В. Возможности военно-технического и обороннопромышленного сотрудничества Украины и государств НАТО // Актуальні проблеми економіки С ; Інтегрування нових членів та партнерів НАТО у військово-економічне співробітництво країн Альянсу: висновки для України // Актуальні проблеми економіки С Борохвостов В. Оборонно-промисловий комплекс України: стан та можливі напрями співробітництва з країнами заходу // Стратегічна панорама С Воєнна безпека України на межі тисячоліть. К. : Стилос, с. 5. Военная техника ВС Украины, оставшаяся в Крыму, и основная специализация предприятий ОПК Крыма // Новости ЦАМТО. 27 марта Закон України «Про оборону України» від XII (Редакція станом на ) [Електронний ресурс]. Режим доступу : 7. Закон України «Про основи національної безпеки України» від IV [Електронний ресурс]. Режим доступу : УДК Вартанова О.В. доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Скляр Є.П. аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Шестер І.В. аспірант кафедри міжнародних економічних відносин ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ У статті викладено деякі проблеми, пов язані з процесом формування персоналу, а також роботою з персоналом міжнародних компаній. Обґрунтовано актуальність формування персоналу міжнародних компаній на основі компетенцій. Ключові слова: формування персоналу, персонал, компетенції, міжнародна компанія, управління персоналом, мотивація. Вартанова Е.В., Скляр Е.П., Шестер И.В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ В статье изложены некоторые проблемы, связанные с процессом формирования персонала, а также работой с персоналом международных компаний. Обоснована актуальность формирования персонала международных компаний на основе компетенций. Ключевые слова: формирование персонала, персонал, компетенции, международная компания, управление персоналом, мотивация. Vartanova E.V., Sklar E.P., Shester I.V. FEATURES OF STAFF FORMATION AT AN INTERNATIONAL COMPANY The article outlines some of the problems associated with the formation of the staff of an international company. It substantiates topicality of staff formation of international companies based on competences. Keywords: formation of staff, staff competence, international company, personnel management, motivation. Постановка проблеми. У зв язку із глобалізацією у світовій економіці та інтеграційних процесах, що відбуваються у світі, зміни в економічній та політичній ситуації нашої країни, що відбуваються у контексті євроінтеграції України, продукують як значні можливості, так і серйозні загрози для кожної особистості, сталості її існування, вносять значний рівень невизначеності в життя практично кожної людини. Це стосується і діяльності підприємств, які вимушені пристосовуватися до швидкого змінення зовнішніх чинників. У такій ситуації формування персоналу міжнародних компаній набуває особливого значення, оскільки дозволяє здійснити, узагальнити цілий спектр задач що до адаптації людини до зовнішніх умов. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу особливостей управління персоналом міжнародних компаній присвячені праці таких вітчизняних і Науковий вісник Херсонського державного університету 51 зарубіжних учених, як Ю.В. Макогон, О.В. Вартанова, І.Р. Бузько, Ю.Ю. Д яченко, О.А. Немашкало, І. Бьеркман, К. Гомез, П. Доулінг, К. Лу, Б. Майлоні, Н. Норія, П. Роузензвейг, Дж. Сзуланскі, А. Фернер, П. Едварде, С. Хетрік, Ю. Санчес, Н. Папалександрідіс, JL Панайотов-пулу, К. Фей, Р. Шулер. Теоретичні та емпіричні надбання цих авторів спрямовані на визначення загальних проблем HR-менеджменту в міжнародних компаніях, аналіз особливостей формування міжнародного колективу, дослідження розвитку персоналу міжнародних копаній тощо. Проте питання формування персоналу міжнародних компаній на основі компетенцій і дотепер залишається невизначеним. Це визначає актуальність теми дослідження та її практичну значущість. Метою статті є визначення особливостей формування персоналу міжнародної компанії, враховуючи чинники особистості у побудові системи управління персоналом. Виклад основного матеріалу. Управління персоналом це особлива функція управлінської діяльності, важливішим об єктом якої є люди, що входять до певних соціальних груп, трудових колективів. Суб єктом управління виступають керівники і спеціалісти, які виконують функції управління стосовно своїх підлеглих. Отже, управління персоналом це цілеспрямована діяльність керівного складу компанії на розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно організований вплив через систему взаємопов язаних, організаційно економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов нормального розвитку і використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства. Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є основним змістом управління персоналом як внутрішньої, так і міжнародної компанії. У міжнародних компаніях управлінська діяльність відрізняється певною специфікою, хоча суть її, як і в національних компаніях, зводиться до налагодження ефективної співпраці між співробітників. Проте, оскільки самі співробітники є громадянами різних країн, виникають додаткові проблеми управління персоналом, зокрема мовні й культурні бар єри, розбіжності цінностей, поведінки, вірувань тощо. Подібні нові проблеми виникають і в процесі здійснення інших функцій управління: планування, організації, керівництва, контролю. Сутність HR-менеджменту у міжнародних компаніях полягає саме в тому, що він є процесом застосування управлінських концепцій та інструментів у міжкультурному середовищі та одержанні, завдяки цьому, додаткових вигід і економії часу. А об єктом HR-менеджменту є персонал міжнародних компаній. Завдяки більш досконалому менеджменту, порівняно з національними компаніями, вони не тільки нарощують свою присутність на міжнародних ринках, але й активно впливають на розвиток міжнародного бізнесу, діяльність національних фірм на світових ринках. Планування персоналу в міжнародних компаніях полягає у розробці заходів і прогнозуванні параметрів кадрової політики на певну перспективу відповідно до мети і завдань роботи з персоналом і зі стратегією розвитку компанії в цілому. При цьому основною метою кадрового планування є надання працюючим робочих місць у потрібний час і в необхідній кількості відповідно до їхніх здібностей і вимог виробництва. Пошук персоналу передбачає виявлення із загальної маси пропозиції робочої сили найбільш придатних для виконання поставлених завдань претендентів відповідно до стратегії розвитку компанії. Відповідно до цього існують зовнішні засоби залучення персоналу, до яких належать: оголошення через засоби масової інформації, пропозиції про прийом, організації, що займаються працевлаштуванням, суміжні за профілем фірми, навчальні заклади, працівники корпорацій; та внутрішні засоби залучення персоналу, що передбачають оголошення про вакансії у внутрішньофірмових засобах інформації, резерв кадрів на висування та внутрішньофірмове поєднання посад. Після вивчення поданих кандидатами анкетних даних і ухвалення рішення про співбесіду починається етап добору персоналу, що полягає у вивченні й аналізі поданих кандидатами анкетних даних, у результаті чого приймається рішення про прийом на роботу потенційного співробітника. Добір персоналу включає в себе низку послідовних етапів, таких як оформлення анкетних і автобіографічних даних, аналіз рекомендацій і послужного списку, співбесіда, огляд професійної придатності, медичний контроль та апаратні дослідження, аналіз результатів іспитів і висновок про професійну придатність та ухвалення рішення про найм, на кожному із етапів відсіюється частина заявників унаслідок невідповідності їх певним вимогам. Використання усіх етапів забезпечує мінімум помилок у доборі персоналу і залежить від рівня посадових вакансій. Заключною фазою пошуку і добору персоналу, у процесі якого відбувається остаточне з ясування майбутніх відносин між компанією і найманим робітником, є наймання персоналу. На цій стадії визначаються права та обов язки як фірми, так і найманого працівника; відбувається підписання трудового (договору) контракту і видання наказу (розпорядження) для осіб, що підписали трудовий договір (контракт). Розповсюдженим типом соціальних систем є система управління персоналом у міжнародних компаніях, що являє собою комплекс підсистем елементів управління та їх взаємин, закономірно пов язаних у єдине ціле, що розмежовують сфери управління персоналом на різних рівнях, які представлені на рисунку 1. Вище керівництво Головна холдінгкомпанія Структурні підрозділи Служба управління персоналом Рис. 1. Структура системи управління персоналом міжнародної компанії Штаб-квартира міжнародної компанії здійснює управління основними параметрами функціонування 52 Серія Економічні науки дочірніх фірм, що включають питання управління персоналом, у тому числі гармонізації трудових відносин і розвитку обміну трудовими ресурсами. На рівні структурних підрозділів здійснюються заходи щодо управління персоналом на основі політики компанії, яка розробляється головною компанією. При цьому штаб-квартира міжнародної компанії орієнтується на реалізацію глобальних стратегій у структурних підрозділах, а дочірні компанії і їх персонал враховують національні особливості країни базування [3]. В умовах глобалізації світової економіки загальні принципи, форми та методи формування персоналу не є сталими. Провідні компанії світу накопичили значний досвід щодо формування, перерозподілу і раціонального використання персоналу компаній. Більшість HR-функцій в міжнародних і локальних компаніях є схожими. Проте існують певні особливості, які відрізняють формування персоналу саме міжнародних або глобальних компаній, що
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x