บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน - PDF

Description
บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน จากการทดลองท ได จากการศ กษาและสร างโปรแกรมช ดค าส งด วยว ซ วลเบส คส าหร บการ ใช งานในโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซ เอ กเซ ลร นป 2003 แล วจะสามารถแบ งอธ บายสร ปผล การดาเน นงานได เป น

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 55 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน จากการทดลองท ได จากการศ กษาและสร างโปรแกรมช ดค าส งด วยว ซ วลเบส คส าหร บการ ใช งานในโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซ เอ กเซ ลร นป 2003 แล วจะสามารถแบ งอธ บายสร ปผล การดาเน นงานได เป น 3 ส วน ได แก สร ปผลการทางานของโปรแกรม อภ ปรายผลการดาเน นงาน ข อเสนอแนะ 5.1 สร ปผลการทางานของโปรแกรม จากกรณ ศ กษาอาคารต วอย างท 1 ถ ง 6 ได ผลการคานวณแรงท กระทาด งร ปท 5.1 ร ปท 5.1 ผลการคานวณของแรงท ปะทะอาคารส งท ง 6 ต วอย าง จากร ปท 5.1 พบว า การค านวณด วยระยะเย องศ นย แบบปกต จากต วอย างอาคารส งท 1, ต วอย างอาคารส งท 2 และ ต วอย างอาคารส งท 3 ม ค าแรงลมมาปะทะอาคารเท าก นค อ 19,425 ก โลกร ม ในขณะเด ยวก น ต วอย างอาคารส งท 4 ต วอย างอาคารส งท 5 และ ต วอย างอาคารส งท 6 ม แรงแผ นด นไหวมาปะทะอาคารเท าก นค อ 54,429, 53,347 และ 54,429 ก โลกร ม แต แรงท เข ามา 135 กระทาในแต ละกร ดไลน ม ขนาดแตกต างก นเน องจากรายละเอ ยดทางโครงสร างอาคารท แตกต างก น ในแต ละต วอย าง นอกจากน ต วอย างอาคารส งท 6 และ ต วอย างอาคารส งท 7 ม แรงลมและแรง แผ นด นไหวมาปะทะอาคารต างก น โดยม ค าเท าก บ 205,894 ก โลกร ม และ 146,159 ก โลกร ม ตามลาด บ แต เม อใช การคานวณระยะเย องศ นย แบบเผ อ ท าให ค าแรงรวมม ค าส งกว าแรงท มาปะทะ อาคารส งในร ปท 5.1 ซ งค าด งกล าวเป นค ามาตรฐานท ใช เพ อรองร บการใช งานจร ง เพ อให ต วอาคาร ม ความแข งแรงเพ ยงพอต อการใช งาน แต ในส วนของการคานวณระยะโยกต วของอาคารต วอย างท ง 6 จะสามารถสร ปได ด งร ปท 5.2 ร ปท 5.2 ผลการคานวณระยะโยกต วส งส ดและต าส ดของกร ดไลน ในอาคารส งท ง 6 ต วอย าง จากร ปท 5.2 พบว า ระยะโยกต วส งส ดของอาคารพบว าอาคารร บแรงลม ได แก อาคารท 1 และอาคารท 2 ม ระยะโยกต วเท าก นใน 3 ช นแรก แต จะม ระยะโยกต วมากกว าอาคารท 3 และ อาคารร บแรงแผ นด นไหว ได แก อาคารท 4 ม ระยะโยกต วมากกว าอาคารท 5 ล และมากกว า อาคารท อภ ปรายผลการดาเน นงาน จากผลการค านวณท ง 8 ต วอย าง พบว า ต วอย างอาคารส งท 1 ถ ง ต วอย างอาคารส งท 3 ม แรงลมมากระทาต อต วอาคารเท าก นเน องจากม เน อท ในการร บแรงเท าเด ม โดยท ต วอย างอาคารส งท 1 และ ต วอย างอาคารส งท 2 จะม แรงมากระท าในแต ละช นเท าก นด วย เน องจากการลดทอนขนาด ของเสาในช นท 4 ก บช นท 5 เป นการประหย ดต นท น โดยท าให เก ดการเปล ยนแปลงค าความแข ง เกร งรวมของแต ละเฟรม แต ไม ได ท าให เก ดการเย องศ นย ของแต ละช นเลยแม แต น อย ในขณะท ต วอย างอาคารส งท 3 ถ งแม ว าแรงลมปะทะอาคาร และปะทะในแต ละช นจะม ค าเท าก น แต ผลของ 136 การใส ก าแพงร บแรงเฉ อนท าให ผลรวมของค าความแข งเกร งรวมของแต ละช นเปล ยนไป และท า ให เก ดระยะเย องศ นย ของต วอาคาร นอกจากน ค าความแข งเกร งของกร ดไลน ท ม ก าแพงร บแรง เฉ อนจะม เป นต วร บก าล งได ด กว ากร ดไลน ท ม แต เสาอย างมาก และเม อม การใช ค าระยะเย องศ นย เผ อ ทาให ค าเย องศ นย ย งม ค าเพ มมากข นท งด านซ ายหร อด านขวาของจ ดศ นย ถ วง โครงสร างอาคาร จ งต องม การเผ อกาล งในส วนน ด วย สาหร บต วอย างอาคารส งท 4 ต วอย างอาคารส งท 5 และต วอย าง อาคารส งท 6 ก ม ค าแรงแผ นด นไหวมาปะทะใกล เค ยงก น เน องจากอาคารม น าหน กท ใกล เค ยงก น ในเง อนไขของแผ นด นไหวท เหม อนก นท กประการ ต างก นเพ ยง ต วอย างอาคารส งท 5 ม การ ลดทอนในขนาดของเสาซ งม ผลต อน าหน กเพ ยงเล กน อย ซ งจะได ผลคล ายก บกรณ ของต วอย าง อาคารส งท 2 ซ งม ผลการค านวณเท าก บ ต วอย างอาคารส งท 1 ท กประการ (ยกเว นเพ ยงแค ค าความ แข งเกร งของช นท ม การลดทอนขนาดของเสา จะม ค าความแข งเกร งน อยกว าต วอย างท ไม ม การ ลดทอนขนาดของเสา ทาให ค าการเคล อนท เปล ยนไป) ในกรณ ของต วอย างอาคารส งท 6 ก จะคล าย ก บต วอย างอาคารส งท 3 เช นก น และส าหร บต วอย างอาคารส งท 1 ถ งต วอย างอาคารส งท 6 จะ สามารถเปร ยบเท ยบได ว าเป นไปตามทฤษฎ ท ม แนวค ดว าแรงแผ นด นไหวม กจะม แรงมากระท าต อ อาคารมากกว าแรงลมมาปะทะ นอกจากน แรงแผ นด นไหวท ช นท 1 ม กจะม ค าเท าก บศ นย จ งท าให ไม ว าโครงสร างจะเป นล กษณะใดก ตาม โครงสร างจะม ค าระยะการเคล อนท ของแต ละกร ดไลน เท าก บศ นย เสมอ ในช นแรกของการปะทะแผ นด นไหว ในส วนของต วอย างอาคารส งท 6 พบว าม ผลการค านวณของโปรแกรมใกล เค ยงก บการค านวณเองด วยม อของว ศวกร แต ส าหร บต วอย าง อาคารท 7 พบว าต วอาคารส งเป นอาคารสมมาตรเพ ยงข อเด ยวจากท งหมด 7 ข อ ด งน น ระยะเย อง ศ นย ของอาคารจ งม ค าเท าก บศ นย แต เม อใช ระยะเย องศ นย แบบเผ อ ท าให เก ดระยะเย องศ นย ท า ให ผลของการค านวณ ให ผลล พธ ว า จากระยะเย องศ นย เด ม จะไม ม การตรวจสอบค าการเคล อนท ของกร ดไลน แต จะตรวจสอบต อเม อเก ดระยะเย องศ นย ซ งมาจากการเผ อให และม ค าปร บแก แต ผลการค านวณย งม การคลาดเคล อนก บการค านวณเองด วยม อของว ศวกร อาจเน องจากความ คลาดเคล อนของทศน ยม ในส วนของการตรวจสอบการเล อนของแต ละกร ดไลน ในแต ละต วอย างอาคารส ง พบว า อาคารส งท 1 และ อาคารส งท 2 ม การเคล อนท ของเฟรมต างก นท ระด บช น 4 และช น 5 เน องจากก การลดขนาดของเสาท าให ค าความแข งเกร งของอาคารส งท 2 ในช นท 4 และ ช นท 5 ม ค าลดลง ท า ให เก ดการเคล อนท เพ มส งข น สาหร บต วอย างอาคารส งท 3 ม ค าการเคล อนท ของอาคารส งน อยกว า ต วอย างอาคารส งท 1 และ ต วอย างอาคารส งท 2 เน องจากอาคารส งท 3 ค ออาคารส งท 1 แต ม การ เพ มกาแพงร บแรงเฉ อนเข าไปในกร ดไลน ท 2 และ กร ดไลน ท 3 ท าให ค าความแข งเกร งของอาคาร หร อของช น ม ค าเพ มข นมาก ส าหร บต วอย างอาคารส งท 4 และ 5 จะแตกต างก นเหม อนต วอย าง อาคารส งท 1 และ 2 ค อ จะม การเคล อนท ของกร ดไลน ในช นท 4 และ ช นท 5 ท แตกต างก น โดยม สาเหต มาจากการลดขนาดของเสาเช นเด ยวก น ล 137 แ แ 4 6 ะ ก น แ ล แ ะ ะ แ แผ นด นไหว ะ ะ แ ล ในส วนของอาคารต วอย างท 7 ถ งอาคารต วอย างท 10 จะสามารถสร ปได อย างคร าวๆค อ อาคารต วอย างท 7 และ อาคารต วอย างท 8 ม ผลการคานวณแม นยาตรงตามท ต องการ และต วอย างท 9 ได จากน าต วอย างท 7 ซ งเป นอาคารร บแรงลม กล บมาใช ปะทะแรงแผ นด นไหว พบว า ม แรงมา กระท าต อต วอาคารมากกว าแรงลม ในท านองเด ยวก น ต วอย างท 10 ได จากการน าต วอย างท 8 แ แ ล ะ ะ แ ล แ ะ แ แ 11 ได น าต วอาคารต วอย างท 7 แ ะ แ ล และแ แ ะ แ ะ 7 และ 9 ะ ะแ ล และ แ ะ 2 ซ งเป นแรงแผ นด นไหว จะม ค ามากกว า แรงท กระทาต ออาคารท 11 ซ งเป นแรงลม และต วอย างท 13 และต วอย างท 14 ก เป นท านองเด ยวก น แต ม ระยะโยกต วน อยกว าอาคารท 11 และ อาคารท 12 เน องจากท ศทางในการวางต วของเสาม ความล ก มากกว า ท าให ค าความแข งเกร งของเสาในแต ละต น รวมถ ง ความแข งเกร งรวมของช น หร อ ของ อาคารเพ มมากข น ทาให ระยะโยกต วลดลง โดยปกต การคานวณด วยม อท วไปม กใช หน วยน าหน กหร อแรงเป นต น แต ทางโปรแกรมท เข ยนนข นมาน จะใช หน วยน าหน กเป นก โลกร มเสมอ หร ออาจเก ดจากความผ ดพลาดอ นซ งผ ให ความสนใจจสามารถศ กษาต อได ในภายหล ง จากเอกสารท อ างอ งไว ในโครงงาน หร อต าราท เก ยวข องเพ มเต ม 5.3 ข อเสนอแนะ โครงงานน เป นโครงงานท เข ยนโปรแกรมช ดค าส งข นจากไมโครซอฟท ออฟฟ ซเอ กเซล ว บ เอ ซ งในความเป นจร งแล ว โปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซเอ กเซล ว บ เอ เหมาะก บงาน โปรแกรมทางด านการจ ดท าระบบฐานข อม ลจะเหมาะสมกว า และในความไม เหมาะสมน เอง ผ จ ดทาขอเสนอข อเสนอแนะในส วนของต วโปรแกรมด งต อไปน ปร บปร งโปรแกรมน ให สามารถเข ยนแบบร ปร างอาคารและแรงท มากระทาในแต ละช น ปร บปร งโปรแกรมน ให สามารถเข ยนแบบร ปร างอาคารและแรงท มากระท าในแต ละกร ด ไลน 138 ปร บปร งโปรแกรมน ให ม ค าศ พท หร อภาษาท ใช ส อสารก บผ ใช ได อย างถ กต องตามหล ก ว ชาการ ปร บปร งว ธ การป อนระยะและต าแหน งของเสาท ง2แกน ให สามารถป อนค าและแก ไขได ง ายข น พ ฒนาระบบร บข อม ลของโปรแกรมน ให สามารถร บค าจากการอ านแบบอ ตโนม ต ของ โปรแกรมเข ยนแบบอ นๆ พ ฒนาระบบแสดงผลของโปรแกรมน ให สามารถแสดงผลออกมาเป นกราฟได พ ฒนาร ปแบบการคานวณของโปรแกรมน ให สามารถพ จารณาแรงลมด วยว ธ อ นๆได โปรแกรมน พ ฒนาข นมาภายใต ข อจ าก ดท มากเก นไป หากเข ยนด วยภาษาอ นอาจสามารถ ลดข อจาก ดของการเข ยนโปรแกรมด วยเอ กเซ ล ว บ เอ ได มากกว าน มาก ท เสนอข างต นเป นข อเสนอแนะในต วโปรแกรมท เข ยนข นมาในโครงงานน และ นอกจากน ย งม ข อเสนอสาหร บโครงงานอ นๆ ได แก การใช ว บ เอในการช วยหาเวลามาตรฐานและร อยละค าความช นของการอบด น การใช ว บ เอในการช วยประมาณราคาอ ปกรณ ก อสร างโดยการใช ว ธ พยากรณ ต างๆ โดยช ว ดจากป จจ ยภายนอกทางการตลาด การใช ว บ เอในการช วยประมาณราคางานก อสร าง รวมถ งเก บสถ ต ท งในด านของ ระยะเวลา และ ค าใช จ าย การใช ว บ เอในการช วยเก บฐานข อม ลเวลาการท างานเพ อสร างเวลามาตรฐานในแต ละ ก จกรรมของงานก อสร าง การใช ว บ เอในการทาแผนภ ม แกรนท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x