ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ไตรมาสท 4/ PDF

Description
ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ไตรมาสท 4/2556 Gross Domestic Product : Q4/2013 Office of the National Economic and Social Development Board February 17, :30 A.M. GDP growth in the fourth quarter grew by

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 17 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ไตรมาสท 4/2556 Gross Domestic Product : Q4/2013 Office of the National Economic and Social Development Board February 17, :30 A.M. GDP growth in the fourth quarter grew by 0.6%, a continued deceleration from the previous quarter due to a fall in domestic demand. GDP in the fourth quarter of 2013 increased by 0.6%, a slowdown from a 2.7% rise in the previous quarter. This was a result of contraction in domestic demand. Household consumption and investment decreased by 4.5% and 11.3%, respectively. Government consumption grew at slower rate while inventories had increased. Net exports of goods and services grew by 25.3% as exports of goods and services expanded while imports declined. After seasonal adjustment, GDP on the quarter-by-quarter basis increased by 0.6%, slowing down from a 1.4% growth in previous quarter. GDP for the year 2013 grew by 2.9%. PRODUCTION Agricultural sector grew by 2.3% due to a 3.7% increase in agriculture, hunting and forestry compared to a 0.9% increase in previous quarter. Fishery continued to fall by 5.2%. Non-agricultural sector grew at slower rate by 0.4%. Manufacturing sector decreased by 2.9% as domestic demand sharply fell, causing contractions in almost all types of products. Similarly, production of construction and electricity, water supply and gas separation decreased. On the other hand, transport and communication, wholesale and retail trade, hotels and restaurants and financial intermediation slowed down. EXPENDITURE Household consumption decreased by 4.5% as consumption on durables contracted after the expiration of the First Car Tax Rebate Scheme. Consumption on non-durables also declined while semi-durables slowed down. Services sector slightly expanded. Government consumption slowed down by 0.9%, composing of a 1.1% decrease in compensation of employees and a 3.5% deceleration in net purchases of goods and services. Total investment continued to decrease by 11.3%. Private investment contracted, both in machinery and equipment and in construction. Public investment also fell as government construction decreased while investment in machinery and equipment by state enterprises increased. INQUIRIES : 962 Krung Kasem Road Pomprab, Bangkok Thailand Tel: Fax: ISSN Change in inventories at current market prices rose by Baht 155,827 million. This was contributed by an increase in stocks of agricultural products as well as some manufacturing products namely, rubber and plastic and office equipment. In the external sector, merchandized trade and service balance registered a surplus of Baht 172 billion. The merchandized trade registered a deficit of Baht 59.6 billion while service balance showed a surplus of Baht billion. Detailed quarterly GDP statistics are available on 1 ข อช แจงกำรประมวลผลสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศไตรมำส 4/2556 การประมวลผลสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศไตรมาส 4/2556 ส ำน กงำนคณะกรรมกำรพ ฒนำกำรเศรษฐก จและส งคมแห งชำต ได ประมวลผลสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศไตรมำส 4/2556 โดยใช ข อม ลท ได ร บล ำส ดจำกแหล งข อม ลต ำงๆ ในไตรมำสน ได ม กำรปร บปร งย อนหล งถ งไตรมำสท 3/2556 และกำรจ ดทำข อม ลรำยไตรมำสของป 2553 เป นต นมำจะไม ม กำรปร บปร งตำมค ำรำยป เน องจำกขณะน สศช. ก ำล งอย ระหว ำงกำรปร บปร งกำรจ ดท ำสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรำยไตรมำสให เป น แบบด ชน ล กโซ (Chained Volume Measures: CVM) เพ อให สอดคล องก บสถ ต รำยได ประชำชำต รำยป ท ได จ ดท ำแบบด ชน ล กโซ และจะเผยแพร อน กรมป จจ บ นจนกว ำอน กรมใหม จะ แล วเสร จสำหร บกำรปร บปร งท สำค ญๆ ในไตรมำสน ม ด งน (ด รำยละเอ ยดกำรปร บปร งย อนหล งได ท ด ำนหล ง) 1. ปร บปร งข อม ลในไตรมำสท 3/2556 ตำมข อม ลล ำส ด โดยอ ตรำกำรขยำยต วของผล ตภ ณฑ มวลรวมไตรมำสท 3/2556 ไม ม กำรเปล ยนแปลง ค อ ขยำยต ว ร อยละ ปร บปร งข อม ลด ชน ผลผล ตอ ตสำหกรรม ตำมรำยงำนล ำส ดเด อนธ นวำคม 2556 ของสำน กงำนเศรษฐก จอ ตสำหกรรม กระทรวงอ ตสำหกรรม 3. ปร บปร งข อม ลพ นท กำรเพำะปล ก และข อม ลพยำกรณ ผลผล ตกำรเกษตรในไตรมำสท 3/2556 ตำมกำรพยำกรณ ล ำส ด ในรอบเด อนธ นวำคม 2556 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 4. ปร บปร งข อม ลรำยจ ำยร ฐบำลกลำง ตำมข อม ลจำกระบบ GFMIS ของกระทรวงกำรคล ง 5. ปร บปร งข อม ลกำรส งออกและนำเข ำส นค ำและบร กำรในไตรมำสท 3/2556 ตำมข อม ลล ำส ดของธนำคำรแห งประเทศไทย ณ เด อนมกรำคม 2557 ท งน กำร ประมวลผลสถ ต ส นค ำนำเข ำเป นม ลค ำท รวมค ำระวำงและประก นภ ย (c.i.f.) 6. ต งแต ไตรมำสท 1/2549 เป นต นไปตำรำงสถ ต รำยละเอ ยดจะงดนำเสนอในเอกสำรโดยสำมำรถด ได ท ส ำน กงำนคณะกรรมกำรพ ฒนำกำรเศรษฐก จและส งคมแห งชำต ขอขอบค ณหน วยงำนท งภำคร ฐและเอกชน ท ให กำรสน บสน นและเร งร ดข อม ล เพ อใช ใน กำรประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรำยไตรมำสให รวดเร วและถ กต องแม นย ำเพ มข น และหว งว ำคงจะได ร บควำมร วมม อในกำรพ ฒนำข อม ลด งกล ำวน ให ม ค ณภำพด ย งข นในอนำคตต อไป สำน กงำนคณะกรรมกำรพ ฒนำกำรเศรษฐก จและส งคมแห งชำต Revision to this publication Revision to this publication Gross Domestic Product of Q4/2013 has been complied based on the most up-to-date data available from various sources. The quarterly estimates have been revised back to Q3/2013. Similar to the Q3/2013 publication, the quarterly gross domestic product is not adjusted to the annual gross domestic product series In December 2011, the has moved to the chained volume measures (CVM) for valuing the annual national income. The is stepping further by planning to move the quarterly gross domestic products toward the chained volume measures as well. The new quarterly series is scheduled to release as soon as completed. Accordingly, quarterly gross domestic product statistics in this publication might not be consistent with the annual series. The revision will be made soon after the new series has been completed. The major revised items in this publication are as follows: (Details of revision are presented close to the back cover) 1. Revision of data back to Q3/2013 in line with the latest data; thus gross domestic product for the third quarter remains unchanged with the same growth rate of 2.7%. 2. Revising manufacturing production index according to the latest series from the Office of Industrial Economics, Ministry of Industry issued in December Revising agricultural plantation area and production data of the third quarter 2013 by using the crop forecast data in December 2013 from the Office of Agricultural Economics, Ministry of Agricultural and Cooperatives. 4. Revising central government expenditure in line with data from GFMIS. 5. Revising trade on goods and services Q3/2013 in response to the revised balance of payment from the Bank of Thailand issued in January However, import goods item in this publication is still measured on the c.i.f. (cost insurance and freight) basis. 6. The statistical tables are available at The would like to express our gratitude to all government agencies, private institutions and companies who continually provide the needed data, especially those who have spent much of the time and effort to speed up data processing and made their reports available in time with a high quality. The looks forward to continuing close cooperation for data quality development in the future. The Office of the National Economic and Social Development Board 1 1 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ไตรมำสท 4 ป 2556 GDP ไตรมาสท 4 /2556 ขยายต วร อยละ 0.6 ชะลอลง จากในไตรมาสท แล ว จากการ หดต วลงของอ ปสงค ใน ประเทศ ภาวะเศรษฐก จไตรมาส 4/2556 ชะลอต วร อยละ 0.6 จากไตรมาสท แล วท ขยายต วร อยละ 2.7 เป นผลจากการหดต วของอ ปสงค ในประเทศ ขณะท อ ปสงค ต างประเทศขยายต วเล กน อย โดย การใช จ ายเพ อการอ ปโภคบร โภคของคร วเร อน หดต วต อเน องร อยละ 4.5 จากไตรมาสท แล วท หดต วร อยละ 1.2 โดยส นค าประเภทคงทนและกล มส นค าไม คงทนหดต ว ส นค าก งคงทนชะลอ ต ว ในขณะท กล มบร การขยายต วเล กน อย การใช จ ายเพ อการลงท นหดต วต อเน องร อยละ 11.3 เท ยบก บท หดต วร อยละ 6.3 ในไตรมาสท แล ว เป นการหดต วลงท งการลงท นภาคร ฐและ ภาคเอกชนในอ ตราร อยละ 4.7 และ ร อยละ 13.1 ตามลาด บ ส วนการใช จ ายเพ อการอ ปโภค ของร ฐบาลในไตรมาสน ขยายต วเล กน อยร อยละ 0.9 การส งออกส นค าและบร การส ทธ ขยายต ว ร อยละ 25.3 เท ยบก บท ขยายต วร อยละ 17.8 ในไตรมาสท แล วโดยการส งออกส นค าขยายต ว เล กน อยร อยละ 0.2 ในขณะท รายร บจากบร การชะลอลง ส วนการนาเข าส นค าหดต วต อเน อง ร อยละ 5.3 และรายจ ายจากบร การชะลอต วร อยละ 6.3 การผล ตภาคเกษตร ขยายต วร อยละ 2.3 จากไตรมาสท แล วท หดต วร อยละ 0.3 ป จจ ยสาค ญมา จากสาขาเกษตรกรรม ขยายต วร อยละ 3.7 จากไตรมาสท แล วท ขยายต วเพ ยง ร อยละ 0.9 โดย หมวดพ ชผล ขยายต วร อยละ 4.2 จากผลผล ตข าวเปล อก ขยายต วส ง เน องจากปร มาณน าและ สภาพภ ม อากาศท เหมาะสม ส วนผลผล ตยางพารา ชะลอลง ขณะท ผลผล ตม นส าปะหล ง อ อย ส บปะรด และปาล มน าม นลดลง สาหร บสาขาประมงหดต วร อยละ 5.2 เร มปร บต วด ข นจากท หด ต วร อยละ 7.4 ในไตรมาสท แล ว เน องจากปร มาณผลผล ตก งลดลงจากป ญหาโรคระบาด EMS (Early Mortal Syndrome) เร มคล คลาย การผล ตภาคนอกเกษตร ชะลอต วลงร อยละ 0.4 โดยการผล ตสาขาอ ตสาหกรรมหดต ว ร อยละ 2.9 เป นการหดต วต ดต อก นสามไตรมาส เป นผลจากความต องการภายในประเทศหดต ว ส ง อ ตสาหกรรมท ลดลงได แก อ ตสาหกรรมการผล ตอาหารและเคร องด ม อ ตสาหกรรมเคร อง จ กรอ ปกรณ และอ ตสาหกรรมการผล ตยานยนต เป นต น สาขาการผล ตอ น อาท สาขาเหม องแร และย อยห น สาขาไฟฟ า ประปาและโรงแยกก าซ สาขาก อสร าง หดต วลงร อยละ 2.6, 3.2 และ 7.7 ตามลาด บ สาขาค าส ง ค าปล กฯ สาขาโรงแรมและภ ตตาคาร สาขาขนส งและคมนาคม และ สาขาต วกลางทางการเง นชะลอต วร อยละ 2.2, 5.4,7.0 และ 9.1 ตามลาด บ GDP ท ปร บค าฤด กาลชะลอต ว ร อยละ 0.6 จากไตรมาสท แล วท ขยายต วร อยละ 1.4 2 2 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (GDP) Q1 Q2 Q3 Q4 ภาคเกษตร ภาคนอกเกษตร GDP GDP ปร บฤด กาล ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป ม ม ลค า 3,018.1 พ นล านบาท เม อห กผลตอบแทนจากป จจ ยการผล ตส ทธ จ ายไป ต างประเทศ 89.5 พ นล านบาท คงเหล อเป นผล ตภ ณฑ มวลรวม ประชาชาต (Gross National Product: GNP) เท าก บ 2,928.6 พ นล านบาท ม ลค าท แท จร งขยายต วร อยละ 0.9 ด ลการค าและบร การ ณ ราคาประจ าป พ นล านบาท เม อ รวมก บรายได ส ทธ จากป จจ ยการผล ตและเง นโอนส ทธ จาก ต างประเทศ ทาให ด ลบ ญช เด นสะพ ดเก นด ล พ นล านบาท ระด บราคา ด ชน ราคาผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศชะลอลงร อยละ 1.3 เท ยบก บท ขยายต วร อยละ 1.6 ในไตรมาสท แล ว ในขณะท ด ชน ราคาผ ผล ตและด ชน ราคาผ บร โภคอย ในระด บทรงต วร อยละ 0.4 และ ร อยละ 1.7 ตามลาด บ 3 3 ด ำนกำรผล ต การผล ตขยายต วร อยละ 0.6 โดยภาคนอกเกษตรชะลอต ว แต ภาคเกษตรขยายต วส งข น การผล ตขยายต วชะลอลง ร อยละ 0.6 จากร อยละ 2.7 ในไตรมาสท แล ว โดยภาค เกษตรขยายต วส งข น ร อยละ 2.3 ในขณะท ภาคนอกเกษตรขยายต วชะลอลง ร อยละ 0.4 จากร อยละ 3.0 ในไตรมาสท แล ว เป นผลจากสาขาอ ตสาหกรรมหดต ว และ บร การชะลอลง การผล ต ป 2556 ขยายต วร อยละ 2.9 ชะลอลงจากร อยละ 6.5 ในป 2555 สาขาเกษตรกรรมฯ การผล ตขยายต วส งข น ร อยละ 3.7 จากร อยละ 0.9 ในไตรมาสท แล ว โดย หมวดพ ชผลขยายต วร อยละ 4.2 และหมวดปศ ส ตว ขยายต วร อยละ 0.8 พ ชผลขยายต วส งข น ในขณะ ท ปศ ส ตว ขยายต วชะลอลง พ ชผล การผล ตขยายต วร อยละ 4.2 ขยายต วต อเน องจากไตรมาสท แล ว โดยผลผล ตข าวเปล อก ขยายต วส ง จากปร มาณน าและสภาพภ ม อากาศท เหมาะสม ผลผล ต ยางพาราชะลอลง ขณะท ผลผล ตม นสาปะหล ง อ อย ส บปะรด และปาล มน าม นผลผล ตลดลง ปศ ส ตว ขยายต วร อยละ 0.8 ชะลอลงจากไตรมาสท แล ว โดยผลผล ตนมและส กรขยายต วด ในขณะท ผลผล ตไก โคและกระบ อลดลง ผลผล ตประมงหดต ว สาขาประมง หดต วร อยละ 5.2 เร มปร บต วด ข นจากท หดต วร อยละ 7.4 ในไตรมาสท แล ว เน องจากปร มาณผลผล ตก งลดลงจากป ญหาโรคระบาด EMS (Early Mortal Syndrome) เร ม คล คลาย ระด บราคาส นค าเกษตร ขยายต วร อยละ 0.2 ชะลอลงจากร อยละ 1.3 ในไตรมาสท แล ว เน องจากราคาพ ชผลลดลงต อเน อง ในขณะท ราคาส นค าประมงเพ มข นส งจากการขาดแคลนก ง ประกอบก บราคาส นค าหมวดปศ ส ตว ขยายต ว 4 4 การผล ตสาขาอ ตสาหกรรม ลดลงต อเน อง สาขาอ ตสาหกรรม ลดลงร อยละ 2.9 เป นผลจากความต องการภายในประเทศหดต วส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x