ข้อสอบคณิตอัจฉริยภาพ4-6.pdf

Description
~1~ แบบทดสอบสาหรับการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 สพป.น่าน เขต 2 ********************************************************** คาชี้แจง แบบทดสอบทั้งหมดมี 3 ตอน ใช้เวลา 120 นาที คะแนนรวม 100 คะแนน ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุด โดยทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อสอบนี้ ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ จานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 243 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 6

Share
Transcript
  ~ 1  ~   แบบทดสอบสาหรับการแขงขันอัจฉรยภาพทางคณตศาสตร   ระดับชั นประถมศกษาปท   4-6 งานศลปหัตถกรรมนักเรยน ปการศกษา 2557 สพป.นาน เขต 2 ********************************************************** คาช แจง แบบทดสอบทั งหมดม 3 ตอน ใชเวลา 120 นาท คะแนนรวม 100 คะแนน ตอนท  1 แบบทดสอบปรนัยชนดเลอกตอบ แบบ 4 ตัวเลอก จานวน 10 ขอ   ขอละ 1  คะแนน รวม 10 คะแนน    ใหนักเรยนเลอกคาตอบท ถกท สด โดยทาเคร องหมายกากบาท ( X)  ลงในขอสอบน    ตอนท   2 แบบทดสอบปรนัยชนดเตมคาตอบ จานวน 20 ขอ ขอละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน    ใหนักเรยนเขยนเฉพาะคาตอบ ลงในชองคาตอบท กาหนดให   ตอนท   3 แบบทดสอบชนดแสดงวธทา จานวน 5 ขอ ขอละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน  ใหนักเรยนเขยนแสดงวธทา ลงในกระดาษคาตอบท แจกให   ......................................................................................................................................................................   ตอนท   1    ใหนักเรยนเลอกคาตอบท ถกท สด โดยทาเคร องหมายกากบาท ( X)  ลงในขอสอบน   1.  ขอใดบอกลักษณะของรปส เหล ยมดานขนานไมถกตอง  (1) มมท อย ตรงขามกันมขนาดเทากัน  (2) ดานท อย ตรงขามกันยาวเทากัน  (3) มดานขนานกันอยางนอยหน งค   (4) มดานยาวเทากันส ดาน   2. อักษร ก แทนตัวเลขใด  (1) 5  (2) 6  (3) 7  (4) 8   3. การหมนรปซายมอใหเปนรปขวามอเปนการหมนไปในทศทางใด  (1) (2) (3) (4)  ~ 2  ~   4 . ขอใดเปนคาอธบายถงรัศมของวงกลมท ถกตอง (1) เปนสวนของเสนตรงท ลากเช อมจดสองจดบนเสนรอบวง  ( 2 ) รัศม เทากับ ความยาวเสนผานศนยกลางคณดวย  2 ( 3 ) คอระยะหางจากจดศนยกลางของวงกลมจนถงจด จดหน งบนเสนรอบวง ( 4 ) เปนสวนของเสนตรงท ยาวท สดท ลากเช อมจดสองจดบนเสนรอบวง   5 . ขอใดตอไปน ถกตอง  (1) จานวนท ม  0.1 อย   15 จานวนคอ 1 5 (2) 0.8 คอจานวนท ม 0.2 อย   4 จานวน  (3) 1.2 คอจานวนท ม   อย  10   จานวน  (4) จานวนท ม  0.1 อย   7 จานวนคอ 0.07 6 . จานวนใน   ของขอใด มคามากท สด  (1) 8 ลตร  =   มลลลตร  (2) 800 มลลลตร  =    ลตร  (3) 1 ลตร  80 มลลลตร  =   มลลลตร  (4) 1800 มลลลตร  = 1 ลตร      มลลลตร   7 . ขอใดเปนการประมาณคาของจานวน  65,218 ท   ไม ถกตอง  (1) ประมาณคาเปนจานวนเตมสบ จะได  65,220 (2) ประมาณคาเปนจานวนเตมรอย จะได  65,200 (3) ประมาณคาเปนจานวนเตมพัน จะได  66,000 ( 4 ) ประมาณคาเปนจานวนเตมหม น จะได  70,000 8. จากการสอบถามนักเรยน  80 คน   ม นักเรยน   ชอบลกอมรสสม  50 คน   ชอบลกอมรสบวย  45 คน   และ ไมชอบลกอมทั งสองรส 15 คน   นักเรยนท ชอบลกอมทั งสองรส   มมากกวานักเรยนท  ไมชอบลกอมทั งสองรส เลยก คน (1) 15 (2) 20  (3) 25  ( 4 ) 30   9. จากการสารวจกจกรรมยามวางของนักเรยนชั น ป . 6 จานวน  1,500 คน    ไดผลดังตาราง   10. โรงเรยนมเกาอ   630 ตัว   นาไปจัดในหองประชม  390 ตัว   ท เหลอนาไปจัดในหองอาหาร   เปนกล ม   กล มละ  6 ตัว   จะจัดไดก กล ม  (1) 20 (2) 40  (3) 240  ( 4 ) 360   ถากฬาท นักเรยนชอบเลนม  2 ประเภทเทานั นคอ   วายน าและบาสเกตบอล   ถาจานวนนักเรยนท   ชอบวายน าคดเปนสามในหาของจานวนนักเรยนท  เลนกฬา นักเรยนท ชอบเลนบาสเกตบอลมก คน  (1) 16 (2) 24  (3) 240  ( 4 ) 360    ~ 3  ~   ตอนท   2  ใหนักเรยนเขยนเฉพาะคาตอบ ลงในชองคาตอบท กาหนดให   ขอท  คาถาม   คาตอบ   1. กาหนด 1 , 3 , 5 , 7 , ... จงหาจานวนอกสามจานวนท ตอจากลาดับท กาหนดให  2 . ลกอาย 7 ป กับ 4 เดอน พอมอาย 38 ป ถาลกอาย 14 ป พอจะมอายเทาไร   3. คาของ 112.5 %  ของ 150 มคาเทาไร  4. คาของเลข 5 ใน 8 5 7,3 5 0 ตางกัน เทาใด  5. ห.ร.ม. ของ 24 , 36 , 42 คอจานวนใด   6. ศาลาวัดขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 27 เมตร จะปพ นศาลาดวยผายางรปส เหล ยม จัตรัสท มขนาดใหญท สดเทาไร จงจะป ไดพอด โดยไมเหลอเศษ   7. กนกวรรณไดรับเงนเดอน 9,500 บาท จายคาเชาบานไป   ของเงนเดอน คาอาหาร   ของเงนเดอน คาใชจายอ นๆ 1,500 บาท กนกวรรณเหลอเงนเกบไว เทาไร   8. มสม 8 ลก แอปเป  ล 20 ลก ชมพ  24 ลก ถาตองการแบงใสถง ถงละเทา ๆ กัน โดย  ใหแตละถงบรรจผลไมชนดเดยวกันและไมมผลไมเหลออย  จะแบงอยางมากท สด   ถงละก ลก   9. คาตอบของ 2 1 5 59 729 7 5 2 7                         มคาเทาไร   10. กาหนดให  a 3  = a  a  a = 64  และ  b 2  = b  b = 9 จงหาคาของ b a   11. เจมสเล ยงมาและไก ไวจานวนหน ง นับหัวรวมกันได 20 หัว นับขารวมกันได 56 ขา เจมสเล ยงสัตวทั งสองชนดตางกันเทาไร    ~ 4  ~   ขอท  คาถาม   คาตอบ   12. ถา P    21 , q    32   และ r    43   คาของ pr   qr ท เขยนเปนเศษอยางต า ไดเทาใด   13. พจารณาแบบรปท กาหนดให จานวนใน   คอจานวนใด   0 , 1 , 64 , 243 , 256 , 125 ,   , 7 , 1 14 . ตลอดสัปดาหท ผานมา นองพอพล ออมเงนได 199 บาท โดยชวงตนสัปดาหออมวัน ละ 23 บาท กลางสัปดาหออมวันละ 28 บาท และชวงปลายสัปดาหออมวันละ 32 บาท นองพอพล ออมเงนวันละ 28 บาทก วัน   15. ถาจานวนนับท เรยงตดตอกัน  5 จานวน   มคาเฉล ยเทากับ  73 ขอใดคอผลบวกของจานวนเฉพาะทั งหมดท อย  ใน  5 จานวนน    16. ตองการสรางจานวนสองหลักโดยใชบัตรตัวเลขตอไปน  ใบละหน งครั ง ในแตละหลัก   จากจานวนตางๆ ท สรางได จงหาวาผลรวมของจานวนท มากเปนอันดับสองกับ จานวนท นอยเปนอันดับสองเทากับเทาไร   17. ตองการสรางรปสามเหล ยมโดยใช ไมขดไฟ ตามแบบรปตอไปน   ถาตองการสรางรปสามเหล ยม 10   รป จาเปนตองใชไมขดไฟทั งหมดก กาน   18. มานตองการกั นรั วเปนรปส เหล ยมมมฉากดังรป   เพ อใชเปนท ว งเลนของลกสนัข ความยาวรอบรั ว (  ในหนวยเมตร )  เม อเขยนในรป จานวนคละจะมตัวเศษเปนเทาใด   (  เมอจ านวนคละนั นอย ในรปเศษสวนอยางต า  )    19. ผลตางของเศษสวนตอไปน   เม อเขยนในรปเศษเกนท เปนเศษสวนอยางต าแลวตัวเศษจะเทากับเทาใด   20. ส เหล ยมจัตรัสมพ นท  144 ตารางเซนตเมตร   หากส เหล ยมผนผามดานยาวเทากับ ดานกวางของส เหล ยมจัตรัส แตมความกวางเปนคร งหน งของดานยาวของส เหล ยมผนผา   จงหาพ นท  ของส เหล ยมผนผา   1235  กับ  7811  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x