330605196-Tekstong-Argumentatibo.pptx

Description
TEKSTONG ARGUMENTATIBO Ipaglaban ang Katuwiran TEKSTONG ARGUMENTATIBO Uri ng tekstong nangangailangang ipagtanggol ng manunulat ang posisyon sa isang tiyak na paksa o usapin gamit ang mga ebidensiya mula sa personal na karanasan kaugnay na mga literatura at pag-aaral at pag-aaral, ebidensiyang kasaysayan at resulta ng empirikal na pananaliksik-tumutukoy sa pangongolekta ng datos sa pamamagitan ng pakikipananayan, sarbey at eksperimentasyon. TEKSTONG ARGUMENTATIBO  Kailangan n

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 539 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 3

Share
Transcript
  TEKSTONGARGUMENTATIBO Ipaglaban ang Katuwiran  TEKSTONGARGUMENTATIBO  Uri ng tekstong nangangailangang ipagtanggolng manunulat ang posisyon sa isang tiyak napaksa o usapin gamit ang mga ebidensiyamula sa personal na karanasan kaugnay namga literatura at pag-aaral at pag-aaral, ebidensiyang kasaysayan at resulta ngempirikal na pananaliksik-tumutukoy sapangongolekta ng datos sa pamamagitan ngpakikipananayan, sarbey at eksperimentasyon.  TEKSTONGARGUMENTATIBO  Kailangan ng masusing imbestigasyon sa pagsulat ng tekstongargumentatibo  Pangongolekta at ebalwasyon ng mga ebidensiya  Paninindigan ang isang posisyon na isusulat sa maikli ngunitmalaman na paraan.  Kailangan ang detalyadong pag-aaral sa paksa o isyu.  Kailangang pumili ang mananaliksik ng matibay naebedensiya.  May malinaw na tesis at ginabayan ng lohikal napangangatwiran.  Layunin nitong ipahayag ang opinyon ng manunulat sa isangtiyak na isyu.  TEKSTONGARGUMENTATIBO Mga Elemento a.  proposisyon- pahayag na inilalahad upangpagtalunan o pag-usapan.- pinagkasundu ng dalawangpanigang paksa bago ilahad angkatuwiran.Hal. a.  Dapat ipasa ang divorce bill upang mabawasan ang karahasan laban sa kababaihan b.  Nakakasama sa pamilya ang pag-alis ng isang miyembro nito upang magtrabaho saibang bansa. c.  Mas epektibo sa pagkatuto ng mga mag-aaral ang multilingual education kaysa sabilingual education
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x