แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม พ.ศ บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน)

Description
แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม พ.ศ บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 : บร ษ ทท ออกหล กทร พย 1. ข อม ลท วไป 1 2. ป จจ ยความเส ยง 8 3. ล กษณะการประกอบธ รก จ การประกอบธ

Please download to get full document.

View again

of 149
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 20 | Pages: 149

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม พ.ศ บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 : บร ษ ทท ออกหล กทร พย 1. ข อม ลท วไป 1 2. ป จจ ยความเส ยง 8 3. ล กษณะการประกอบธ รก จ การประกอบธ รก จของแต ละสายผล ตภ ณฑ ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ ข อพ พาททางกฎหมาย โครงสร างเง นท น การจ ดการ การควบค มภายใน รายการระหว างก น ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน ข อม ลอ นท เก ยวข อง 130 ส วนท 2 : การร บรองความถ กต องของข อม ล เอกสารแนบ 1 : รายละเอ ยดเก ยวก บผ บร หารและผ ม อ านาจควบค มของบร ษ ทฯ 131 เอกสารแนบ 2 : รายละเอ ยดการด ารงต าแหน งของผ บร หารและผ ม อ านาจควบค มในบร ษ ทย อยและบร ษ ทร วม 143 หน า ส วนท 1 บร ษ ทท ออกหล กทร พย 1. ข อม ลท วไป 1. ช อ สถานท ต งของบร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) ช อบร ษ ท : บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) ช อภาษาอ งกฤษ : Banpu Public Company Limited ประกอบธ รก จหล ก : พล งงาน เลขทะเบ ยนบร ษ ท : บมจ. 152 ท นจดทะเบ ยน : 3,540,504,790 บาท ท นท เร ยกช าระแล ว : 2,717,478,550 บาท จ านวนห น : 271,747,855 ห น ราคาพาร : 10 บาท ท ต งส าน กงานใหญ : ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ โทรศ พท : โทรสาร : Web Site : เลขาน การบร ษ ท : โทรศ พท ฝ ายน กลงท นส มพ นธ : โทรศ พท ฝ ายส อสารองค กร : โทรศ พท หน า 1 2. ช อ สถานท ต งของน ต บ คคลท บร ษ ทฯ ถ อห นต งแต ร อยละ 10 ข นไป ช อบร ษ ท 1. บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) บร ษ ทย อย 2. บร ษ ท บ านป ม นเนอร ล จ าก ด 3. Banpu Singapore Pte. Ltd. 4. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 5. Banpu Australia Co. Pty Ltd 6. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 7. PT. Indominco Mandiri 8. PT. Jorong Barutama Greston 9. PT. Trubaindo Coal Mining ประเภท ธ รก จ ท นจดทะเบ ยน พล งงาน 3,540,504,790 บาท ผล ตและจ าหน าย ถ านห น ค าถ านห น ลงท นในธ รก จถ านห น ในต าง ประเทศ ลงท นในธ รก จถ านห น ในประเทศ ออสเตรเล ย บร การท าเหม อง ก อสร าง ขนส ง และ บร การท วไป เก ยวก บ ธ รก จเหม องถ านห น ในประเทศอ นโดน เซ ย ผล ตถ านห น ในประเทศอ นโดน เซ ย ผล ตถ านห นใน ประเทศอ นโดน เซ ย ผล ตถ านห น ในประเทศ อ นโดน เซ ย 10. PT. Kitadin ผล ตถ านห นจ าหน าย และให บร การท า เหม องถ านห น ในประเทศ อ นโดน เซ ย 40,000,000 บาท ไม ม การก าหนดค า ท นจดทะเบ ยน* ไม ม การก าหนดค า ท นจดทะเบ ยน* 2,721,000 AUD 1,500,000,000,000 IDR 20,000,000,000 IDR 4,500,000,000 IDR 100,000,000,000 IDR 1,000,000,000,000 IDR ท นช าระแล ว 2,717,478,550 บาท 40,000,000 บาท 1,500,000 SGD 17,670,002 SGD 2,721,000 AUD 564,962,500,000 IDR 12,500,000,000 IDR 4,500,000,000 IDR 63,500,000,000 IDR 377,890,000,000 IDR จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ โทรศ พท 271,747, ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ด ใหม แขวงม กกะส น เขต ราชเทว กร งเทพฯ ,000 1, % 58/1 ซ.ท งกวาว 1 ถ.ยนตรก จโกศล ม.1 ต.ท งกวาว อ.เม องแพร จ.แพร 1,500,000 ไม ม การ ก าหนด ม ลค าห น ต อหน วย* 17,670,002 ไม ม การ ก าหนด ม ลค าห น ต อหน วย* % One Marina Boulevard, #28-00 Singapore % One Marina Boulevard, #28-00 Singapore ,721, % Level 6,31 Queen street, Melbourne, VIC ,129,925, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia 12,500 1,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia ,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia 63,500 1,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia 188,945 2,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia หน า 2 ช อบร ษ ท 11. PT. Bharinto Ekatama 12. PT. Centralink Wisesa International 13. PT. Nusantara Thai Mining Services 14. Banpu Coal Investment Company Limited 15.บร ษ ท บ านป อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ประเภท ธ รก จ ผล ตถ านห น ในประเทศ อ นโดน เซ ย บร การด านการท า เหม องและ จ าหน ายถ านห น ในประเทศ อ นโดน เซ ย ให บร การเก ยวก บ การท าเหม องถ าน ห นในประเทศ อ นโดน เซ ย ลงท นในธ รก จ ถ านห น ลงท นในธ รก จ ถ านห น ท นจดทะเบ ยน 68,000,000,000 IDR 110,000,000,000 IDR 541,750,000 IDR 11,050,500 USD 250,000,000 บาท 16.บร ษ ท ศ ลามณ จ าก ด ค าถ านห น 75,000,000 บาท 17.บร ษ ท ศ ลามณ ห นอ อน จ าก ด 18. บร ษ ทเหม องบ านสระ จ าก ด 19.บร ษ ท เหม องเช ยงม วน จ าก ด 20. บร ษ ท บ พ โอเวอร ซ ส ด เวลลอปเมนท จ าก ด ค าถ านห น 50,000,000 บาท ลงท นในธ รก จ ผล ตและจ าหน าย ถ านห น ผล ตและจ าหน าย ถ านห น ลงท นในธ รก จ ถ านห น 60,000,000 บาท 100,000,000 บาท 15,533,002 USD ท นช าระแล ว 17,000,000,000 IDR 109,473,000,000 IDR 541,750,000 IDR 11,050,000 USD 250,000,000 บาท 75,000,000 บาท 50,000,000 บาท 60,000,000 บาท 100,000,000 บาท 15,533,002 USD จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ โทรศ พท 17,000 1,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia 109,473 1,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia 250,000 2, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia 11,050, % Level 11, One Cathedral Square, Port Louis, Mauritius 25,000, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ ,500, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ , % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ , % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ ,000, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ ,533, % Level 11, One Cathedral Square, Port Louis, Mauritius หน า 3 ช อบร ษ ท ประเภท ธ รก จ ท นจดทะเบ ยน ท นช าระแล ว จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วน การถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ โทรศ พท 21. บร ษ ท บ านป เพาเวอร จ าก ด ลงท นในธ รก จ พล งงาน 6,021,995,000 บาท 6,021,995,000 บาท 602,199, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ บร ษ ท บ านป เพาเวอร ด เวลลอป เม นท จ าก ด ลงท นในธ รก จ พล งงานไฟฟ า 10,000,000 บาท 100,000 บาท 1, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ บร ษ ท บ านป โคล เพาเวอร จ าก ด ลงท นในธ รก จ พล งงาน 5,921,587,160 บาท 5,921,587,160 บาท 592,158, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ Banpu Power International Ltd. ลงท นในธ รก จ พล งงาน 50,000 USD 50,000 USD 50, % Level 11, One Cathedral Square, Port Louis, Mauritius Banpu Power Investment Co., Ltd ลงท นในธ รก จ พล งงานไฟฟ า ไม ม การก าหนดค า ท นจดทะเบ ยน* 84,177,391 USD 77,132,663 ไม ม การ ก าหนด ม ลค าห น ต อหน วย % 1 Temasek Avenue #27-01, Millenia Tower, Singapore Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd ผล ตและ จ าหน าย พล งงานไฟฟ า และไอน า 15,125,000 USD 14,000,000 USD 1,125,000 NA % North Beiguan, Zhengding County, Shijiazhuang City ,Hebei Province, PRC (86311) Peak Pacific Investment Company (L) BHD ลงท นในธ รก จ พล งงาน 1,000 USD 1,000 USD 1, % Level 15 (A2), Main Office Tower, Financial Park, Labuan FT, Malaysia Zouping Peak Pte. Ltd. ลงท นในธ รก จ พล งงานไฟฟ า ไม ม การก าหนดค า ท นจดทะเบ ยน* 2 SGD 2 ไม ม การ ก าหนด ม ลค าห น ต อหน วย* % 1 Temasek Avenue #27-01, Millenia Tower, Singapore Banpu Power Investment (China), Ltd ลงท นในธ รก จ พล งงานไฟฟ า 30,000,000 USD 30,000,000 USD 0 NA % 2nd Floor, Sunflower Tower,No.37 Maizidian Street, Chaoyang Dist, Beijing ,PRC (8610) Pan-Western Energy Corporation LLC ลงท นในธ รก จ พล งงาน 100,000 USD 100,000 USD 1,000, % Maples and Calder, Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands หน า 4 ช อบร ษ ท ประเภท ธ รก จ ท นจดทะเบ ยน ท นช าระแล ว จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วน การถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ โทรศ พท 31. Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd ผล ตและ จ าหน าย พล งงานไฟฟ า และไอน า 47,504,000 USD 47,504,000 USD 0 NA % West of Gujiaying Villiage, Bensi Road, Luannan County, Tangshan City , Hebei Province, PRC (86315) Zouping Peak CHP Co., Ltd ผล ตและ จ าหน าย พล งงานไฟฟ า และไอน า 261,800,000 RMB 261,800,000 RMB 0 NA 70.00% Xiwang Industrial Region, Handian Town, Zouping County, Binzhou City , Shandong Province, PRC (86543) Asian American Coal Inc. ลงท นในธ รก จ ถ านห น 50,000,000 USD 40,917,026 USD 40,917, % Geneva Place, 2nd Floor, Wickham s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. (284) AACI Gaohe (HK) Holdings Limited ลงท นในธ รก จ ถ านห น 10,000 HKD 10 HKD % 1401 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Hong Kong (852) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited ลงท นในธ รก จ ถ านห น 50,000 USD 1 USD % P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (284) AACI SAADEC (HK) Holdings Limited ลงท นในธ รก จ ถ านห น 10,000 HKD 10,000 HKD 1 10 HKD % 1401 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Hong Kong (852) ,016,000 USD 30,016,000 USD 1 30,016,000 USD 37. Asian American Coal Holdings, Inc. ลงท นในธ รก จ ถ านห น 1,000 USD 1,000 USD 1, % P.O. Box 3443, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (284) Shanxi Asian American-Daning Energy Co., Ltd ลงท นในธ รก จ ถ านห น 53,600,000 USD 53,600,000 USD NA NA 56.00% Daning Yangcheng County, Jincheng, Shanxi Province, P.R. China (8610) หน า 5 ช อบร ษ ท บร ษ ทร วม 39. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. ประเภท ธ รก จ ลงท นในธ รก จ ถ านห น ท นจดทะเบ ยน 670,250,000 RMB ท นช าระแล ว 670,250,000 RMB จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ โทรศ พท NA NA 45.00% Changzhi County, Changzhi City, Shanxi, P.R. China (8610) บร ษ ท บ แอลซ พ เพาเวอร จ าก ด ผล ตและ จ าหน าย กระแสไฟฟ า 12,000,000,000 บาท 12,000,000,000 บาท 120,000, % 9 ถนนไอ-แปด น คม อ ตสาหกรรมมาบตา พ ด อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง บร ษ ท พาวเวอร เจ เนอเรช น เซอร ว สส จ าก ด ให บร การทาง ว ศวกรรมและ เทคน คเก ยวก บ อ ตสาหกรรม โรงไฟฟ า 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 100, % 9 ถนนไอ-แปด น คม อ ตสาหกรรมมาบตา พ ด อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd ลงท นในธ รก จ ถ านห น 783,330,000 RMB 783,330,000 RMB NA NA 40.00% No. 98, Hongqi Street, Hebi, Henan Province, the PRC (86) Hongsa Power Company Limited ผล ตและ จ าหน าย กระแสไฟฟ า 100,000 USD 100,000 USD 10, % Building B, Park View Executive Suites, Ban Sithanneau, Sikhottabong District, Vientiene Capital City, Lao PDR 865(0) Phu Fai Mining Company Limited ลงท นในธ รก จ ถ านห น 50,000 USD 50,000 USD 5, % Building B, Park View Executive Suites, Ban Sithanneau, Sikhottabong District, Vientiene Capital City, Lao PDR 865(0) บร ษ ทอ น 45. บร ษ ท ผล ตไฟฟ า ราชบ ร โฮลด ง จ าก ด (มหาชน) ผล ตและ จ าหน าย กระแสไฟฟ า 14,500,000,000 บาท 14,500,000,000 บาท 1,450,000, % 555/1 ศ นย เอนเนอร ย คอมเพล กซ อาคารเอ ช น 7 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขต จต จ กร กร งเทพฯ หมายเหต : * under Singaporean Corporate Law หน า 6 3. ช อ สถานท ต งของบ คคลอ างอ งอ น ๆ 1) นายทะเบ ยนห นสาม ญ บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ าก ด 62 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย กร งเทพฯ โทรศ พท ) นายทะเบ ยนห นก และผ แทนผ ถ อห นก ธนาคาร ทหารไทย จ าก ด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธ น เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท ) ผ สอบบ ญช นายสมชาย จ ณโณวาท ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขท 3271 บร ษ ท ไพร ซวอเตอร เฮาส ค เปร ส เอบ เอเอส จ าก ด ช น 15 อาคารบางกอกซ ต ทาวเวอร เลขท 179/74-80 ถนนสาทรใต กร งเทพฯ โทรศ พท , ) ท ปร กษาทางการเง น --ไม ม -- 5) ท ปร กษาหร อผ จ ดการภายใต ส ญญาการจ ดการ บร ษ ทฯ ไม ได ว าจ างท ปร กษาและหร อผ จ ดการภายใต ส ญญาการ จ ดการ เป นการประจ าถาวร แต จะม การว าจ างท ปร กษา (เช น ท ปร กษาทางการเง น) เป นการเฉพาะเร องเฉพาะกรณ ตามความ จ าเป นในการด าเน นงานเป นคร งคราว การบร หารงานบร ษ ทฯ จะด าเน นการภายใต การก าก บด แลของคณะกรรมการบร ษ ทเป น ส าค ญ 6) สถาบ นการเง นท ต ดต อเป นประจ า ธนาคารพาณ ชย และสถาบ นการเง นท งในและต างประเทศ ประมาณ 30 แห ง หน า 7 2. ป จจ ยความเส ยง บร ษ ทฯ และกล มบร ษ ท ม การบร หารความเส ยงทางธ รก จภายใต คณะกรรมการกล มต างๆ เพ อให ครอบคล มในท กๆ ด านท อาจจะม ความเส ยง โดยจ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและท นต อสถานการณ การเปล ยนแปลงภายในและภายนอก องค กร เช น คณะกรรมการบร หารความเส ยง (Risk Management Committee) ท ม การประช มท กไตรมาส รวมถ งการรายงาน และต ดตามผลการบร หารความเส ยงของแต ละหน วยธ รก จท จ ดให ม การประช มเป นประจ าท กเด อน คณะกรรมการ Financial Management Committee ท ม การประช มท กเด อน นอกจากน บร ษ ทฯ ได ต ดตามด แล ว เคราะห และบร หารความเส ยงใน ระด บปฏ บ ต งาน โดยม การรายงานความค บหน าเป นประจ าท กเด อน 2.1 ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic Risk) (ก) ความเส ยงจากการไม สามารถลงท นได ตามแผนธ รก จ บร ษ ทฯ ก าล งจะเข าส ระยะเวลาแผนธ รก จป ท ม แผนการลงท นท งในส นทร พย ท ม อย แล วและส นทร พย ท ก าล งอย ในระหว างการพ จารณาหาเข ามาใหม ซ งบร ษ ทฯ สามารถบร หารความเส ยงท อาจจะไม สามารถลงท นได ตามแผน โดยการต ดตามสภาวะความเป นไปของธ รก จถ านห น ธ รก จไฟฟ า และธ รก จอ นๆ ท เก ยวข องอย างต อเน อง เพ อท าให ทราบถ งการเปล ยนแปลงและสามารถปร บต วให เข าก บสถานการณ ได อย างเหมาะสม รวมท งประสานงาน ก บหน วยงานต างๆ ในการพ จารณาป จจ ยในการลงท นเพ มเต ม เพ อน าไปปร บปร งเกณฑ การลงท นให เหมาะสมก บ สถานการณ การลงท นและความเคล อนไหวของธ รก จต างๆ และใช ประโยชน จากส ญญาและข อตกลงร วมระหว าง ร ฐบาลของประเทศต างๆ เพ อเอ อประโยชน ต อการลงท น เช น ข อตกลงระหว างร ฐบาลไทยและอ นโดน เซ ย เป นต น (ข) ความเส ยงจากการก าหนดแผนกลย ทธ ท ไม เหมาะสมก บสภาพการณ บร ษ ทฯ บร หารความเส ยงจากการก าหนดแผนกลย ทธ ท ไม เหมาะสมก บสภาพการณ ด านน โดยสร างระบบและ กระบวนการในการทบทวนแผนกลย ทธ ของบร ษ ทฯ เป นระยะๆ เช น การประช ม Quarterly Strategic Review (QSR) และม การรายงานผ บร หารระด บส งท นท หากม ความจ าเป นต องเปล ยนแปลงท ศทางการด าเน นงาน รวมท งม การ เปร ยบเท ยบข อม ลจากสถาบ นและแหล งท เช อถ อได ต างๆ เพ อตรวจสอบความน าเช อถ อของข อม ลและว เคราะห ความ แตกต างของสมมต ฐานต างๆ นอกจากน น บร ษ ทฯ ย งม การปร กษาก บผ เช ยวชาญภายนอก รวมท งม การพ ฒนา ความสามารถภายในเพ อเป นประโยชน ในการคาดการณ สภาวะเศรษฐก จ ส งคม และด านต างๆ ท เก ยวข อง (ค) ความเส ยงจากการขาดบ คลากรสน บสน นตามแผนธ รก จของบร ษ ทฯ บร ษ ทฯ ต ดตามงานด านการวางแผนและจ ดก าล งพลรายไตรมาสร วมก บหน วยธ รก จต างๆ รวมท งม การปร บปร งกล ย ทธ ด านการร บสม ครและค ดเล อกพน กงาน และม การพ ฒนาบ คลากรในต าแหน งท ส าค ญตาม Succession Plan และ Individual Development Plan (IDP) นอกจากน นบร ษ ทฯ ย งฝ กอบรมพน กงานตาม Competency Profile และงานในความร บผ ดชอบ รวมถ งเพ มความช ดเจนของโครงสร างองค กรในระด บต างๆ รวมท งก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบและข นตอนการปฏ บ ต งานระหว างส าน กงานกร งเทพและส าน กงานในประเทศท บร ษ ทฯ ลงท นอย าง ช ดเจน หน า 8 2.2 ความเส ยงทางการเง น (ก) ความเส ยงจากอ ตราแลกเปล ยน บร ษ ทฯ ม การบร หารความเส ยงเพ อลดผลกระทบจากความผ นผวนของอ ตราแลกเปล ยนท งท ระด บบร ษ ทฯ และระด บ กล มบร ษ ท โดยการสร างสมด ลของส นทร พย และหน ส นท เป นสก ลเง นต างประเทศ (Natural Hedging) ในการด าเน น ธ รก จท งในประเทศไทย สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย และสาธารณร ฐประชาชนจ น รวมถ งม การใช เคร องม อทางการเง น ตามความเหมาะสมแล วแต กรณ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2552 บร ษ ทฯ ม หน ส นท เป นสก ลเง นบาทในส ดส วนร อยละ 87 หน ส นท เป นสก ลเง นดอลลาร สหร ฐฯ ในส ดส วนร อยละ 11 และท เป นสก ลเง นหยวนในส ดส วนร อยละ 2 และจะด าเน นการเพ มส ดส วนหน ส น สก ลเง นดอลลาร ให มากข น รวมถ งได ม การปร บส ดส วนการท าส ญญาซ อขายเง นตราต างประเทศล วงหน าให ม ส ดส วนท เหมาะสมก บส นทร พย และหน ส นท เป นเง นตราต างประเทศท ม อย เพ อให สอดคล องก บแนวโน มและตาม สถานการณ น นๆ รวมไปถ งการจ ดสรรรายได ท เป นสก ลต างประเทศในส ดส วนท เหมาะสม (Natural hedge) และ ระดมเง นท นในสก ลดอลลาร หร อแปลงเป นสก ลต างประเทศ เพ อใช ในการลงท นต อในต างประเทศ ซ งช วยให การ บร หารความเส ยงม ความคล องต วและลดผลกระทบลงได นอกจากน กล มบร ษ ทในสาธารณร ฐอ นโดน เซ ยม การบร หารความเส ยงด วยการท าการแลกเปล ยนสก ลเง นดอลลาร สหร ฐฯ ก บเง นสก ลอ นโดน เซ ยร เป ยะห ให ม ส ดส วนท สอดคล องก บแนวโน มและสถานการณ ตลาดเง นน นๆ โดยท า ระหว างภายในกล มเด ยวก นและก บธนาคาร รวมถ งซ อขายเง นดอลลาร สหร ฐฯ ล วงหน าตามประมาณการรายได และ ค าใช จ าย เพ อลดผลกระทบจากความผ นผวนของเง นสก ลดอลลาร สหร ฐฯ เท ยบก บเง นสก ลอ นโดน เซ ยร เป ยะห (ข) ความเส ยงจากอ ตราดอกเบ ย บร ษ ทฯ ม การบร หารความเส ยงจากอ ตราดอกเบ ย โดยม เป าหมายให ความเส ยงอย ในระด บท เหมาะสมก บ สถานการณ และม การต ดตามแนวโน มของอ ตราดอกเบ ยในตลาดโลกและในประเทศไทย และท าการจ ดสรรเง นก ท ง ระยะส นและระยะยาว ท งในส วนท เป นอ ตราดอกเบ ยคงท และอ ตราดอกเบ ยลอยต วในส ดส วนท สอดคล องก บประเภท การลงท นของก จการ รวมถ งม การใช เคร องม อทางการเง น เช น Interest rate swap ในการบร หารเพ อเพ มส ดส วนของ อ ตราดอกเบ ยคงท ให สอดคล องก บแนวโน มของสถานการณ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2552 บร ษ ทฯ ม ส ดส วนเง นก อ ตราดอกเบ ยคงท และอ ตราดอกเบ ยลอยต วอย ท ร อยละ 36 และ 64 ตามล าด บ (ค) ความเส ยงจากราคาถ านห นและราคาน าม น กล มบร ษ ทม การบร หารความเส ยงด านราคาถ านห นซ งม ผลกระทบก บรายได และราคาน าม น ซ งม ผลกระทบก บ ต นท น โดยใช เคร องม อประเภทอน พ นธ ทางการเง นในการขายถ านห นล วงหน า (Coal swap) และซ อน าม นล วงหน า (Gas oil swap) บางส วน เพ อช วยลดความผ นผวนของผลประกอบการจากธ รก จถ านห นได ภายใต การจ ดการโดย คณะกรรมการบร หารความเส ยงราคาถ านห นและราคาน าม น (Commodity Risk Management Committee) เพ อ พ จารณาการบร หารความเส ยงจากราคาถ านห นและราคาน าม นของกล มบร ษ ท รวมถ งการพ จารณาทบทวนสถานะ ความเส ยงท อาจเก ดข นของธนาคารค ส ญญาเป นประจ าท กป หน า 9 2.3 ความเส ยงในธ รก จถ านห น (ก) ความเส ยงด านความผ นผวนของราคาถ านห น ราคาถ านห นในตลาดโลกเร มม เสถ ยรภาพมากข นในป 2552 หล งจากราคาถ านห นได ตกลงมาอย างร นแรงในช วง ปลายป 2551 จากว กฤต การเง นโลก จ งท าให ความต องการถ านห นหดต วลง โดยราคาถ านห นท ท าเร อน วคาสเซ ล (Newcastle) ลงไปแตะระด บต าส ดในช วงไตรมาสแรกของป 2552 หล งจากน นจ งแกว งต วอย ในช วง เหร ยญ สหร ฐฯ ต อต น ความผ นผวนของราคาถ านห นน บเป นป จจ ยเส ยงหล กท ส งผลกระทบต อรายได ของผ ผล ตถ านห น อย างบร ษ ทฯ ค อนข างมากในการบร หารความเส ยงด งกล าว บร ษ ทฯ ได ต ดตามและประเม นสภาวะตลาดถ านห นและ แนวโน มราคาอย ตลอดเวลา เพ อเล อกช วงเวลาท เหมาะสมในการตกลงราคาซ อขายถ านห นก บล กค าท ท าส ญญาไว ก บบร ษ ทฯ โดยม การกระจายการตกลงราคาออกไปในช วงต างๆ ของป พร อมท งม การปร บส ดส วนการขายถ านห น แบบราคาคงท และแบบราคาแปรผ นตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให เหมาะสมก บสภาวะตลาดในขณะน น เพ อให ได ราคาจ าหน ายท ด และม ความแน นอนเร องรายได มากข น (ข) ความเส ยงในด านการส งมอบส นค า ความเส ยงในด านการส งมอบส นค าส วนใหญ เก ดจากเหต ส ดว ส ยเป นส วนใหญ เช น เก ดฝนตกหน กท เหม องท าให ไม สามารถผล ตถ านห นได เป นระยะเวลานาน การเก ดอ บ ต เหต ขนาดใหญ ท าให เคร องจ กรเส ยหายมาก เป นต น ท าให ไม ม ส นค าในการส งมอบให ล กค า ความเส ยงท จะเก ดข นน นค อการเส ยค าปร บให ก บเร อท มาจอดรอร บส นค า (Demurrage) อย างไรก ตามความเส ยงน ก เป นความเส ยงท สามารถจ าก ดขอบเขตความเส ยหายได โดยบร ษ ทฯ จะ เจรจาก บล กค าขอให ส งเร อล าด งกล าวไปร บถ านห นท ท าเร ออ นก อน และเจรจาขอเล อนก าหนดการส งมอบถ านห น ออกไปจนกว าการผล ตถ านห นของบร ษ ทฯ จะสามารถด าเน นการได อ กคร ง ป จจ บ นบร ษ ทฯ ได จ ดท าระบบต ดตาม ข อม ลการผล ต การขนส งถ านห น ท าให ทราบปร มาณการผล ต ค ณภาพ และสต อกถ านห นอย ตลอดเวลา ท าให ปร บเปล ยนก าหนดการส งมอบถ านห นล วงหน าได นอกจากน บร ษ ทฯ ได เพ มพ นท กองเก บถ านห นท ท าเร อบอนต งข น อ ก 1 เท าต ว จาก 350,000 ต น เป น 650,000 ต น ท าให บร ษ ทฯ สามารถสต อกถ านห นได เพ มมากข น และลดความ เส ยงในด านการส งมอบส นค าลง (ค) ความเส ยงจากการด าเน นงานและขนส งท ท าเร อในสาธารณร ฐอ นโดน เซ ย ความเส ยงจากการหย ดขนถ ายถ านห นของท าเร อบอนต ง เน องมาจากการเก ดอ บ ต เหต น น บร ษ ทฯ ได ท าประก นภ ย ความเส ยงของท าเร อบอนต ง ท งในส วนของทร พย ส นและการหย ดด าเน นงานจากเหต ต างๆตามเง อนไขท ก าหนดไว ส าหร บความเส ยงจากเคร องจ กรช าร ดน น บร ษ ทฯ ได ม การจ ดท าแผนการซ อมบ าร ง โดยเน นไปท การท า Preventive maintenance การพ ฒนาท กษะของหน วยงานซ อมบ าร งอย างต อเน อง การจ ดให ม critical spare part อย าง เพ ยงพอ ท าให การซ อมแซมใช เวลาส นและม ผลกระทบต อการด าเน นงานน อย ในกรณ เก ดเหต ส ดว ส ยท าให ท าเร อขน ถ ายถ านห นต องหย ดท างาน บร ษ ทฯ ได ม การจ ดท าแผนงานฉ กเฉ นเพ อรองร บสถานการณ ด งกล าวไว แล ว โดยการ น าถ านห นขนถ ายลงเร อล าเล ยงขนาดเล กแล วไปขนถ ายข นเร อบรรท กถ านห นขนาดใหญ กลางทะเล หร อไปใช ท าเร อ อ นช วคราวเพ อให กระทบก บการส งมอบถ านห นให ล กค าน อยท ส ด นอกจากน บร ษ ทฯ ได เช า Floating crane มาใช ท ท าเร อบอนต ง เพ อเพ มอ ตราการขนถ ายถ านห น ซ งจะสามารถใช ขนถ ายถ านห นลงเร อใหญ ได ในกรณ ท ท าเร อบอนต งเก ดป ญหา (ง) ความเส ยงด านความผ นผวนของต นท นการผล ต ต นท นการผล ตถ านห นท ม ส ดส วนส าค ญค อต นท นค าเช อเพล ง ซ งป จจ บ นบร ษ ทฯ ใช น าม นด เซลเป นเช อเพล งส าหร บ เคร องจ กรหล กในการข ดขนหน าด นและถ านห น ด งน นความผ นผวนของราคาน าม นในตลาดโลกจะส งผลกระทบต อ หน า 10 ต นท นการผล ตถ านห นค อนข างมาก บร ษ ทฯ จ งได บร หารความเส ยงด งกล าว โดยการต ดตามและว เคราะห ความ เคล อนไหวของราคาน าม นในตลาดโลก เพ อน ามาวางแผนการจ ดซ อน าม นเช อเพล ง การวางแผนการผล ตเพ อลดการ พ งพาการใช น าม นเช อเพล ง รวมถ งการส งเสร มเพ มประส ทธ ภาพในการใช เช อเพล งโดยรวม และในระยะยาวได ท าการศ กษาเพ อลดการใช เคร องจ กรท ใช น าม นเป นเช อเพล งลง
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x