บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต - PDF

Description
งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

Please download to get full document.

View again

of 106
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 19 | Pages: 106

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ท ย อย (กล มบร ษ ท) และของเฉพาะบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จ าก ด (มหาชน) (บร ษ ท) ตามล าด บ ซ งประกอบด วยงบแสดง ฐานะการเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง นเฉพาะก จการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 งบก าไรขาดท นรวมและงบก าไร ขาดท นเฉพาะก จการ งบก าไรขาดท นเบ ดเสร จรวมและงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จเฉพาะก จการ งบแสดงการเปล ยนแปลง ส วนของผ ถ อห นรวมและงบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห นเฉพาะก จการ และงบกระแสเง นสดรวมและงบกระแส เง นสดเฉพาะก จการ สาหร บป ส นส ดว นเด ยวก น รวมถ งหมายเหต ซ งประกอบด วยสร ปนโยบายการบ ญช ท ส าค ญและเร อง อ นๆ ความร บผ ดชอบของผ บร หารต อและ ผ บร หารเป นผ ร บผ ดชอบในการจ ดทาและการนาเสนอและเหล าน โดยถ กต องตามท ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเง น และร บผ ดชอบเก ยวก บการควบค มภายในท ผ บร หารพ จารณาว าจ าเป นเพ อให สามารถจ ดทาและท ปราศจากการแสดงข อม ลท ข ดต อข อเท จจร งอ นเป นสาระส าค ญ ไม ว าจะเก ดจากการท จร ตหร อข อผ ดพลาด ความร บผ ดชอบของผ สอบบ ญช ข าพเจ าเป นผ ร บผ ดชอบในการแสดงความเห นต อและด งกล าวจากผลการตรวจสอบ ของข าพเจ า ข าพเจ าได ปฏ บ ต งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบ ญช ซ งก าหนดให ข าพเจ าปฏ บ ต ตามข อก าหนดด าน จรรยาบรรณ รวมถ งวางแผนและปฏ บ ต งานตรวจสอบเพ อให ได ความเช อม นอย างสมเหต สมผลว าและงบ การเง นเฉพาะก จการปราศจากการแสดงข อม ลท ข ดต อข อเท จจร งอ นเป นสาระสาค ญหร อไม การตรวจสอบรวมถ งการใช ว ธ การตรวจสอบเพ อให ได มาซ งหล กฐานการสอบบ ญช เก ยวก บจ านวนเง นและการเป ดเผย ข อม ลในงบการเง น ว ธ การตรวจสอบท เล อกใช ข นอย ก บด ลยพ น จของผ สอบบ ญช ซ งรวมถ งการประเม นความเส ยงจาก การแสดงข อม ลท ข ดต อข อเท จจร งอ นเป นสาระส าค ญของงบการเง น ไม ว าจะเก ดจากการท จร ตหร อข อผ ดพลาด ในการ ประเม นความเส ยงด งกล าว ผ สอบบ ญช พ จารณาการควบค มภายในท เก ยวข องก บการจ ดท าและการน าเสนองบการเง นโดย 1 ถ กต องตามท ควรของก จการ เพ อออกแบบว ธ การตรวจสอบท เหมาะสมก บสถานการณ แต ไม ใช เพ อว ตถ ประสงค ในการ แสดงความเห นต อประส ทธ ผลของการควบค มภายในของก จการ การตรวจสอบรวมถ งการประเม นความเหมาะสมของ นโยบายการบ ญช ท ผ บร หารใช และความสมเหต สมผลของประมาณการทางบ ญช ท จ ดท าข นโดยผ บร หาร รวมท งการ ประเม นการนาเสนองบการเง นโดยรวม ข าพเจ าเช อว าหล กฐานการสอบบ ญช ท ข าพเจ าได ร บเพ ยงพอและเหมาะสมเพ อใช เป นเกณฑ ในการแสดงความเห นของ ข าพเจ า ความเห น ข าพเจ าเห นว า และข างต นน แสดงฐานะการเง นรวมและฐานะการเง นเฉพาะก จการ ของกล มบร ษ ทและบร ษ ท ตามลาด บ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 ผลการดาเน นงานรวมและผลการดาเน นงานเฉพาะก จการ และกระแสเง นสดรวมและกระแสเง นสดเฉพาะก จการ สาหร บป ส นส ดว นเด ยวก น โดยถ กต องตามท ควรในสาระสาค ญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง น (ไวโรจน จ นดามณ พ ท กษ ) ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขทะเบ ยน 3565 บร ษ ท เคพ เอ มจ ภ ม ไชย สอบบ ญช จาก ด กร งเทพมหานคร 18 ก มภาพ นธ งบแสดงฐานะการเง น 31 ธ นวาคม 31 ธ นวาคม ส นทร พย หมายเหต ส นทร พย หม นเว ยน เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด 6 6,527,404,199 8,005,505,386 5,011,640,994 6,641,250,681 เง นลงท นช วคราว 7 731,446,552 13,121, ล กหน การค า 5,8 8,660,283,945 7,737,324,758 9,441,627,236 8,566,754,104 ล กหน อ น 5,9 694,211,627 1,158,401, ,758,881 1,132,809,524 ส นค าคงเหล อ 10 17,092,312,602 19,175,125,311 16,457,888,721 18,613,988,720 เง นชดเชยกองท นน าม นค างร บ 1,663,887, ,328,168 1,663,887, ,328,168 ส นทร พย หม นเว ยนอ น 1,198,715, ,617,849 1,088,705, ,292,282 รวมส นทร พย หม นเว ยน 36,568,261,858 37,107,425,000 34,328,508,990 35,925,423,479 (บาท) ส นทร พย ไม หม นเว ยน เง นลงท นในบร ษ ทย อย 5, ,433,573,450 1,735,039,500 เง นลงท นในบร ษ ทร วม 5,12 756,779, ,888, ,229, ,229,520 เง นลงท นระยะยาวอ น 7 263,701, ,507, ,701, ,507,985 อส งหาร มทร พย เพ อการลงท น ,340, ,340, ,340, ,340,000 ท ด น อาคารและอ ปกรณ 14 31,770,655,760 29,919,393,981 26,896,740,455 27,715,586,008 ส ทธ การเช า 15 1,171,654,605 1,048,650,001 1,171,654,605 1,048,650,001 ส นทร พย ไม ม ต วตน ,169, ,101, ,254, ,302,092 เง นลงท นในสถาน บร การน าม น ,839, ,511, ,839, ,511,783 ส นทร พย ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช ,383, ,104, ,322, ,672,335 ส นทร พย ไม หม นเว ยนอ น 5,19 685,555, ,519, ,753, ,370,875 รวมส นทร พย ไม หม นเว ยน 35,821,079,038 33,746,017,884 34,376,408,740 33,276,210,099 รวมส นทร พย 72,389,340,896 70,853,442,884 68,704,917,730 69,201,633,578 เป นส วนหน งของงบการเง นน 3 งบแสดงฐานะการเง น 31 ธ นวาคม 31 ธ นวาคม หน ส นและส วนของผ ถ อห น หมายเหต (บาท) หน ส นหม นเว ยน เจ าหน การค า 5,21 11,533,941,679 13,699,792,610 11,436,631,668 13,442,468,437 เจ าหน อ น 5,22 2,362,203,976 2,790,497,402 1,982,963,257 2,317,086,632 เง นก ย มระยะยาวจากสถาบ นการเง น ท ถ งก าหนดช าระภายในหน งป 20 1,042,503,146 1,009,848, ,659, ,153,846 ภาษ สรรพสาม ตและเง นน าส งกองท น น าม นเช อเพล งค างจ าย 459,751, ,418, ,751, ,418,373 ภาษ เง นได น ต บ คคลค างจ าย 361,248, ,705, ,392, ,705,763 หน ส นหม นเว ยนอ น 5 565,102, ,272, ,298, ,844,369 รวมหน ส นหม นเว ยน 16,324,751,362 19,227,535,537 15,591,695,549 18,393,677,420 หน ส นไม หม นเว ยน เง นก ย มระยะยาวจากสถาบ นการเง น 20 16,791,333,351 15,018,083,230 15,057,872,310 14,681,846,154 ห นก 20 2,995,713,933 2,995,013,486 2,995,713,933 2,995,013,486 หน ส นจากส ทธ การเช าระยะยาว 106,162, ,799, ,162, ,799,481 ภาระผ กพ นผลประโยชน พน กงาน 23 1,102,419, ,782,384 1,088,200, ,809,812 หน ส นไม หม นเว ยนอ น 5 87,973, ,018,201 45,974,846 42,721,002 รวมหน ส นไม หม นเว ยน 21,083,603,394 19,302,696,782 19,293,924,405 18,895,189,935 รวมหน ส น 37,408,354,756 38,530,232,319 34,885,619,954 37,288,867,355 เป นส วนหน งของงบการเง นน 4 งบแสดงฐานะการเง น 31 ธ นวาคม 31 ธ นวาคม หน ส นและส วนของผ ถ อห น หมายเหต (บาท) ส วนของผ ถ อห น ท นเร อนห น 24 ท นจดทะเบ ยน 1,531,643,461 1,531,643,461 1,531,643,461 1,531,643,461 ท นท ออกและช าระเต มม ลค าแล ว 1,376,923,157 1,376,923,157 1,376,923,157 1,376,923,157 ส วนเก นท น ส วนเก นม ลค าห นสาม ญ 25 11,157,460,051 11,157,460,051 11,157,460,051 11,157,460,051 ส วนเก นม ลค าห นของบร ษ ทย อยท บร ษ ทไปลงท น 18,621,225 18,621, ส วนเก นท นจากการลดท นจดทะเบ ยน และท นช าระแล ว ,617, ,617, ,617, ,617,759 ก าไรสะสม จ ดสรรแล ว ส ารองตามกฎหมาย ,164, ,164, ,164, ,164,346 ย งไม ได จ ดสรร 21,834,944,009 19,247,068,817 20,942,132,463 19,035,600,910 รวมส วนของบร ษ ท 34,730,730,547 32,142,855,355 33,819,297,776 31,912,766,223 ส วนได เส ยท ไม ม อ านาจควบค ม 250,255, ,355, รวมส วนของผ ถ อห น 34,980,986,140 32,323,210,565 33,819,297,776 31,912,766,223 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 72,389,340,896 70,853,442,884 68,704,917,730 69,201,633,578 (นายพ ช ย ช ณหวช ร) (นายว เช ยร อ ษณาโชต ) ประธานกรรมการ กรรมการผ จ ดการใหญ เป นส วนหน งของงบการเง นน 5 งบกาไรขาดท น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม หมายเหต (บาท) รายได จากการขายและการให บร การ 5,26 186,513,750, ,245,933, ,286,494, ,622,827,447 ต นท นขายและการให บร การ 5 (177,472,310,728) (158,082,946,567) (175,868,100,890) (156,319,203,531) กาไรข นต น 9,041,439,388 7,162,986,806 7,418,393,665 6,303,623,916 รายได จากการลงท น 5,27 90,013,712 89,881, ,186,910 71,808,918 รายได อ น 5,28 1,815,539, ,964,840 1,780,883, ,521,805 ค าใช จ ายในการขาย 5,29 (3,039,986,111) (2,696,829,166) (2,304,960,068) (2,051,135,124) ค าใช จ ายในการบร หาร 5,30 (1,250,435,504) (1,402,673,202) (1,178,356,984) (1,349,562,803) ก าไรจากส ญญาซ อขายน าม นด บ และผล ตภ ณฑ น าม นล วงหน า 803,796, ,746, ,796, ,746,427 ก าไร (ขาดท น) จากส ญญาซ อขายเง นตรา ต างประเทศล วงหน า (923,118,314) 745,786,967 (923,118,314) 745,786,967 ก าไรจากอ ตราแลกเปล ยน 132,024, ,182, ,024, ,024,919 ยอดส ทธ ของกล บรายการค าเผ อผลขาดท น จากการด อยค าทร พย ส น 13,14 24,255, ,666,289 24,255, ,666,289 ส วนแบ งก าไร(ขาดท น)จากเง นลงท นในบร ษ ทร วม 12 33,890,872 (22,591,271) - - กาไรก อนต นท นทางการเง นและภาษ เง นได 6,727,419,838 5,957,121,625 5,876,104,454 5,816,481,314 ต นท นทางการเง น 33 (1,063,783,573) (939,957,168) (989,222,358) (910,476,585) กาไรก อนภาษ เง นได 5,663,636,265 5,017,164,457 4,886,882,096 4,906,004,729 ค าใช จ ายภาษ เง นได 34 (932,336,854) (714,581,274) (915,300,878) (706,111,137) กาไรสาหร บป 4,731,299,411 4,302,583,183 3,971,581,218 4,199,893,592 ส วนของกาไรท เป นของ ผ ถ อห นของบร ษ ทใหญ 4,652,924,857 4,272,560,562 3,971,581,218 4,199,893,592 ส วนได เส ยท ไม ม อ านาจควบค ม 78,374,554 30,022, กาไรสาหร บป 4,731,299,411 4,302,583,183 3,971,581,218 4,199,893,592 กาไรต อห น ก าไรต อห นข นพ นฐาน (นายพ ช ย ช ณหวช ร) (นายว เช ยร อ ษณาโชต ) ประธานกรรมการ กรรมการผ จ ดการใหญ เป นส วนหน งของงบการเง นน 6 งบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม (บาท) ก าไรส าหร บป 4,731,299,411 4,302,583,183 3,971,581,218 4,199,893,592 กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ นสาหร บป - ส ทธ จากภาษ กาไรขาดท นเบ ดเสร จรวมสาหร บป 4,731,299,411 4,302,583,183 3,971,581,218 4,199,893,592 ส วนของกาไรเบ ดเสร จรวมท เป นของ ผ ถ อห นของบร ษ ทใหญ 4,652,924,857 4,272,560,562 3,971,581,218 4,199,893,592 ส วนได เส ยท ไม ม อ านาจควบค ม 78,374,554 30,022, กาไรเบ ดเสร จรวมสาหร บป 4,731,299,411 4,302,583,183 3,971,581,218 4,199,893,592 เป นส วนหน งของงบการเง นน 7 ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,376,923,157 11,157,460,051 18,621, ,617, ,164,346 19,247,068,817 32,142,855, ,355,210 32,323,210,565 บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น ส วนเก นม ลค าห น ส วนเก นท น ก าไรสะสม ส วนของ ส วนเก นม ลค าห น จากการลดท น รวมส วน ส วนได เส ย ท นเร อนห นท ออก ส วนเก น ของบร ษ ทย อย จดทะเบ ยนและ จ ดสรรแล ว ของผ ถ อห น ท ไม ม อ านาจ รวมส วนของ หมายเหต และช าระแล ว ม ลค าห นสาม ญ ท บร ษ ทไปลงท น ท นช าระแล ว ส ารองตามกฎหมาย ย งไม ได จ ดสรร ของบร ษ ท ควบค ม ผ ถ อห น (บาท) สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2555 ยอดคงเหล อ ณ ว นท 1 มกราคม ,376,923,157 11,157,460,051 18,621, ,617, ,164,346 16,833,294,392 29,729,080, ,359,619 29,879,440,549 รายการก บผ ถ อห นท บ นท กโดยตรงเข าส วนของผ ถ อห น เง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท น ให ผ ถ อห น เง นป นผลให ผ ถ อห นของบร ษ ท (1,858,786,137) (1,858,786,137) (27,030) (1,858,813,167) รวมเง นท นท ได ร บจากผ ถ อห นและการจ ดสรรส วนท น ให ผ ถ อห น (1,858,786,137) (1,858,786,137) (27,030) (1,858,813,167) กาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป ก าไรหร อขาดท น ,272,560,562 4,272,560,562 30,022,621 4,302,583,183 ก าไรขาดท นเบ ดเสร จอ น รวมกาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บป ,272,560,562 4,272,560,562 30,022,621 4,302,583,183 ถ อเป นส วนหน งของงบการเง นน 8 ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,376,923,157 11,157,460,051 18,621, ,617, ,164,346 21,834,944,009 34,730,730, ,255,593 34,980,986,140 บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น ส วนเก นม ลค าห น ส วนเก นท น ก าไรสะสม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x