แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2555 บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน)

Description
แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2555 บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 : บร ษ ทท ออกหล กทร พย 1. ข อม ลท วไป 1 2. ป จจ ยความเส ยง ล กษณะการประกอบธ รก จ การประกอบธ

Please download to get full document.

View again

of 174
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 24 | Pages: 174

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2555 บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 : บร ษ ทท ออกหล กทร พย 1. ข อม ลท วไป 1 2. ป จจ ยความเส ยง ล กษณะการประกอบธ รก จ การประกอบธ รก จของแต ละสายผล ตภ ณฑ ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ ข อพ พาททางกฎหมาย โครงสร างเง นท น การจ ดการ การควบค มภายใน รายการระหว างก น ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน ข อม ลอ นท เก ยวข อง 152 ส วนท 2 : การร บรองความถ กต องของข อม ล เอกสารแนบ 1 : รายละเอ ยดเก ยวก บผ บร หารและผ ม อ านาจควบค มของบร ษ ทฯ 153 เอกสารแนบ 2 : รายละเอ ยดการด ารงต าแหน งของผ บร หารและผ ม อ านาจควบค มในบร ษ ทย อย 169 หน า 1. ข อม ลท วไป 1. ช อ สถานท ต งของบร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) ส วนท 1 บร ษ ทท ออกหล กทร พย ช อบร ษ ท : บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) ช อภาษาอ งกฤษ : Banpu Public Company Limited ประกอบธ รก จหล ก : พล งงาน เลขทะเบ ยนบร ษ ท : บมจ. 152 ท นจดทะเบ ยน : 3,540,504,790 บาท ท นท เร ยกช าระแล ว : 2,717,478,550 บาท จ านวนห น : 271,747,855 ห น ราคาพาร : 10 บาท ท ต งส าน กงานใหญ : ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ โทรศ พท : โทรสาร : Web Site : เลขาน การบร ษ ท : โทรศ พท ฝ ายน กลงท นส มพ นธ : โทรศ พท ฝ ายส อสารองค กร : โทรศ พท หน า 1 2. ช อ สถานท ต งของน ต บ คคลท บร ษ ทฯ ถ อห นต งแต ร อยละ 10 ข นไป ช อบร ษ ท 1. บร ษ ท บ านป จ าก ด (มหาชน) ประเภท ธ รก จ ท นจดทะเบ ยน พล งงาน 3,540,504,790 บาท ท นช าระแล ว 2,717,478,550 บาท จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ 271,747, ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ด ใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ โทรศ พท บร ษ ทย อย : 2. บร ษ ท บ านป ม นเนอร ล จ าก ด ผล ตและจ าหน าย ถ านห น 3,200,000,000 บาท 3,200,000,000 บาท 3,20,000 1, % 58/1 ซ.ท งกวาว 1 ถ.ยนตรก จโกศล ม.1 ต.ท งกวาว อ.เม องแพร จ.แพร Banpu Singapore Pte. Ltd. ค าถ านห น ไม ม การก าหนดค า ท นจดทะเบ ยน* 1,500,000 SGD 300,000,000 USD 1,500, ,000,000 ไม ม การ ก าหนด ม ลค าห น ต อหน วย* % One Marina Boulevard, #28-00 Singapore Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ลงท นในธ รก จถ านห น ในต าง ประเทศ ไม ม การก าหนดค า ท นจดทะเบ ยน* 17,670,002 SGD 11,000,000 USD 17,670,002 17,670,002 ไม ม การ ก าหนด ม ลค าห น ต อหน วย* % One Marina Boulevard, #28-00 Singapore Banpu Australia Co. Pty Ltd Investment in coal mining in Australia 2,428,021,00 AUD 2,428,021,000 AUD 2,428,021, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia PT. Indo Tambangraya Megah Tbk ให บร การท าเหม อง ก อสร าง ขนส ง และ บร การท วไป เก ยวก บ ธ รก จเหม องถ านห น ในประเทศอ นโดน เซ ย 1,500,000,000,000 IDR 564,962,500,000 IDR 1,129,925, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia PT. Indominco Mandiri ผล ตถ านห น ในประเทศอ นโดน เซ ย 20,000,000,000 IDR 12,500,000,000 IDR 12,500 1,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia PT. Jorong Barutama Greston ผล ตถ านห นใน ประเทศอ นโดน เซ ย 4,500,000,000 IDR 4,500,000,000 IDR ,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia หน า 2 ช อบร ษ ท 10. PT. Trubaindo Coal Mining ประเภท ธ รก จ ผล ตถ านห น ในประเทศ อ นโดน เซ ย ท นจดทะเบ ยน 100,000,000,000 IDR ท นช าระแล ว 63,500,000,000 IDR จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ 63,500 1,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia โทรศ พท PT. Kitadin ผล ตถ านห น จ าหน ายและ ให บร การท า เหม องถ านห น ในประเทศ อ นโดน เซ ย 1,000,000,000,000 IDR 377,890,000,000 IDR 188,945 2,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia PT. Bharinto Ekatama ผล ตถ านห น ในประเทศ อ นโดน เซ ย 68,000,000,000 IDR 17,000,000,000 IDR 17,000 1,000, % 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia Banpu Coal Investment Company Limited ลงท นในธ รก จ ถ านห น 11,050,500 USD 11,050,000 USD 11,050, % 4th Floor, Ebene Skies, Rue de L Institut, Ebene, Republic of Mauritius บร ษ ท บ านป อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ลงท นในธ รก จ ถ านห น 250,000,000 บาท 250,000,000 บาท 25,000, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ บร ษ ท ศ ลามณ จ าก ด ค าถ านห น 75,000,000 บาท 75,000,000 บาท 7,500, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ บร ษ ท ศ ลามณ ห นอ อน จ าก ด ค าถ านห น 50,000,000 บาท 50,000,000 บาท 500, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ บร ษ ท เหม องเช ยงม วน จ าก ด ผล ตและจ าหน าย ถ านห น 231,350,000 บาท 231,350,000 บาท 23,135, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ หน า 3 ช อบร ษ ท 17. บร ษ ท บ พ โอเวอร ซ ส ด เวลลอปเมนท จ าก ด ประเภท ธ รก จ ลงท นในธ รก จถ าน ห น ท นจดทะเบ ยน 15,533,002 USD ท นช าระแล ว 15,533,002 USD จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ 15,533, % 4th Floor, Ebene Skies, Rue de L Institut, Ebene, Republic of Mauritius โทรศ พท Asian American Coal Inc. ลงท นในธ รก จ ถ านห น 50,000,000 USD 40,917,026 USD 40,917, % Geneva Place, 2nd Floor, Wickham s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. (284) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited ลงท นในธ รก จ ถ านห น 50,000 USD 1 USD % P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (284) Centennial Coal Company Ltd. Coal Mining and Marketing 2,449,783,562 AUD 2,449,783,562 AUD 395,126, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Northern Coal Services Pty Ltd Employer Company for Newstan Washery 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Berrima Coal Pty Ltd Dormant 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Airly Pty Ltd Coal Mining 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Angus Place Pty Ltd Coal Mining 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia หน า 4 ช อบร ษ ท 25. Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd ประเภท ธ รก จ Coal exporting logistics and infrastructure ท นจดทะเบ ยน 2 AUD ท นช าระแล ว 2 AUD จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia โทรศ พท Centennial Coal Sales and Marketing Pty Ltd Coal Marketing 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Fassifern Pty Ltd Coal Mining 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Northern Mining Services Pty Ltd Employer Company for Newstan Lochiel 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Inglenook Pty Ltd Coal Mining 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Mandalong Pty Ltd Coal Mining 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Mannering Pty Ltd Coal Mining 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Munmorah Pty Ltd Coal Mining (now Dormant) 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Myuna Pty Ltd Coal Mining 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Newstan Pty Ltd Coal Mining 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia หน า 5 ช อบร ษ ท 35. Charbon Coal Pty Ltd ประเภท ธ รก จ ท นจดทะเบ ยน Coal Mining 2 AUD ท นช าระแล ว 2 AUD จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia โทรศ พท Coalex Pty Ltd Coal Mining Clarence JV 1,500,000 AUD 1,500,000 AUD 750, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Clarence Coal Investments Pty Ltd Coal Mining Clarence JV 19,500,002 AUD 19,500,002 AUD 15,500,002 Ord A shares 4,000,000 Ord B share % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Clarence Colliery Pty Ltd Coal Mining Clarence JV 10,000 AUD 10,000 AUD 10, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Clarence Coal Pty Ltd Coal Mining Clarence JV 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Centennial Clarence Pty Ltd Coal Mining Clarence JV 8,800,000 AUD 8,800,000 AUD 8,800, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Powercoal Pty Ltd Dormant Holding Company 4,590,001 AUD 4,590,001 AUD 4,590, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Powercoal Superannuation Pty Ltd Superannuation Company (Dormant) 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Collieries Superannuation Pty Ltd Superannuation Company (Dormant) 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia หน า 6 ช อบร ษ ท 44. Elcom Collieries Pty Ltd ประเภท ธ รก จ ท นจดทะเบ ยน Dormant 1,500,000 AUD ท นช าระแล ว 1,500,000 AUD จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ 750, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia โทรศ พท Huntley Colliery Pty Ltd Dormant 354,000 AUD 354,000 AUD 177, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Mandalong Pastoral Management Pty Ltd 47. Powercoal Employee Entitlements Company Pty Ltd Dormant 2,736,028 AUD Employee Trust Company Ex Powercoal 2 AUD 2,736,028 AUD 2 AUD 10,000,000 Ord partly paid shares - $ ,014 Ord Shares - $ % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Hartley Valley Coal Co Pty Ltd Dormant 1,000,000 AUD 1,000,000 AUD 1,000, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Ivanheo Coal Pty Ltd Coal Mining 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Preston Coal Pty Ltd. Dormant 1,250,000 AUD 1,250,000 AUD 750,000 A Class Shares 250,000 B Class Shares % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia ,000 c Class Shares 51. Centennial Springvale Holdings Pty Ltd Coal Mining 1 AUD 1 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia หน า 7 ช อบร ษ ท 52. Centennial Springvale Pty Ltd ประเภท ธ รก จ ท นจดทะเบ ยน Coal Mining 1,000,000 AUD ท นช าระแล ว 1,000,000 AUD จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ 1,000, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia โทรศ พท Springvale Coal Pty Ltd Coal Mining 2,000,000 AUD 2,000,000 AUD 2,000, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Springvale Coal Sales Pty Ltd Coal Marketing 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Boulder Mining Pty Ltd Coal Mining 1,000 AUD 1,000 AUD 1, % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia AFE Investments Pty Limited Mining Investment 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia บร ษ ท บ านป เพาเวอร จ าก ด ลงท นในธ รก จ พล งงาน 6,021,995,000 บาท 6,021,995,000 บาท 602,199, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ บร ษ ท บ านป โคล เพาเวอร จ าก ด ลงท นในธ รก จ พล งงาน 5,921,587,160 บาท 5,921,587,160 บาท 592,158, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ Banpu Power International Ltd. ลงท นในธ รก จ พล งงาน 40,050,000 USD 40,050,000 USD 40,050, % 4th Floor, Ebene Skies, Rue de L Institut, Ebene, Republic of Mauritius Banpu Power Investment Co., Ltd ลงท นในธ รก จ พล งงานไฟฟ า ไม ม การ ก าหนดค าท นจด ทะเบ ยน* 84,177,391 USD 77,132,663 ไม ม การ ก าหนด ม ลค าห น ต อหน วย % 8 Marina Boulevard #05-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1 Singapore หน า 8 ช อบร ษ ท 61. Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd ประเภท ธ รก จ ผล ตและ จ าหน าย พล งงานไฟฟ า และไอน า ท นจดทะเบ ยน 15,125,000 USD ท นช าระแล ว 14,000,000 USD จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ 1,125,000 NA % North Beiguan, Zhengding County, Shijiazhuang City ,Hebei Province, PRC โทรศ พท (86311) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงท นในธ รก จ พล งงานไฟฟ า ไม ม การ ก าหนดค าท นจด ทะเบ ยน* 2 SGD 2 ไม ม การ ก าหนด ม ลค าห น ต อหน วย* % 8 Marina Boulevard #05-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1 Singapore Banpu Power Investment (China) Co., Ltd Investment in electrical power business 30,000,000 USD 30,000,000 USD 0 NA % 9A, 9th Floor, Tower B, Gateway Plaza, No. 18 Xia Guang Li, North Road of East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, PRC (8610) Pan-Western Energy Corporation LLC ลงท นในธ รก จ พล งงาน 100,000 USD 100,000 USD 10,000, % Maples and Calder, Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd ผล ตและ จ าหน ายพล งงาน ไฟฟ าและไอน า 47,504,000 USD 47,504,000 USD 0 NA % West of Gujiaying Village, Bensi Road, Luannan Country, Tangshan City , Hebei Province, PRC (86315) Zouping Peak CHP Co., Ltd ผล ตและ จ าหน าย พล งงานไฟฟ า และไอน า 261,800,000 RMB 261,800,000 RMB 0 NA 70.00% Xiwang Industrial Region, Handian Town, Zouping County, Binzhou City , Shandong Province, PRC (86543) บจก. บ านป พล งงานใหม โฮลด งส ลงท นในธ รก จ พล งงานทดแทน 88,000,000 Baht 88,000,000 Baht 8,800, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ หน า 9 ช อบร ษ ท 68. บจก. ไบโอฟ เอลเด เวลอปเมนท โฮลด งส ประเภท ธ รก จ ลงท นในธ รก จ พล งงานทดแทน ท นจดทะเบ ยน 76,000,000 Baht ท นช าระแล ว 76,000,000 Baht จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ 7,600, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ โทรศ พท บจก. ประจวบ พล งงานลม ลงท นในธ รก จ พล งงานทดแทน 10,000,000 Baht 5,00,000 Baht 1,000, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ บจก. ม ตรภาพ พล งงานลม ลงท นในธ รก จ พล งงานทดแทน 10,000,000 Baht 2,500,000 Baht 1,000, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ บจก.เพชรเกษม พล งงานลม ลงท นในธ รก จ พล งงานทดแทน 10,000,000 Baht 3,500,000 Baht 1,000, % ช น อาคารธนภ ม เลขท 1550 ถ.เพชรบ ร ต ดใหม แขวง ม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพฯ Banpu Coal LLC Investment in coal mining 3,300,000 USD 3,300,000 USD 3,300, % Suit 408, Central Tower, Sukhbaatar Square, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar, Mongolia (976) Banpu Australia Resources Pty Ltd Investment in coal mining 2 AUD 2 AUD % Level 18, BT Tower, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia Hunnu Coal Pty Ltd Coal Mining and trading No authorized* AUD 107,303,502 AUD 248,100,002 No par value* % Suit 3, 91 Aberdeen Street, Northbridge, WA, Australia Hunnu Investment Pte Ltd Foreign Trade 100 SGD 100 SGD 100 No par value* % One Marina Boulevard, #28-00 Singapore Hunnu Altai LLC Foreign Trade, Minerals Mining 138,490,000 MNT N/A MNT No shares* No par value* % Seoul business centre 201, Zaluuchuud avenue, 1 st khoroo, Bayanzurkh district, Ulaanbaatar Mongolia หน า 10 ช อบร ษ ท 77. Munkh Sumber Uul LLC 78. Golden Gobi Mining LLC 79. Great East Minerals LLC 80. Bilegt Khairkhan Uul LLC ประเภท ธ รก จ ท นจดทะเบ ยน Foreign Trade 1,000,000 MNT Foreign Trade, Mineral exploration Foreign Trade, Mineral exploration Foreign Trade, Mineral exploration 40,000,000 MNT 1,000,000 MNT 10,000,000 MNT 81.Hunnu Power LLC Foreign Trade 1,000,000 MNT 82. Borganchan LLC Foreign Trade 1,000,000 MNT 83. Zuchid LLC Business consulting, Mineral exploration, Foreign Trade 84. Munkhnoyon Suvraga LLC 85. Hunnu Gobi Altai LLC Foreign Trade Mineral mining, Tourism, and Construction Foreign Trade, Mineral exploration Mining 1,000,000 MNT 1,000,000 MNT 155,000,000 MNT ท นช าระแล ว 1,000,000 MNT 40,000,000 MNT 1,000,000 MNT 10,000,000 MNT 1,000,000 MNT 1,000,000 MNT 1,000,000 MNT 1,000,000 MNT 155,000,000 MNT จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ , % Central tower suite 901, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia 4,000 10, % Central tower suite 1201, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia , % Central tower suite 1201, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia 10,000 1, % Central tower suite 1201, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia 1,000 1, % Central tower suite 1201, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia 1,000 1, % Central tower suite 1201, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia , % Central tower suite 1201, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia 1,000 1, % 60-9, 2 nd sub-district, Sukhbaatar district-1 Ulaanbaatar 14200, Mongolia 155,000 1, % Seoul business centre 201, Zaluuchuud avenue, 1 st khoroo, Bayanzurkh district, Ulaanbaatar Mongolia โทรศ พท หน า 11 ช อบร ษ ท 86. Hunnu Altai Minerals LLC ประเภท ธ รก จ Foreign Trade, Mineral exploration ท นจดทะเบ ยน 145,000,000 MNT ท นช าระแล ว 145,000,000 MNT จ านวนห นท ช าระแล ว ท งหมด (ห น) ม ลค าห น ต อหน วย ส ดส วนการ ถ อห น (%) ท ต งส าน กงานใหญ 145,000 1, % Central tower suite 1201, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia โทรศ พท Hunnu Resourced LLC บร ษ ทร วม 88. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. Foreign Trade 100,000 USD ลงท นในธ รก จ ถ านห น 670,250,000 RMB 100,000 USD 670,250,000 RMB 100, % Central tower suite 1201, sukhbaatar square-2, Sukhbaatar district-8 Ulaanbaatar 14200, Mongolia NA NA 45.00% Changzhi County, Changzhi City, Shanxi, P.R. China (8610) บร ษ ท บ แอลซ พ เพาเวอร จ าก ด ผล ตและ จ าหน าย กระแสไฟฟ า 12,010,000,000 บาท 12,010,000,000 บาท 120,100, % 9 ถนนไอ-แปด น คม อ ตสาหกรรมมาบตา พ ด อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd ลงท นในธ รก จ ถ านห น 783,330,000 RMB 783,330,000 RMB NA NA 40.00% No. 98, Hongqi Street, Hebi, Henan Province, the PRC (86) Hongsa Power Co., Ltd. ผล ตและ จ าหน าย กระแสไฟฟ า 100,000 USD 100,000 USD 10, % Building B, Park View Executive Suites, Ban Sithanneau, Sikhottabong District, Vientiene Capital City, Lao PDR 865(0) Phu Fai Mining Co., Ltd ลงท นในธ รก จ ถ านห น 50,000 USD 50,000 USD 5, % Building B, Park View Executive Suites, Ban Sithanneau, Sikhottabong District, Vientiene Capital City, Lao PDR 865(0) บร ษ ท ราชส มา กร น เอ นเนอร ย จ าก ด ลงท นในธ รก จ พล งงานทดแทน 250,000,000 บาท 250,000,000 บาท 25,000, % 2 เพล นจ ตเซ นเตอร ถ. ส ข มว ท คลองเตย กร งเทพฯ Port Kembla Coal Terminal Limited Shiploading Coal Port 600,000 AUD 600,000 AUD 600, % Port Kembla Road, Inner Harbour, Wollongong NSW 2520, Australia หมายเหต : * under Singaporean Corporate Law หน า 12 3. ช อ สถานท ต งของบ คคลอ างอ งอ น ๆ 1) นายทะเบ ยนห นสาม ญ 2) นายทะเบ ยนห นก บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ าก ด 62 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย กร งเทพฯ โทรศ พท ธนาคารทหารไทย จ าก ด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธ น เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท ธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) 333 ถนนส ลม เขตบางร ก กร งเทพฯ โทรศ พท ) ผ แทนผ ถ อห นก ธนาคารไทยพาณ ชย จ าก ด (มหาชน) 9 ถนนร ชดาภ เษก เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท ธนาคารกส กรไทย จ าก ด (มหาชน) ส าน กงานใหญ : 1 ซอยราษฎร บ รณะ 27/1 ถนนราษฎร บ รณะ เขตราษฎร บ รณะ กร งเทพฯ สถานท ต ดต อ: 400/22 ถนนพหลโยธ น เขตพญาไท กร งเทพฯ โทรศ พท , ) ผ สอบบ ญช นายสมชาย จ ณโณวาท ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขท 3271 บร ษ ท ไพร ซวอเตอร เฮาส ค เปร ส เอบ เอเอส จ าก ด ช น 15 อาคารบางกอกซ ต ทาวเวอร เลขท 179/74-80 ถนนสาทรใต กร งเทพฯ โทรศ พท , ) ท ปร กษาทางการเง น --ไม ม -- 6) ท ปร กษาหร อผ จ ดการภายใต ส ญญาการจ ดการ บร ษ ทฯ ไม ได ว าจ างท ปร กษาและหร อผ จ ดการภายใต ส ญญาการ จ ดการ เป นการประจ าถาวร แต จะม การว าจ างท ปร กษา (เช น ท หน า 13 ปร กษาทางการเง น) เป นการเฉพาะเร องเฉพาะกรณ ตามความ จ าเป นในการด าเน นงานเป นคร งคราว การบร หารงานบร ษ ทฯ จะด าเน นการภายใต การก าก บด แลของคณะกรรมการบร ษ ทเป น ส าค ญ 7) สถาบ นการเง นท ต ดต อเป นประจ า ธนาคารพาณ ชย และสถาบ นการเง นท งในและต างประเทศ ประมาณ 30 แห ง หน า 14 2. ป จจ ยความเส ยง การบร หารความเส ยงเป นป จจ ยส าค ญป จจ ยหน งท บร ษ ทฯ และกล มบร ษ ท ให ควา
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x