บทท 3 ซอฟต แวร. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) องค ประกอบด านซอฟต แวร - PDF

Description
บทท 3 ซอฟต แวร องค ประกอบด านซอฟต แวร ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) เก ยวข องก บการควบค มการท างานท ใกล ช ดก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 25 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 3 ซอฟต แวร องค ประกอบด านซอฟต แวร ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) เก ยวข องก บการควบค มการท างานท ใกล ช ดก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร มากท ส ด แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ ระบบปฎ บ ต การ (operating systems) โปรแกรมอรรถประโยชน (utility programs) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) พ ฒนาข นมาเพ อใช เฉพาะด านเท าน น แบ งออกตามเกณฑ ท ใช แบ งได ด งน แบ งตามล กษณะการผล ต ได 2 ประเภทค อ ซอฟต แวร ท พ ฒนาข นใช เองโดยเฉพาะ ซอฟต แวร ท หาซ อได โดยท วไป แบ งตามกล มการใช งาน ได 3 กล มใหญ ค อ กล มการใช งานทางด านธ รก จ กล มการใช งานทางด านกราฟ กและม ลต ม เด ย กล มใช งานบนเว บและการต ดต อส อสาร 1 การจ ดหาซอฟต แวร มาใช งาน แบบส าเร จร ป (Package Software) แบบว าจ าง (Custom Software) แบบทดลองใช (Shareware) แบบใช งานฟร (Freeware) แบบโอเพ นซอร ส (Public-Domain/Open Source) แบบส าเร จร ป (Package Software) หาซ อได ก บต วแทนจ าหน ายซอฟต แวร ท ได ร บการแต งต งจากบร ษ ทผ ผล ตโดยตรง น าไปต ดต งเพ อการใช งานได โดยท นท โดยม บรรจ ภ ณฑ และเอกสารค ม อการใช งานไว แล ว อาจเข าไปในเว บไซท ของบร ษ ทผ ผล ตเพ อซ อได เช นก น แบบว าจ าง (Custom Software) เหมาะก บล กษณะงานท เป นแบบเฉพาะ จ าเป นต องผล ตข นมาใช เองหร อว าจ างให ท า อาจม ค าใช จ ายท แพงพอสมควร 2 แบบทดลองใช (Shareware) ล กค าสามารถทดสอบการใช งานของโปรแกรม ก อนได ฟร ผ ผล ตจะก าหนดระยะเวลาของการใช งานหร อ เง อนไขอ น เช น ใช ได ภายใน 30 ว น หร อ ใช ได แต ปร บลดค ณสมบ ต บางอย างลง อาจดาวน โหลดได จากเคร อข ายอ นเทอร เน ต แบบใช งานฟร (Freeware) สามารถดาวน โหลดบนอ นเทอร เน ตได ส วนใหญ จะเป นโปรแกรมขนาดเล กและใช เวลาเพ ยงไม ก นาท ในการดาวน โหลด ให ใช งานได ฟร แต ไม สามารถน าไปพ ฒนาต อหร อแก ไข เปล ยนแปลงได ล ขส ทธ เป นของบร ษ ทหร อท มงานผ ผล ต แบบโอเพ นซอร ส (Public-Domain/Open Source) Open Source = ซอฟต แวร ท ม การเป ดให แก ไขปร บปร งต ว โปรแกรมต างๆได น าเอาโค ดโปรแกรมไปพ ฒนาและประย กต ใช ได ภายใต เง อนไขท ก าหนด ม น กพ ฒนาจากท วโลก ช วยก นเข ยนโค ดและน าไปแจกจ ายต อ ประหย ดเง นและค าใช จ าย การพ ฒนาโปรแกรมท าได เร วข น 3 ระบบปฏ บ ต การ (operating systems) ใช ส าหร บการควบค มและประสานงานอ ปกรณ คอมพ วเตอร ท งหมด โดยเฉพาะก บส วนน าเข าและส งออกผลล พธ (I/O Device) บางคร งเร ยกว า แพล ตฟอร ม (platform) คอมพ วเตอร จะท างานได จ าเป นต องม ระบบปฏ บ ต การต ดต งอย ใน เคร องเส ยก อน ค ณสมบ ต ในการท างาน การท างานแบบ Multi-Tasking ค ณสมบ ต ในการท างาน การท างานแบบ Multi-User 4 ประเภทของระบบปฏ บ ต การ อาจแบ งออกได เป น 3 ประเภท ค อ ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (network OS) ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (embeded OS) ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) ม งเน นและให บร การส าหร บผ ใช เพ ยงคนเด ยว (เจ าของเคร อง น นๆ) น ยมใช ส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ท ประมวลผลและท างานแบบ ท วไป เช น เคร องคอมพ วเตอร ตามบ านหร อส าน กงาน รองร บการท างานบางอย าง เช น พ มพ รายงาน ด หน ง ฟ งเพลง หร อเช อมต อเข าก บอ นเทอร เน ต เป นต น ป จจ บ นสามารถเป นเคร องล กข ายเพ อขอร บบร การจากเคร อง แม ข ายได ด วย ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (network OS) ม งเน นและให บร การส าหร บผ ใช หลายๆคน (multi-user) น ยมใช ส าหร บงานให บร การและประมวลผลข อม ลส าหร บ เคร อข ายโดยเฉพาะ ม กพบเห นได ก บการน าไปใช ในองค กรธ รก จท วไป เคร องคอมพ วเตอร ท ต ดต งระบบปฎ บ ต การเหล าน จะเร ยกว า เคร อง server (เคร องแม ข าย) 5 ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (embeded OS) พบเห นได ในอ ปกรณ คอมพ วเตอร พกพาขนาดเล ก เช น พ ด เอ หร อ smart phone บางร น สน บสน นการท างานแบบเคล อนท ได เป นอย างด บางระบบม ค ณสมบ ต ท ใกล เค ยงก บระบบปฎ บ ต การแบบเด ยว เช น ด หน ง ฟ งเพลงหร อเช อมต ออ นเทอร เน ตได ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) DOS (Disk Operating System) พ ฒนาข นเม อประมาณป 1980 ใช ส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลเป นหล ก ป อนช ดค าส งท เร ยกว า command-line ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) Windows ส วนประสานงานก บผ ใช แบบ GUI (Graphical User Interface) ใช งานได ง าย ผ ใช ไม ต องจดจ า ค าส งให ย งยาก แบ งงานออกเป นส วนๆท เร ยกว า หน าต างงาน หร อ Windows 6 ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) Unix ผ ใช ก บต องม ความร ทางด าน คอมพ วเตอร พอสมควร รองร บก บการท างานของผ ใช ได หลายๆคนพร อมก น (multi-user) ม การพ ฒนาระบบท สน บสน นให ใช งานได ท งแบบเด ยวและแบบ เคร อข าย ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) Mac OS X ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร ท ผล ต ข นโดยบร ษ ทแอปเป ลเท าน น เหมาะสมก บการใช งานประเภท ส งพ มพ เป นหล ก ม ระบบสน บสน นแบบ GUI เช นเด ยวก บระบบปฏ บ ต การ Windows ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) Linux พ ฒนามาจากระบบ Unix ใช โค ดท เข ยนประเภทโอเพ นซอร ส (open source) ม การผล ตออกมาหลายช อเร ยกแตกต าง ก นไป ม ท งแบบท ใช ส าหร บงานแบบเด ยวตาม บ านและแบบท ใช ส าหร บงานควบค ม เคร อข ายเช นเด ยวก บระบบปฏ บ ต การ แบบ Unix 7 ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (Network OS) Windows Server ออกแบบมาเพ อใช งานก บระบบเคร อข าย โดยเฉพาะ เด มม ช อว า Windows NT รองร บก บการใช งานในระด บองค กร ขนาดเล กและขนาดกลาง พ ฒนาโดย บร ษ ทไมโครซอฟท เหมาะก บการต ดต งและใช งานก บเคร อง ประเภทแม ข าย (server) ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (Network OS) OS/2 Warp Server พ ฒนาโดยบร ษ ทไอบ เอ ม ใช เป นระบบเพ อควบค มเคร องแม ข าย หร อ server เช นเด ยวก น ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (Network OS) Solaris ท างานคล ายก บระบบปฏ บ ต การแบบ Unix (Unix compatible) ผล ตโดยบร ษ ทซ น ไมโครซ สเต มส 8 ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (Embedded OS) Pocket PC OS (Windows CE เด ม) ย อขนาดการท างานของ Windows ให ม ขนาดท เล กลง (scaled-down version) รองร บการท างานแบบ multi-tasking ได ม กต ดต งบนเคร อง Pocket PC หร ออาจพบ เห นในม อถ อประเภท smart phone บางร น ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (Embedded OS) Palm OS พ ฒนาข นมาก อน Pocket PC OS ล กษณะงานท ใช จะคล ายๆก น ใช ก บเคร องท ผล ตข นโดยบร ษ ทปาล มและ บางค ายเท าน น เช น Visor (ของค าย Handspring) และ CLIE (ของค าย Sony) ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (Embedded OS) Symbian OS รองร บก บเทคโนโลย การส อสารแบบไร สาย (wireless) โดยเฉพาะ น ยมใช ก บโทรศ พท ม อถ อประเภท smart phone สน บสน นการท างานแบบหลายๆงานในเวลาเด ยวก น (multi-tasking) 9 โปรแกรมอรรถประโยชน หร อโปรแกรมย ท ล ต (Utility Program) ส วนใหญ จะม ขนาดของไฟล ท เล กกว าระบบปฏ บ ต การ ม ค ณสมบ ต ในการใช งานค อนข างหลากหลายหร อใช งานได แบบ อรรถประโยชน น ยมเร ยกส นๆว า ย ท ล ต (utility) อาจแบ งออกได เป น 2 ชน ดค อ ย ท ล ต ส าหร บระบบปฏ บ ต การ (OS utility programs) ย ท ล ต อ นๆ (stand-alone utility programs) ย ท ล ต ส าหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ต วอย างของย ท ล ต ท ท างานด านต างๆ ประเภทการจ ดการไฟล (File Manager) ประเภทการลบท งโปรแกรม (Uninstaller) ประเภทการสแกนด สก (Disk Scanner) ประเภทการจ ดเร ยงพ นท เก บข อม ล (Disk Defragmenter) ประเภทร กษาหน าจอ (Screen Saver) ย ท ล ต ส าหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ประเภทการจ ดการไฟล (File Manager) ม หน าท หล กในการจ ดการเก ยวก บไฟล ต างๆเช น การค ดลอก การเปล ยนช อ การ ลบและการย ายไฟล เป นต น ระบบปฏ บ ต การ Windows ร นใหม ๆย งได เพ มค ณสมบ ต ท เร ยกว า image viewer เพ อ น ามาปร บใช ก บไฟล ร ปภาพได 10 ย ท ล ต ส าหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ประเภทการลบท งโปรแกรม (Uninstaller) ลบหร อก าจ ดโปรแกรมท ไม ได ใช ออกไป จากระบบ ท าให พ นท เก บข อม ลม เหล อเพ มมากข น ท างานได อย างง ายดาย ย ท ล ต ส าหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ประเภทการสแกนด สก (Disk Scanner) สแกนหาข อผ ดพลาดต างๆพร อมท งหาทาง แก ป ญหาในด สก ประย กต ใช เพ อสแกนหาไฟล ท ไม ต องการ ใช งาน (unnecessary files) เม อใช คอมพ วเตอร ไประยะหน งได ย ท ล ต ส าหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ประเภทการจ ดเร ยงพ นท เก บข อม ล (Disk Defragmenter) ช วยในการจ ดเร ยงไฟล ข อม ลให เป น ระเบ ยบ และเป นกล มเป นก อน เม อต องการใช งานไฟล ข อม ลในภายหล ง จะเข าถ งข อม ลได ง าย และรวดเร วกว าเด ม 11 ย ท ล ต ส าหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ประเภทร กษาหน าจอ (Screen Saver) ช วยถนอมอาย การใช งานของ จอคอมพ วเตอร ให ยาวนานมากข น ใช ภาพเคล อนไหวไปมา และเล อกลวดลาย หร อภาพได ด วยตนเอง อาจพบเห นก บการต งค ารห สผ านของ โปรแกรมร กษาหน าจอเอาไว ได ย ท ล ต อ นๆ (Stand-Alone Utility Programs) เป นย ท ล ต ท ท างานด านอ นโดยเฉพาะไม เก ยวก บระบบปฎ บ ต การ ม กท างานเฉพาะอย าง หร อด านใดด านหน ง ม ท งท แจกให ใช ฟร และเส ยเง น ม ให เล อกใช เยอะและหลากหลายมาก ใช ได ก บเคร องคอมพ วเตอร ขนาดเล กถ งขนาดใหญ ย ท ล ต อ นๆ (Stand-Alone Utility Programs) โปรแกรมป องก นไวร ส (Anti Virus Program) ต ดต งไว เพ อป องก นและแก ไขป ญหา เก ยวก บโปรแกรมประสงค ร าย ต องอ พเดทข อม ลใหม อย เสมอเพ อให ร จ กและหาทางย บย งไวร สใหม ๆท เก ดข นท กว น ควรต ดต งไว ในเคร องท กเคร อง 12 ย ท ล ต อ นๆ (Stand-Alone Utility Programs) โปรแกรมไฟร วอลล (Personal Firewall) ป องก นการบ กร กจากผ ไม ประสงค ด สามารถต ดตามและตรวจสอบรายการต างๆ ของผ บ กร กได เหมาะก บเคร องท ต องการร กษาความ ปลอดภ ยของข อม ลเป นอย างมาก ย ท ล ต อ นๆ (Stand-Alone Utility Programs) โปรแกรมบ บอ ดไฟล (File Compression Utility) เป นโปรแกรมท ท าหน าท บ บอ ด ไฟล ให ม ขนาดท เล กลง ไฟล ท ได จากการบ บอ ดไฟล บางคร ง น ยมเร ยกว า ซ ปไฟล (zip files) ย ท ล ต ท น ยมใช และร จ กก นเป น อย างด เช น PKZip, WinZip เป นต น ประเภทของซอฟต แวร ประย กต แบ งตามล กษณะการผล ตได เป น 2 ประเภท ซอฟต แวร ท พ ฒนาเอง (proprietary software) ซอฟต แวร ท หาซ อได โดยท วไป (off-the-shelf software) 13 ซอฟต แวร ท พ ฒนาเอง (proprietary software) เพราะหน วยงานไม สามารถหาซอฟต แวร ท เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพด เพ ยงพอก บความต องการได ว ธ การพ ฒนาอาจท าได 2 ว ธ ค อ in-house developed สร างและพ ฒนาโดยหน วยงานในบร ษ ทเอง contract หร อ outsource เป นการจ างบ คคลภายนอกให ท าข นมา ซอฟต แวร ท หาซ อได โดยท วไป (Off-the-shelf Software) ม วางขายตามท องตลาดท วไป (off-the-shelf) โดยบรรจ ห บห ออย าง ด และสามารถน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x