สร ปผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป - PDF

Description
สารบ ญ สารจากประธานกรรมการ 2 สร ปผลการด ำเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป 3 ข อม ลท วไป 4 ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 โครงสร างรายได 7 รายการระหว างก น 7 ป จจ ยความเส ยง 8 โครงสร างการถ อห น 9 โครงสร างการจ ดการ 10

Please download to get full document.

View again

of 82
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 28 | Pages: 82

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ สารจากประธานกรรมการ 2 สร ปผลการด ำเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป 3 ข อม ลท วไป 4 ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 โครงสร างรายได 7 รายการระหว างก น 7 ป จจ ยความเส ยง 8 โครงสร างการถ อห น 9 โครงสร างการจ ดการ 10 คณะกรรมการบร ษ ท 17 คณะกรรมการบร หาร 19 ฐานะการเง นและผลการด ำเน นงาน 20 ข อม ลกรรมการ ผ บร หารและผ ม อ ำนาจควบค มของบร ษ ท 21 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 25 รายงานผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 27 Contents Message from Chairman 2 Three Years Performance Summary 3 General Information 5 Nature of Business 6 Revenue Structure 7 Related Party Transaction 7 Risk Factors 8 Shareholding Structure 9 The Management Structure 10 Board of Directors 17 Board of Executive Directors 19 Financial Position and the Result of Operation 20 Directors and Executive Information 23 Report of Audit Committee 26 Report of Independent Auditor 56 สารจากประธานกรรมการ Message from Chairman เร ยน ท านผ ถ อห น เม อส นส ดป บ ญช 2556 ในว นท 30 ก นยายน 2556 บร ษ ทฯม ผลก ำไรส ทธ 84,816, บาท โดยม ผลก ำไร ในการด ำเน นการ 10,191, บาท แต ได ร บร ค าส นไหม ทดแทนจากประก นภ ยเป นรายได ในรอบป บ ญช น อ กจ ำนวนเง น 74,625, บาท จ งท ำให บร ษ ทม ผลก ำไรส ทธ ตามจ ำนวน ด งกล าวข างต น คณะกรรมการบร ษ ทฯได ประช มในว นท 29 พฤศจ กายน 2556 เห นว าบร ษ ทฯม สถานะการเง นเพ ยงพอท จะจ ายผลตอบแทนให ก บผ ถ อห นได จ งม มต จ ายเง นป นผลใน อ ตราห นละ 1.75 บาท โดยก ำหนดจ ายเง นป นผลในว นท 27 ก มภาพ นธ 2557 ผมขอขอบค ณผ ถ อห น ล กค า และพน กงานท กคนท ให การสน บสน นและให ความร วมม อด วยด และถ อโอกาสน อ ำนวย พรป ใหม มาย งท กท านด วย To Shareholders At the end of the accounting year of 2013 on September 30, 2013, the company achieves the profit of 84,816, Baht which has earned the operating profit of 10,191, Baht, but has received additional 74,625, Baht from the insurance compensation as the result of the flood in The Board of Directors of the company, considering the company s favorable financial condition, made a decision in the meeting on November 29, 2013 to pay the annual dividend of 1.75 Baht per share to the shareholders. The dividend will be paid on February 27, I would like to thank our shareholders, our customers, and our employees for their support and cooperation and to take this opportunity to wish all of you a Happy New Year. (นายปองพล อด เรกสาร) ประธานกรรมการ (Mr.Pongpol Adireksarn) Chairman 2 สร ปผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป Three Years Performance Summary ส นทร พย รวม Total Assets หน ส นรวม Total Liabilities ส วนของผ ถ อห น Shareholder s Equity รายได จากการขาย Sales Revenues รายได รวม Total Revenues ก าไร (ขาดท น) ส ทธ Net Profit (Loss) อ ตราก าไร (ขาดท น) ส ทธ ต อรายได รวม (ร อยละ) Net Profit Margin (%) อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น (ร อยละ) Return on Shareholder s Equity (%) อ ตราผลตอบแทนจากส นทร พย รวม (ร อยละ) Return on Total Assets (%) ก าไร (ขาดท น) ส ทธ ต อห น (บาท) Earning (Loss) per Share (Baht) เง นป นผลต อห น (บาท) Dividend per Share (Baht) ม ลค าตามบ ญช ต อห น (บาท) Book Value per Share (Baht) , , , , หน วย : ล านบาท (Million Baht) 2555* , , , , ** * ป 2555 ไม ได ด ำเน นงานตามปกต Year 2012 : Not operation normally. ** คณะกรรมการบร ษ ท เสนอจ ายป นผล ห นละ 1.75 บาท ต อท ประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ ำป 2556 The Board of Director will propose for approve to dividend payment at 1.75 Baht/share to the 2013 Annual General Shareholders Meeting. 3 ข อม ลท วไป บร ษ ท ท ท แอล อ ตสาหกรรม จ าก ด (มหาชน) ประกอบก จการอ ตสาหกรรมส งทอ โรงงานป นด าย ทอผ า ย อมและแต งส ำเร จ ส ำหร บส นค าเส น ด ายและผ าผ น ท ท ำจากใยเท ยม (เส นใยส งเคราะห 2 ชน ดค อ เทโทรอน(Tetoron) ผสมก บเรยอน(Rayon)) ซ งในทางการตลาด เร ยกว าเป นผ ผล ตเส นด าย T/R และ ผ า T/R เด มช อบร ษ ท ไทยเทย น จ ำก ด จดทะเบ ยนเม อ 11 ม นาคม 2508 เป นน ต บ คคลตามกฎหมายว าด วยบร ษ ทมหาชนจ ำก ด เม อ 22 ก มภาพ นธ 2537 ทะเบ ยนเลขท (เด มเลขท บมจ.310) ป จจ บ นบร ษ ทม ท นจดทะเบ ยน 150 ล านบาท เป นห นสาม ญ ช ำระเต มม ลค าแล ว จ ำนวน 15 ล านห น ม ลค าห นละ 10 บาท ส าน กงานใหญ ต งอย เลขท 1168/47 อาคารล มพ น ทาวเวอร ช นท 18 ถนนพระราม 4 แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร Webside : www. ttlindustries.com โรงงานท 1 ต งอย เลขท 175 ซอยว ภาวด ร งส ต 80 แขวงสนามบ น เขตดอนเม อง กร งเทพฯ โทรศ พท , โทรสาร ท ำการผล ตเส นด าย ทอผ า ย อม และแต งส ำเร จเส นด ายและผ าผ น ส บเน องจากท เก ดมหาอ ทกภ ยเม อปลายเด อนต ลาคม ป 2554 ท ำให อาคาร โรงงาน เคร องจ กรต างๆท ใช ในการผล ตส วนใหญ ได ร บเส ยหาย ด ง น น ตลอดป 2555 โรงงานจ งอย ในระหว างการฟ นฟ ไม สามารถท ำการผล ตได ตามปกต และในเด อนธ นวาคม 2555 โรงงานได ร บการฟ นฟ เสร จแล ว แต คง สายงานการผล ตเพ ยงฝ ายย อมและแต งส ำเร จเส นด ายและผ าผ น และบางส วนของฝ ายทอผ าเท าน น โรงงานท 2 ต งอย เลขท 740 ถนนเล ยบคลองร งส ต (เด ม เลขท 126/1 ถนนร งส ตนครนายก) ำบลประชาธ ป ตย ต อ ำเภอธ ญบ ร จ งหว ดปท มธาน ท ำการผล ตเส นด ายเพ ยงอย างเด ยว เพ อส งเป นว ตถ ด บให ก บโรงงานท 1 และจ ำหน ายบางส วนในประเทศและส งออกต างประเทศ เน องจากได ร บความเส ยหายจากมหาอ ทกภ ยเม อเด อนต ลาคม ป 2554 บร ษ ทได ป ดโรงงานต งแต ว นท 1 ก มภาพ นธ 2555 โดยไม เป ดท ำการ ผล ตอ กต อไปเน องจากเคร องจ กรได ร บความเส ยหายท งหมด และการจะด ำเน นงานต อไปจะต องใช เง นท นจ ำนวนมากซ งบร ษ ทพ จารณาเห นว าจะไม ค มก บแนว โน มของธ รก จในอนาคต บร ษ ทม การลงท นในน ต บ คคลต งแต ร อยละ 10 ข นไปของจ านวนห นท จ าหน ายได แล วของน ต บ คคลน น ค อ บร ษ ทได เข าลงท นถ อห นร อยละ 15 โดยไม ได ม ส วนในการบร หารงาน ในบร ษ ท สยาม ไอ ลอจอสต ก (ประเทศไทย) จ ำก ด ซ งประกอบธ รก จขนส งส นค าทางเร อ (ท นจดทะเบ ยน 15 ล านบาท เป น ห นสาม ญจ ำนวนท งส น 150,000 ห น ห นละ 100 บาท) ส ำน กงานใหญ ต งอย เลขท 54 อาคารหะร นธร ช น 5 ถนนสาทรเหน อ แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร บ คคลอ างอ งอ น ๆ นายทะเบ ยนห นของบร ษ ท บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ ำก ด เลขท 62 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กร งเทพฯ โทร โทรสาร ผ สอบบ ญช นายโสภณ เพ มศ ร ว ลลภ ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 3182 นางสาวก งกาญจน อ ศวร งสฤษฎ ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 4496 และ นางสาวพ มพ ใจ มาน ตขจรก ต ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 4521 จากบร ษ ท ส ำน กงานเอ นส ท แอนด ย ง ต งอย เลขท 193/136-7 อาคารเลคร ชดาคอมเพล กซ ช น 33 ถนนร ชดาภ เษกต ดใหม กร งเทพมหานคร โทร โทรสาร โดยผ สอบบ ญช ด งกล าวคนใดคนหน งเป นผ ท ำการตรวจสอบและแสดงความเห นต องบการเง นของบร ษ ทได และในกรณ ท ผ สอบบ ญช คนใดคน หน งด งกล าวไม สามารถปฏ บ ต งานได ให ส ำน กงานเอ นส ท แอนด ย ง จ ดหาผ สอบบ ญช อ นของส ำน กงานฯ ท ำหน าท ตรวจสอบและแสดงความเห นต องบการ เง นของบร ษ ทแทน ท ปร กษากฎหมาย บร ษ ทม ได ม การแต งต งหร อว าจ างบ คคลหร อส ำน กงานใดเป นท ปร กษากฎหมายประจ ำ 4 General Information operates for spinning, weaving, dyeing and finishing of yarns and fabrics made of synthetic threads (Tetoron and Rayon) which can be referred to as T/R yarns and T/R fabrics manufacturer. Formerly known as Thai Teijin Co., Ltd., the company was established on March 11th, 1965, and transformed into a juristic person under the law on public company limited on February 22nd, 1994, registration number is (previously : PCL. 310). At Present, The company has a registered capital of 150 Million Baht, which is divided into 15 million shares of fully paid ordinary shares of 10 Baht each. Head Office is located at 1168/47 Lumpini Tower, 18th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok Tel: , Fax: website: Factory 1 is located at 175, Soi Vibhavadi-Rangsit 80, Khwang Sanambin, Khet Don Muang, Bangkok Tel: , and Fax: Produces of yarn, fabrics, dyeing and finishes of yarns and fabrics. Due to great flood at the end of October 2011 the machinery used to produce was most damage. So in year 2012 the factory on during recovery that can not produce normally. At December 2012 the factory has been revived already but the production only from dyeing and finishing (of yarns and fabrics) department and some part of weaving department only. Factory 2 is located at 740 Lieab Klong Rangsit Road (previously 126/1 Rangsit Nakhonnayok Road), Prachatipat, Thanyaburi, Patumthani. Produces of yarn to delivery as raw materials for factory I, and some of yarn sell in markets and exported to foreign countries. Due to flood crisis in 2011, the factory has been closed since February 1, 2012 and will not be operated further since all machineries were damaged and the re-operate of this factory requires the large amount of investment which is not worth to invest in the further. The company holds 15% shares of Siam I Logistic (Thailand) Co., Ltd. with no involvement in their administration. They is shipping business with a registered capital of 15 Million Baht (as 150,000 ordinary shares of 100 Baht each). Head office is located at 54 Harinthorn Building, 5th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, Tel: and Fax: OTHER REFERENCES Registrar : Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 62, The Stock Exchange of Thailand Bldg., Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok Tel Fax Auditor : Mr. Sophon Permsirivallop Certified Public Accountant No and Miss GingKarn Atsawarangsalit Certified Public Accountant No and Miss Pimjai Manitkajohnkit Certified Public Accountant No Ernst & Young Office Limited, 193/136-7, 33rd Flr., Lake Rajada Office Complex, New Rajadapisek Road, Bangkok. Tel Fax Any one of the said auditors can review and opinion on the financial statements of the company. In the case where any one of the said auditors is unable to perform their duties, Ernst and Young office limited is to assign other auditors of theirs to review and opinion on the financial statements of the company as replacements. Legal Consultants : The company has not appointed or employ any individual or office as permanent legal consultant. 5 ล กษณะการประกอบธ รก จ Nature Of Business บร ษ ทเป นผ ประกอบก จการอ ตสาหกรรมส งทอ ผล ตส นค า 2 ชน ด 1) เส นด าย ท ท ำจากใยเท ยมเทโทรอน(โพล เอสเตอร ) ผสมก บ เรยอน 2) ผ าผ น ซ งทอจากเส นด ายตาม 1) เป นท งผ าด บท ย งไม ได ย อมส และแต งส ำเร จใดๆ และผ าผ นส ำเร จร ปท ย อมส และแต งส ำเร จ เร ยบร อยแล ว ส นค าเส นด าย ของบร ษ ท ผล ตจากใยเท ยมซ งเป นใยส งเคราะห (Synthetic Fiber) 2 ชน ดหล กค อ โพล เอสเตอร (Polyester) หร อ ท เร ยกช อทางการค าว า เทโทรอน (Tetoron) ผสมก บ เรยอน (Rayon) ในอ ตราส วน เทโทรอน 65 % ผสมก บ เรยอน 35 % ท งน อาจม การน ำเอา เส นใยธรรมชาต (Natural Fiber) เช น ฝ าย (Cotton) ล น น (Linen) หร อขนแกะ (Wool) เข าผสมในส นค าเส นด ายบางรายการด วย นอกจากน บร ษ ทย งได ผล ตเส นด ายชน ดพ เศษส ำหร บน ำไปทอเป น ผ าเบาะน งรถยนต (Car seat) อ กจ ำนวนหน ง ในป 2556 ส นค าเส นด ายม ส ดส วนรายได ร อยละ 3.10 ของรายได รวมของบร ษ ท ส นค าผ าผ น ท บร ษ ทผล ตออกจ ำหน าย เป นผ าท ทอจากเส นด ายท ท ำจากใยเท ยม ข างต น ผ าม ขนาดหน ากว างประมาณ 58 น ว ใช ส ำหร บต ดเย บกางเกง ช ดเคร องแบบ ช ดสากล ซ งเร ยกว า Suiting Fabric ไม ใช ผ าท ใช ต ดเย บเส อซ งเร ยกว า Shirting Fabric ในป 2556 ส นค าผ าม ส ดส วนรายได ร อยละ ของรายได รวมของบร ษ ท The company is a textile manufacturer. Their two main products ; 1) Yarn (produced of Tetoron mixed with Rayon) 2) Fabric, produced from own produced yarn. It was gray cloth which was not dyed and finished, and already dyed and finished cloth. The company s yarn produced from two kinds of synthetic fiber, which are Polyester (called in a commercial name as Tetoron) and Rayon, at ratio of 65% Tetoron and 35% Rayon. This may mixed natural fibers such as cotton, linen or wool in yarn products to make more different products. Besides, the company also produces yarn for making car seat. Yarn products in year 2013 has 3.10 % of total revenue of the company. The company s fabric, which made from synthetic yarn as above mentioned, which is about 58 inches width for making trousers, uniforms and suits. There are called Suiting Fabric, which are not Shirting Fabric Fabric produces in year 2013 has % of total revenue of the company. 6 โครงสร างรายได Revenue structure รายการ เส นด าย (ขายในประเทศ) Yarn (Domestic Sales) ผ าผ น (ขายในประเทศ) Fabric (Domestic Sales) เส นด าย (ส งออก) Yarn (Export Sales) ผ าผ น (ส งออก) Fabric (Export Sales) รวม (TOTAL) หน วย : ล านบาท (Million Baht) ป 2554 (2011) ป 2555 (2012) ป 2556 (2013) ม ลค า Amount % ม ลค า Amount % ม ลค า Amount % , หมายเหต รอบป บ ญช ท 46 ป 2555 โรงงานของบร ษ ทไม ได ท ำการผล ตเน องจากอย ในระหว างการฟ นฟ ความเส ยหายจากน ำท วม รายไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x