รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 24 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม ถ ายทอดเทคโนโลย การเพาะเล ยงและการจ ดการ ก จกรรมย อย สาธ ตและบร หารการจ ดการเพาะเล ยงส ตว น า หน วยงาน สถาบ นว จ ยส ตว น าสวยงามและพรรณไม น า ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด กรมประมง คณะผ ด าเน นงาน 1. นายสมหว ง พ มลบ ตร ผ อ านวยการส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด 2. นายส จ นต หน ขว ญ ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยส ตว น าสวยงามและพรรณไม น า 3. นางสาวกาญจนร พงษ ฉว ห วหน ากล มงานว จ ยพรรณไม น า 4. นายร ฐภ ทร ประด ษฐ สรรพ น กว ชาการประมงช านาญการ 5. นางสาววรรณดา พ พ ฒน เจร ญช ย น กว ชาการประมงช านาญการ ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อถ ายทอดเทคโนโลย ด านการผล ตและการจ ดการสารละลายธาต อาหารส าหร บระบบปล กพรรณ ไม น าโดยไม ใช ด น ให แก เกษตรกรและประชาชนผ สนใจ 2. แจกจ ายต นพ นธ พรรณไม น าให แก ผ เข าร บการฝ กอบรมน าไปเพาะขยายพ นธ ว ธ ด าเน นงาน 1. ก จกรรมการถ ายทอดเทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ให แก เกษตรกรจ ดท าโครงการ ฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การเหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น เพ อพ ฒนาความร และท กษะให แก เกษตรกร จ านวน 36 คน 2. ก จกรรมการแจกจ ายต นพ นธ พรรณไม น าให แก ผ เข าร บการฝ กอบรมน าไปเพาะขยายพ นธ น าต น อ อนพรรณไม น าปลอดโรคท ได จากการเพาะเล ยงเน อเย อไปปล กในโรงเร อนเพาะช า (green house) โดยระบบ การเล ยงโดยไม ใช ด นเทคน ค DFT (Deep flow technique) จนกระท งต นอ อนม การเจร ญเต บโตสมบ รณ สามารถใช เป นต นพ อแม พ นธ ได แล วน าออกแจกให แก เกษตรกรท เข าร บการฝ กอบรม งบประมาณ แผนงบประมาณการผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรมถ ายทอด เทคโนโลย การเพาะเล ยงและการจ ดการ เป นเง น 65,000 บาท ระยะเวลาด าเน นงาน พฤษภาคม 2554 ผลการด าเน นงาน 1. ก จกรรมการถ ายทอดเทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ได ด าเน นการจ ดฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 เพ อพ ฒนาความร และท กษะให แก ผ เข าร บการฝ กอบรม จ านวน 36 คน ในระหว างว นท พฤษภาคม 2554 ณ ห องประช มตะเพ ยนทอง ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด โดยม ท านผ เช ยวชาญด าน เทคโนโลย ระบบการเล ยงส ตว น า ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด (นายว ทยา หว งเจร ญพร) ได ให เก ยรต มา เป นประธานในพ ธ เป ดการฝ กอบรมในว นท 11 พฤษภาคม 2554 (ร ปท 1) ร ปท 1 ท านผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย ระบบการเล ยงส ตว น า ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด (นายว ทยา หว งเจร ญพร) ได ให เก ยรต มาเป นประธานในพ ธ เป ดการฝ กอบรมฝ กอบรมในว นท 11 พฤษภาคม 2554 ณ ห องประช มตะเพ ยนทอง ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด ในระหว างการฝ กอบรมได ม การบรรยาย สาธ ต รวมท งให ผ เข าร บการอบรมได ฝ กปฏ บ ต จร งใน โรงเร อนเพาะช าพรรณไม น า กล มงานว จ ยพรรณไม น า สถาบ นว จ ยส ตว น าสวยงามและพรรณไม น า (ร ปท 4-7) ตามหล กส ตรการฝ กอบรมท แนบ (เอกสารแนบ 2) ร ปท 2 ว ทยากรจากสถาบ นว จ ยส ตว น าสวยงามและพรรณไม น า และบรรยากาศในห องบรรยาย ร ปท 3 การบรรยายเร องธ รก จการผล ตพรรณไม น าเพ อการส งออก โดยผ ประกอบการธ รก จส งออกพรรณไม น า ร ปท 4 การบรรยายเร องการป องก นและก าจ ดศ ตร พ ชเพ อการส งออก และกฎระเบ ยบและข นตอนการส งออก พรรณไม น า โดยน กว ชาการจากกรมว ชาการเกษตร ร ปท 5 ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมสารละลายธาต อาหารส าหร บการปล กพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร ปท 6 สาธ ตและฝ กปฏ บ ต การปล กพรรณไม น าโดยไม ใช ด นเทคน ค DFT (Deep flow technique) ร ปท 7 สาธ ตและฝ กปฏ บ ต การปล กพรรณไม น าในแปลงปล กแบบคร งบกคร งน าและแปลงช าน า นอกจากน ผ เข าร บการฝ กอบรมย งได ร บประกาศน ยบ ตรจากกรมประมง โดยท าน ผ อ านวยการ สถาบ นว จ ยส ตว น าสวยงามและพรรณไม น า (นายส จ นต หน ขว ญ) ได ให เก ยรต มาเป นประธานในพ ธ ป ดการ ฝ กอบรม ในว นท 12 พฤษภาคม 2554 และแจกประกาศน ยบ ตรให แก ผ เข าร บการฝ กอบรม (ร ปท 8) ร ปท 8 ท านผ อ านวยการสถาบ นว จ ยส ตว น าสวยงามและพรรณไม น า (นายส จ นต หน ขว ญ) ได ให เก ยรต เป น ประธานในการแจกประกาศน ยบ ตรให แก ผ เข าร บการฝ กอบรม ณ ห องประช มตะเพ ยนทอง ส าน กว จ ย และพ ฒนาประมงน าจ ด ร ปท 9 ท านผ อ านวยการสถาบ นว จ ยส ตว น าสวยงามและพรรณไม น า (นายส จ นต หน ขว ญ) ถ ายภาพรวมก บ ว ทยากรและผ เข าร บการฝ กอบรม ในว นท 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห องประช มตะเพ ยนทอง ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด 2. ก จกรรมการแจกจ ายต นพ นธ พรรณไม น าให แก เกษตรกร กล มงานว จ ยพรรณไม น า สถาบ นว จ ยส ตว น าสวยงามและพรรณไม น า ได ท าการผล ตต นพ นธ พรรณไม น าปลอดโรคโดยการเพาะเล ยงเน อเย อแล วน าไปปล กเล ยงในโรงเร อนแบบป ด (Green house) ใน ระบบปล กโดยไม ใช ด น (Soilless culture) จนกระท งได ต นพ อแม พ นธ ท ม ความแข งแรงสมบ รณ และสะอาด ปราศจากโรค แมลงและศ ตร พ ช จ งได น ามาแจกจ ายให แก เกษตรกรท เข าร บการฝ กอบรมหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 จ านวน 36 ราย รายละ 100 ต น เพ อให เกษตรกรได น าไปเพาะ ขยายพ นธ ต อไป โดยม ชน ดพรรณไม น าท น ามาแจกได แก ใบพายศร ล งกาเข ยว (Cryptocoryne wendtii Green ) และใบพายศร ล งกาน าตาล (Cryptocoryne wendtii Brown ) โดยท านผ เช ยวชาญประมงด านเทคโนโลย ระบบการเล ยงส ตว น า ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมง น าจ ด (นายว ทยา หว งเจร ญพร) ได ให เก ยรต เป นประธานในการแจกต นพ นธ พรรณไม น าให แก เกษตรกรท เข าร วม การฝ กอบรมในว นท 11 พฤษภาคม 2554 (ร ปท 10) ร ปท 10 ท านผ เช ยวชาญประมงด านเทคโนโลย ระบบการเล ยงส ตว น า ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด (นายว ทยา หว งเจร ญพร) ได ให เก ยรต เป นประธานในการแจกต นพ นธ พรรณไม น าให แก เกษตรกรในว นท 11 พฤษภาคม 2554 ณ ห องประช มตะเพ ยนทอง ส าน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x