3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง - PDF

Description
ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 40 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง 3-4 ช อ-สก ล praphasin yatjaroen เก ดว นท 15 ม นาคม รห สผ าน = prayat1503 ห น า 2 คร ผ ปฏ บ ต งานด านสารบรรณ 1. เข าระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส 1 2. งานสารบรรณ 2 3. การสร างหน งส อ/เสนอหน งส อ 3 4. บ นท กสร างหน งส อ 4 ห น า 3 5 การกาหนดเร อง 6 7 พ มพ ช อเร อง จะข นให อ ตโนม ต หร อ เล อก เพ อเปล ยน กรอกข อม ล เร อง 6. เร ยน เล อก ปกต จะข น default เป น ผอ.โรงเร ยน หร อเล อกเพ อเปล ยน 7. สาระสาค ญ กรอกข อความโดยสร ปของหน งส อเร องท เสนอ เช น การประช มเช งปฏ บ ต การการใช ระบบงานสารบรรณของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระหว างว นท 19 ส งหาคม พ.ศ.2556 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราไพพรรณ 8. หน งส อนาส ง แนบเอกสารท จ ดพ มพ เป นไฟล (ย งไม ออกเลขท หน งส อ ว นท และย งไม ม ลายเซ น ผอ.โรงเร ยน) 9. ส งท ส งมาด วย แนบเอกสารส งท ส งมาด วย ห น า 4 เช คในช อง ในห วข อท ต องการเสนอ เพ อ จ งเร ยนมาเพ อ ลงนามถ ง ต องเล อก เพ อเล อกว าจะลงนามถ งหน วยงานใด โดยเช คเคร องหมายในช อง อ น ๆ เม อกรอกข อม ลแล วให คล กท เพ อน ารายช อเข าส รายการท เล อกทางด านขวา (กรณ หน วยงานภายนอก และ อ นๆ ท พ มพ เองน น จะไม สามารถส งหน งส อผ านระบบได เน องจากหน วยงานด งกล าวไม ได ใช ระบบ E-office น จะใช เฉพาะหน วยงานท ส งก ด สพฐ.เท าน น) ตกลง เสนอผ บร หาร ปกต จะข น default เป น ผอ.โรงเร ยน 13. ตกลง 13 ห น า 5 ระบบจะสอบถามความม นใจว าจะเสนอ... หร อไม กด OK ระบบจะแจ งว า โปรดรอส กคร... เม อเสนอหน งส อสาเร จ ระบบจะแจ ง บ นท กข อม ลเร ยบร อย ผ อานวยการโรงเร ยน (ส งการ/อน ม ต /ลงนาม) จะแสดงให เห นถ งหน งส อท เจ าหน าท เสนอ OK 1. คล กท จานวนรายการ เพ อเข าดาเน นการอน ม ต หน งส อ 2. คล กท เร อง เพ อทาการอน ม ต ท ละรายการ ห น า 6 สามารถคล กท ช อไฟล เพ อด รายละเอ ยดไฟล ท แนบมา ท งในส วนของหน งส อนาส ง อ างถ ง และส งท ส งมาด วย 3. หากย งไม คล กท ส งการ สามารถส งกล บแก ไข 4 เม อเห นขอบตามท เจ าของเร องเสนอมา คล กท (จะเป นเคร องหมายถ กในช องส งการ) 5. ห น า 7 ระบบจะแจ งว า อน ม ต หน งเส อเร ยบร อยแล ว OK รอ ผ อานวยการ อน ม ต หน งส อ/ส งการ เม อผ อ านวยการอน ม ต หน งส อแล ว เร องจะกล บมาท เจ าของเร อง ในหน าแรก รายการท ต องดาเน นการ เจ าของเร อง ทาการออกเลขหน งส อ โดยคล กท การออกเลขหน งส อ ออกเลข/ส งหน งส อ คล กท เล อก ออกเลขหน งส อส ง เม อระบบออกเลขหน งส อได จะแจ ง ด งน ห น า 8 ได เลขท หน งส อ ด งน นาเลขท หน งส อท ได เข ยนในเอกสาร ผอ.ลงนาม แล ว scan เอกสารท ลงนามแล วเป นไฟล เพ อแนบส ง สพป.ต อไป 15 การส งหน งส อให เขตพ นท การศ กษา/แนบไฟล เอกสาร แนบท ละโรงเร ยน หากเอกสารท จะส งไม เหม อนก น โดยคล กท ท ายโรงเร ยน น น ๆ หร อ แนบเอกสารฉบ บเด ยวก น คล กท คล กท เพ อแนบไฟล หน งส อนาส ง แนบไฟล เอกสารท ผอ.ลงนามแล ว ออกเลขแล ว ส งท ส งมาด วย แนบเอกสารส งท ส งมาด วย ห น า 9 เม อแนบหน งส อนาส ง และ ส งท ส งมาด วย เร ยบร อยแล ว จะเห นรายการหน งส อนาส ง และส งท ส งมาด วย ท แนบ ปรากฎในตาราง หมายเหต ช องหน งส อนาส งให แนบเฉพาะหน งส อนาส งท สมบ รณ เท าน น (ม เลขท หน งส อ ว นท และลายเซ น ผอ. ให ตรวจสอบหน งส อว าสมบ รณ หร อไม เป นไฟล หน งส อนาท ตรงก บเร องท จะส งหร อไม โดย Double Click ไฟล แล ว ตรวจสอบ ถ าไม ถ กต องให คล กเคร องหมายถ กท หน าไฟล แล วคล กเคร องหมายลบเพ อลบไฟล ท เล อกออก แล วแนบไฟล ท ถ กต องใหม เม อแนบไฟล ท ถ กต อง และตรวจสอบจนแน ใจแล วให คล ก ส งหน งส อ ระบบจะถามความแน ใจว าแนบเอกสารครบถ วนแล ว หากต องการแนบเอกสาร ให cancel หากแนบเอกสารครบแล ว OK ห น า 10 ระบบจะแจ งว าดาเน นการส งหน งส อเร ยบร อยแล ว OK ห น า 11 การออกเลขคาส ง (เฉพาะเจ าหน าท สารบรรณกลางโรงเร ยน) 1. เข าระบบ 2. E-OFFICE 3. งานสารบรรณ 4. บร การออกเลขหน งส อราชการ-คาส ง 5. ออกเลขท คาส งท นท ห น า กรอกเร อง เช น แต งต งคณะกรรมการตรวจร บพ สด ประจาป แต งต งคณะกรรมการตรวจร บพ สด ประจาป 7. แนบไฟล คาส ง 8. บ นท ก ระบบแจ งว าบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว 9. ออกเลขคาส ง 9.1 ท หน าแรก 9.2 คล กท ต วเลข เพ อออกเลขคาส ง 9.3 คล กท ห น า 13 กรอกข อม ล ต งแต ว นท...เด อน... พ.ศ กรอกข อม ลท งน ต งแต ว นท...เด อน...พ.ศ. ส ง ณ ว นท 9.5 คล ก ออกเลขคาส ง จะได เลขคาส ง 10. ได เลขแล ว เข ยนลงในคาส งต นฉบ บ แล วนามา scan แนบเข าในระบบ 11. แนบคาส งท สมบ รณ ไว ในระบบ เล อก 11.1 เล อก 11.2 เล อกไฟล ท scan แล ว 12. ตกลง ห น า 14 การร บหน งส อราชการ (เฉพาะเจ าหน าท สารบรรณกลางโรงเร ยน) 1. ร บจากหน วยงานภายนอก (ลงร บหน งส อท เป นเอกสาร) a. งานสารบรรณ b. บร การร บหน งส อราชการภายนอก c. หน งส อร บใหม d. กรอกรายละเอ ยด (เลขท หน งส อ/ว นท /ประเภทหน งส อ/ช นความเร ว/เร อง) e. มอบผ ร บผ ดชอบปฏ บ ต (จนท.สพฐ.) ห น า 15 f. เล อก เพ อเล อกรายช อ g. เล อกบ คคลในระบบ ตกลง h. ระบบจะแสดงว าผ ท ต องดาเน นการต อค อใคร i. ลงทะเบ ยนร บ เร องจะไปย งผ ท ได ร บมอบหมาย 2. ร บจากหน วยงานภายใน (สถานศ กษา/สพป.) ท หน าแรก ในส วนของรายการท ต องดาเน นการ คล กท ต วเลข ห น า 16 ลงทะเบ ยนร บ โดยคล กท ลงทะเบ ยนร บ โปรดรอ ระบบแจ งว า ลงทะเบ ยนร บ เร ยบร อยแล ว สารบรรณกลาง (หน าแรก) สารบรรณกลางพ มพ หน งส อในระบบ/มอบให ผ ร บผ ดชอบ โดยคล กท คล กท เร อง ห น า 17 คล กท ช อไฟล ระบบจะทาการดาวน โหลดไฟล เข าส คอมพ วเตอร เป ด/พ มพ ไฟล ท โหลดมา เพ อให ผ ท ร บผ ดชอบโดยตรง a. มอบผ ร บผ ดชอบปฏ บ ต (จนท.สพฐ.) b. เล อก เพ อเล อกรายช อ c. เล อกบ คคลในระบบ ตกลง ห น า 18 d. ระบบจะแสดงว าผ ท ต องดาเน นการต อค อใคร e. ลงทะเบ ยนร บ เร องจะไปย งผ ท ได ร บมอบหมาย เม อผ ท ร บผ ดชอบโดยตรงดาเน นการเสนอหน งส อ ตามข นตอน ผอ.ลงนามแล ว นามาให ก บเจ าหน าท งานสารบรรณ เพ ออกเลข และแนบไฟล ส ง สพป. หน าแรก ในส วนของรายการท ต องดาเน นการ รอดาเน นการ คล กท เร อง ห น า 19 ต งเร อง ดาเน นการเช นเด ยวก บ หน า 3-10 การพ มพ รายงาน (เจ าหน าท สารบรรณกลางโรงเร ยนพ มพ ให ผ ร บหน งส อ ลงนาม) เม อคล กท รายงานสม ดทะเบ ยนจะข นหน าจอข างล าง ห น า 20 a. ให ทาการเล อกบทบาทเป นสารบรรณกลางโรงเร ยนก อน b ห น า 21 เม อได รายงานแล ว ให เพ มช องลงช อผ ร บ เพ อให คร เจ าของเร องเซ นช อร บหน งส อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x