26 Серія Економічні науки - PDF

Description
26 Серія Економічні науки БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від р «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2020

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 24 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
26 Серія Економічні науки БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від р «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2020 року» [Електронне джерело]. Режим доступу : show/ %d1%80 2. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року [Електронне джерело]. Режим доступу : 3. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель- Веселяка. К. : ННЦ «ІАЕ», с. 4. Моніторинг прогресу реформ 9 місяців 2016 року. [Електронне джерело]. Режим доступу : 5. «Горизонт 2020». Що це дасть українській науці? [Електронне джерело]. Режим доступу : society/2015/03/20/191251/ 6. Horizon 2020 First results [Електронне джерело]. Режим доступу : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/ horizon2020/files/horizon_2020_first_results_1.pdf УДК Дериховська В.І. кандидат економічних наук, викладач кафедри статистики та економічного прогнозування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСВІДУ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА КРАЇН ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО ТАБОРУ Стаття присвячена порівняльному аналізу індикативного простору оцінки наукової діяльності вищих навчальних закладів у вітчизняних та закордонних системах вищої освіти. Проаналізовано дані міжнародних рейтингів та нормативно-законодавчу базу держав щодо наявних методик оцінювання наукової діяльності ВНЗ, проведено паралель щодо складу показників, згідно з якими проводиться оцінка ефективності наукової діяльності ВНЗ. Ключові слова: рейтинг, ВНЗ, наукова та науково-технічна діяльність, показники, методика оцінювання. Дериховская В.И. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЫТА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И СТРАН ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ Статья посвящена сравнительному анализу индикативного пространства оценки научной деятельности высших учебных заведений в отечественных и зарубежных системах высшего образования. Проанализированы данные международных рейтингов и нормативно-законодательная база государств относительно существующих методик оценки научной деятельности ВУЗов, проведена параллель по составу показателей, на основании которых проводится оценка эффективности научной деятельности ВУЗов. Ключевые слова: рейтинг, ВУЗ, научная и научно-техническая деятельность, показатели, методика оценки. Derykhovska V.I. CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF RESEARCH ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION: A COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE EXPERIENCE OF COUNTRIES WESTERN EUROPE AND COUNTRIES OF THE POST- SOCIALIST CAMP This article is devoted to the comparative analysis of indicative space of evaluation of scientific research activities of universities in local and foreign higher education systems. Analyzed the data of international rankings and regulatory and legislative framework of states in respect of existing methods of evaluation of scientific institutions and held a parallel of the set of indicators on the basis of which to assess the efficiency of research activities of universities. Keywords: rating, universities, scientific and scientific-technical activity indicators, methods of assessment. Постановка проблеми. В умовах постійної модернізації вітчизняної системи вищої професійної освіти задля забезпечення сучасного рівня якості науковопедагогічної, науково-технічної діяльності професорсько-викладацьким складом ВНЗ актуальною нині залишається проблема розробки та впровадження ефективної системи оцінювання наукової діяльності, що міститиме раціональні критерії оцінки і відповідні показники та дасть змогу комплексно визначати поточний стан і перспективи розвитку наукового потенціалу ВНЗ. З метою інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності в системі вищої освіти невід ємною складовою освітньої діяльності та одним із пріоритетних напрямів роботи у вищих навчальних закладах є наукова та науково-технічна діяльність. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вибору єдиного показника чи системи показників, що будуть виступати як критерії оцінки ефективності наукової діяльності ВНЗ підіймалися в працях як вітчизняних, так і закордонних науковців. Серед вчених слід назвати таких, як Т. Королева, І. Васильєв, І. Торжков, Н. Кірік [10; 17]. Також широко цей аспект представлено у міжнародних рейтингах та відповідних нормативно-правових актах,де представлено типову методику оцінювання наукової та науково-технічної діяльності вишів [1 9; 11 13]. Актуальність оцінки ефективності наукової діяльності ВНЗ також підкріплюється зростаючим ваговим значенням показників наукового спрямування в наявних як міжнародних, так і національних рейтингах кращих вишів. Так, наприклад, у «Великій трійці міжнародних рейтингів університетів» (Times Higher Education World University Ranking (THE), QS World University Ranking (QS) та Academic Ranking of World Universities (ARWU)) один з найбільших Науковий вісник Херсонського державного університету 27 вагових коефіцієнтів відводиться саме показникам наукових досліджень [1]. Національна система рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів також формується з урахуванням наукових індикаторів. Серед них слід назвати індекс якості науково-дослідної та науково-технічної діяльності («Рейтинг університетів України»), індикатор міжнародних наукометричних і веб-метричних даних («Топ-200 Україна»), репутацію в галузі наукових досліджень, дослідницький бюджет ВНЗ в розрахунку на викладача ( THE ), індекс цитувань викладачів ( QS, THE та ARWU ), кількість публікацій у найбільш престижних наукових журналах ( ARWU, SCImago ), питому вагу іноземних науковців та спільних публікацій з іноземними вченими ( THE, QS, SCImago ) [1 3]. Мета статті. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в порівняльному аналізі індикативного простору оцінки наукової діяльності вищих навчальних закладів у вітчизняних та закордонних системах вищої освіти. Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі всі головні аспекти методичного та організаційного забезпечення, координації та регулювання наукової діяльності визначені в таких основних законодавчих важелях, як Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також ті постанови та накази, що випливають з них та (або) доповнюють їх [4 6; 11 13]. Так, у Законі України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» [6] визначено, що під науковою діяльністю слід розуміти інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування. При цьому до основних видів наукової діяльності Закон відносить фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Закони ж, які регламентують державну науковотехнічну політику Російської Федерації [7], визначають наукову діяльність як діяльність, націлену на отримання та застосування нових знань, та виокремлюють додатково, окрім фундаментальних та прикладних досліджень, ще й пошукові наукові дослідження. Останні спрямовані на практичне застосування нових знань (орієнтовані наукові дослідження) та отримані шляхом виконання науководослідних робіт. Відповідний Закон Республіки Білорусь [8], даючи тлумачення наукової діяльності, робить акцент на визначенні та перерахуванні сфер отримання нових знань, а саме на природі, людині, суспільстві та штучно створених об єктах, а також подальшому використанні наукових знань для розроблення нових способів їх застосування. Цілком тотожними є визначення поняття «наукова діяльність» і в інших країнах постсоціалістичного табору. Єдині розбіжності виникають у більш детальній класифікації видів наукових досліджень та цілей застосування отриманих знань. Однак, коли мова заходить про критерії оцінки ефективності діяльності наукових установ, тут думки вчених та науковців дещо різняться. Оскільки об єктом дослідження роботи є наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти, доцільним буде розглянути систему показників оцінки результативності діяльності наукових установ, а саме вищих навчальних закладів (університетів, інститутів, академій), що в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності пройшли атестацію та мають згідно з Законом визначені права, обов язки та відповідні гарантії забезпечення наукової діяльності. Наукова діяльність у стінах ВНЗ України це певний симбіоз двох основних напрямів: виконання науково-дослідних робіт та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. І якщо механізм останнього напряму чітко прописаний, законодавчо врегульований, а його результативність виявляється у кількості та якості підготовлених кадрів, то питання оцінки ефективності наукової роботи університетів є досить актуальним та не має однозначних критеріїв. Якщо розглядати зарубіжний досвід, то можна побачити, шо, наприклад, у Російській Федерації в основу оцінки результативності діяльності наукових організацій покладена типова методика, що оцінює виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт цивільного призначення. Показники згруповано за шістьома напрямами, в межах кожного з яких визначено критерії оцінки. А саме науковий потенціал й ефективність наукових досліджень (оцінка показників цього напряму дає загальну характеристику наукового потенціалу установи, її публікаційної активності, а також кількісно характеризує об єкти інтелектуальної власності установи); залученість наукової установи у національну та світову науково-освітню спільноту (оцінюється участь у міжнародному науково-технічному співробітництві та інтеграція науки й освіти у міжнародну науково-освітню спільноту); комерціалізація і прикладне значення результатів досліджень (дається чисельна характеристика використанню інноваційних технологій, взаємодії з реальним сектором економіки, інноваційної інфраструктури); кадрова забезпеченість наукової установи (оцінюється рівень підготовки наукових кадрів, визначаються забезпеченість дослідниками, їх структура); ресурсна забезпеченість наукової установи (дається оцінка забезпеченості науковим обладнанням та необхідним умовам для наукової роботи), стан фінансової діяльності наукової установи (оцінюються доходи та витрати установи, визначається структура внутрішніх витрат на дослідження та розробки) [7]. Особливість цієї методики полягає в тому, що на основі оцінки зазначених показників наукова установа може бути віднесена до таких категорій: 1 категорія наукові-установи лідери; 2 стабільні наукові установи, що демонструють достатню результативність; 3 наукові організації, що втратили науковий профіль і перспективи розвитку. Власну методику оцінки діяльності наукових установ пропонує Республіка Казахстан [9]. Згідно з нею кожен вид діяльності наукової установи віднесено до певного блоку, який має свій ваговий коефіцієнт від 0,1 до 0,5 та оцінюється в межах від 1 до 20 балів. Казахські вчені та фахівці у сфері вищої освіти запропонували такі блоки: наукова діяльність (згідно з державними, галузевими і регіональними цільовими науковими програмами); якісні та кількісні показники наукового потенціалу; результати наукової і науково-технічної діяльності; розробка і затвердження нормативно-правових актів; результати фінансово-господарської діяльності; участь у громадськи
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x