26 ĐỀ TIẾNG ANH CHUYÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ (BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI) - NGUYỄN THỊ CHI

Description
LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B7w57xpxgaT0OVM0a2FhS0dBdVE/view?usp=sharing

Please download to get full document.

View again

of 167
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 822 | Pages: 167

Extension: PDF | Download: 51

Share
Tags
Transcript
  NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên)   NGUYỄN THU HIỀN - PHAN CHÍ NGHĨA 26 ĐỀ   󰁔󰁉Ế󰁎󰁇 󰁁󰁎󰁈 󰁃󰁈󰁕󰁙󰃊󰁎 TRUNG HỌC Cơ sở 󰀨󰁂ồ󰁩 󰁤ưỡ󰁮󰁧 󰁨ọ󰁣 󰁳󰁩󰁮󰁨 󰁧󰁩ỏ󰁩󰀩 NH󰃀 XUẤT BẲN ĐẠI HỌC Quốc GIA TH󰃀NH PHỐ HỒ CH󰃍 MINH t    WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONWWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM  Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú BỒI DƯỠNG TOÁN - LÍ - HÓA CẤP 2 3 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN  ĐHQG.HCM-Ỉ1 W-20KWCXB/32-45 TA.TK.747-11(T)   WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONWWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM  Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú BỒI DƯỠNG TOÁN - LÍ - HÓA CẤP 2 3 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN  LỜI NỐI đau Đ đáp ng nhu cu ca hc sinh Trung hc c s mun hc chuyên su,   nâng    cao, và tham d các kì thi chn hc sinh gii  các đ phng và d thi    vào các trng Trung hc Ph thông chuyên, chúng tôi biên son cun sábh   26 Đ TING ANH CHUYÊN TRUNG HC c   SỞʺ. Mi đ trong cun sách tng đng 100 câu hòi, chia làm 4 phn nh sau:- Ng âm: gm 5 càu hi trc nghiêm v cách phát âm (nguyên âm, ph    âm, tp hp âm), hoc v trng âm t.- Ng pháp - T vng: gm các bài tp trc nghim và t lun đa dng    cho phép kim tra toàn din vic vn dng các kin thc ng pháp, mu câu  ,   dng t, cách dùng t...  cp đ câu và bài khóa.- Kĩ năng đc: gm các bài kim tra đc hiu các th loi khác nhau (trc    nghim và t lun).- Kĩ năng vit: gm các bài luyn vit câu và vit bài (có kèm thêm mt s   bài vit mu). Các bài luyn trong cun sách đu có kèm theo đáp án c th, chc chn   s là mt tài liu hu ích cho câc em hc sinh khá gii bc THCS và các thy    cô giáo tham khào.Chúc các em hc gii và đt đc m c ca mình.   WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONWWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM  Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú BỒI DƯỠNG TOÁN - LÍ - HÓA CẤP 2 3 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN  WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHONWWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM  Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú BỒI DƯỠNG TOÁN - LÍ - HÓA CẤP 2 3 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks