รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง - PDF

Description
1Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013 รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 2 สารบ ญ Contents สร ปการเง น ป งบประมาณ 2556 สารประธานกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ คณะกรรมการอ

Please download to get full document.

View again

of 132
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 6 | Pages: 132

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013 รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 2 สารบ ญ Contents สร ปการเง น ป งบประมาณ 2556 สารประธานกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ คณะกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ บทบาทของคณะกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ สารผ อ านวยการยาส บ รายนามผ บร หาร โครงสร างการบร หารงาน ว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบายท ส าค ญของโรงงานยาส บ การก าก บด แลองค กรท ด การเป ดเผยข อม ลและข าวสาร รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การบร หารความเส ยง ป จจ ยท ม อ ทธ พลและผลกระทบหล กต อองค กร รายงานว เคราะห ผลการดำเน นงานและฐานะการเง น ล กษณะการประกอบธ รก จ ผลการด าเน นงาน ผลการปฏ บ ต งานตามแผน แผนงานและโครงการในอนาคต ภาวะเศรษฐก จป 2556 และแนวโน มป 2557 ก าวส ป ท 75 ยาส บไทย พ ฒนาก าวไกล เค ยงค ไทยย งย น รายงานของผ สอบบ ญช งบการเง น และหมายเหต ประกอบงบการเง น สถ ต ผลการดำเน นงาน ข อม ลโรงงานยาส บ ผล ตภ ณฑ โรงงานยาส บ Financial Statement 2013 Message from the Chairman TTM Board of Directors Roles of the Board of Directors Message from the Managing Director TTM Executives TTM Management Structure Vision and Missions TTM Major Policies Good Corporate Governance Disclosure of Data and Information Audit Committee's Report Risk Management Main Influencing and Affecting Factors Preformance and Financial Review Business Classification TTM Performances Operating Plan Implementation Performances Future Plans and Projects 2013 s Economic Situation and 2014 s Trends Toward the 75 th Anniversary of TTM : Moving Forward to Sustainability Auditors Report Financial Statements and Notes to Financial Statements Statistical Highlights TTM Information TTM Products 1Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013 สร ปการเง น ป งบประมาณ 2556 Financial Statement 2013 ฐานะการเง น ณ ว นท 30 ก นยายน (ล านบาท) เพ ม (ลด) ร อยละ Financial Status at 30 September (million baht) Increase (Decrease) % ส นทร พย Total Assets 26, , รายได Total Revenues 70, , รายจ าย Total Expenses 62, , ก าไรส ทธ Net Profit 7, , เง นโบน ส Bonus เง นน าส งร ฐ Contribution to the Government 61, , (0.33) รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 2 อ ตราส วนทางการเง น Financial Ratios อ ตราส วนส นทร พย หม นเว ยนต อหน ส นหม นเว ยน (เท า) Current Ratio (Times) อ ตราส วนหน ส นรวมต อส นทร พย รวม (เท า) Debt Ratio (Times) อ ตราผลตอบแทนของก าไรส ทธ ต อส นทร พย รวม (ร อยละ) Return on Total Assets (%) อ ตราผลตอบแทนของก าไรส ทธ ต อรายได (ร อยละ) Net Profit Margin on Revenues (%) อ ตราผลตอบแทนของก าไรส ทธ ต อยอดขาย (ร อยละ) Net Profit Margin (%) อ ตรารายจ ายต อรายได (ร อยละ) Total Expenses to Total Revenues (%) ส นทร พย (Total Assets) รายได (Total Revenues) , , , , (ล านบาท/million baht) รายจ าย (Total Expenses) (ล านบาท/million baht) 2553 เง นโบน ส (Bonus) , , , , , , , , , , , , (ล านบาท/million baht) กำไรส ทธ (Net Profit) (ล านบาท/million baht) , , , , , , เง นนำส งร ฐ (Contribution to the Government) , , , Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013 (ล านบาท/million baht) (ล านบาท/million baht) สารประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ Message From the Chairman รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 4 โรงงานยาส บ เป นร ฐว สาหก จ สาขาอ ตสาหกรรมและ พาณ ชยกรรม ส งก ดกระทรวงการคล ง ดำเน นธ รก จการผล ตและ จำหน ายผล ตภ ณฑ ยาส บในประเทศเพ ยงรายเด ยว และนำส งเง น รายได ให แก ร ฐในร ปของภาษ เพ อนำไปใช ในการพ ฒนาประเทศ โดย จำนวนเง นท นำส งร ฐได เพ มมากข นท กป อย างต อเน อง และในป 2556 สามารถนำเง นส งร ฐรวมภาษ ต าง ๆ ได มากกว า 60,000 ล านบาท จ งน บว าโรงงานยาส บเป นองค กรหน งท สำค ญ ท ม ส วนช วยใน การสร างความม นคงทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ สามารถ สร างอาช พ สร างรายได ให ก บเกษตรกรผ ปล กยาส บมาอย างยาวนาน คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ ได ร บการแต งต ง โดยร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล ง ม บทบาทหน าท ในการกำก บ ด แลการบร หารในระด บนโยบายของร ฐว สาหก จให บรรล เป าหมาย ขององค กร และเป นไปตามแนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Directions : SOD) ท กำหนดให เพ มศ กยภาพในการดำเน น ธ รก จ โดยคำน งถ งผลกระทบต อส งคมและส งแวดล อม โดยในส วน ของโรงงานยาส บได เน นการดำเน นงานในเร องท สำค ญ ได แก การยก ฐานะเป นน ต บ คคล การก อสร างโรงงานผล ตยาส บแห งใหม และการ ร กษาส วนแบ งทางการตลาด ซ งคณะกรรมการอำนวยการฯ ต าง ตระหน กด ถ งความสำค ญของเร องด งกล าวและได พ จารณาดำเน นการ ในเร องต าง ๆ อย างรอบคอบ เป นธรรม และเต มความสามารถ การยกฐานะเป นน ต บ คคล เป นเร องท โรงงานยาส บได พยายามดำเน นการให สำเร จตลอดหลายป ท ผ านมา ด วยเล งเห นว า การเป นน ต บ คคลจะทำให การบร หารงานของโรงงานยาส บม ความ คล องต ว เพ มข ดความสามารถในการแข งข น และสามารถขยายฐาน ไปส ธ รก จใหม และท สำค ญค อ ประโยชน ท พน กงานจะได ร บในด าน ส ทธ ประโยชน ต าง ๆ ท เพ มมากข น ส งผลให ช ว ตม ความม นคง ท งใน ป จจ บ นและในอนาคตเม อเกษ ยณอาย การก อสร างโรงงานผล ตยาส บแห งใหม ขณะน ได ม ความ ค บหน าไปมาก คาดว าจะแล วเสร จและเร มดำเน นการผล ตได บางส วนภายในต นป 2559 โรงงานผล ตยาส บแห งใหม จะม เคร องจ กร ท ท นสม ย ท งกระบวนการด านใบยา และกระบวนการด านการมวน และบรรจ เพ อให ได ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล นอกจากน อาคารโรงงานผล ตยาส บย งได ร บการออกแบบให เป น อาคารอน ร กษ พล งงาน ช วยสร างค ณภาพช ว ตท ด เป นม ตรก บ ส งแวดล อมและช มชน ภายใต แนวค ด Factory in the Park การร กษาส วนแบ งทางการตลาด แม โรงงานยาส บจะดำเน นการ ผล ตและจำหน ายผล ตภ ณฑ ยาส บเพ ยงรายเด ยวในประเทศ แต ก ต อง แข งข นก บบ หร ต างประเทศนำเข า รวมท งบ หร ปลอมแปลง และ บ หร ล กลอบหน ภาษ ซ งล วนเป นค แข งสำค ญท แทรกแซงและแย งช ง ส วนแบ งการตลาดของโรงงานยาส บ โดยในป 2556 ส วนแบ ง การตลาดของโรงงานยาส บอย ท ประมาณร อยละ 74 แต อย างไร ก ตาม เม อเปร ยบเท ยบก บประเทศอ น ๆ แล ว น บว าโรงงานยาส บ ย งสามารถร กษาส วนแบ งทางการตลาดไว ได ด Thailand Tobacco Monopoly (TTM) is a state enterprise in the industry and commerce sector under the Ministry of Finance. TTM is the sole manufacturer and distributor of tobacco in Thailand, and redistributes their revenue in a form of taxes for the country s development. The amount of money redistributed to the State has increased every year, and in 2013 the total amount of taxes paid exceeded THB 60,000 million. Therefore, TTM is considered one of the most important organizations that helps promote the country s economic and social stability, increase jobs, and has, for a long time; increased the income for Tobacco farmers. Appointed by the Minister of Finance, the Board of Directors of the Thailand Tobacco Monopoly was tasked to supervise TTM s management at the policy level in order for the organization to fulfill its mission. This should be in accordance with the Statement of Directions (SOD), which focuses on increasing business efficiency while taking into account social and environmental effects. TTM has focused its efforts on several important developments such as the registration of TTM as a juristic person, the construction of a new tobacco plant, and the protection of TTM s market share. TTM s Board of Directors recognizes the significance of these matters and has overseen these developments thoroughly, fairly, and to the best of their abilities. The registration of TTM as a juristic person has been a priority for many years as it will increase management efficiency, increase competitiveness and promote the diversification to new businesses. More importantly, TTM employees will receive more benefits, resulting in higher financial security at present as well as post-retirement. The construction of a new tobacco plant has progressed significantly and is expected to be completed for partial operation in early This new plant will be equipped with modern technology for leaf-processing, as well as for tobacco rolling and packaging in order to produce high quality products with international standards. In addition, this new plant was designed to be an energy efficient building under the Factory in the Park concept, which will create good quality of life, and is friendly to the community and environment. The protection of market share is important because although TTM is the only manufacturer and distributor in the country, it faces competition from imported cigarettes, as well as from counterfeit cigarettes and illegally imported cigarettes. These are all major competitors to TTM that penetrate and steal its market share. In 2013, TTM has a 74% market share, suggesting a successful protection of market share in comparison to other countries. นอกจากการดำเน นงานในเร องสำค ญด งกล าวแล ว คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บได ให ความสำค ญก บ การพ ฒนาองค กรในท ก ๆ ด านเพ อสร างรากฐานระบบการทำงานให เข มแข ง เตร ยมพร อมร บการแข งข นเช งธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ เม อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ไม ว าจะเป นด านใบยา ด านการผล ต ด านการตลาด ด านการขนส ง (Logistics) ด านบ คลากร และ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งให ความสำค ญก บการสน บสน น ก จกรรมต าง ๆ เพ อส งคมและส งแวดล อมอย างย งย นและต อเน อง มาโดยตลอด การดำเน นงานของโรงงานยาส บจะก าวหน าด วยด ย อมเก ด จากความร วมแรงร วมใจก นของท กคนในองค กรเป นสำค ญ ท งระด บ ผ บร หารและพน กงานระด บปฏ บ ต การ ท ต างต องตระหน กถ งบทบาท หน าท ของตนเอง และต องปฏ บ ต ต อองค กรโดยย ดหล กธรรมาภ บาล และประโยชน ของส วนรวมเป นสำค ญ ท งน เพ อช วยก นนำพาองค กร ให เจร ญเต บโตและก าวไปข างหน าอย างม นคง และเป นองค กรระด บ นำในธ รก จยาส บท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ส งแวดล อม และ ประเทศชาต ส บไป In addition to those important developments, TTM s Board of Directors has paid attention to all aspects of organization development in order to lay a strong foundation for future operations and to effectively prepare against competition from AEC in all aspects from leaf-processing, manufacturing, marketing, and logistics, to human resources and information technology. TTM s Board of Directors has, for a long time, continued to support various social activities and activities that will help sustain the environment. The success of TTM depends greatly on the unification of everyone in the organization, both at the management level and the operational level. Everyone must perform their duties with good governance and place organizational benefits as a priority. This will promote the sustainable growth of TTM to become a leading tobacco manufacturer with social, environmental and national responsibility. 5Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013 นายสมช ย อภ ว ฒนพร Mr. Somchai Apiwattanaporn ประธานกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ Chairman คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ TTM Board of Directors รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 6 1. นายสมช ย อภ ว ฒนพร Mr.Somchai Apiwattanaporn ประธานกรรมการอำนวยการฯ Chairman ดำรงตำแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 63 ป ค ณว ฒ การศ กษา - ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการงานสาธารณะ มหาว ทยาล ยรามคำแหง - บร หารธ รก จบ ณฑ ต (การบ ญช ) มหาว ทยาล ยรามคำแหง ประว ต การอบรม - หล กส ตรการป องก นราชอาณาจ กรภาคร ฐร วมเอกชน (ปรอ.) ร นท 16 ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร - ผ สอบบ ญช ร บอน ณาต (CPA, Thailand) - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านการค าและการพาณ ชย (TEPCoT) ร นท 4 สถาบ นว ทยาการการค า - หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านการบร หารงานพ ฒนาเม อง (มหานคร ร นท 1) สถาบ นพ ฒนาเม อง กร งเทพมหานคร - หล กส ตรผ บร หารระด บส ง (วตท.) ร นท 5 สถาบ นว ทยาการตลาดท น ประสบการณ การทำงาน - ประธานกรรมการโรงงานไพ กรมสรรพสาม ต - ประธานกรรมการองค การส รา กรมสรรพสาม ต - กรรมการธนาคารทหารไทย - กรรมการหล กทร พย นครหลวง - ห วหน าผ ตรวจราชการกระท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x