รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป 2556 ก - PDF

Description
รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป 2556 ก ค าน า รายงานฉบ บน จ ดท าข นเพ อประกอบการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร นของนาย สาโรช ล ด ารงว ฒนาก ล ณ สมาพ นธร ฐสว ส ระหว างว นท

Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 20 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป 2556 ก ค าน า รายงานฉบ บน จ ดท าข นเพ อประกอบการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร นของนาย สาโรช ล ด ารงว ฒนาก ล ณ สมาพ นธร ฐสว ส ระหว างว นท 1 กรกฎาคม ถ ง 31 ส งหาคม พ.ศ เน อหาในรายงานฉบ บน ประกอบด วย ข อม ล ความร และประสบการณ ต าง ๆ ท ข าพเจ าได ร บจากการเข า ร วมก จกรรมในคร งน อาท เช น ความร ท ได ร บจากการเข าฟ งบรรยาย ประสบการณ จากการท างานว จ ย ณ CMS และการเย ยมชมสถานปฏ บ ต การต าง ๆ นอกจากน ข าพเจ าได ร วมรวมประสบการณ ช ว ตและความ ประท บใจในด านอ น ๆ ท ได จากการเด นทางคร งน บรรยายในส วนของบ นท กประจ าว นตลอดช วงท เข าร วม ก จกรรม ข าพเจ าหว งว ารายงานฉบ บน จะเป นประโยชน แก ผ สนใจ ได เร ยนร ประสบการณ และเก บเก ยว ความร จากก จกรรมคร งน นอกจากน ข าพเจ าม ความม งหว งจะให รายงานฉบ บเป นแรงบ นดาลใจให ผ อ าน ได เห นความส าค ญของฟ ส กส และงานว จ ยท เก ยวข อง และเป นแนวทางในการเตร ยมต วส าหร บน กศ กษา ภาคฤด ร อนเซ ร นในร นต อ ๆ ไป หากเน อหาในรายงานม ความผ ดพลาดไม ว าจะไปการสะกดค าหร อ เน อความท ผ ดพลาดไป ข าพเจ าขออภ ยมา ณ ท น ด วย และโปรดแจ งความผ ดพลาดด วกล าวแก ข าพเจ า ผ านทาง ขอบพระค ณคร บ สาโรช ล ด ารงว ฒนาก ล รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป 2556 ข ก ตต กรรมประกาศ ข าพเจ าส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณของสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เป น อย างส งท ทรงพระราชทานโอกาสให ข าพเจ าได เด นทางไปเข าร วมโครงการน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ข าพเจ าจะน าความร ประสบการณ และแรงบ นดาลท ได ร บในการเข าร วมก จกรรมคร งน มาถ ายทอดและ ผล กด นให เก ดองค ความร ใหม ๆ ท เป นประโยชน ต อส งคมต อไป ขอบขอบพระค ณ Martijn Mulders, Pedro Silva, Juerg Eugster และ Benjamin Stieger อาจารย ท ปร กษา ท ให ค าปร กษาเก ยวก บงานว จ ย ถ ายทอดเทคน ค ประสบการณ และความร ในการท าว จ ย ในด านการว เคราะห ข อม ลและฟ ส กส อน ภาค ขอขอบพระค ณ ดร.นรพ ทธ ศร มโนภาษ ดร.ณรงค จ นทร เล ก และพ ชญาน ศ (แนน) ท ให ค อย ด แลและให ความช วยเหล อระหว างการเข าก จกรรมในคร งน เป นอย างด ท งในด านการเป นอย และในด าน การท าว จ ย ขอขอบค ณ ดร.บ ร นทร อ ศวพ ภพ และพ ณ ฐว ทย (พ โม) ส าหร บการช วยฝ กสอนการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อการว เคราะห ข อม ล ขอขอบพระค ณ ผศ.ดร.ช ตนนท บ รณช ย และ ดร.ช ต นธร พ นธ วงศ อาจารย ประจ าภาคว ชา ฟ ส กส คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ท ให ค าปร กษาและความกร ณาเข ยนหน งส อ ร บรองแก ข าพเจ าเพ อใช ในการสม ครเข าร วมโครงการ นอกจากน ข าพเจ าขอขอบพระค ณ คณาจารย ภาคว ชาฟ ส กส คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ท ขอให ค าแนะน าและประส ทธ ประสาท ความร แก ข าพเจ า จ งท าให ข าพเจ าสามารถน าความร ด งกล าวมาใช ต อยอดได อย างม ประส ทธ ภาพ ขอบขอบพระค ณ Anca Burghart และคณะผ ประสานงานโครงการ ณ CERN และ ค ณ อ มา ร ชน แก วบ ดตา และคณะผ ประสานงานจากทาง สวทช. ส าหร บการประสานงานต าง ๆ ระหว างเข าร วม โครงการ ขอขอบค ณ ครอบคร ว พ ๆ เพ อน ๆ ท งท ไทยและเพ อนๆต างชาต ท ค อยเป นก าล งใจและ แลกเปล ยนความค ดเห นในการด าเน นช ว ตและการท างานระหว างการเข าร วมก จกรรม ส ดท ายข าพเจ าขอขอบพระค ณ องค การว จ ยน วเคล ยร ย โรป (CERN) โครงการความร วมม อไทย- เซ ร น สถาบ นว จ ยแสงซ นโครตรอน (องค การมหาชน) ส าน กพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต สถาบ นว จ ยดาราศาสตร แห งชาต (องค การมหาชน) ศ นย ความเป นเล ศทางฟ ส กส สถาบ นเทคโนโลย น วเคล ยร แห งชาต (องค การมหาชน) สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และบร ษ ท ไออาร พ ซ จ าก ด (มหาชน) ท ได ด าเน นการจ ดก จกรรมท ม ประโยชน แบบน มาอย างต อเน อง และท าให ข าพเจ าได ม โอกาสได เป ดโลกท ศน ในด านฟ ส กส อน ภาค ซ งน บเป นประโยชน อย างย งส าหร บข าพเจ า รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป 2556 ค สารบ ญ บทท หน า ค าน า ก ก ตต กรรมประกาศ ข สารบ ญ ค บทท 1 : โครงการน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ร ปแบบก จกรรม 1 - การบรรยาย 2 - Workshops 10 - เย ยมชมสถาน ทดลอง 12 - ก จกรรมการน าเสนอโปสเตอร และการน าเสนอปากเปล า 18 - การท างานว จ ย 19 บทท 2 : รายงานโครงการว จ ยระหว างเข าร วมโครงการน กศ กษาภาคฤด ร อน ประจ าป 2556 CERN Summer project 20 บทท 3 : ประสบการณ ท ได ร บ ข อเสนอแนะ และแผนการด าเน นการหล งเข าร วมก จกรรม 26 ภาคผนวก ก : บ นท กประจ าว น 29 ภาคผนวก ข : ค าแนะน าส าหร บน กศ กษาร นต อไป 58 รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป บทท 1 โครงการน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น 2556 (CERN Summer Student Programme 2013) ในบทน เราจะกล าวถ งภาพรวมของก จกรรมต าง ๆ ซ งข าพเจ าได เข าร วมในโครงการน กศ กษาภาค ฤด ร อนเซ ร น (CERN Summer Student Programme 2013) ซ งแบ งออกเป นก จกรรมหล ก ๆ ได แก การเข า ฟ งบรรยาย workshops ก จกรรมเย ยมชมสถาน ทดลอง การน าเสนอโปสเตอร ผลงานและน าเสนอผลงานแบบ บรรยายและการท างานว จ ย ร ปแบบก จกรรม โครงการน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร นจะจ ดข นท กป ในช วงประมาณเด อน กรกฎาคม ถ ง ก นยายน โดยปกต น กศ กษาจากประเทศท ไม ได เป นสมาช กซ งรวมถ งประเทศไทยจะได ร วมก จกรรมเป นเวลา 2 เด อน ค อ ระหว างเด อนกรกฎาคมถ งส งหาคม ในขณะท น กศ กษาจากประเทศสมาช กจะได เข าร วม ก จกรรมเป นเวลาสามเด อน โดยในป น ม น กศ กษาจากท วโลกเข าร วมโครงการท งส น 276 คน โดยน กศ กษา ท เข าร วมก จกรรมไม ได ม เพ ยงน กศ กษาฟ ส กส หร อฟ ส กส อน ภาค แต ย งม น กศ กษาจากคณะ ว ศวกรรมศาสตร ในหลากหลายสาขาอาท เคร องกล ไฟฟ า และคอมพ วเตอร และน กศ กษาจากสาขา ว ทยาการคอมพ วเตอร ท งน เน องจากการด าเน นการว จ ยขนาดใหญ ท เซ ร นจะใช ก าล งคนจากท กสาขา ด งน นห วข อการบรรยายและห วข องานว จ ยท น กศ กษาสามารถเข าร วมท าระหว างเข าร วมก จกรรมจ ง หลากหลายและไม ได ม เพ ยงฟ ส กส อน ภาค ภาพล กษณ ของเซ ร นซ งรวมถ งโครงการน กศ กษาภาคฤด ร อนจ ง ไม ได เป นเพ ยงแหล งพบปะท ม แต น กฟ ส กส ห วย ง ๆ เด นก นเต มไปหมด ค ยก นแต ว ชาฟ ส กส ข นส งท แม น กว ทยาศาสตร หร อน กฟ ส กส ในสาขาอ น ๆ ย งฟ งไม ร เร อง แต กล บเป นภาพของกล มคนในหลากหลาย อาช พท พยายามท าหน าท ของตนเพ อช วยก นตอบค าถามส าค ญของมน ษย ว าจร ง ๆ แล วเราประกอบจาก อะไรและเราจะน าม นไปพ ฒนาเป นเทคโนโลย มาช วยให มน ษย เราสะดวกสบายข นได อย างไร ก จกรรมในโครงการน กศ กษาภาคฤด ร อน นอกจากก จกรรมหล ก ๆ 5 ก จกรรมซ งประกอบไปด วย ก จกรรมของเข าฟ งบรรยาย workshops ก จกรรมเย ยมชมสถาน ทดลอง การน าเสนอโปสเตอร ผลงานและ น าเสนอผลงานแบบบรรยายและการท างานว จ ย ท จะบรรยายในรายละเอ ยดในห วข อย อยต อไป นอกจากน ย งม ก จกรรมอ นๆ ซ งถ กจ ดข น ท งท เป นทางการ อาท เช น การเข าร วมช มน มท เราสนใจ เช น ก ฬาประเภทต าง ๆ หร อ ช มน มภาพยนตร เป นต น หร อก จกรรมอ นๆ อาท การประกวดภาพถ าย การฟ ง บรรยายในห วข อพ เศษต าง ๆ จากน กว ทยาศาสตร ผ เช ยวชาญในด านน น ๆ และแบบไม เป นทางซ งจะถ ก จ ดข นก นเองโดยน กศ กษาในโครงการ เช น ปาร ต ซ งจะม ข นท ก ๆ อาท ตย ห องเร ยนภาษา ห องเร ยนเต น หร อการออกไปเท ยวนอกสถานท ตามแหล งท องเท ยวต าง ๆ ท กก จกรรมด งกล าวเป นก จกรรมท ด และเป ด โอกาสให ข าพเจ าได เร ยนร ประสบการณ ช ว ตในด านส งคม ภาษา แง ค ดของเพ อน ๆ ต างชาต และได เร ยนร รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป ว ฒนธรรมท หลากหลาย ข าพเจ าค ดว าก จกรรมเหล าน เป นอ กส วนหน งนอกเหน อจากด านว ชาการท จะ ได ร บจากโครงการ และม นจะเต มเต มรสชาต ในการใช ช ว ตระหว างเข าร วมโครงการให สมบ รณ การบรรยาย ก จกรรมการเข าฟ งบรรยายถ กจ ดข นในช วง 6 อาท ตย แรกของการเข าร วมโครงการ ซ งจ ดข น ในช วงเช าของท ก ๆ ว นจ นทร ถ งศ กร ต งแต เวลา 9:00-12:30 น. โดยจะเป ดเวลาให เป นช วงถามตอบใน เวลา 12:00-12:30 น. ซ งข าพเจ าถ อเป นช วงส าค ญในแต ละว น เพราะน กศ กษาจะได ซ กถามข อสงส ยและ ท าให เราเข าใจเน อหาในบรรยายและความร ส ก ความเข าใจของเพ อน ๆ ท ม ต อการบรรยายในแต ละห วข อ โดยในป น ห วข อการบรรยายประกอบไปด วย 30 ห วข อ แบ งออกเป นกล มหล ก ๆ ได 4 กล ม ค อ กล มท 1 ฟ ส กส เช งทฤษฏ ซ งประกอบไปด วย 1. Particle world 2. Standard Model 3. HEP theory concepts (Introduction to Quantum Field Theory) 4. Beyond the Standard Model 5. Heavy ions 6. Neutrino Physics 7. Flavour and CPV 8. Antimatter 9. String theory รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป กล มท 2 ฟ ส กส เช งการทดลองและเทคโนโลย ของเคร องเร งและเคร องตรวจจ บอน ภาค ซ งประกอบไปด วย 1. Accelerators (Introduction to Accelerator Physics) 2. Detectors for Particle Physics-introduction 3. Detectors for Particle Physics-interaction with matter 4. Detectors for Particle Physics-Scintillators, Gaseous detector, and semiconductor detector 5. Electronics / TDAQ (Electronics, Trigger and Data acquisition) 6. Triggers for LHC 7. Physics at future colliders 8. SM Physics LHC (Basic & QCD, Top quark, and Higg Boson) 9. LHC upgrade-upgrade Performance Goals and HL-LHC Upgrade Ingredients 10. LHC upgrade-superconducting magnets 11. LHC upgrade-rf systems 12. Search for beyond the SM Physics at hadron colliders กล มท 3 การว เคราะห ข อม ลในการฟ ส กส อน ภาค ซ งประกอบไปด วย 1. Statistics (Practical Statistics for Particle Physics) 2. From Raw Data to Physics Results 3. Monte Carlo-event simulation for LHC 4. Monte Carlo-predictive MC tools for colliders 5. Detector Simulation กล มท 4 งานประย กต และอ น ๆ ซ งประกอบไปด วย 1. Nuclear Physics 2. Accelerators in cancer therapy 3. Cosmology 4. Astroparticle Physics รายงานการเข าร วมก จกรรมน กศ กษาภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป ร ปท 1 บรรยากาศการบรรยายในคาบ HEP โดยรายละเอ ยดและเน อหาของห วข อบรรยายท งหมด ผ สนใจสามารถเข าไปฟ งบรรยายออนไลน ได จาก ในท น ข าพเจ าได เล อกห วข อ ท ข าพเจ าสนใจเป นพ เศษ หร อเก ยวข องการงานว จ ยของข าพเจ ามาเข ยนรายงานด งน o SM Physics LHC (Top quark) ในการบรรยายในห วข อน เป นการบรรยายเพ อแสดงถ งผลการทดลองจาก LHC ท แสดง การม อย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x