ปร บปร งล าส ด 25 มกราคม 2553 ค าแนะน าการจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ส าหร บอาคารควบค ม กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน - PDF

Description
ปร บปร งล าส ด 25 มกราคม 2553 ค าแนะน าการจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ส าหร บอาคารควบค ม กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน 1 ค าน า ตามพระราชบ ญญต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ.2535

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 32 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ปร บปร งล าส ด 25 มกราคม 2553 ค าแนะน าการจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ส าหร บอาคารควบค ม กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน 1 ค าน า ตามพระราชบ ญญต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ.2535 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน (ฉบ บท 2) พ.ศ.2550 มาตรา 9(1) และมาตรา 21(1) ได ก าหนดให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงานม อ านาจในการออกกฎกระทรวงว าด วยการก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงานในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม เพ อก าหนดให เจ าของโรงงานควบค มและ เจ าของอาคารควบค มด าเน นการจ ดการพล งงานตามข นตอนหล กเกณฑ และว ธ การท ก าหนดในกฎกระทรวงฯ โดยในการด าเน นการจ ดการพล งงานด งกล าว เจ าของโรงงานควบค มและเจ าของอาคารควบค มต องจ ดท า รายงานการจ ดการพล งงานและต องได ร บการตรวจสอบและร บรองโดยผ ตรวจสอบและร บรองการจ ด การพล งงานก อนส งให อธ บด กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานภายในเด อนม นาคมของท กป ด งน น กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงานจ งได จ ดท าค าแนะน าการจ ดท ารายงานการจ ด การพล งงานส าหร บอาคารควบค มฉบ บน ข น เพ อให เจ าของอาคารควบค มใช เป นแนวทางในการจ ดท ารายงาน การจ ดการพล งงานให ถ กต องตามข นตอน หล กเกณฑ และว ธ การท ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ต อไป ส าน กก าก บและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน 2 ค าแนะน าการจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ส าหร บอาคารควบค ม ข อม ลเบ องต น ก. ข อม ลท วไป ก.1 ให ระบ ช อน ต บ คคลของอาคารควบค ม ให ระบ ช ออาคารควบค ม ให ระบ หมายเลข TSIC-ID ของอาคารควบค ม ก.2 ให ระบ กล มอาคารควบค ม ก.3 ให ระบ สถานท ต งของอาคารควบค ม ก.4 ให ระบ ประเภทของอาคารควบค ม ก.5 ให ระบ ป ท เป ดใช งานอาคาร ก.6 ให ระบ จ านวนอาคารท งหมดท ม ในกรณ ท อาคารควบค มแห งน นม จ านวนอาคารหลายหล ง ก.7 ให ระบ จ านวนห องพ กท งหมดกรณ เป นอาคารประเภทโรงแรม ก.8 ให ระบ จ านวนเต ยงคนไข ในท งหมดกรณ ท เป นอาคารประเภทโรงพยาบาล ก.9 ให ระบ ช อ-นามสก ล ของผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประจ าอาคารควบค ม (อาจม มากกว า 1 คน) รวมท งระบ ประเภทของผ ร บผ ดชอบด านพล งงานและเลขทะเบ ยนซ งออกให โดยกรมพ ฒนา พล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน (พพ.) ต วอย าง การกรอกข อม ลผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประจ าอาคารควบค ม ล าด บท ช อ-นามสก ล ค ณสมบ ต *** ทะเบ ยนเลขท 1 นายร กษ พล งงาน ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผชอ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 2 นายว น ย แวดล อม ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผอส ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 3 ข. ข อม ลการใช อาคาร ข.1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร (ในรอบป ของการจ ดท ารายงาน) ช อง (1) ให ระบ ล าด บท ของอาคาร กรณ ท อาคารควบค มม อาคารมากกว าหน งหล ง ช อง (2) ให ระบ ช ออาคาร ช อง (3) ให ระบ ป ท เป ดใช งานอาคาร กรณ ท ม อาคารมากกว าหน งหล งให ระบ ป ท เป ดใช งาน อาคารของอาคารหล งน น ช อง (4) เวลาท างาน แบ งออกเป น 2 ช องย อย ค อ ช องช วโมง/ว น ให ระบ จ านวนช วโมงท อาคารเป ดท าการในหน งว น ช องว น/ป ให ระบ จ านวนว นท งหมดท อาคารได เป ดท าการในรอบป ช อง (5) พ นท ท งหมดของอาคาร แบ งออกเป น 3 ช องย อย ค อ ช องพ นท ใช สอย ให ระบ รายละเอ ยดพ นท ใช สอยของอาคารโดยแบ งป น 3 ช อง ค อ ช องปร บอากาศ ให ระบ พ นท ใช สอยของอาคารท ม การปร บอากาศ ช องไม ปร บอากาศ ให ระบ พ นท ใช สอยของอาคารท ไม ม การปร บอากาศ ช องรวม ให ระบ พ นท ใช สอยรวมของอาคารซ งเป นผลรวมของพ นท ในช อง ปร บอากาศและช องไม ปร บอากาศ ช องพ นท จอดรถในต วอาคาร ให ระบ พ นท ซ งเป นท จอดรถภายในต วอาคาร ช องรวม ให ระบ พ นท รวมท งหมดของอาคารซ งเป นผลรวมของพ นท ในช องพ นท ใช สอย รวมและพ นท จอดรถในต วอาคาร ต วอย าง การกรอกรายละเอ ยดการใช งานอาคาร ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร (1) ล าด บท (2) ช ออาคาร (3) ป พ.ศ. ท เป ด ใช งาน (4) (5) พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) เวลาท างาน (๑) พ นท ใช สอย (๒) พ นท จอดรถ ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร (๓)=(๑)+(๒) รวม 1 อาคารสยาม , , ,346 54, , ข.2 การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน (ในรอบป ของการจ ดท ารายงาน) ตารางท ข-2 รายละเอ ยดการใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน ในรอบป... (ให ระบ รอบป ของการจ ดท ารายงาน เช น รอบป 2553 เพ อจ ดส งรายงานภายในเด อน ม นาคม 2554 เป นต น)... ช อง (1) ส าหร บอาคารท กประเภท ให ระบ การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละ เด อน โดยแบ งออกเป น 3 ช องย อยค อ ช องพ นท ปร บอากาศ ให ระบ พ นท ใช สอยท ม การใช งานจร งและม การปร บอากาศ ช องพ นท ไม ปร บอากาศ ให ระบ พ นท ใช สอยท ม การใช งานจร งแต ไม ม การปร บอากาศ ช องรวม ให ระบ พ นท ใช สอยรวมของอาคารท ม การใช งานจร ง ช อง (2) ส าหร บอาคารประเภทโรงแรม ให ระบ จ านวนห องพ กท จ าหน ายได ในแต ละเด อนม หน วยเป น ห อง-ว น ช อง (3) ส าหร บอาคารประเภทโรงพยาบาล ให ระบ จ านวนของคนไข ในแต ละเด อน โดยแบ ง ออกเป น 2 ช องย อยค อ ช องจ านวนคนไข นอก ให ระบ จ านวนคนไข นอกท เข ามาใช บร การม หน วยเป น คน ช องจ านวนคนไข ใน ให ระบ จ านวนเต ยงคนไข ท ให บร การม หน วยเป น เต ยง-ว น ค าแนะน าเพ มเต มในการกรอกข อม ลในตารางท ข-2 (1) พ นท ใช สอยส าหร บโรงแรม ได แก ส วนบร การห องพ ก พ นท ส วนสาธารณะ ส วนบร การด านหน า และส วนบร การ ด านหล ง (2) พ นท ใช สอยส าหร บโรงพยาบาล ได แก พ นท ปร บอากาศและพ นท ไม ปร บอากาศในบร เวณพ นท ทางการแพทย และการบร การท เก ยวข องก บการแพทย ท งหมด โดยไม รวมถ งหอพ กแพทย หอพ กพยาบาล ห องเร ยนน กศ กษา แพทย เป นต น (3) จ านวนห องพ กท จ าหน ายได ในแต ละเด อน หมายถ ง ผลรวมของห องพ กท ให บร การค ณจ านวนว นท ให บร การ เช น ห องพ กหมายเลข 1 ม ผ ใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 20 ว น หร อเท าก บ 20 ห อง-ว น/เด อน ห องพ ก หมายเลข 2 ม ผ ใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 15 ว น หร อเท าก บ 15 ห อง-ว น/เด อน รวมจ านวนห องพ กท จ าหน ายได ในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 35 ห อง-ว น/เด อน เป นต น (4) จ านวนคนไข ในแต ละเด อน หมายถ ง ผลรวมของเต ยงคนไข ในท ให บร การค ณจ านวนว นท ให บร การ เช น เต ยง หมายเลข 1 ม คนไข ในใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 20 ว น หร อเท าก บ 20 เต ยง-ว น/เด อน เต ยงหมายเลข 2 ม คนไข ในใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 15 ว น หร อเท าก บ 15 เต ยง-ว น/เด อน รวมจ านวนคนไข ในใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 35 เต ยง-ว น/เด อน เป นต น 5 ต วอย าง การกรอกรายละเอ ยดการใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน เด อน ตารางท ข-2 รายละเอ ยดการใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน ในรอบป 2553 (1) ส าหร บอาคารท กประเภท การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง พ นท ปร บอากาศ (ตารางเมตร) พ นท ไม ปร บอากาศ (ตารางเมตร) รวม (ตารางเมตร) (2) ส าหร บอาคารประเภท โรงแรม จ านวนห องพ กท จ าหน ายได (ห อง-ว น) (3) ส าหร บอาคารประเภท โรงพยาบาล จ านวนคนไข นอก (คน) จ านวนคนไข ใน (เต ยง-ว น) ม.ค. 115, , , ก.พ. 115, , , ม.ค. 115, , , เม.ย. 115, , , พ.ค. 115, , , ม.ย. 115, , , ก.ค. 115, , , ส.ค. 115, , , ก.ย. 115, , , ต.ค. 115, , , พ.ย. 115, , , ธ.ค. 115, , , ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน (ในรอบป ของการจ ดท ารายงาน) ข นตอนท 1 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 1.1 โครงสร างและหน าท ความร บผ ดชอบของคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ให ระบ โครงสร างของคณะท างานด านการจ ดการพล งงานของอาคารควบค ม ให ระบ อ านาจ หน าท และความร บผ ดชอบของคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 1.2 ให ระบ ว ธ การเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงานของอาคารควบค ม (อาจม มากกว า 1 ว ธ ก ได ) 1.3 เอกสารประกอบการด าเน นการเก ยวก บคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ให ใส ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ต วอย าง ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน เพ อให การด าเน นงานด านการจ ดการพล งงานของบร ษ ทฯ เป นไปอย างต อเน อง ม ประส ทธ ภาพ และม ประส ทธ ผล จ งได แต งต ง คณะท างาน ด านการจ ดการพล งงานข นมา โดยประกอบด วย ต วแทนของหน วยงานต างๆ เพ อร วมประสานการท างานด านการอน ร กษ พล งงานให บรรล ผลส าเร จตามนโยบายและว ตถ ประสงค ด งม รายช อต อไปน ประธานคณะท างาน เลขาน การ คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน โดยคณะท างานม หน าท และความร บผ ดชอบด งน 1. ด าเน นการจ ดการพล งงานให สอดคล องก บนโยบายอน ร กษ พล งงานของโรงงานควบค มหร ออาคารควบค มท ก าหนดข น 2. ประสานงานก บหน วยงานท กฝ ายท เก ยวข อง เพ อขอความร วมม อในการปฏ บ ต ตามนโยบายอน ร กษ พล งงานและว ธ การ จ ดการพล งงาน รวมท งจ ดการอบรมหร อก จกรรมด านการอน ร กษ พล งงานให เหมาะสมก บพน กงานในแต ละหน วยงาน 3. ควบค มด แลให ว ธ การจ ดการพล งงานของ โรงงานควบค มหร ออาคารควบค ม ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดย ก าหนดให ม การด าเน นการด งน - รวบรวมข อม ลการใช พล งงานท ผ านมาจากหน วยงานท เก ยวข อง - ตรวจสอบสถานภาพการใช พล งงานในป จจ บ นของหน วยงานท เก ยวข อง - ตรวจสอบผลการด าเน นงานและการจ ดการพล งงานของหน วยงานต างๆ จากรายงานผลการด าเน นงานท หน วยงาน แต ละหน วยได จ ดท าข น 4. รายงานผลการด าเน นงานให ก บเจ าของโรงงานควบค มหร อเจ าของอาคารควบค มร บทราบ 5. ทบทวนนโยบายอน ร กษ พล งงานและการจ ดการพล งงานอย างสม าเสมอ พร อมท งรวบรวมข อเสนอแนะเก ยวก บนโยบาย และว ธ การจ ดการพล งงา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x