รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) - PDF

Description
รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 18 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส นจากบร ษ ทจ ดการ 1 รายงานสภาวะของธ รก จอส งหาร มทร พย ประเภทอาคารสำน กงานและแนวโน ม 4 ผลการดำเน นงานของโครงการอาคาร เคพ เอ น ทาวเวอร ในป ผลการดำเน นงานของกองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น 11 รายการแสดงทร พย ส นแยกตามประเภท 12 สร ปม ลค าทร พย ส น ทร พย ส นส ทธ และม ลค าหน วยลงท น 12 รายละเอ ยดเก ยวก บการลงท น และทร พย ส น ของกองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น 13 รายละเอ ยดเก ยวก บการจำหน ายอส งหาร มทร พย หร อส ทธ การเช าอส งหาร มทร พย 14 แต ละรายการในรอบป บ ญช รายละเอ ยดเก ยวก บการก ย มเง นของกองท นรวม 14 ข อม ลเก ยวก บการประก นรายได และผ ร บประก นรายได ของกองท นรวม 14 แบบแสดงค าใช จ ายท เร ยกเก บจากกองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น 15 รายงานความเห นของผ ด แลผลประโยชน 16 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 17 ประว ต การจ ายเง นป นผล 34 รายช อบ คคลท เก ยวข องท ม การทำธ รกรรม 34 รายช อผ จ ดการกองท น 34 สาส นจากบร ษ ทจ ดการ เร ยน ท านผ ถ อหน วยลงท น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นกส กรไทย จำก ด ขอนำส งรายงานประจำป 2556 สำหร บ การดำเน นงานของกองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น ภายใต การจ ดการของบร ษ ทในช วงป แรก ของกองท นฯ ระยะเวลาต งแต ว นท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 มาย ง ผ ถ อหน วยลงท นท กท าน โดยในรายงานประจำป ฉบ บน ประกอบด วย รายละเอ ยดการลงท น ของกองท น รายงานผลการดำเน นการและรายละเอ ยดทร พย ส นของกองท น พร อมท งงบการเง น ท ได ร บการตรวจสอบโดยผ สอบบ ญช เพ อให ท านได ทราบข อม ลและผลการดำเน นงานของกองท น ในรอบบ ญช ประจำป 2556 ท ผ านมา ป 2556 เศรษฐก จไทยขยายต วเหล อร อยละ 2.9 จากร อยละ 6.5 ในป ก อน เน องจากอ ปสงค ในประเทศชะลอต วลงต อเน องหล งจากผ บร โภคเร งซ อส นค าคงทน เช น รถยนต และบ านไปใน ป ก อนหน าด วยแรงจ งใจจากส ทธ ประโยชน ทางภาษ ท ส นอาย ในเด อนธ นวาคม 2555 ส งผลให ผ บร โภคระม ดระว งในการใช จ าย พร อมก บสถาบ นการเง นเข มงวดการปล อยส นเช อเพ มข นหล ง หน คร วเร อนไทยเร งต วข นเร วในช วง 2-3 ป ท ผ านมา ในขณะท เศรษฐก จโลกย งคงฟ นต ว อย างเปราะบางจากม ป จจ ยลบเข ามากระทบอย างต อเน องท งจากความก งวลต อการถอนมาตรการ ผ อนคลายเช งปร มาณ (ค วอ ) และการป ดหน วยงานราชการของสหร ฐฯ เศรษฐก จจ นชะลอต ว และความไม สงบในตะว นออกกลาง ส งผลให การส งออกของไทยไม ค อยสดใสเช นเด ยวก บประเทศ ในภ ม ภาค ไตรมาสแรก เศรษฐก จไทยขยายต วต อเน องแต ชะลอต วลงเหล อร อยละ 5.4 หล งจากขยายต ว ส งถ งร อยละ 18.9 ในไตรมาส 4 ป ก อน เน องจากผลของฐานต ำป ก อนเร มหมดไป โดยแรงส งของ การบร โภคและการลงท นภาคเอกชนย งคงม อย างต อเน องแต ชะลอลงเน องจากมาตรการการคล ง เพ อกระต นการใช จ ายในประเทศส นส ดลง อาท รถค นแรก บ านหล งแรก เป นต น ท ามกลาง เศรษฐก จโลกท ย งคงม การฟ นต วอย างเปราะบาง ส งผลให การส งออกไตรมาสแรกขยายต วไม ส งน ก เพ ยงร อยละ 4.6 สอดคล องก บภ ม ภาค ขณะท การท องเท ยวย งคงขยายต วด ต อเน องสร างรายได เง นตราต างประเทศเข ามาช วยทำให ด ลบ ญช เด นสะพ ดย งคงเก นด ล 1.2 พ นล านเหร ยญสหร ฐ นอกจากน ในช วงไตรมาสแรกย งม เง นท นไหลเข าส ทธ ส งกว า 4 พ นล านเหร ยญสหร ฐ เพ อมา ลงท นในตลาดการเง นและเง นก ต างประเทศ ส งผลให เง นบาททยอยแข งค าข นในช วงคร งหล งของ เด อนม นาคมมาป ดท บาท/ดอลลาร สหร ฐ ณ ส นเด อนม นาคม อน ง ทางด านนโยบายการเง น หล งจากความเส ยงต อการเต บโตทางเศรษฐก จลดลงจากความเส ยงเศรษฐก จประเทศค ค าคล คลายลง พร อมก บอ ตราเง นเฟ อไทยย งคงอย ในกรอบเป าหมายส งผลให คณะกรรมการนโยบายการเง น (กนง.) ย งคงอ ตราดอกเบ ยนโยบายท ร อยละ 2.75 ในการประช มในเด อนมกราคมและก มภาพ นธ ต อเน องจากปลายป ก อน 1 ไตรมาสสอง เศรษฐก จไทยขยายต วเพ ยงร อยละ 2.9 จากการชะลอลงของอ ปสงค ท งในประเทศและต างประเทศ โดยแรงส งจากการใช จ ายในประเทศเร มอ อนแรงลงเพราะคร วเร อน ระม ดระว งการใช จ ายมากข นจากภาระหน ท เพ มส งข นและนโยบายกระต นเศรษฐก จของ ภาคร ฐท ทยอยหมดลง ท ามกลางการฟ นต วอย างเปราะบางของเศรษฐก จโลก รวมท งผลส บเน อง ของเง นบาทในช วงเด อนเมษายนแข งค าส ดในรอบ 17 ป และย งแข งค ากว าภ ม ภาค ส งผลกระทบ ต อการส งออกของไทยให กล บมาหดต วลงอ กคร งในช วงเด อนพฤษภาคมและม ถ นายน และด ลบ ญช เด นสะพ ดในไตรมาสสองขาดด ล 5 พ นล านเหร ยญสหร ฐ รวมท งต งแต กลางเด อนพฤษภาคม ธนาคารกลางสหร ฐม การส งส ญญาณถ งแผนการปร บลดการอ ดฉ ดสภาพคล องเข าส ระบบเศรษฐก จ ทำให กระแสเง นท นจากต างประเทศท เข ามาเก ดการเปล ยนท ศทางจากเง นท นไหลเข าเป นไหลออกแทน เช นเด ยวก บภ ม ภาค โดยน กลงท นต างชาต ม การขายส นทร พย ท งพ นธบ ตรและห นของไทยเช นเด ยวก บ ตลาดเก ดใหม อ นๆ เพ อไปถ อดอลลาร ก นมากข น เง นบาทจ งทยอยอ อนค าลงจาก บาท/ ดอลลาร สหร ฐ ณ ส นเด อนม นาคม มาท 31.0 บาท/ดอลลาร สหร ฐ ณ ส นเด อนม ถ นายน อน ง จากความก งวลต อการฟ นต วของเศรษฐก จโลกท อาจล าช ากว าคาด หล งเศรษฐก จจ นซ งเป น ต วข บเคล อนเศรษฐก จสำค ญในช วงก อนหน าเร มอ อนแรงลง เน องจากความพยายามปฏ ร ป เศรษฐก จของร ฐบาลจ น ทำให คณะกรรมการนโยบายการเง นม การปร บลดอ ตราดอกเบ ยนโยบายลง ร อยละ 0.25 ไปท ร อยละ 2.5 ไตรมาสสาม เศรษฐก จไทยขยายต วร อยละ 1.3 จากไตรมาสก อน โดยป จจ ยสน บสน นมาจาก การใช จ ายภาคร ฐและการส งออกท เร งต วข น และจำนวนน กท องเท ยวต างประเทศขยายต วด ต อเน องกว าร อยละ 20 ช วยสน บสน นการเต บโตของเศรษฐก จไทย ขณะท การใช จ ายและ การลงท นภาคเอกชนย งคงอ อนแรงจากภาระหน คร วเร อนเพ มส งข น จ งเก ดความระม ดระว งท ง การใช จ ายของคร วเร อนและการขยายส นเช อของภาคธนาคาร ส งผลให คณะกรรมการนโยบาย การเง นย งคงอ ตราดอกเบ ยนโยบายระด บต ำต อเน องท ร อยละ 2.5 แม ว า ด ลบ ญช เด นสะพ ด เด อนส งหาคมกล บมาเก นด ลคร งแรกในรอบ 5 เด อน จะช วยคลายความก งวลของน กลงท น ต างชาต ลงได บ าง แต กระแสเง นท นเคล อนย ายค อนข างผ นผวนมากในไตรมาสน โดยม เง นท น เคล อนย ายเปล ยนเป นไหลออกจากตลาดตราสารหน และตลาดท นไทยรวม 8.5 หม นล านใน เด อนส งหาคม เน องจากความก งวลต อการทยอยปร บลดการอ ดฉ ดสภาพคล องเข าส ระบบเศรษฐก จ ของสหร ฐฯ หล งม กระแสคาดการณ ว าจะเร มทยอยปร บลดต งแต เด อนก นยายนเป นต นไป แต ในเด อนก นยายนความก งวลด งกล าวคล คลายลง ทำให ม เง นท นต างประเทศม การไหลกล บมา ใหม รวม 1.06 แสนล านบาท ส งผลให เง นบาทแข งค ากล บมาป ดท บา ท/ดอลลาร สหร ฐ ณ ส นเด อนก นยายน ไตรมาส 4 ป 2556 เศรษฐก จไทยอ อนแรงลงมาขยายต วเพ ยงร อยละ 0.6 จากป ก อนและ ไตรมาสก อนหน า ผลจากความข ดแย งทางการเม องในประเทศท เพ มมากข นส งผลกระทบต อ เสถ ยรภาพร ฐบาลจนต องม การย บสภาในช วงต นเด อนธ นวาคม ทำให เก ดภาวะส ญญากาศทางการเม อง ซ งได ส งผลกระทบต อความเช อม นในการใช จ ายและลงท น โดยเฉพาะโครงการลงท นโครงสร างพ นฐาน ท ต องเล อนออกไป ประกอบก บผ บร โภคย งคงระม ดระว งการใช จ ายมากข น รวมท งการเบ กจ ายภาคร ฐ 2 เก ดความล าช า แม ว าการส งออกจะเร มม ส ญญาณด ข นบ าง ผลจากเศรษฐก จประเทศค ค าท ปร บต วด ข นและม บางส นค าส งออกเร มม ส ญญาณด ข น เช น ยานยนต อ เล กทรอน กส ป โตรเคม เป นต น แต การนำเข าหดต วลงโดยเฉพาะการนำเข าส นค าท น ส งผลด ก บด ลบ ญช เด นสะพ ดปร บต วด ข น ต อเน องโดยในช วงไตรมาส 4 เก นด ลถ ง 5.1 พ นล านเหร ยญสหร ฐ ส งผลให ด ลบ ญช เด นสะพ ด ท งป ขาดด ลลดลงเหล อเพ ยง 2.8 พ นล านเหร ยญสหร ฐ หร อไม ถ งร อยละ 1 ของผล ตภ ณฑ มวลรวม ในประเทศ อย างไรก ตาม ช วงไตรมาส 4 เง นท นท ไหลออกจากตลาดพ นธบ ตรและห นเน องจาก ความก งวลต อการปร บลดค วอ ของสหร ฐฯ และความก งวลต อสถานการณ การเม องในไทย จ งกดด น ให เง นบาททยอยอ อนค าลงมาป ดท 32.8 บาท/ดอลลาร สหร ฐ ณ ส นเด อนธ นวาคม ส วนทาง ด านนโยบายการเง นคณะกรรมการนโยบายการเง นม การปร บลดอ ตราดอกเบ ยนโยบายลงอย างเหน อ ความคาดหมายร อยละ 0.25 มาท ร อยละ 2.25 เน องจากเศรษฐก จม ความเส ยงต อการขยายต วเพ มข น หล งเศรษฐก จไตรมาส 3 ขยายต วน อยกว าคาด และสถานการณ การเม องย งคงกดด นความเช อม น ในการใช จ ายและลงท น ท ามกลางแรงกดด นต อเง นเฟ อย งคงทรงต วระด บต ำ เพ อประคอง การเต บโตของเศรษฐก จให ต อเน อง ท งน ผลการดำเน นงานของกองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น ภายใต การจ ดการของบร ษ ท ในป 2556 กองท นม ม ลค าทร พย ส นส ทธ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 เท าก บ 1, ล านบาท ค ดเป นม ลค าทร พย ส นส ทธ ต อหน วยเท าก บ บาท โดยในรอบการดำเน นงานช วงป แรก ของกองท น ระหว างว นท 22 เมษายน 2556 ถ ง 31 ธ นวาคม 2556 กองท นม รายได จาก การลงท นรวมท งส น ล านบาท ในขณะเด ยวก น กองท นม ค าใช จ ายท งส น ล านบาท ทำให กองท นม รายได จากการลงท นส ทธ สำหร บรอบระยะเวลาต งแต ว นท 22 เมษายน 2556 ถ ง 31 ธ นวาคม 2556 ท งส น ล านบาท ส ดท ายน บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น กส กรไทย จำก ด ขอขอบค ณท านผ ถ อหน วยลงท น ท ให ความไว วางใจบร ษ ทในการบร หารเง นลงท นของท าน ท งน บร ษ ทย งคงม งม นพ ฒนาการให บร การท ให ความสะดวกสบายส งส ด พร อมท งร กษามาตรฐานในการบร หารกองท นท ม ประส ทธ ภาพ เพ อสร างความพ งพอใจให ก บผ ถ อหน วยลงท นตลอดไป 3 รายงานสภาวะของธ รก จอส งหาร มทร พย ประเภทอาคารสำน ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x