204 Серія Економічні науки - PDF

Description
204 Серія Економічні науки УДК Ганусич В.О. кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Ужгородського національного університету БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
204 Серія Економічні науки УДК Ганусич В.О. кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Ужгородського національного університету БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СВІТЛІ ВВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ За нової на додану вартість, усім платникам буде відкрито спеціальний електронний рахунок у Казначействі. Цей рахунок як об єкт бухгалтерського обліку не має аналогів. Оскільки контроль над коштами, що знаходяться на ньому, втрачений, він не відповідає визначенню активів. Для обліку операцій по електронному рахунку пропонується застосовувати контрпасивний субрахунок, відкритий до основного рахунку розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. У статті розроблений механізм кореспонденцій за пропонованими рахунками. Ключові слова: податок на додану вартість, електронний рахунок, електронне адміністрування, облік розрахунків з бюджетом. Ганусич. В.А. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ В СВЕТЕ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ При новой системе электронного администрирования налога на добавочную стоимость, всем плательщикам будет открыт специальный электронный счет в Казначействе. Этот счет как объект бухгалтерского учета не имеет аналогов. Поскольку контроль над средствами, находящимися на нём, утерян, он не соответствует определению активов. Для учета операций по электронному счету предлагается использовать контрпассивный субсчет, открытый к основному счету расчетов с бюджетом по налогу на добавочную стоимость. В статье разработан механизм корреспонденций по предложенным счетам. Ключевые слова: налог на добавочную стоимость, электронный счет, электронное администрирование, учет расчётов с бюджетом. Ganusych V.A. ACCOUNTANCY OF THE VALUE ADDED TAX IN THE LIGHT OF INTRODUCTION OF ELECTRONIC ADMINISTRATION Under the new electronic system for Value Added Tax administration will be open to all taxpayers a special e-account at the Treasury. This account, as an object of business accountancy, has no comparable counterparts. Since the control over these funds is lost, they do not meet the definition of assets. It is proposed to use a contra-liability subsidiary account for the transaction accounting on e-account. The subsidiary account has to be opened to the main current account of the company and is to be used only for the budget settlement of the value added tax. In the article a mechanism of correspondence on the proposed accounts is developed. Keywords: Value Added Tax, e-account, electronic administration, accounting budget settlements. Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні вимагають суттєвого вдосконалення системи. Кроком до підвищення її прозорості стало введення системи електронного адміністрування податку на додану вартість. Метою впроваджуваних заходів є мінімізація тіньових схем, пов язаних з відшкодуванням цього податку. Полеміка щодо необхідності системи електронного адміністрування триває і в професійній сфері, і між гілками влади. Наразі її введення не скасовано (хоч відповідний законопроект і зареєстрований у Верховній Раді), тому важливим є розгляд бухгалтерського аспекту даної проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над вдосконаленням методики бухгалтерського обліку податку на додану вартість та організації, пов язаних з ним, податкових розрахунків працювали О.В. Будько [1], О.І. Малишкін [2], Л.М. Очеретько, О.В. Підлужна [3]. Питання автоматизації бухгалтерського обліку податку на додану вартість вивчала Т.В. Пономарьова [4]. Організації внутрішньогосподарського контролю розрахунків підприємства за податком на додану вартість присвячені праці Т.П. Ялі [5]. Постановка завдання. Із введенням електронного адміністрування з 1 січня 2015 року 1 у підприємств, платників податку на додану вартість, виникнуть нові операції, які необхідно буде відображати на рахунках бухгалтерського обліку. Йдеться переважно про операції із електронним ПДВ-рахунком, аналогів якому до сих пір у вітчизняній практиці не було. 1 Кабінетом міністрів розглядається можливість перенесення на пізніший термін переходу на електронну систему адміністрування ПДВ. Метою написання статті є розробка методики обліку розрахунків за податком на додану вартість в світлі введення електронної системи його адміністрування. Виклад основного матеріалу дослідження. Впровадження на додану вартість започатковано 31 липня 2014 року, коли було прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» [6]. Відповідно до цих змін Кабінетом міністрів України було затверджено Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість [7]. Згідно цих документів, всім платникам податку на додану вартість у Казначействі автоматично і безкоштовно відкриють ПДВ-рахунок. Він поповнюється з поточного рахунку підприємства для можливості реєстрації податкових накладних та сплати податку до бюджету. Виконувати перед бюджетом за звітний період можна виключно з ПДВ-рахунку. Причому кошти з нього списуються Казначейством за поданням Державної фіскальної служби в автоматичному режимі без участі підприємства. Якщо коштів для погашення податкового зобов язання на ПДВ-рахунку не достатньо, то суму, якої не вистачає, необхідно переказати з поточного на ПДВрахунок у терміни, встановлені Податковим кодексом для сплати відповідних зобов язань. Сплачувати безпосередньо з поточного рахунку до бюджету не можна. З поточного рахунку дозволено перераховувати до бюджету лише донараховані зобов язання з уточнюючих розрахунків та Науковий вісник Херсонського державного університету 205 за підсумками податкових перевірок, а також суми штрафних санкцій. ПДВ-рахунок закривається у разі анулювання реєстрації платника податку, а залишок коштів з рахунку перераховується до бюджету. Повернення коштів з ПДВ-рахунку на поточний нормативними документами не передбачається. Нова система електронного адміністрування з 1 січня 2015 р. повністю скасовує паперові податкові накладні, коригувальні розрахунки до них та податкову звітність. Всі зазначені документи складатимуться виключно в електронній формі. Всі виписані податкові накладні підлягають реєстрації у Єдиному податкових накладних. Тільки така реєстрація надає покупцеві право на податковий кредит. Платник податку має право зареєструвати податкову накладну в Єдиному на суму податку (Σ Накл), обчислену за формулою, встановленою пунктом статті Податкового кодексу та пунктом 9 Порядку електронного адміністрування ПДВ (формула 1). Σ Накл = Σ НаклОтр + Σ Митн + Σ ПопРах Σ НаклВид Σ Відшкод Σ Перевищ (1), де: Σ НаклОтр загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному податкових накладних; Σ Митн загальна сума податку, сплаченого платником безпосередньо або за допомогою фінансового посередника при ввезенні товарів на митну територію України, на підставі даних митних декларацій; Σ ПопРах загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з власного поточного рахунку платника; Σ НаклВид загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному податкових накладних; Σ Відшкод загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування; Σ Перевищ загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з податку, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному податкових накладних. Реєстраційна сума обчислюватиметься автоматично та централізовано на рівні Державної фіскальної служби для кожного платника податку щоразу, як відбуватиметься зміна значення будь-якого з показників формули. Кожен з показників реєстраційної суми обчислюватиметься наростаючим підсумком, починаючи з протягом всього періоду діяльності платника ПДВ до моменту анулювання його реєстрації. Якщо сума, обчислена за формулою 1 є меншою, ніж сума податку у податковій накладній, яку продавець повинен зареєструвати в Єдиному, то він має перерахувати відповідну суму з поточного рахунку на електронний рахунок. Якщо продавцю не вдається зареєструвати податкову накладну у Єдиному, це не звільняє його від обов язку включити суму ПДВ по цій накладній до податкових зобов язань звітного періоду. Для правильного відображення у бухгалтерському обліку операцій по ПДВ-рахунку необхідно добре зрозуміти його суть. За своїми характеристиками він принципово відрізняється від поточних рахунків, які відкривають підприємствам банки для здійснення розрахунків в процесі господарської діяльності. Спираючись на Порядок електронного адміністрування ПДВ, можна окреслити такі основні його відмінності: відкривається в автоматичному режимі; кошти списуються на сплату податку на додану вартість до бюджету Казначейством на підставі реєстру, наданого Державною фіскальною службою, без спеціальних вказівок на переказ грошей з боку підприємства (оформлення платіжного доручення); повернення зарахованих коштів з ПДВ-рахунку на власний поточний рахунок не передбачається; закриття відбувається в автоматичному режимі після анулювання реєстрації суб єкта як платника ПДВ. Отже підприємство не може вільно розпоряджатися а ні коштами на ПДВ-рахунку, а ні самим рахунком. В такому разі виникає питання: чи можуть кошти на цьому рахунку обліковуватися на балансі підприємства? Для відповіді на нього необхідно звернутися до визначення активів, яке наводиться у НП(С)БО 1 [8]. Активи ресурси контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, забезпечить отримання економічних вигод у майбутньому. Першою умовою визнання майна активом є здійснення контролю над ним. Але після переказу грошей на ПДВ-рахунок контроль над ними втрачається. Відповідно у складі активів підприємства кошти на ПДВ-рахунку обліковуватися не можуть. За відсутності роз яснень з боку Мінфіну, потребує розробки методика обліку розрахунків за податком на додану вартість. Одним із варіантів такого обліку може бути відображення грошових коштів, переведених на ПДВрахунок, як передоплати по розрахунках з бюджетом (641 рах.). Обґрунтуванням такого підходу є те, що: за рахунок цих коштів, врешті, і будуть погашатися, які виникли за результатами звітного періоду; їх можна розглядати як обов язковий платіж Казначейству для реєстрації. Але, так як до бюджету вони ще не потрапили, переведені на ПДВ-рахунок кошти не можна обліковувати разом з операціями по нарахуванню податкових зобов язань та податкового кредиту, необхідно відкрити окремий субрахунок для їх обліку. Якщо на підприємстві для обліку розрахунків з ПДВ відкрито субрахунок , до нього можна відкрити аналітичні рахунки нижчого порядку (рис. 1) Розрахунки за податками Розрахунки за податком на додану вартість Розрахунки з бюджетом за податком на додану вартість Розрахунки з Казначейством за ПДВ-рахунком Рис. 1. Аналітичні рахунки для обліку розрахунків за податком на додану вартість в умовах його електронного адміністрування Субрахунок «Розрахунки з бюджетом за податком на додану вартість» призначений д
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x