2012 Geografie Etapa Judeteana Subiecte Clasa a X-A 0

Description
Si

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 | Page   Concursul şcolar de Geografie    Etapa    judeţeană   03.03.2012   MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI   INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU OLIMPIADA DE GEOGRAFIE ETAPA JUDEŢEANĂ    –  3 MARTIE 2012, CLASA a X - a PROBA TEORETICĂ SCRISĂ  Timpul de lucru este de 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  SUBIECTUL 1 36 puncte Pe harta de mai sus sunt marcate, cu numere de la 1 la 10, state şi cu numere de la 11 la 25 oraşe cu peste 1 milion de locuitori. Precizaţi:  a.   numele statelor marcate cu numerele 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9   şi 10 ;  b.   numele oraşelor marcate cu numerele 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24   şi 25 ; c.   forma de guvernământ pentru statul marcat, pe hartă, cu numărul 7 ; d.   religia predominantă în satele marcate, pe hartă, cu numerele 7 , 8   şi 10 ; e.   familia lingvistică de care aparţin limbile vorbite în statele marcate, pe hartă, cu numerele 1 , 3 , 4 , 8   şi 10 ; f.   două cauze care determină valori mari ale mortalităţii infantile (50,09 ‰ în anul 2011) în statul marcat, pe hartă, cu numărul 5 .  p rof. Constantin Dincă (Liceul Teoretic „O. Ghibu” Sibiu)   SUBIECTUL 2 14 puncte Comparaţi megalopolisul din sud -vestul S.U.A cu megalopolisul din sud-estul Braziliei. Preciza ţ i deosebirile privitoare la: a.    poziţia geografică;   b.   mărimea teritorială;  c.   mărimea demografică;  d.   numele a trei oraşe componente .  p rof. Constantin Şoimu (Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu)    2 | Page   Concursul şcolar de Geografie    Etapa    judeţeană   03.03.2012   SUBIECTUL 3 13 puncte În tabelul de mai jos sunt  prezentate date statistice privind unii indicatori ai populaţiei  (în  promile) pentru cinci state din continente diferite: Statul Natalitatea (‰)  Mortalitatea (‰)   Mortalitate infantilă   (‰)  Lituania 9,34 11,4 6,18 Kuwait 20,9 2,1 7,87 Tanzania 31,8 11,9 65,7  Nicaragua 19,1 5,0 21,8 Chile 14,3 5,8 5,8 Precizaţi:  a.   valoarea bilanţului (sporului) natural în cele cinci state;   b.   o cauză pentru valoarea ridicată  a nata lităţii în Tanzania şi în Kuwait; c.   o cauză a valorii ridicate   a mortalităţii infantile în Tanzania;  d.   o cauză a valorii scăzute a natalităţii în Lituania.  Prof.  Adriana Mioara Dincă (Liceul de Artă Sibiu)   SUBIECTUL 4 10 puncte Explicaţi creşterea rapidă a populaţiei Terrei după anul 1750, având în vedere principalele cauze.  prof. dr. Adriana Misachevici (Colegiul Tehnic „  Independen  ţ  a ”  Sibiu) SUBIECTUL 5 17 puncte a. Explicaţi structura populaţiei din pu nct de vedere profesional. Se vor avea în vedere clasificările pe sectoare economice, exemple de state şi se vor face comparaţii între ţări care inregistrează diferenţe privind structura profesională.  b. Comparaţi piramidele grupelor de vârstă ale populaţiei celor două state, prezentate mai jos. Precizaţi şi explicaţi deosebirile dintre cele două modele grafice, notate cu 1 şi 2.  1  –    Piramida unei ţări bine dezvoltate 2 –    Piramida unei ţări slab dezvoltate    prof Mihai Ordean (Liceul Teoretic “C. Noica” Sibiu.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks