2009 m. valstybinio brandos egzamino užduotis - PDF

Description
1ið 24 LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 2009 m. valstybinio brandos egzamino užduotis Egzamino trukmė 3 val. Testas 1 val. 25 min (85 min.) Perëjimas á

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 32 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1ið 24 LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 2009 m. valstybinio brandos egzamino užduotis Egzamino trukmė 3 val. Testas 1 val. 25 min (85 min.) Perëjimas á kompiuteriø klasæ 5 min m. gegužės 22 d. Praktinës uþduotys 1 val. 30 min. (90 min.) Nacionalinis egzaminø centras, INVU0 2ið 24 I. TESTAS Trukmė 85 min. Maksimalus vertinimas 50 taškų. 1. Formatų rinkinys, taikomas tekstų rengykle 1 kuriamų dokumentų tekstui tvarkyti, siekiant išlaikyti jų pateikimo formos vienodumą, yra vadinamas: A failu; B stiliumi; C maketu; D šablonu. (1 taškas) 2. Lentelę rengiant tekstų rengykle, galima keisti lentelės langelių aukštį ir plotį. Nurodykite dar du veiksmus, kuriuos galima atlikti su lentelės langeliais Tekstų rengykle rengiamas dokumentas. Parašykite, kokie pastraipos 3 parametrai nustatyti antrajai pateikto teksto fragmento pastraipai. Lygiuotė: Eilučių intervalas: 1 tekstų rengyklė текстовый редактор procesor tekstowy 2 lentelės langelis ячейка таблицы komórki 3 pastraipa абзац akapit, ustęp 3ið Marius pateikčių rengykle 1 rengia pristatymo pateiktį 2. Jis pažymėjo pele trečią skaidrę 3 ir tempia ją, kaip parodyta paveiksle. Kas atsitiks, jei esant paveiksle pavaizduotai situacijai bus atleistas kairysis pelės klavišas? Microsoft PowerPoint pateikčių rengyklė OpenOffice.org Impress pateikčių rengyklė A B C D Prieš antrą skaidrę bus sukurta trečios skaidrės kopija. Trečia skaidrė bus perkelta prieš antrą. Trečia skaidrė bus pašalinta iš pateikties. Skaidrių išsidėstymas pateiktyje nepasikeis. 5. Tinklalapis 4 tai: A B C D hipertekstu parašytas žiniatinklio dokumentas; hipertekstinės informacijos visuotinis tinklas; interneto ryšį teikianti programa; tarptautinis kompiuterių tinklas, jungiantis daugybę kompiuterių tinklų visame pasaulyje. 1 pateikčių rengyklė программа подготовки презентации program do tworzenia prezentacji 2 pateiktis презентация prezentacja 3 skaidrė cлайд slajd 4 tinklalapis интернет страница strona www 4ið Apibūdinkite pateikto universaliojo adreso dalis: protokolas, naudojamas žiniatinklio duomenims persiųsti; smm.lt naujienos aplanko, kuriame yra objektas, vardas; pranesimai.htm 7. Kokį rezultatą suskaičiuos skaičiuoklės 1 langeliuose D1, E1 ir F1 įrašytos formulės? (3 taškai) 8. Skaičiuoklės lentelėje duomenys išrikiuoti (Sort) pagal du požymius (rikiavimo raktus): pagal stulpelio B ir pagal stulpelio D duomenis. 1 skaičiuoklė редактор электронных таблиц arkusz kalkulacyjny 5ið Nustatykite, kurio stulpelio duomenys yra pirminis rikiavimo raktas. Pirminis yra 8.2. Parašykite, kokia stulpelio D duomenų rikiavimo tvarka. Stulpelio D duomenys (1 taškas) (1 taškas) 9. Skaičiuoklės lentelės, skirtos savaitgalio kelionei pasirinkti, langeliuose F7, G7 ir H7 įrašytos formulės kopijuojamos žemyn. Remdamiesi pateiktais aprašymais pasirinkite, kurią formulę reikia įrašyti langelyje H7, kad būtų skaičiuojama lankytiniems objektams skirtų kelionės pinigų dalis: A = E7 / B1 B = E7 / SUM (D7 : F7) C = E7 / $B$1 D = E7 / SUM (B7 ; F7) 10. Remdamiesi 9 klausimo užduotimi ir lentele atkurkite formules, įrašytas skaičiuoklės lentelės langeliuose G7 ir F Langelyje G7 įrašykite formulę, pagal kurią būtų skaičiuojama kelionės kaina su oro uosto mokesčiais. (1 taškas) Langelyje F7 įrašykite formulę, pagal kurią būtų skaičiuojama, kiek pinigų iš kelionei skiriamos sumos turėtų likti lauktuvėms. 6ið Nurodykite du skirtingus būdus, kaip kompiuteris gali būti užkrėstas kompiuterių virusais Programos naudotojo licencija 1 tai: A naudojimosi programine įranga instrukcija; B programos įdiegimo 2 diskas su aprašymu; C kodas, kuris įvedamas įdiegiant programą; D leidimas, suteikiantis teisę naudoti programą pagal gamintojo (autoriaus) sąlygas. 13. Nurodykite atsakymą, kuriame loginio kintamojo t reikšmė lygi TRUE, kai x = 2, y 0. A t := (x = 3) OR (y 0); B t := (x = 3) AND (y 0); C t := NOT(x y); D t := NOT(x y); (1 taškas) 14. Kokias pradines kintamųjų x ir y reikšmes reikia įrašyti, kad atlikus programos fragmentą x ir y reikšmės būtų vienodos? x y A 2 2 B 2 3 C 3 2 D 3 3 x := ; y := ; x := x * 2; y := y + 4; (1 taškas) 1 licencija лицензия licencja 2 įdiegimas установка (инсталляция) instalacja 7ið Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, įvykdžius programos fragmentą? A 10 B 2 C 2 D 1.5 x := 4; y := 6; if x mod y = 0 then WriteLn (x + y) else WriteLn (x - y); 16. Kurį programos fragmentą atlikus ekrane bus rodomos tik dvi kintamojo x reikšmės? (1 taškas) A B C D for x := 10 to 15 do if x div 2 = 5 then WriteLn (x); for x := 10 to 15 do if x div 3 = 5 then WriteLn (x); for x := 10 to 15 do if x div 4 = 3 then WriteLn (x); for x := 10 to 15 do if x div 5 = 2 then WriteLn (x); 17. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, įvykdžius programos fragmentą? for x := 10 to 12 do if x div 4 = 3 then Write (x); (1 taškas) 8ið Kurią sąlygą reikia įrašyti ciklo sakinio antraštėje, kad ciklas būtų atliekamas 2 kartus? A x y B x = y C x = y D x y x := 5; y := 7; while do x := x - 1; y := y 3; end; (1 taškas) 19. Kurį kreipinį į procedūrą Darbas reikia užrašyti daugtaškių vietoje, kad įvykdžius programą T1, būtų spausdinama z reikšmė lygi 5? program T1; procedure Darbas (a, b : integer; var c : integer); c := a - b; end; var x, y, z : integer; x := 2; y := 7; z := 7; //vieta kreipiniui į procedūrą WriteLn (x:2, y:2, z:2); end. A Darbas (x, y, z); B Darbas (z, x, y); C Darbas (y, x, z); D Darbas (z, y, x); 20. Kiek skaitmenų, lygių vienetui, bus rodoma kompiuterio ekrane įvykdžius programą T2? program T2; var x, y : integer; for x := 1 to 2 do for y := 1 to 3 do Write (x, y); end. 9ið Kokie bus programos T3 darbo rezultatai? program T3; function Didelis (a, b : integer) : boolean; if a b then Didelis := TRUE else Didelis := FALSE; end; var m, n : integer; m := 6; n := 5; WriteLn (Didelis (m, n)); WriteLn (Didelis (n + 2, m + 1)); end. 22. Pateiktą ciklo for sakinį užrašykite ciklo while sakiniu taip, kad būtų spausdinamos tos pačios kintamojo i reikšmės ta pačia tvarka. Pradinė ciklo while kintamojo reikšmė nurodyta (i := 1;) for i := 1 to 3 do WriteLn (i); i := 1; 10 ið Tekstiniame faile T4.txt įrašyti duomenys apie sportininkų pasirodymą varžybose: sportininko vardas ir kiek taškų surinko. Failas T4.txt Modestas 1450 Osvaldas 2560 Marius 3456 Vytenis 2665 Donatas 2115 Duomenims apdoroti sukurta programa T4. program T4; type TSportininkas = record vardas : string [10]; rezultatas : integer; end; TSportininkai = array [1..5] of TSportininkas; procedure Skaitymas (var S : TSportininkai); var i : integer; Fd : text; Assign (Fd, 'T4.txt'); Reset (Fd); for i := 1 to 5 do ReadLn (Fd, S[i].vardas, S[i].rezultatas); Close (Fd); end; function Kuris (S : TSportininkai) : integer; var i, m : integer; m := 1; for i := 1 to 5 do if S[i].rezultatas S[m].rezultatas then m := i; Kuris := m; end; var G : TSportininkai; m : integer; Skaitymas (G); m := Kuris (G); WriteLn (G[m].vardas, G[m].rezultatas); end. 11 ið Ką atlieka funkcija Kuris? Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane įvykdžius programą T4? Atsakymą įrašykite pateiktoje lentelėje kiekvienam simboliui skirdami po vieną langelį eilutė 2 eilutė 24. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane įvykdžius programą T5? program T5; type TMasyvas = array [1..10] of integer; procedure Kas (m, p : integer; A : TMasyvas; var k : integer); var i : integer; k := 0; for i := 1 to m do if A[i] p then k := k + 1; end; var i, n : integer; B : TMasyvas; B[1] := 3; for i := 2 to 4 do B[i] := B[i-1] - 1; for i := 1 to 4 do Write (B[i]); WriteLn; B[1] := 8; B[2] := 7; B[3] := 6; B[4] := 5; Kas (4, 6, B, n); WriteLn (n); end eilutė 2 eilutė 12 ið Pateikta programa T6. program T6; function Veiksmai (a, b : real; z : char) : real; if z = '+' then Veiksmai := a + b else if z = '-' then Veiksmai := a - b else if z = '*' then Veiksmai := a * b else Veiksmai := a / b; end; var x, y, r : real; k : char; t : boolean; x := 1; y := 5; k := '?'; r := Veiksmai (y, x, k); WriteLn (r : 6 : 1); t := Veiksmai (3,,) = 1; end Ką reikia parašyti vietoj daugtaškių, kad kintamojo t reikšmė būtų lygi TRUE? t := Veiksmai (3,,) = 1; Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane įvykdžius programą T6? Laikykite, kad skaičiuojant loginio kintamojo t reikšmę, kreipinys į funkciją Veiksmai parašytas teisingai. Atsakymą įrašykite pateiktoje lentelėje kiekvienam simboliui skirdami po vieną langelį JUODRAŠTIS 13 ið 24 14 ið 24 II. PRAKTINĖS UŽDUOTYS Trukmė 90 min. 1. Mainai Maksimalus vertinimas 25 taškai Dvi valstybės, Gilija ir Eglija, pagal mainų programą keičiasi dviem studentais. Kiekvienas iš jų išvykdamas gali pasiimti ne daugiau kaip 3000 vertės savo valstybės pinigų (gilai ir eglai) sumą, kurią nuvykęs iškeičia kitos valstybės valiuta. Šiose valstybėse cirkuliuoja tik metaliniai pinigai įvairių nominalų monetos. Pinigų perkamoji galia vienoda, tačiau monetų nominalai skiriasi. Parašykite programą, kuri skaičiuotų, kiek kokių monetų gaus kiekvienas studentas ir kiekvieno studento iškeistų monetų kiekį. Keitimo sąlyga mažiausias galimas skaičius monetų. Duomenys pateikiami tekstiniame faile U1.txt. Pirmoje eilutėje nurodoma, kiek monetų nominalų yra Gilijos valstybėje, antroje mažėjančiai (mažėjimo tvarka) išvardijami monetų nominalai, trečioje mažėjančiai (mažėjimo tvarka) išvardijami Gilijos valstybės studento turimų nominalų monetų skaičiai. Nulis reiškia, kad to nominalo monetos studentas neturi. Kitose trijose eilutėse pateikiami analogiški duomenys apie Eglijos valstybės studento turimus pinigus. Monetų nominalų skaičius n (1 n 50) kiekvienoje valstybėje gali būti skirtingas. Rezultatai pateikiami tekstiniame faile U1rez.txt. Pirmiausia spausdinama, kiek kokių Eglijos valstybės monetų (nominalų mažėjimo tvarka) gaus Gilijos valstybės studentas išsikeitęs pinigus. Spausdinama po du skaičius eilutėje: monetos nominalas ir kiek to nominalo monetų gaus studentas. Jeigu studentas negaus nė vienos kurio nors nominalo monetos, tada spausdinamas nulis. Atskiroje eilutėje spausdinamas iškeistų monetų kiekis. Kitose eilutėse analogiškai spausdinami Eglijos valstybės studento pinigų keitimo rezultatai. Skaičiai skiriami vienu tarpu. Duomenų failo pavyzdys Paaiškinimas Gilijos valstybėje yra šešių nominalų monetos Gilijos valstybės monetų nominalų sąrašas Gilijos valstybės studento turimos monetos pagal nominalus Eglijos valstybėje yra keturių nominalų monetos Eglijos valstybės monetų nominalų sąrašas Eglijos valstybės studento turimos monetos pagal nominalus Rezultatų failo pavyzdys Paaiškinimas Gilijos valstybės studentas kitoje valstybėje gaus 8 eglų nominalo 21 monetą, 6 eglų nominalo monetų negaus, 4 eglų nominalo vieną monetą, 1 eglo nominalo vieną monetą, Iš viso gaus 23 Eglijos monetas. Eglijos valstybės studentas kitoje valstybėje gaus 10 gilų nominalo 21 monetą, 7 gilų nominalo monetų negaus, 6 gilų nominalo monetų negaus, 4 gilų nominalo vieną monetą, 3 gilų nominalo monetų negaus, 1 gilo nominalo monetų negaus, Iš viso gaus 22 Gilijos monetas. 15 ið 24 Nurodymai: Programoje būtinai naudokite vienmačius sveikųjų skaičių masyvus. Programoje neturi būti sakinių, skirtų darbui su ekranu. Parašykite funkciją, kuri skaičiuotų, kokią sumą pinigų keičia studentas. Programos vertinimas Vertinimo kriterijai Taškai Pastabos Testai. 20 Visi taškai skiriami, jeigu programa pateikia teisingus visų testų rezultatus. Teisingai skaitomi duomenys iš failo. 7 Teisingai pateikiami rezultatai. 5 Teisinga studento turimos pinigų sumos skaičiavimo funkcija. 3 Teisingos procedūros ir funkcijos, jeigu jų yra, ir pagrindinė 5 programa. Sukurtas vienmačio masyvo duomenų tipas (tipai) ir aprašyti kintamieji. 1 Sukurta studento turimos pinigų sumos skaičiavimo funkcija. 1 Prasmingai pavadinti kintamieji. 1 Komentuojamos programos dalys, laikomasi rašybos taisyklių. 1 Išlaikomas vientisas programos rašymo stilius, nėra sakinių, skirtų darbui su ekranu. 1 Iš viso taškų 25 JUODRAŠTIS Vertinama tada, kai neskiriama taškų už testus. Visada vertinama. 16 ið INVU0 2. Varžybos 2009 m. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS Maksimalus vertinimas 25 taškai 800 metrų bėgimo varžyboms registravosi n (2 n 50) bėgikų. Stadione yra 8 bėgimo takeliai. Sportininkai atsitiktinai suskirstyti į k grupių taip, kad grupėje būtų ne mažiau kaip du bėgikai. Parašykite programą, kuri iš kiekvienos grupės atrinktų pusę bėgikų, pasiekusių geriausius rezultatus. Jeigu grupėje yra nelyginis skaičius bėgikų, tada atrenkama vienu sportininku mažiau (pvz., iš penkių bėgikų atrenkami du pasiekusieji geriausius rezultatus). Žinoma, kad visi sportininkų pasiekti rezultatai yra skirtingi. Duomenys pateikiami tekstiniame faile U2.txt. Pirmoje failo eilutėje nurodomas bėgikų grupių skaičius k. Toliau iš eilės pateikiami visų bėgikų grupių sąrašai tokia tvarka: pirmoje sąrašo eilutėje pateikiamas bėgikų skaičius grupėje; toliau kiekvieno bėgiko vardas bei pavardė (skiriamos pirmosios 20 pozicijų) ir rezultatas (minutės, sekundės). Vieno sportininko duomenims skiriama viena eilutė. Rezultatai pateikiami tekstiniame faile U2rez.txt. Spausdinamas visų atrinktų bėgikų sąrašas pasiekto rezultato laiko didėjimo tvarka. Vieno bėgiko duomenims skiriama viena eilutė: vardas bei pavardė (skiriamos pirmosios 20 pozicijų) ir rezultatas (minutės ir sekundės, atskirtos vienu tarpu). Duomenų failo pavyzdys 3 4 Katinas Batuotas 4 25 Katinas Ratuotas 3 59 Katinas Rainas 4 15 Katinas Jaunas Katinas Rudas 6 45 Katinas Juodas Katinas Baltas 3 58 Katinas Gauruotas 4 2 Katinas Plikas 4 5 Katinas Ilgas 4 4 Katinas Trumpas 4 6 Paaiškinimas Grupių skaičius I grupės sportininkų skaičius II grupės sportininkų skaičius III grupės sportininkų skaičius Rezultatų failo pavyzdys Katinas Juodas 3 55 Katinas Baltas 3 58 Katinas Ratuotas 3 59 Katinas Gauruotas 4 2 Katinas Rainas 4 15 Nurodymai: Paaiškinimas Atrinktas iš II grupės Atrinktas iš III grupės Atrinktas iš I grupės Atrinktas iš III grupės Atrinktas iš I grupės Programoje būtinai naudokite masyvus su įrašo tipo elementais; papildomai galite naudoti kitų tipų masyvus. Programoje neturi būti sakinių, skirtų darbui su ekranu. Parašykite procedūrą, kuri rezultatus pateikia tekstiniame faile. 17 ið 24 Programos vertinimas Vertinimo kriterijai Taškai Pastabos Testai. 20 Teisingai skaitomi duomenys iš failo. 5 Teisingai spausdinami rezultatai. 5 Teisingos kitos procedūros ir funkcijos, jeigu jų yra, ir 10 pagrindinė programa. Sukurtas įrašo duomenų tipas. 1 Aprašytas masyvas su įrašo tipo elementais ir kiti kintamieji. 1 Sukurta teisinga rezultatų spausdinimo procedūra. 1 Prasmingai pavadinti kintamieji. Komentuojamos programos 1 dalys, laikomasi rašybos taisyklių. Išlaikomas vientisas programos rašymo stilius, nėra sakinių, 1 skirtų darbui su ekranu. Iš viso taškų 25 JUODRAŠTIS Visi taškai skiriami, jeigu programa pateikia teisingus visų testų rezultatus. Vertinama tada, kai neskiriama taškų už testus. Visada vertinama. 18 ið INVU0 JUODRAŠTIS 2009 m. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 19 ið 24 20 ið 24
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x