รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2 - PDF

Description
รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ภาคใต คร งท 62 ระด บประถมศ กษา ณ จ งหว ด ภ เก ต ระหว าง ว นท เด อน ธ นวาคม พ.ศ ล าด บ หมวดหม รายการ โรงเร ยน ผ เข าแข งข น ผ ฝ กสอน

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 15 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ภาคใต คร งท 62 ระด บประถมศ กษา ณ จ งหว ด ภ เก ต ระหว าง ว นท เด อน ธ นวาคม พ.ศ ล าด บ หมวดหม รายการ โรงเร ยน ผ เข าแข งข น ผ ฝ กสอน 1 ภาษาไทย การอ าน ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งก ญญาร ตน เดโชช ย 1. นางสาวน นท นภ ส ซ นสก ล 2 ภาษาไทย การอ าน ป.4-ป.6 โรงเร ยนเข อนบางลาง 1. เด กหญ งไซน บ เจ ะเลาะ 1. นางสาวน รฟาฏ มะฮ สะด ยาม 3 ภาษาไทย การอ าน ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านต งกาเด ง 1. เด กหญ งประภาวรรณ ส นต ก ล 1. นางอ ไรวรรณ แจ งหท ยก ล 4 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ป.1-ป.3 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งห ชชพร เสมาพ ฒน 1. นางสาวจ ระวรรณ สมบ รณ 5 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งมาร น ย น 1. นายสมพงศ ส ขมล 6 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านต งกาเด ง 1. เด กหญ งกาญจนา ช สว าง 1. นางนางก ณหา ศ ว โรจน 7 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฮาน ซะ เตาะสาต 1. นางโฉมศร คงอ น 8 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งพ ร รดา ขอบแดน 1. นางปน ดดา ส วรรณราช 9 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งอรว พรหมเพ ชร 1. นางน ฐวด ทองใบเพ ชร 10 ภาษาไทย ส นทรพจน ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ ภาษาไทย การแต งบทร อยกรอง (กลอนส ) ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาเจาะ 1. เด กหญ งซ ร นา มะสาแม 2. เด กหญ งย สรอ เลาะสะแต 12 ภาษาไทย การแต งบทร อยกรอง (กาพย ยาน 11) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งจ ฑาท พย ทองฉ า 2. เด กหญ งส ธ ตา เล ยมแก ว 1. นางสาวน ฮ ยซ ะ อ ซอ 2. นางสาวรอม อละห อาล มามะ 1. นางน ฐวด ทองใบเพ ชร 2. นายพ ระพล พงษ พ มาย 13 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านย อน ง 1. เด กหญ งซอล ฮะห แซมา 1. นางฮาล เมาะ แวมะด ง 14 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบายอ 1. เด กหญ งพาต ฮะห ยะสะแต 1. นางสาวจ ชม นาปาเลน 15 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ - - 16 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านลาแล 1. เด กหญ งบ สรอ ยามา 2. เด กหญ งฟาร ดา เตะแต 3. เด กหญ งอน สร ย ป 17 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งน ร ซ น ด อราแม 2. เด กหญ งมาซาเอ ดาราแมง 3. เด กหญ งส วรรณ ใบหม ด 18 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านยะหา โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งน ร ซ น กาเน ะ 2. เด กชายอาซ ล น เจ ะอ บง 1. นายชนาธ ป ส วรรณชาตร 2. นายณ ฐว ฒ หน พล 1. นางซ ไบด ะ วาแม 2. นางส ไฮลา แวจ 1. นางพาด หล ะ มะสง 2. นางสาวย วาร ต ล 1. นายอ สมาอ ล ช านาญเพาะ 1. นางสาวยาม ละห บอเถาะ 2. นางสาวรอฮาน มะโซะ 20 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านล ตอ 1. เด กชายอ บด ลเลาะ ตาเยะ 1. นางน รมา แวกาจ 21 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบางลาง 1. เด กหญ งน ร ลฟ ชร อะเซ ง 1. นายรอมล อ สแม 22 ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งน ศากร คะส ทอง 2. เด กหญ งว รดา กาญจนมณ 3. เด กชายเทพพ ท กษ หน ทองแก ว 23 ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งจ นธ มา สองแก ว 2. เด กหญ งจ ฑาท พย ทองฉ า 3. เด กหญ งส ธ ตา เล ยมแก ว 24 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งน อ สฟาน ส อเตาะ 2. เด กหญ งน ร ยะห ดาลอ 3. เด กหญ งฟาต เมาะฮ เจะแห 25 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กหญ งส วาร หะม ดง 2. เด กหญ งฮ สน มะล 3. เด กหญ งเจ ะม เนาะ เจ ะและ 1. นางสาวณ ฐชา พร อมเพร ยง 2. นางสาวร งร ตน เร องน ย 1. นางสาวพาต เม าะ บ อซา 2. นางสาวอ ดต ยา เศษแอ 1. นางสาวม นา ชายม น 2. นางว นมาเร ยะ ประจ น 1. นางมาร น บ งยะพา 2. นายอาสม ง ป ลา 26 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ป.4-ป.6 27 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านธารท พย โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งนาเด ย มะทา 2. เด กหญ งปร ญญา กาหลง 3. เด กหญ งฟาซ ย ะห เปาะอ แต 1. เด กชายณ ตพล ข นแก ว 2. เด กหญ งลล ตา ไชยล ายา 3. เด กชายส ณหพจน มณ ร ตน 28 ว ทยาศาสตร Science Show ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาโงยซ แน 1. เด กหญ งต สน ม สารง 2. เด กหญ งน รฮาดา มะโร ะ 3. เด กหญ งอ สมา แวอ เซ ง 29 ว ทยาศาสตร Science Show ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งซ ร ตา ปร ฆ 2. เด กหญ งฟาต ส สาเมาะ 3. เด กหญ งอ ฟนาน ต อง ะ 30 ว ทยาศาสตร ผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งซ ลวาน ป 2. เด กหญ งอ ลฮ ม ตากะด 31 ว ทยาศาสตร ผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กชายอ บด ลฮาก ม แวกะจ 2. เด กชายอาร ฟ น มะล 32 ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ประเภทร อนนาน ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กชายธ ระชาต มะล 2. เด กชายฮ มด กามะ 33 ว ทยาศาสตร เคร องร อน ประเภทร อนไกล ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กชายอ รฟาน ล อแบกาเซ ง 2. เด กชายอ ซามะ เจ ะมะ 34 ว ทยาศาสตร เคร องร อน ประเภทร อนนาน ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านปาแดร 1. เด กชายฟ อ ดร ด อรามะ 2. เด กชายอาล ยะห อาล 1. นางสาวลาว ย ะห สาร ะ 1. นางสาวรอก เยาะ สะมะแอ 2. นางสาวอ ดต ยา เศษแอ 1. นางฉลวย ร ตนโชต กานนท 2. นายวรรณน ศร ส ข 1. นางน ไสดา ดาราม 2. นางห สน สล า 1. นางน ร ชรา ด เส ม 2. นายมาโนช น สอน 1. นางสาวม นา ชายม น 2. นางว นมาเร ยะ ประจ น 1. นางประไพ อ นอก 2. นางสาวพ ทธน นท เพ ชรจ นทรโท 1. นางน ร ชรา ด เส ม 2. นายมาโนช น สอน 1. นายอ บด ลรอม น ส แว 2. นายอ ซา ด เส ม 35 ส งคมศ กษา 36 ส งคมศ กษา 37 ส งคมศ กษา 38 ส งคมศ กษา 39 ส งคมศ กษา เพลงค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งกามาล ยะห ดอเลาะ 2. เด กหญ งซ ไวบะห สะอ 3. เด กหญ งฟ ยร ซ ก ยะ 4. เด กหญ งอ สมาน สะเตาะ 5. เด กหญ งอาแอเสาะ มะโร ะ เพลงค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งซ ไรยา กาซอ 2. เด กหญ งซ ไฮบะห แวหะมะ 3. เด กหญ งน รอาซ ก น วาโด 4. เด กหญ งม ม นะห กาเดร 5. เด กหญ งอาฟ น กาซอ เพลงค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งการ มะห อะน มะ 2. เด กหญ งก ล ยลา รอยา 3. เด กหญ งพาต เม าะ ยะลา 4. เด กหญ งวาร ณ เจ ะสาร 5. เด กหญ งแวรอก เย าะ เจ ะเตะ โครงงานค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านพงก แว 1. เด กหญ งก สม โล ะซา 2. เด กหญ งคอร เย าะ เงาะตาล 3. เด กหญ งต สน ม สากา 4. เด กหญ งน ซ ลา ด อราแม 5. เด กหญ งพ ส ล ะ เลาะสมาน โครงงานค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านพงก แว 1. เด กหญ งน รมา มะเต ะ 2. เด กหญ งฟาต เม าะห อาแด 3. เด กหญ งอามาน แสแลแม 4. เด กหญ งฮ สนา เจะแต 5. เด กหญ งไซน บ อาแด 1. นายมะกอซ สาและ 2. นางสาวร นลณ กาเต ะ 1. นางคอต เยาะ กอและ 2. นายมะกอซ สาและ 1. นายยะมะล ด น น ยาแม 2. นายอ บด ลตอเล บ วาเงาะ 1. นางจ นทร จ รา เพชรร น 2. นางส พ จน ย โฆษ ตโภค น น 1. นายด อราเซะ แสแลแม 2. นายน รด ง บากาอาล 40 ส งคมศ กษา 41 ส งคมศ กษา โครงงานค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งปว นร ตน ภ ม สถ ตย 2. เด กหญ งพน ดา หมวกแก ว 3. เด กหญ งว ช ดา ภ ม สถ ตย 4. เด กหญ งเนตรอ ปสร ด ษฐส 5. เด กหญ งเบญจวรรณ เลขมาศ ละครประว ต ศาสตร ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กชายซอร ฟ ดอน 2. เด กชายซอลาฮ ด ง ม เซ ะ 3. เด กชายซ ฟยาน ซ เด ะ 4. เด กชายน อน นต หะย สาเมาะ 5. เด กชายฟ ไอด บ อราเฮง 6. เด กชายรอมซ เจ ะด แม 7. เด กชายรอมฎอน โมงยาเด ง 8. เด กชายร สด บาเหะ 9. เด กชายล ตฟ บ ดาเล ง 10. เด กชายอด ลย อามะ 11. เด กชายอน ส หามะ 12. เด กชายอ บด ลซ โกร หะม ดง 13. เด กชายอ บด ลลอฮ เฮ งป ยา 14. เด กชายอ บด ลฮาฟ ซ อ มา 15. เด กชายอ บด ลเลาะ อาแว 16. เด กชายอาซ ย นต ย โซ ะ 17. เด กหญ งอาต กะห กอและ 18. เด กชายอ รฟาน ด อราแม 19. เด กชายฮาฟ ซ ปาเซเล าะ 20. เด กชายไพศอล เจ ะเตะ 1. นายจร แก วหาญ 2. นายณ ฐเวศม ส ทธ พ ท กษ 1. นางกมลท พย มะหะแซ 2. นายย น ส กามา 3. นางสาวว ภา ส ขศร มล 4. นายส กร ดอเฮะ 5. นายส ธ ทองช ม 42 ส งคมศ กษา 43 ส งคมศ กษา เล าน ทานค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านลากอ 1. เด กหญ งบ สม ลลาห ต ม ง 1. นางสาวอาม เนาะ ทาก อแน เล าน ทานค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะป นต ง 1. เด กหญ งฟ หม ย สาบ ลา ดอเลาะ 1. นางอาม เน าะ มะน ง 44 ส งคมศ กษา 45 ส งคมศ กษา 46 ส งคมศ กษา 47 ส งคมศ กษา เล าน ทานค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กชายอาร อม น สาเร ะ 1. นายม ฮ าหม ดบ คอร มะแอ มารยาทไทย ป.1-ป.3 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งกนกวรรณ ส งข ทอง 2. เด กชายพงศธร ท บท มทอง โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กชายจอมท พ แสงอ อง 2. เด กหญ งอ งคณา ย มเยาะ มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งก งแก ว ทองเนตร 2. เด กชายอน ว ต ถนอมส ข 1. นางปราณ ถาวรกานน 2. นางละออง อ นทรประด ษฐ 1. นางปราณ ถาวรกานน 2. นางสาวร จ ราภรณ บ อม วง 1. นางสาวกรกมล หน น อย 2. นางสาวอภ รด เสภาปลอด 48 ส งคมศ กษา สวดมนต แปล ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตาช 1. เด กหญ งกมลร ตน จ งโหลนราช 2. เด กหญ งท พประภาพร อ ตรก จ 3. เด กชายธนพล เถาแก ว 4. เด กชายนร ตม ช ย เพชรร ตน 5. เด กหญ งปาร ชาต ศร ส ข 6. เด กหญ งพ มน ภา จ นทเล ศ 7. เด กหญ งร กชนก แก วเจร ญ 8. เด กหญ งล กขณา คงขาว 9. เด กหญ งวช ราภรณ ศร นวล 10. เด กหญ งวรรณนภา ส พงษ 1. นางรว วรรณ มณ วงศ 2. นายส ว ฒน มณ วงศ 49 ส ขศ กษา และพลศ กษา แอโรบ ก ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะตาแม 1. เด กหญ งกาวซ ร บาซอ 2. เด กหญ งซอเฟ ย เจ ะแม 3. เด กหญ งซ ไรยา นาแว 4. เด กหญ งนาร ซา สะแลแม 5. เด กหญ งน รฮ ดา บารา 6. เด กหญ งน ร ซ น เล าะม 7. เด กหญ งน ร ฮ น ลาบ อาป 8. เด กหญ งน อ ยน เล าะม 9. เด กหญ งฟาตอน ยะห ปาแนแจกะ 10. เด กหญ งฟาต ฮะห บาโงยสะนอ 11. เด กหญ งมาซ เต าะ ยะลา 12. เด กหญ งส ไลดา สาและ 13. เด กหญ งส ไฮลา ซะยาสา 14. เด กหญ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x