ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6 - PDF

Description
ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 30 ข อ (ข

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 61 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 30 ข อ (ข อ 1-30) ข อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต ม 30 คะแนน อธ บายว ธ การทางานเพ อการดารงช ว ต (ง 1.1 ม.4-6/1) ข อม ลน ใช ตอบคาถามข อ 1 เตร ยมผ าก อนซ ก ซ กผ า ล างผ า ตากผ า 1. แยกผ าหนา ผ าบาง 2. แยกผ าช นเล ก ผ าช นใหญ 3. แยกผ าส ผ าขาว 4. ขจ ดรอยเป อนบนเส อผ า 5. แช ผ าในน าผงซ กฟอก ประมาณ 5-10 นาท 6. ซ กบร เวณท สกปรก มากก อนแล วซ กบร เวณ อ นจนท ว 11. ล างน าสะอาด 1 คร ง 12. ล างน าสะอาด 2 คร ง 13. ล างน าสะอาด 3 คร ง 7. แช ผ าลงในน า ผงซ กฟอกค างค น 8. ขย ผ าให ท วท งต วท กจ ด ด วยว ธ เด ยวก น 9. แช ผ าในน าผงซ กฟอก 1-2 ช วโมง 10. ซ กผ าด วยน าเปล า 1 คร ง 14. บ ดผ าให แห งแล วกล บ ตะเข บก อนตาก 15. บ ดผ าให แห งแล ว สะบ ดก อนตาก 16. บ ดผ าให หมาดแล ว นาไปตาก 17. บ ดผ าให หมาดแล ว กล บตะเข บก อนตาก 1. ข อใดเป นข นตอนการซ กผ าด วยม อท ถ กต องท ส ด สร างผลงานอย างม ความค ดสร างสรรค และม ท กษะการทางานร วมก น (ง 1.1 ม.4-6/2) 2. ช ดนอนกระโปรงผ าฝ ายคอกลมท ส ซ ดแล วและ ตะเข บข างขาด แขนม ร เก ยวตะป ควรด ดแปลง นามาใช ประโยชน ตามข อใด จ งจะเหมาะสม 1 ต ดแขนออกท งสองข าง เลาะตะเข บข างออกท ง 2 ข าง เย บร มผ าทาเป นผ าก นเป อนใช สวมใส เม อ ประกอบอาหาร 2 ต ดผ าบร เวณเอวถ งชายท งทาเป นเส อย ดคอกลม แขนส น 3 ต ดบร เวณต วเส อเป นส เหล ยมผ นผ า นามาเย บร ม ผ าทาผ าเช ดต ว 4 ต ดผ าเป นส เหล ยมจ ต ร สหลาย ๆ ผ น ถ กร มทา เป นผ าเช ดหน า 5 ต ดผ าเป นช นเล ก ๆ เย บต อก นเป นพรมเช ดเท า ข อม ลน ใช ตอบคาถามข อ 3 A. พ ดค ยก บเพ อนบ านมากกว าสมาช กในครอบคร ว B. พ ดค ยก นด วยวาจาไพเราะ C. เอ อเฟ อเผ อแผ ซ งก นและก น D. ทางานนอกบ านโดยไม ม ว นหย ด E. พาเพ อนมาจ ดงานเล ยงส งสรรค เป นประจา F. ใช จ ายน อยท ส ดหร อไม ใช เลย G. ร บผ ดชอบหน าท ของตนเอง H. ไม เล นการพน น 3. ถ าต องการให ครอบคร วอบอ น สมาช กในครอบคร วควรปฏ บ ต ตนตามข อใด 1 A D E F 2 B C G H 3 A B D F 4 D E F H 5 G C H A ม ท กษะการจ ดการในการทางาน (ง 1.1 ม.4-6/3) ข อม ลน ใช ตอบคาถามข อ 4 ก. ปล กไม เล อยข นคล มหล งคา ข. ปล กไม ย นต นทางท ศตะว นออกและท ศตะว นตกของบ าน ค. ต ดต งผ าม านท กพ นท ท ม ช องลม ง. วางต ปลาและแจก นดอกไม ไว ท กห อง จ. วางเคร องเร อนช ดผน งไม บ งท ศทางลม ฉ. ปล กไม ประด บแขวนรอบระเบ ยงบ าน 4. การจ ดตกแต งบ านและบร เวณบ านท ช วยลดภาวะโลกร อนได อย างย งย นตรงก บข อใด 1 ก ค 2 ง ฉ 3 ก ง 4 ก ฉ 5 ข จ ม ท กษะกระบวนการแก ป ญหาในการทางาน (ง 1.1 ม.4-6/4) 5. ครอบคร วของแก วเล ยงไก เน อไว จานวนมาก เม อเหล อจากจาหน ายท ตลาดแล ว ต องการเพ มม ลค าให เน อไก ควรถนอมอาหารหร อแปรร ปเน อไก ตามข อใดจ งจะค มค าและเก บไว ได นานท ส ด 1 แหนมเอ นข อไก 2 ล กช นไก 3 ไก หย อง 4 ไก แช น าปลา 5 ไส กรอกไก 6. ถ าต องการทดสอบว าผ าท จะนามาต ดเย บส ตกหร อไม และทาให ผ าอย ต วก อนต ดเย บ น กเร ยนจะใช ว ธ การ ตามข อใด 1 ตากน าค างไว 1 ค น และนามาร ดให เร ยบ 2 แช น าสะอาด 30 นาท แล วนาไปตากให แห ง 3 แช น าเกล อ 30 นาท แล วนาไปตากพอหมาด 4 พรมน ายาร ดผ าแล วร ดให เร ยบ 5 แช ครามแล วนาไปตากให แห ง ม ท กษะในการแสวงหาความร เพ อการดารงช ว ต (ง 1.1 ม.4-6/5) 7. การปฏ บ ต ตนตามข อใดท จะทาให เคร องเร อนท บ านของน กเร ยนม อาย การใช งานยาวนานโดยไม ต องซ อใหม 1 หม นส งเกต ทาความสะอาดเป นประจา ซ อมบาร งเม อถ งเวลา 2 ใช งานบ อย ๆ ฉ ดพ นสเปรย ปร บอากาศ 3 ไม ใช งานเลย คล มผ าหร อพลาสต กไว ตลอดเวลา 4 เปล ยนตาแหน งการจ ดวางเคร องเร อนเป นประจา ทาความสะอาดท กว น 5 ถอดประกอบช นส วนเป นประจา ทาส ใหม ท กเด อน ผ งแดดท กส ปดาห ม ค ณธรรมและล กษณะน ส ยในการทางาน (ง 1.1 ม.4-6/6) 8. การร อยมาล ยสาเร จส งคร ท นในเวลาเร ยน แสดงถ งการม ล กษณะน ส ยการทางานท ด ตามข อใด 1 ม ความซ อส ตย ส จร ต 2 ม ความเอ อเฟ อเผ อแผ 3 ม ความม ธย สถ ร จ กอดออม 4 ม ว น ยและความร บผ ดชอบ 5 ม ความสาม คค ในหม คณะ ใช พล งงาน ทร พยากรในการทางานอย างค มค าและย งย น เพ อการอน ร กษ ส งแวดล อม (ง 1.1 ม.4-6/7) ข อม ลน ใช ตอบคาถามข อ 9 ผล ตผลทางการเกษตร 1. ชานอ อย 2. ม ลส ตว 3. แกลบ 4. เกล ดปลา พล งงาน 5. ไฟฟ า 6. แก สช วภาพ 7. เช อเพล งช วมวล มลภาวะ 8. ลดมลพ ษทางน า 9. ลดมลพ ษทางเส ยง 10. ลดภาวะโลกร อน ข อม ลน ใช ตอบคาถามข อ 10 A. เพาะเล ยงเน อเย อพ ช B. ปล กพ ชบนด นท ไม ม การใช สารเคม C. ไม ใช สารเคม ตลอดการปล กพ ช D. ปล กพ ชแบบไฮโดรพอน กส 10. ข อใดเป นหล กการปล กพ ชปลอดสารพ ษท งหมด 1 C, D 2 A, B 3 B, D 4 B, C 5 A, C 9. จากข อม ลท กาหนดให ข อใดแสดงความส มพ นธ เช งเหต และผล เก ยวก บส งแวดล อมได ถ กต อง 1 (1+3) 7 = 10 2 (1+2) 6 = 8 3 (3+4) 7 = 8 4 (2+3) 5 = 9 5 (1+4) 6 = 10 อธ บายและเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างเทคโนโลย ก บศาสตร อ น ๆ (ง 2.1 ม.4-6/1) 11. การออกแบบเคร องเร อนให ม ร ปทรงสมด ล ส ส นสวยงาม และม ประโยชน ใช สอยหลายอย าง เป นความส มพ นธ ระหว างเทคโนโลย ก บศาสตร ใด 1 มน ษยศาสตร 2 ศ ลปศาสตร 3 ส งคมศาสตร 4 ว ทยาศาสตร 5 คณ ตศาสตร สร างและพ ฒนาส งของเคร องใช หร อว ธ การตามกระบวนการเทคโนโลย อย างปลอดภ ย โดยถ ายทอดความค ดเป นภาพวาด แบบจาลองเพ อนาไปส การสร างช นงาน หร อถ ายทอดความค ด ของว ธ การเป นแบบจาลองความค ดและการรายงานผล โดยใช ซอฟต แวร ช วยในการออกแบบและ นาเสนอผลงาน (ง 2.1 ม.4-6/3) 12. การสร างภาพฉายเพ อถ ายทอดแบบช นงานของอเนกประสงค ให เพ อนในกล มเข าใจตรงก น ควรเล อกใช ซอฟต แวร ในข อใด 1 Google Chrome 2 Adobe Flash 3 Microsoft PowerPoint 4 Macromedia Captivate 5 Google SketchUp ม ความค ดสร างสรรค ในการแก ป ญหาหร อสนองความต องการในงานท ผล ตเอง หร อการพ ฒนา ผล ตภ ณฑ ท ผ อ นผล ต (ง 2.1 ม.4-6/4) ข อม ลน ใช ตอบคาถามข อ 13 A B C D E F G H I J K L 13. ถ าต องการให ต ใส ก ญแจต ดผน งทาจากไม อ ดม แสงสว างเม อเป ดต ท นท ต องใช อ ปกรณ ในข อใด 1 A D F H 2 C I T K 3 A B H E 4 B F K L 5 F E G H ว เคราะห และเล อกใช เทคโนโลย ท เหมาะสมก บช ว ตประจาว นอย างสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม และ ส งแวดล อม และม การจ ดการเทคโนโลย ท ย งย นด วยว ธ การของเทคโนโลย สะอาด (ง 2.1 ม.4-6/5) ข อม ลน ใช ตอบคาถามข อ 14 ว สด 1. กระดาษถ ายเอกสารใช แล วหน าเด ยว 2. กางเกงย นเก า 3. ขวดแก วใส น าม นสน 4. ขวดน าด มพลาสต ก 5. บรรจ ภ ณฑ โลหะใส ค กก ว ธ การของเทคโนโลย สะอาด 6. Reduce 7. Reuse 8. Recycle 9. Repair ผล ตภ ณฑ 10. กล องใส น าตาล 11. แก วน าด ม 12. กระดาษชาระ 13. กระเป าสะพาย 14. ขวดน าด ม 14. จากข อม ลท กาหนดให ข อใดแสดงความส มพ นธ ของการจ ดการเทคโนโลย ท ย งย นด วยว ธ การของ เทคโนโลย สะอาดได ถ กต อง = = = = = 11 อธ บายองค ประกอบของระบบสารสนเทศ (ง 3.1 ม.4-6/1) 15. ข อใดแสดงการทางานขององค ประกอบในระบบสารสนเทศได ถ กต อง 1 ฮาร ดแวร ข นตอน การปฏ บ ต งาน บ คลากร ซอฟต แวร ข อม ล 2 หน วยความจาหล ก หน วยร บเข า หน วย ประมวลผลกลาง หน วยแสดงผล หน วยความจารอง 3 ฮาร ดแวร บ คลากร หน วย ประมวลผลกลาง ข อม ล ซอฟต แวร 4 ข อม ล บ คลากร ข นตอนการปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต งาน ซอฟต แวร ฮาร ดแวร 5 บ คลากร ข นตอนการ ปฏ บ ต งาน ข อม ล ฮาร ดแวร ซอฟต แวร อธ บายองค ประกอบและหล กการทางานของคอมพ วเตอร (ง 3.1 ม.4-6/2) 16. ขนาดของบ สท ช วยให การถ ายโอนข อม ลทาได ปร มาณมากและเคร องคอมพ วเตอร ทางานได รวดเร ว มากท ส ดตรงก บข อใด 1 4 บ ต 2 8 บ ต 3 16 บ ต 4 32 บ ต 5 64 บ ต อธ บายระบบส อสารข อม ลสาหร บเคร อข ายคอมพ วเตอร (ง 3.1 ม.4-6/3) 17. น ภาดาใช สมาร ทโฟนของตนเองส งภาพและข อความไปย งสมาร ทโฟนของดารณ ท งสองคนน ใช โพรโทคอลชน ดใด 1 น ภาดาใช FTP, ดารณ ใช TCP/IP 2 ใช HTTP เหม อนก น 3 น ภาดาใช POP3, ดารณ ใช SMTP 4 ใช IrDA เหม อนก น 5 ใช SMTP เหม อนก น บอกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง (ง 3.1 ม.4-6/4) 18. ถ าน กเร ยนจะเล อกซ อฮาร ดด สก มาใช สร างและเก บข อม ลงานออกแบบสามม ต และการ ต นแอน เมช น โดยเฉพาะ ควรพ จารณาจากส งใดเป นสาค ญ 1 ป ท ผล ตฮาร ดด สก 2 ความเร วและความจ ของฮาร ดด สก 3 ร ปทรงน าหน กและขนาดของฮาร ดด สก 4 เคร องหมายการค าของฮาร ดด สก 5 ชน ดของห วเช อมต อฮาร ดด สก แก ป ญหาด วยกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ (ง 3.1 ม.4-6/5) 19. ข อใดเป นผ งงานแสดงการทางานของโปรแกรมร บคะแนนสอบในว ชาว ทยาศาสตร เพ อคานวณหาระด บ คะแนน (เกรด) ท ได ร บพร อมแสดงผล โดยม เกณฑ ในการพ จารณา ด งน มากกว า 80 ได เกรด G มากกว า 60 ได เกรด P น อยกว า 50 ได เกรด F 1 2 เร มต น เร มต น ร บข อม ลคะแนน ร บข อม ลคะแนน คะแนนมากกว า 80 คะแนนมากกว า 60 Y มากกว า 60 มากกว า 80 N มากกว า 50 คะแนนมากกว า 50 แสดงผลเกรด G แสดงผลเกรด P แสดงผลคะแนน G, P, F จบการทางาน แสดงผลเกรด F จบการทางาน 3 เร มต น 4 ร บข อม ลคะแนน เร มต น ร บข อม ลคะแนน คะแนนมากกว า 80 หร อไม N คะแนนมากกว า 60 หร อไม N Y Y แสดงผล ได เกรด G แสดงผล ได เกรด P คะแนน น อยกว า 80 Y แสดงผลคะแนน G, P, F N แสดงผลได เกรด F จบการทางาน จบการทางาน 5 เร มต น ร บข อม ลคะแนน คะแนนมากกว า 80 N คะแนนมากกว า 50 N แสดงผลได เกรด F Y Y แสดงผล ได เกรด G แสดงผล ได เกรด P จบการทางาน พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร (ง 3.1 ม.4-6/7) 20. กล มร กส ขภาพต องการนาเสนอภาพเคล อนไหวแสดงการทางานของระบบย อยอาหารเม อร บประทาน อาหารแต ละประเภทแก ผ อย อาศ ยในช มชน เพ อสร างความเข าใจและโน มน าวจ ตใจให คนในช มชน ร บประทานอาหารท ถนอมอว ยวะในระบบย อยอาหารและเก ดประโยชน ต อร างกายมากท ส ด กล มร กส ขภาพทาโครงงานคอมพ วเตอร ประเภทใด 1 การทดลองทฤษฎ 2 การพ ฒนาโปรแกรมประย กต 3 การพ ฒนาเคร องม อ 4 การพ ฒนาส อเพ อการศ กษา 5 การประย กต ใช งาน ใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน (ง 3.1 ม.4-6/8) ข อม ลน ใช ตอบคาถามข อ 21 ฮาร ดแวร A. keyboard B. speaker C. scanner dpi D. mouse E. modem F. Harddisk 1 TB G. cpu 2.4 GHz H. scanner dpi I. Harddisk 250 GB J. cpu 2.8 GHz K. PCI 24 bit, 7.1 ch L. PCI-Express 16x M. DDR4 RAM N. PCI 24 bit, 5.1 ch O. LCD 24 inch P.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x