2 Entrance antiphon... 2 Sign of the cross... Priest In the name of the Father, and of the Son, Prästen I Faderns och Sonens och den helige - PDF

Description
The Holy Mass Introductory Rites Den Heliga Mässan Inledning 2 Entrance antiphon... 2 Sign of the cross... Priest In the name of the Father, and of the Son, Prästen I Faderns och Sonens och den helige

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 82 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
The Holy Mass Introductory Rites Den Heliga Mässan Inledning 2 Entrance antiphon... 2 Sign of the cross... Priest In the name of the Father, and of the Son, Prästen I Faderns och Sonens och den helige and of the Holy Spirit. Andes namn. All Amen. F. Amen. 7 Greeting... 7 P. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of P. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den God and the fellowship of the Holy Spirit be with you helige Andes gemenskap vare med er alla. all. 12 A. And also with you. F. Och med din ande. Penitential Rite... P. My brothers and sisters, to prepare ourselves to P. Låt oss besinna oss och bekänna vår synd och 12 celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our skuld, så att vi rätt kan ra de heliga mysterierna. sins. A. I confess to almighty God, and to you, my F. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er alla att 17 brothers and sisters, that I have sinned through my jag har syndat i tankar och ord, gärningar och own fault in my thoughts and in my words, in what I underlåtelse. Detta är min skuld, min stora skuld. have done, and in what I have failed to do. And I ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and Därför ber jag den saliga Jungfrun Maria, Guds 17 saints, and you, my brothers and sisters, to pray for änglar och helgon och er alla att be för mig till 22 me to the Lord our God. Herren, vår Gud. P. May almighty God have mercy on us, forgive us P. Gud allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora our sins, and bring us to everlasting life. barmhärtighet och före oss till det eviga livet. 22 P. Lord have mercy. P. Herre, förbarma dig. 27 A. Lord have mercy. F. Herre, förbarma dig. P. Christ have mercy. P. Kristus, förbarma dig. A. Christ have mercy. F. Kristus, förbarma dig. P. Lord have mercy. P. Herre, förbarma dig. 27 A. Lord have mercy. F. Herre, förbarma dig. 32 Gloria Lovsång A. Glory to God in the highest, and peace to his F. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden åt people on earth. människor som har hans välbehag. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, vi prisar 32 we worship you, we give you thanks, we praise you for och ärar dig. Vi tackar dig för din stora härlighet. 37 your glory. Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus. Herre Gud, Lamb of God, you take away the sin of the world, Guds lamm, Faderns Son, du som borttager världens have mercy on us; synder, förbarma dig över oss. 37 Du som borttager världens synder, tag emot vår bön. 42 you are seated at the right hand of the Father: receive Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma dig our prayer. över oss. For you alone are the Holy One, you alone are the Ty du allena är helig, du allena Herre, du allena den Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with högste, Jesus Kristus, med den helige Ande, i Guds 42 1 the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Faderns härlighet. 47 Amen. Amen. Opening Prayer Kollektbön P. Let us pray. P. Låt oss bedja. 47 Liturgy of the Word Ordets liturgi 2 First Reading Första läsningen 2 Lector This is the word of the Lord. Lektor Så lyder Herrens ord. A. Thanks be to God. F. Gud, vi tackar dig. Responsorial Psalm Responsoriepsalm Second Reading Andra läsningen 7 L. This is the word of the Lord. L. Så lyder Herrens ord. 7 A. Thanks be to God. F. Gud, vi tackar dig. Gospel Acclamation Evangelium A. Alleluia! F. Halleluja. P. The Lord be with you. P. Herren vare med er. 12 A. And also with you. F. Och med din ande. 12 P. A reading from the holy gospel according to... P. Det heliga evangeliet enligt (Matteus/Markus/Lukas/Johannes). A. Glory to you, Lord. F. Ära vare dig, Herre. P. This is the gospel of the Lord. P. Så lyder det heliga evangeliet. A. Praise to you, Lord Jesus Christ. F. Lovad vare du, Kristus. 17 Homily Predikan Profession of Faith Trosbekännelse 17 We believe in one God, the Father, the Almighty, Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av maker of heaven and earth, of all that is, seen and himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. unseen. 22 We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, 22 God, eternally begotten of the Father, född av Fadern före all tid, God from God, Light from Light, true God from true Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, God, begotten, not made, one in Being with the född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, Father. 27 Through him all things were made. på honom genom vilken allting är skapat; For us men and our salvation, he came down from som för oss människor och för vår frälsnings skull har 27 heaven: nedstigit från himmelen. by the power of the Holy Spirit, he was born of the Och han har antagit kött genom den helige Ande Virgin Mary, and became man. av jungfrun Maria och blivit människa. 32 For our sake he was crucied under Pontius Pilate, he Han har ock blivit korsfäst för oss under Pontius suered, died and was buried. Pilatus, lidit och blivit begraven. 32 On the third day he rose again in fulllment of the På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna och Scriptures; he ascended into heaven and is seated at uppstigit till himmelen. Han sitter på Faderns högra the right hand of the Father. sida 37 He will come again in glory to judge the living and och skall igenkomma i härlighet för att döma levande the dead, and his kingdom will have no end. och döda, och på hans rike skall icke vara någon ände. 37 We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som life, who proceeds from the Father and the Son. utgår av Fadern och Sonen, 2 With the Father and the Son he is worshipped and som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och 42 gloried. He has spoken through the Prophets. förhärligas och som har talat genom profeterna. We believe in one holy catholic and apostolic Church. Och på en helig, katolsk och apostolisk kyrka. 42 We acknowledge one baptism for the forgiveness of Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse sins. We look for the resurrection of the dead, and the life och förväntar de dödas uppståndelse och den 47 of the world to come. kommande världens liv. Amen. Amen. General Intercessions (Prayer of the Faithful) Kyrkans allmänna förbön 47 P. Let us pray to the Lord. P. Herre, hör vår bön. A. Lord, hear our prayer. F. Herre, hör vår bön. 52 Liturgy of the Eucharist Eukaristins liturgi 2 Preparation of the Altar and the Gifts P. Blessed are you, Lord, God of all creation. Oergåvornas tillredelse P. Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud, ty i din 2 Through your goodness we have this bread to oer, godhet ger du oss det bröd som vi frambär till dig. Av which earth has given and human hands have made. jordens frukt och människans arbete bereder du åt oss It will become for us the bread of life. Livets bröd. 7 A. Blessed be God forever. F. Välsignad vare Gud i evighet. 7 P. Blessed are you, Lord, God of all creation. P. Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud, ty i din Through your goodness we have this wine to oer, godhet ger du oss det vin som vi frambär till dig. Av fruit of the vine and work of human hands. It will vinrankans frukt och människans arbete bereder du åt 12 become our spiritual drink. oss Frälsningens kalk. 12 A. Blessed be God forever. F. Välsignad vare Gud i evighet. P. Pray, brethren, that our sacrice may be P. Låt oss bedja att Gud tar emot vårt och hela acceptable to God, the almighty Father. kyrkans oer. 17 A. May the Lord accept the sacrice at your hands F. Honom till ära och världen till frälsning. 17 for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his Church. Prayer over the Gifts Bön över oergåvorna 22 Eucharistic Prayer II Andra eukaristiska bönen P. The Lord be with you. P. Herren vare med er. A. And also with you. F. Och med din ande. 22 P. Lift up your hearts. P. Upplyft era hjärtan. A. We lift them up to the Lord. F. Vi har upplyft dem till Herren. 27 P. Let us give thanks to the Lord our God. P. Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. A. It is right to give him thanks and praise. F. Det är tillbörligt och rätt. Preface Prefation 27 P. Father, it is our duty and our salvation, always P.... and everywhere to give you thanks through your 32 beloved Son, Jesus Christ. He is the Word through whom you made the universe, the Savior you sent to redeem us. By the power of the Holy Spirit, he took 3 esh and was born of the Virgin Mary. For our sake he opened up his arms on the cross; he put an end to 37 death and revealed the resurrection. In this he fullled your will and won for you a holy people. And so we join the angels and the saints in proclaiming your glory as we sing (say): Acclamation 42 A. Holy, holy, holy Lord. God of power and might. F. Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Helig Heaven and earth are full of your glory. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosanna in the highest. Hosianna i höjden. 32 Blessed is he who comes in the name of the Lord. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosanna in the highest. Hosianna i höjden. 47 P. Lord, you are holy indeed, the fountain of all P. Ja, Herre, du är i sanning helig och all helighets holiness. Let your Spirit come upon these gifts to källa. Sänd därför din helige Ande att helga dessa make them holy, so that they may become for us, the gåvor, så att de för oss blir vår Herres Jesu Kristi 37 body and blood of our Lord, Jesus Christ. kropp och blod. Before he was given up to death, a death he freely I den natt då han blev förrådd och av fri vilja gick 52 accepted, he took bread, gave you thanks. He broke sitt lidande till mötes, tog han brödet, tackade dig the bread, gave it to his disciples and said: och bröt det, gav åt sina lärjungar och sade: Take this, all of you, and eat it: this is my Tag och ät härav alla. detta är min kropp, 42 body which will be given up for you. som blir utgiven för er. When supper was ended, he took the cup. Again he Likaså tog han efter måltiden kalken, tackade dig 57 gave you thanks and praise, gave the cup to his åter, gav åt sina lärjungar och sade: disciples, and said: Take this, all of you, and drink from it: Tag och drick härav alla. Detta är mitt this is the cup of my blood, the blood of the blods kalk, det nya och eviga förbundets 47 new and everlasting covenant. It will be blod, som blir utgjutet för er och för de 62 shed for you and for all men so that sins are många till syndernas förlåtelse. Gör detta forgiven. Do this in memory of me. till min åminnelse. Let us proclaim the mystery of faith: Trons mysterium. A. Christ has died, Christ is risen, Christ will come F. Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse 52 again. bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet. 67 P. In memory of his death and resurrection, we oer P. Herre, i åminnelse av din Sons död och you, Father, this life-giving bread, this saving cup. uppståndelse, tackar vi dig och frambär åt dig Livets We thank you for counting us worthy to stand in your bröd och frälsningens kalk, ty du har utvald oss att presence and serve you. stå inför dig och tjäna dig. 57 May all of us who share in the body and blood of Vi bönfaller dig ödmjukt och ber att vi som får del av 72 Christ be brought together in the unity by the Holy Kristi kropp och blod må förenas till ett genom den Spirit. helige Ande. Lord, remember your Church throughout the world; Herre tänk i nåd på din kyrka i hela världen, make us grow in love, together with our Pope N., our påven N., vår biskop N. och alla kyrkans tjänare, och bishop N., and all the clergy. fullkomna oss alla i kärleken Remember our brothers and sisters who have gone to Kom även ihåg våra bröder och systrar som insomnat their rest in the hope of rising again; bring them and i hoppet om uppståndelsen och alla som gått hädan all the departed into the light of your presence. inneslutna i din barmhärtighet. Låt dem få träda fram inför ditt ansiktes ljus. 67 4 Have mercy on us all; make us worthy to share Förbarma dig över oss alla och låt oss få del i det eternal life, with Mary, the virgin mother of God, eviga livet med den saliga Jungfrun, Guds moder 82 with the apostles, and with all the saints who have Maria, dina apostlar och alla heliga som tiderna done your will throughout the ages. May we praise igenom funnit nåd inför dig, så att vi med dem kan you in union with them, and give you glory through lovsjunga och förhärliga dig genom Jesus Kristus, din 72 your Son, Jesus Christ. Son. Through him, with him, and in him, in the unity of Genom honom och med honom och i honom 87 the Holy Spirit, all glory and honor is yours, almighty tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Father, for ever and ever. Andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet. 77 Communion Rite... 2 Lord's Prayer Herrens bön 2 P. Let us pray with condence to the Father in the P. På Herrens bud och vägledda av hans ord vågar vi words our Saviour gave us: säga: A. Our Father, who art in heaven, F. Fader vår, som är i himmelen. hallowed be thy name; Helgat varde ditt namn. 7 thy kingdom come; Tillkomme ditt rike. 7 thy will be done Ske din vilja, on earth as it is in heaven. såsom i himmelen, så ock på jorden. Give us this day our daily bread; Vårt dagliga bröd giv oss idag. and forgive us our trespasses Och förlåt oss våra skulder, 12 as we forgive those who trespass against us; såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. 12 and lead us not into temptation, Och inled oss icke i frestelse, but deliver us from evil. utan fräls oss ifrån ondo. P. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us P. Ja, fräls oss, Herre, från allt ont, och ge oss fred i peace in our day. In your mercy keep us free from sin våra dagar. Bistå oss i din godhet, bevara oss från 17 and protect us from all anxiety as we wait in joyful synd, och gör oss trygga i all oro, medan vi lever i 17 hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. hoppet om saligheten och väntar på vår Frälsares Jesu Kristi återkomst. A. For the kingdom, the power, and the glory are F. Ty riket är ditt och makten och härligheten i yours, now and forever. evighet. Amen. Sign of peace Fridsbön och fridshälsning P. Lord Jesus Christ, you said to your apostles: I P. Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar: leave you peace, my peace I give you. Look not on Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er, our sins, but on the faith of your Church, and grant vi ber dig: Se inte till våra synder utan till din kyrkas us the peace and unity of your kingdom where you tro, och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du live for ever and ever. som lever och råder från evighet till evighet P. The peace of the Lord be with you always. P. Herrens frid vare alltid med er. A. And also with you. F. Och med din ande. P. Let us oer each other the sign of peace. P. Låt oss ge varandra fridshälsningen. Breaking of the Bread Brödsbrytelse A. Lamb of God, you take away the sins of the world, F. Guds lamm, som borttager världens synder, have mercy on us. förbarma dig över oss. 5 Lamb of God, you take away the sins of the world, Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma have mercy on us. dig över oss Lamb of God, you take away the sins of the world, Guds lamm, som borttager världens synder, giv oss grant us peace. din frid. P. This is the Lamb of God who takes way the sins of P. Se Guds lamm, som borttager världens synder. the world. Happy are those who are called to his Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid supper. A. Lord, I am not worthy to receive you, but only say F. Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt the word, and I shall be healed. tak, men säg blott ett ord, så blir jag helad. Communion Kommunionen 47 P. The body of Christ. P. Kristi kropp. 47 Thanksgiving... Prayer After Communion Bön efter kommunionen 52 P. Let us pray. P. Låt oss bedja. 52 Concluding Rite Välsignelse och utsändning 2 Blessing Välsignelse 2 P. The Lord be with you. P. Herren vare med er. A. And also with you. F. Och med din ande. P. May almighty God bless you, the Father, and P. Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern och Sonen the Son, and the Holy Spirit. och den helige Ande. 7 7 Dismissal Utsändning P. The Mass is ended, go in peace. P. Gå i Herrens frid. A. Thanks be to God. F. Gud vi tackar dig. Hail Holy Queen Salve Regina 2 Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, Salve Regina, mater misericordiæ; 2 our life, our sweetness, and our hope. vita, dulcedo et spes nostra, salve. To thee do we cry, poor banished children of Eve; Ad te clamamus, exsules lii Evæ; to thee do we send up our sighs, mourning and ad te suspiramus, gementes et entes in hac weeping in this valley of tears. lacrimarum valle. 7 Turn then, most gracious advocate, thine eyes of Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes 7 mercy toward us, oculos ad nos converte. and after this our exile, show unto us the blessed fruit Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post of thy womb, Jesus. hoc exsilium ostende. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x