แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย - PDF

Description
กล มการศ กษาปฐมว ย แบบท 2 1 การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย น คมสร างตนเองร ตภ ม 2 การป นด นน าม น ปฐมว ย บ านท ามะปราง 3 การสร างภาพด วยการ ฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crafts

Publish on:

Views: 17 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กล มการศ กษาปฐมว ย แบบท 2 1 การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย น คมสร างตนเองร ตภ ม 2 การป นด นน าม น ปฐมว ย บ านท ามะปราง 3 การสร างภาพด วยการ ฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 1 การอ าน ป.1-3 บ านเน นน ม ต 2 การอ าน ป.4-6 บ านก าแพงเพชร 3 เร ยงความและค ดลายม อ ป.1-3 บ านลานควาย 4 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6 บ านลานควาย 5 ท องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3 ว ดร ตนวราราม 6 ท องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-6 บ านก าแพงเพชร 7 แต งบทร อยกรอง (กลอนส ) ป.1-3 บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1 การแข งข นอ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร ป.1-3 บ านก าแพงเพชร 2 การแข งข นอ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร ป.4-6 บ านเน นน ม ต 3 การแข งข นค ดเลขเร ว ป.1-3 บ านท ามะปราง 4 การแข งข นค ดเลขเร ว ป.4-6 บ านเน นน ม ต กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 การแข งข นอ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 2 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง 3 การแข งข นการแสดงทาง ว ทยาศาสตร 4 การประกวดผลงานส งประด ษฐ ทาง ว ทยาศาสตร ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 บ านควนสะตอ บ านท ามะปราง บ านลานควาย บ านลานควาย กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 1 ภาพยนต ส น ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 2 เล าน ทานค ณธรรม ป.1-3 น คมสร างตนเองร ตภ ม 3 เล าน ทานค ณธรรม ป.4-6 บ านลานควาย 4 มารยาทไทย ป.1-3 บ านท ามะปราง 5 มารยาทไทย ป.4-6 บ านท ามะปราง กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา แบบท 2 1 แอโรบ ก ป.1-6 บ านลานควาย 2 โครงงานส ขศ กษาฯ ป.1-6 บ านท ามะปราง 3 ตอบป ญหาด านส ขศ กษา ป.1-6 น คมสร างตนเองร ตภ ม กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ศ ลปะ 1 การแข งข นรวม ศ ลป สร างสรรค ป.1-3 บ านลานควาย 2 การแข งข นรวม ศ ลป สร างสรรค ป.4-6 บ านควนสะตอ 3 การแข งข นวาดภาพระบายส ป.1-3 บ านท ามะปราง 4 การแข งข นวาดภาพระบายส ป.4-6 บ านท ามะปราง 5 การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ป.1-3 ว ดร ตนวราราม 6 การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ป.4-6 บ านท ามะปราง 7 การแข งข นปะต มากรรมลอยต ว ป.1-3 บ านลานควาย 8 การแข งข นปะต มากรรมลอยต ว ป.4-6 บ านลานควาย ดนตร 9. การแข งข นเด ยวดนตร ไทยและข บร อง 9.1 ระนาดเอก ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.2 ระนาดท ม ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.3 ฆ องวงใหญ ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.4 ฆ องวงเล ก ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.5 ซอด วง ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.6 ซออ ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.7 จะเข ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.8 ข ม 7 หย อง ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.9 ขล ยเพ ยงออ ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 9.10 ข บร องเพลงไทย ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 10.การแข งข นวงดนตร ไทย 10.1 วงเคร องสายเล ก ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 10.2 วงป พาทย ไม นวมผสมเคร องสาย ป.1-6 บ านก าแพงเพชร เคร องเด ยว 11 การข บร องเพลงไทยล กท งชาย ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 12 การข บร องเพลงไทยล กท งหญ ง ป.1-6 บ านท ามะปราง 13 การข บร องเพลงไทยสากลชาย ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 14 การข บร องเพลงไทยสากลหญ ง ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 15 การข บร องเพลงสากลชาย ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 16 การข บร องเพลงสากลหญ ง ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 17 การข บร องเพลงพระราชน พนธ ชาย ป.1-6 บ านก าแพงเพชร 18 การข บร องเพลงพระราชน พนธ หญ ง ป.1-6 บ านก าแพงเพชร นาฏศ ลป 19 การแข งข นร าวงมาตรฐาน ป.1-6 ว ดร ตนวราราม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย การงานอาช พ 1 การแข งข นประด ษฐ ของใช จากเศษ ป.4-6 บ านก าแพงเพชร ว สด เหล อใช หร อว สด ในท องถ น 2 การจ กสานไม ไผ ป.4-6 บ านลานควาย 3 การแข งข นโครงงานอาช พ ป.4-6 บ านท ามะปราง 4 การแข งข นจ ดสวนถาดแบบช น ป.4-6 บ านเน นน ม ต 5 การแข งข นแปรร ปอาหาร ป.4-6 บ านก าแพงเพชร 6 การแข งข นท าน าพร ก ผ กสด เคร อง ป.4-6 บ านลานควาย เค ยง 7 การแข งข นท าอาหารคาวจานเด ยว ป.4-6 ว ดร ตนวราราม (ประเภทเส น)-อาหารหวาน(ขนม ไทย) เทคโนโลย 8 การวาดภาพด วยโปรแกรม ป.1-3 บ านก าแพงเพชร คอมพ วเตอร กราฟ ก 9 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (Ebook) ป.4-6 บ านเน นน ม ต 10 การใช โปรแกรมน าเสนอ ป.4-6 บ านเน นน ม ต (Presentation) 11 การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) 1 การแข งข นพ ดภาษาอ งกฤษ ป.1-3 บ านลานควาย (Impromptu Speech) 2 การแข งข นพ ดภาษาอ งกฤษ ป.4-6 บ านก าแพงเพชร (Impromptu Speech) 3 ก จกรรม (Spelling Bee) ป.1-3 บ านลานควาย 4 ก จกรรม (Spelling Bee) ป.4-6 บ านลานควาย 5 การแข งข น (Story Telling) ป.4-6 บ านลานควาย 6 การแข งข น (Multi Skills Competition) ป.4-6 บ านลานควาย กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1.ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด 1.1 การผ กเง อน เด นทรงต ว และโยน ป.1-3 บ านลานควาย บอล 1.2 การใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-6 น คมสร างตนเองร ตภ ม 2 หน งส อเล มเล ก ป.4-6 บ านลานควาย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x