ประเทศอ นโดน เซ ย หน วยงาน กฏหมาย ร ปแบบองค กรธ รก จ ช องทางจดทะเบ ยน จดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ 2 ฉบ บ 7 ร ปแบบ 1 ช องทาง 4 ข นตอน - PDF

Description
ประเทศอ นโดน เซ ย หน วยงาน กฏหมาย 2 ฉบ บ Directorate General for General Law Administration, Ministry of Law and Human Rights Tel: Capital Investment Coordinating Board

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 28 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประเทศอ นโดน เซ ย หน วยงาน กฏหมาย 2 ฉบ บ Directorate General for General Law Administration, Ministry of Law and Human Rights Tel: Capital Investment Coordinating Board (BKPM) www2.bkpm.go.id Tel: ) Law of the republic of Indonesia No on Limited Liability Company 2) Law of the republic of Indonesia No on Investment ร ปแบบองค กรธ รก จ 7 ร ปแบบ ช องทางจดทะเบ ยน 1 ช องทาง 1) ก จการเจ าของคนเด ยว (Sole Proprietorship) 2) ห างห นส วน (Partnerships) 3) บร ษ ทจ าก ด (Limited Liability Companies: PT) 4) ส าน กงานสาขา (Branch Office: BO) 5) บร ษ ทผ แทน (Representative Offices: RO) 6) ก จการร วมค า (Joint Ventures) 7) ร ฐว สาหก จ (Badan Usaha Miliknegara: BUMN) จดทะเบ ยนผ านระบบคอมพ วเตอร โดย Notary Public 1 จดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ 4 ข นตอน 1) ตรวจสอบช อน ต บ คคล 2) จองช อน ต บ คคล 3) จดทะเบ ยนใบร บรองถ นท อย ธ รก จ 2 และจดทะเบ ยนจ ดต ง ธ รก จท ส าน กงานจดทะเบ ยน 4) ส าน กงานจดทะเบ ยน พ จารณาเอกสารและออกหน งส อ ส าค ญการจดทะเบ ยน (Certificate of Registration) โดยใช ระยะเวลาพ จารณา 21 ว น หล งจากส งเอกสารครบถ วน หมายเหต 1) จ าก ดให ด าเน นการโดย Notary Public เท าน น (Notary Public หมายถ ง บ คคล หร อบร ษ ทท ร บรองเอกสารและเป นต วแทนในการด าเน นการจดทะเบ ยน) 2) ผ ประกอบการสามารถจดทะเบ ยนใบร บรองถ นท อย ธ รก จได ท ส าน กงานเทศบาลท องถ น (Local municipality) หน วยงานร บผ ดชอบการจดทะเบ ยนน ต บ คคล ประเทศอ นโดน เซ ย หน วยงาน ส าน กงานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและส ทธ มน ษยชน Directorate General for General Law Administration, Ministry of Law and Human Rights. ท อย Jl. HR. Rasuna Said Kuningan South Jakarta kav 6-7 เบอร โทรศ พท เว ปไซต หน วยงาน ส าน กงานส งเสร มการลงท น Capital Investment Coordinating Board (BKPM) ท อย Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta P.O. Box 3186, Indonesia เบอร โทรศ พท เว บไซต www2.bkpm.go.id กฎหมายท เก ยวข อง กฎหมายและกฎระเบ ยบท เก ยวข องก บการจดทะเบ ยนธ รก จของประเทศอ นโดน เซ ยท ส าค ญม จ านวน 2 ฉบ บ ได แก 1. Law of the republic of Indonesia No on Limited Liability Company ระบ ข นตอนการปฎ บ ต และกฎระเบ ยบข อบ งค บต างๆ ท เก ยวข องก บการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ อาท จ านวนผ ก อการ การแต งต งกรรมการ ท นจดทะเบ ยน ส ทธ ของผ ถ อห น เป นต น 2. Law of the republic of Indonesia No on Investment ระบ ข นตอนการปฏ บ ต ประเภท และล กษณะการลงท นจากผ ประกอบการอ นโดน เซ ยและ ผ ประกอบการต างชาต รวมถ งรายการประเภทธ รก จท ไม อน ญาตให ผ ประกอบการต างชาต ประกอบก จการ หร อสามารถขอร บใบอน ม ต การลงท นโดยพ จารณาเป นรายกรณ 2 ร ปแบบองค กรธ รก จ ร ปแบบองค กรธ รก จในประเทศอ นโดน เซ ยสามารถแบ งได เป น 6 ร ปแบบหล ก ด งน 1) ก จการเจ าของคนเด ยว (Sole Proprietorship) หร อ (Perusahaan Dagang: PD) เจ าของก จการม ความร บผ ดชอบต อหน ส นไม จ าก ด โดยอาจเร ยกว า Private Trading Company 2) ห างห นส วน (Partnerships) ห างห นส วนเป นร ปแบบองค กรธ รก จท เป นท น ยมในประเทศอ นโดน เซ ย ม สถานะเป นน ต บ คคล ท งน ห างห นส วนสามารถจ าแนกเป น 3 ประเภทได ด งน (1) Persekutuan Perdata (PP) เป นห างห นส วนประกอบด วยผ ถ อห น 2 คนข นไป ม ว ตถ ประสงค เพ อท าก าไร (2) Firma (Fa) เป นห างห นส วนในล กษณะเป ด เป นท น ยมโดยธ รก จการค า (Trading enterprise) และธ รก จบร การ (Service enterprise) ห นส วนแต ละคนม ส ทธ ท จะท าน ต กรรมแทน ห างห นส วน Firma ได (3) Persekutuan Komanditer (Commandiatire Vennootschap: CV) หร อสามารถเร ยก ได ว าห นส วนจ าก ดความร บผ ดชอบ (Limited Partnership) 3) บร ษ ทจ าก ด (Limited Liability Companies) หร อ (Perseroan Terbatas: PT) บร ษ ทจ าก ดสามารถจ าแนกได เป นบร ษ ทเอกชนและบร ษ ทมหาชน โดยอย ภายใต กฎหมาย Corporation Law 1996 บร ษ ทจ าก ดม การบร หารโดยใช คณะกรรมการ (Board of directors) ผ ประกอบการต างชาต ไม สามารถเป นกรรมการผ จ ดการ (Directors) หร อผ ร บมอบอ านาจ (Foreign investment commissioners) ของบร ษ ทจ าก ดได บร ษ ทจ าก ดม สถานะเป นน ต บ คคล ม ท นจดทะเบ ยนคงท โดยแบ งเป นห น ผ ถ อห นม ความ ร บผ ดชอบต อหน จ าก ด ผ ประกอบการสามารถประกอบธ รก จในประเทศอ นโดน เซ ยโดยจดทะเบ ยนจ ดต งองค กรธ รก จ ภายใต กฎหมายต างประเทศได 2 ร ปแบบ ค อ ส าน กงานสาขาและส าน กงานผ แทน ด งน 4) ส าน กงานสาขา (Branch Office: BO) โดยปกต ส าน กงานสาขาจะไม ได ร บอน ม ต จดทะเบ ยนในประเทศอ นโดน เซ ย ยกเว นธ รก จเฉพาะ บางประเภท เช น ธ รก จธนาคาร และธ รก จพล งงาน (แก สและน าม น) 5) บร ษ ทผ แทน (Representative Offices: RO) บร ษ ทต วแทนม ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกในการท าธ รกรรม ท งน บร ษ ทผ แทนไม ได ร บอน ญาตให ด าเน นการขายโดยตรง หร อม การท าธ รกรรมซ อขายทางธ รก จ เช น การย นประม ล/ประกวด 3 ราคา การจ ดจ าหน าย และการท าส ญญาทางธ รก จใดๆ เช นเด ยวก บบร ษ ทจ าก ด (PT) ด งน น ก จกรรมจ ง จ าก ดเพ ยงเร องของการท าตลาด การท าว จ ยตลาด และการเป นต วแทนในการซ อและขายเท าน น บร ษ ทต างประเทศท เป นบร ษ ทต วแทนท ม ใชธ รก จสาขาการเง นจะต องจ ดต งข นเม อได ร บความ เห นชอบจากประธาน Investment Coordinating Board (BKPM) โดยการย นขออน ญาตหร อขอความ เห นชอบในการจ ดต งบร ษ ทต วแทนน น ผ ย นค าขอจะต องย นส าเนาร ปแบบการจ ดต งบร ษ ทต วแทนจ านวน 2 ช ด ให แก หน วยงาน Investment Coordinating Board 6) ก จการร วมค า (Joint Ventures) การลงท นโดยตรงจากต างชาต (Foreign direct investment) อาจอย ในร ปแบบก จการร วมค า ระหว างธ รก จต างชาต ก บธ รก จท ม ผ ประกอบการส ญชาต อ นโดน เซ ยหร อองค กรส ญชาต อ นโดน เซ ยเป น เจ าของ 7) ร ฐว สาหก จ (Badan Usaha Miliknegara: BUMN) ก จการท ม ร ฐบาลอ นโดน เซ ยเป นเจ าของ ภายใต กฎหมายการลงท น ก าหนดไว ว าการลงท นโดยตรงของบร ษ ทต างประเทศในอ นโดน เซ ยน น ร ฐบาลอ นโดน เซ ยอน ญาตให สามารถด าเน นการได 2 ร ปแบบ ได แก (1) การลงท นโดยตรงของบร ษ ทต างประเทศ (Penanaman Medal Asing : PMA) เป นร ปแบบท วไปของน กลงท นต างประเทศท ต องการจะท าธ รก จในอ นโดน เซ ย สามารถท าได 2 ล กษณะค อ บร ษ ทจ าก ด (Limited Liability Company : PT) โดยน กลงท นต างประเทศสามารถ อห นได ร อยละ 100 และก จการร วมค า (Joint Ventrue) (2) การต งบร ษ ทผ แทน (Representative Office: RO) 4 ช องทางการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ ช องทางการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จเป นน ต บ คคลและการจดทะเบ ยนใบอน ญาตการลงท น ต อง ด าเน นการผ าน 2 หน วยงานค อ ส าน กงานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและส ทธ มน ษยชน และส าน กงาน ส งเสร มการลงท น (BKPM) ม รายละเอ ยดด งน การจดทะเบ ยน หน วยงาน ช องทาง จ ดต งธ รก จเป นน ต บ คคล ส าน กงานกฎหมาย กระทรวง ระบบคอมพ วเตอร โดย Notary Public กฎหมายและส ทธ มน ษยชน ใบอน ญาตการลงท น ส าน กงานส งเสร มการลงท น (BKPM) 2 ช องทาง ค อ 1. ด วยตนเองท ส าน กงาน BKPM 2. ระบบออนไลน การย นจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จเป นน ต บ คคลต อส าน กงานกฎหมายต องท าผ านระบบคอมพ วเตอร ท งน ผ ประกอบการไม สามารถใช ระบบลงทะเบ ยนผ านคอมพ วเตอร ได ด วยตนเอง ต องใช บร การของ Notary Public เพราะระบบอน ญาตให เฉพาะผ ม รห สของ Notary Public ท าธ รกรรมเท าน น ผ ประกอบการจดทะเบ ยนใบอน ญาตการลงท นท ส าน กงานส งเสร มการลงท น ประเทศอ นโดน เซ ย (Capital Investment Coordinating Board: BKPM) โดยสามารถลงทะเบ ยนได ท ส าน กงาน BKPM ส าน กงาน เขตการค าเสร (Free trade zone) ใน 4 เขต ได แก Batam Bintan Karimun และ Sabang ข นตอนการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ การจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จภายใต กฎหมายอ นโดน เซ ยม ข นตอนหล กค อการจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคล และการลงทะเบ ยนใบอน ญาตการลงท น ม รายละเอ ยด ด งน 1. การจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคล ม ข นตอนหล กด งน 1) การจดทะเบ ยนจองช อน ต บ คคล การจองช อน ต บ คคลท ส าน กงานจดทะเบ ยน กระทรวงกฎหมายและส ทธ มน ษยชนท าได ผ านระบบคอมพ วเตอร (Computerized processing system) ผ ประกอบการต องว าจ าง Notary Public เป นผ ด าเน นการแทน เน องจากระบบคอมพ วเตอร อน ญาตให Notary Public ด าเน นการเท าน น ช อท ได ร บ การอน ม ต แล วจะได ร บส ทธ การจองจ านวน 60 ว น ภายใต กฎหมายบร ษ ทจ าก ด (Article of 16 of Law No. 40 of 2007) ช อน ต บ คคลต อง ไม ม ข อความ ด งต อไปน (1) เป นช อท เหม อนหร อคล ายก บช อท ได ร บการอน ม ต จดทะเบ ยนแล ว (2) ข ดต อกฎหมายหร อศ ลธรรมอ นด งาม 5 (3) เป นช อท เหม อนหร อคล ายก บช อของหน วยงานของร ฐ หร อหน วยงานระหว างประเทศ เว นแต ว าได ร บการอน ม ต จากหน วยงานด งกล าว (4) ไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค และการด าเน นงานของธ รก จ ส าน กงานจดทะเบ ยน กระทรวงกฎหมายและส ทธ มน ษยชนใช ระยะเวลาในการพ จารณาการ จองช อน ต บ คคล 4 ว น ม ค าธรรมเน ยม 200,000 ร ป (ประมาณ 20 เหร ยญสหร ฐฯ) และ ค าใช จ ายส าหร บ Notary Public ในการด าเน นการแทนซ งก าหนดโดย Notary Public 2) จดทะเบ ยนใบร บรองถ นท อย ของธ รก จ (Certificate of company domicile) ผ ประกอบการสามารถจดทะเบ ยนใบร บรองถ นท อย ธ รก จได ท ส าน กงานเทศบาลท องถ น (Local municipality) ในเขตท ธ รก จต งอย โดยไม ม ค าธรรมเน ยม ใบร บรองถ นท อย ของธ รก จเป นเอกสารท จ าเป นส าหร บการจดทะเบ ยนอ นๆ ท ส าค ญต อธ รก จ อาท การจดทะเบ ยน SIUP 1 และ TDP 2 3) ช าระค าธรรมเน ยม Non-tax state revenue (PNBP) ต อ State Treasury ส าน กงานจดทะเบ ยน ก าหนดให เฉพาะ Notary Public สามารถท าธ รก จผ านระบบได 4) จดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จท ส าน กงานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและส ทธ มน ษย Notary Public ส งเอกสารต อส าน กงานกฎหมาย โดยต องส งเอกสารขออน ม ต จ ดต งธ รก จ Registration Certificate หร อ TDP ภายใน 60 ว นจากได ร บการอน ม ต ช อ การพ จารณาใช เวลา 21 ว น โดยแจ งผลผ านทางระบบออนไลน ส าน กงานกฎหมายจะประกาศการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จเป นน ต บ คคลในราชก จจาน เบกษา (State Gazette: BNRI) ภายใน 14 ว นหล งจากการอน ม ต การจดทะเบ ยน ข อปฏ บ ต หล งการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ เม อผ ประกอบการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จแล ว ต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบของประเทศอ นโดน เซ ยใน การน าส งเอกสารต วจร งต อกระทรวงกฎหมายและส ทธ มน ษยชนภายใน 30 ว น 2. การลงทะเบ ยนใบอน ญาตการลงท น ใบอน ญาตการลงท นจ าแนกตามประเภทการลงท น 2 ประเภทค อ ใบอน ญาตการลงท นส าหร บ ผ ประกอบการอ นโดน เซ ย (PMDN) และใบอน ญาตการลงท นส าหร บผ ประกอบการต างชาต (PMA) ท งน การจดทะเบ ยนสามารถท าได ภายในว นเด ยวและไม ม ค าธรรมเน ยม หมายเหต ผ ประกอบการสามารถจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลก อนหร อหล งจดทะเบ ยนใบอน ญาตกา ลงท นก ได 1 SIUP (Izin Usaha Perdagangan) เป นใบอน ญาตการประกอบธ รก จประเภทการค า (trading business license) 2 TDP (Tanda Daftar Perusahaan) เป นหน งส อส าค ญการจดทะเบ ยนธ รก จ (Registration Certificate) ผ ประกอบการ ต องจดทะเบ ยน TDP ภายใน 3 เด อนหล งจา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x