แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา ง31101 เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร หน วยการเร ยนร ท 2 คอมพ วเตอร - PDF

Description
แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา ง31101 เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร หน วยการเร ยนร ท 2 คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 4 เวลา 2 ช วโมง โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 22 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา ง31101 เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร หน วยการเร ยนร ท 2 คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 4 เวลา 2 ช วโมง โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ ลาล กกา คร ผ สอน ณ ฐพล บ วอ ไร สาระสาค ญ การท คอมพ วเตอร สามารถทางานได อย างม ประส ทธ ภาพน น ก เน องด วยคอมพ วเตอร ม องค ประกอบ ของอ ปกรณ ส าค ญส วนต างๆ ในการท างานร วมก น ได แก หน วยความจ า หน วยประมวลผล หน วยร บ ข อม ล และหน วยแสดงผล ซ งองค ประกอบต างๆ เหล าน ม ความส าค ญไม น อยไปกว าก น และม หน าท การ ทางานท แตกต างก นออกไป มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม ต วช ว ด ม.4-6/4 บอกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง จ ดประสงค ปลายทาง บอกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงได จ ดประสงค นาทาง 1. บอกหน าท ของส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ต างๆ ได 2. ยกต วอย างส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ประเภทต างๆ ได สาระการเร ยนร 1. ความร - ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2. ท กษะ/กระบวนการ - ท กษะการอธ บาย 3. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน - ความสามารถในการส อสาร - ความสามารถในการใช เทคโนโลย - ความสามารถในการค ด 4. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค - ใฝ เร ยนร - ม งม นในการทางาน ส อการเร ยนร 1. ใบความร เร องส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2. PowerPoint เร องคอมพ วเตอร 3. หน งส อเร ยน เทคโนโลย สารสนเทศ ม.4 4. เว บไซต กระบวนการจ ดการเร ยนการสอน (ว ธ สอน : จ กซอร (Jigsaw)) ก จกรรมนาเข าส การเร ยน 1. น กเร ยนทบทวนความร ท ได เร ยนในช วโมงท ผ านมา โดยคร ให น กเร ยนร วมก นตอบคาถาม ต อไปน - คอมพ วเตอร หมายถ งอะไร - ระบบคอมพ วเตอร ม การทางานอย างไร - หน วยต างๆ ของระบบคอมพ วเตอร ม อะไรบ าง พร อมยกต วอย าง 2. น กเร ยนร วมก นแสดงความค ดเห นว าส วนประกอบของคอมพ วเตอร ม อะไรบ าง ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนร (จ ดประสงค นาทางข อท 1 บอกหน าท ของส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ต างๆ ได ) 1. แบ งน กเร ยนเป นกล มๆ ละ 5 คน แต ละคนม ลาด บเลขประจาต ว 2. คนท ม เลขเด ยวก นให มารวบกล มก นเพ อศ กษาประเภทของระบบสารสนเทศ ด งน หมายเลข 1 ศ กษาเก ยวก บฮาร ดแวร หมายเลข 2 ศ กษาเก ยวก บซอฟต แวร หมายเลข 3 ศ กษาเก ยวก บผ ใช คอมพ วเตอร หมายเลข 4 ศ กษาเก ยวก บข อม ลท ใช ในการประมวลผล หมายเลข 5 ศ กษาเก ยวก บกระบวนการทางานของคอมพ วเตอร 3. คร ให เวลาในการศ กษา ค นคว าหาความร เป นเวลา 15 นาท เม อน กเร ยนศ กษาเสร จ กล บไปย งกล มเด ม และผล ดก นอธ บายความร ท ตนเองได ร บมาให เพ อนในกล มฟ ง อ ก 15 นาท 4. ต วแทนกล มแต ละกล มออกมานาเสนอความร ท ตนเองได เร ยนร และสร ปล กษณะสาค ญ ของระบบสารสนเทศแต และประเภทท หน าช นเร ยน (จ ดประสงค นาทางข อท 2 ยกต วอย างส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ประเภทต างๆ ได ) 5. คร สร ปประเด นสาค ญเก ยวก บส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ให น กเร ยนท กคนฟ งอ ก คร ง โดยนาเสนอด วย PowerPoint เร องคอมพ วเตอร 6. น กเร ยนยกต วอย างอ ปกรณ ต อพ วงหร อส วนประกอบย อยของส วนประกอบของระบบ คอมพ วเตอร พร อมก บบอกล กษณะสาค ญของส วนประกอบย อยน น 7. น กเร ยนทาใบงานท 2 เร องส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ก จกรรมสร ปการเร ยนร (จ ดประสงค ปลายทาง บอกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงได ) 1. น กเร ยนร วมก นสร ปความร เก ยวก บองค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร ค ณล กษณะของ แต ละองค ประกอบ และอ ปกรณ ต อพ วง 2. คร ให คาแนะนาหร ออธ บายเพ มเต มในกรณ ท น กเร ยนย งสร ปไม ถ กต อง การว ดและประเม นผล ด านความร ด านค ณธรรม จร ยธรรม ด านท กษะ/กระบวนการ 1. การนาเสนอ 2. ตรวจจากใบงาน 3. ตรวจจากภาระงานหร อช นงาน ท ได ร บมอบหมาย 1. ส งเกตจากพฤต กรรมท ร บผ ดชอบต องานท ได ร บ มอบหมาย 2. ส งเกตความอดทน การร บฟ ง ความค ดเห นของผ อ น การ ว เคราะห การว จารณ ผลงานของ ผ อ นด วยความม เหต ผล 3. ส งเกตการณ ม จ ตสาธารณะ ด แล ช วยเหล อเพ อน ว ธ การว ดผล - นาเสนอองค ความร - ตรวจใบงานท 2 เร องส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร - ส งเกตพฤต กรรมการทางานกล ม เคร องม อว ดและประเม นผล - แบบประเม นการนาเสนอองค ความร - ใบงานท 2 เร องส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร - แบบประเม นพฤต กรรมการทางานกล ม เกณฑ การประเม นผล - นาเสนอองค ความร ได คะแนนรวมมากกว าร อยละ 60 - ใบงานท 2 เร องส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ได คะแนนรวมมากกว าร อยละ 60 - ส งเกตพฤต กรรมการทางานกล ม ได คะแนนรวมมากกว าร อยละ ส งเกตจากพฤต กรรมการทางาน กล ม 2. ส งเกตท กษะการใช เคร อง คอมพ วเตอร 3. ส งเกตท กษะอธ บาย การส อสาร การถ ายทอดข อม ล บ นท กหล งการสอน 1. ป ญหาท พบ 2. แนวทางปร บปร งการเร ยนการสอน ลงช อ... (นายณ ฐพล บ วอ ไร) ว นท...เด อน...พ.ศ... ความค ดเห นห วหน ากล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ลงช อ... (นางอนงค ม ป ญญา) ห วหน ากล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว นท...เด อน...พ.ศ.... ความค ดเห นฝ ายว ชาการ ลงช อ... (นางอรวรรณ ว ฒ เวช) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ ว นท...เด อน...พ.ศ.... [เอกสารประกอบการสอน ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร ] 1 ใบความร ท 2 ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (ง31101) เวลา 4 ช วโมง คร ผ สอน คร ณ ฐพล บ วอ ไร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร แบ งเป น 5 ส วน ค อ ฮาร ดแวร ซอฟต แวร ข อม ล ผ ใช และ กระบวนการ ซ งม ล กษณะคล ายก บองค ประกอบของระบบสารสนเทศท น าเสนอในบทท 1 เร องระบบ สารสนเทศ ท งน เน องจากระบบสารสนเทศในป จจ บ นม การนาคอมพ วเตอร มาประย กต ใช เพ อจ ดการก บข อม ล เป นหล กน นเอง ฮาร ดแวร (Hardware) ฮาร ดแวร ค อเคร องม อหร ออ ปกรณ ท งหมดท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ท งน รวมถ งอ ปกรณ เช อมต อเพ อ เพ มประส ทธ ภาพของคอมพ วเตอร ในด านต างๆ ด วย ฮาร ดแวร ม หลายประเภท ทาหน าท แตกต างก นตามระบบ การทางานของคอมพ วเตอร ในหน วยการเร ยนร น จะน าเสนอต วอย างของฮาร ดแวร ท น ยมใช งานในป จจ บ น ด งน แป นพ มพ หร อค ย บอร ด (Keyboard) ทาหน าท ร บข อม ลต วหน งส อหร อส ญล กษณ ต างๆ ด วย การกดท แป นพ มพ ภายในจะม แผงวงจรอ เล กทรอน กส เพ อแปลงต วหน งส อหร อส ญล กษณ ท กดลงไปเป นรห สหร อข อม ลด จ ท ล ม ตาแหน งของแป นพ มพ เร ยงก นเหม อนเคร องพ มพ ด ด เมาส (Mouse) เป นฮาร ดแวร ทาหน าท ร บข อม ล ด วยการควบค มต วช ตาแหน งหร อเคอร เซอร (Curser) บนจอภาพ โดยจะร บข อม ลผ านคาส งคล ก ด บเบ ลคล ก คล กขวา และแดรก (Drag) คร ณ ฐพล บ วอ ไร [www.nattapon.com] โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ ลาล กกา [เอกสารประกอบการสอน ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร ] 2 สแกนเนอร (Scanner) เป นอ ปกรณ ร บข อม ลท ได จากการแปลงค าแสงท ตกกระทบว ตถ ให เป นส ญญาณด จ ท ลท แสดงผลออกมาในร ปแบบของไฟล ร ปภาพภายในคอมพ วเตอร กล องว ด โอ (Video Digital Camera) เป นอ ปกรณ ร บข อม ลประเภทภาพเคร องไหว ซ งจะ บ นท กข อม ลลงในหน วยจ ดเก บข อม ลส ารอง ม น าหน กเบา พกพาได สะดวก สามารถด ไฟล ภาพเคล อนไหวได จากจอภาพท ต วกล อง การ ดเคร อข าย (Network Card) หร อ การ ดแลน (LAN Card) ท าหน าท เช อมต อส ญญาณ ระหว างเคร องคอมพ วเตอร ก บฮาร ดแวร อ นๆ หร อระหว างเคร องคอมพ วเตอร ด วยก นใน ระบบเคร อข าย เมนบอร ด (Mainboard) เป นแผงวงจรอ เล กทรอน กส ท ต ดต งแผงวงจรไฟฟ าหร ออ ปกรณ อ เล กทรอน กส หลายๆ ส วนเข าด วยก น เช น ซ พ ย แรม การ ดแสดงผล การ ดเส ยง เป นต น คร ณ ฐพล บ วอ ไร [www.nattapon.com] โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ ลาล กกา [เอกสารประกอบการสอน ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร ] 3 ฮาร ดด สก (Harddisk) เป นฮาร ดแวร สาหร บบ นท กข อม ลหล กท ใช ก บคอมพ วเตอร สามารถ เก บข อม ลได มากกว าส อบ นท กอ นๆ ม หล กการทางานเหม อนก บแผ นด สก เกตต ค อ การอ าน ข อม ลบนจานแม เหล ก เคร องอ านซ ด /ด ว ด (CD/DVD Drive) ใช ส าหร บอ านและบ นท กข อม ลด วยซ ด หร อด ว ด ม หล กการทางานด วยการบ นท กข อม ลลงบนจานแม เหล ก จอภาพ (Monitor) เป นฮาร ดแวร ท ทาหน าท แสดงผลเพ อส อสารก บผ ใช เป นหล ก ป จจ บ นม การพ ฒนาอย างต อเน อง แบ งเป น 3 ประเภท ได แก จอภาพว จ เอ แบบพลาสมา แลจอภาพ แบบส มผ ส ลาโพง (Speaker) ทาหน าท แสดงผลข อม ลในร ปแบบเส ยง เคร องพ มพ (Printer) เป นฮาร ดแวร ท ทาหน าท ในหน วยแสดงผล ใช สาหร บแสดงผลข อม ลใน ร ปแบบส งพ มพ คร ณ ฐพล บ วอ ไร [www.nattapon.com] โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ ลาล กกา [เอกสารประกอบการสอน ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร ] 4 ย เอสบ แฟรสไดรฟ (USB Flash Drive) ท าหน าท จ ดเก บหร อบ นท กข อม ล เป นส อบ นท ก ข อม ลสารองท น ยมใช มากในป จจ บ น เน องจากม ร ปแบบท สวยงาม น าหน กเบา พกพาสะดวก เคส (Case) เป นกล องเหล กหร อพลาสต กแข ง ใช ส าหร บต ดต งฮาร ดแวร คอมพ วเตอร เช น เมนบอร ด เคร องจ ายไฟ เคร องอ านเข ยนแผ นซ ด /ด ว ด การ ด เป นต น ซอฟต แวร (Software) ซอฟต แวร ค อโปรแกรมหร อช ดค าส งท ท าให ฮาร ดแวร ท างานตามความต องการของผ ใช ซอฟต แวร แบ งเป น 2 ประเภท ค อ ซอฟต แวร ระบบ และ ซอฟต แวรประย กต 1. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ระบบ ค อ ซอฟต แวร ท ช วยในการจ ดการระบบ คอมพ วเตอร จ ดการทางด านอ ปกรณ ร บเข าและส งออก การร บข อม ลจากแผงแป นอ กขระ การแสดงผลบน จอภาพ การนาข อม ลออกไปพ มพ ย งเคร องพ มพ การด แล การจ ดเก บข อม ลเป นแฟ ม การเร ยกค นข อม ล การ ส อสารข อม ล ซอฟต แวร ระบบจ งหมายถ ง ซอฟต แวร ท ด แลจ ดการอ ปกรณ ต าง ๆ ท ม อย ในระบบ ซอฟต แวร ระบบท ร จ กก นด ค อ ระบบปฏ บ ต การ (operating system) เช น เอ มเอสดอส ย น ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x