ประเทศก มพ ชา. หน วยงาน กฎหมาย ร ปแบบองค กรธ รก จ ช องทางจดทะเบ ยน จดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ 2 ฉบ บ 3 ร ปแบบ 1 ช องทาง 5 ข นตอน - PDF

Description
ประเทศก มพ ชา หน วยงาน กฎหมาย 2 ฉบ บ Commercial Registration Office Department of Business Registration Minister of Commerce Tel: ) Law on Commercial Rules and Registration

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 27 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประเทศก มพ ชา หน วยงาน กฎหมาย 2 ฉบ บ Commercial Registration Office Department of Business Registration Minister of Commerce Tel: ) Law on Commercial Rules and Registration 2) Law on Commercial Enterprise ร ปแบบองค กรธ รก จ 3 ร ปแบบ 1) ก จการเจ าของคนเด ยว (Sole Proprietorships) 2) ห างห นส วน: ห างห นส วนสาม ญ/ห างห นส วนจ าก ด (Partnerships) 3) บร ษ ทจ าก ด (Limited Liability Company) ช องทางจดทะเบ ยน จดทะเบ ยนด วยตนเองท ส าน กงานจดทะเบ ยนพาณ ชย 1 ช องทาง จดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ 5 ข นตอน 1) โอนเง นท นจดทะเบ ยนเข าธนาคาร 2) ตรวจสอบช อธ รก จ 3) ประกาศข อม ลบร ษ ทลงหน งส อพ มพ 4) ย นค าขอจดทะเบ ยน 5) ส าน กงานจดทะเบ ยนพ จารณาค าขอและออกใบร บรองการจดทะเบ ยน *ระยะเวลาพ จารณาค าขอประมาณ ว น หน วยงานร บผ ดชอบการจดทะเบ ยนน ต บ คคล ประเทศก มพ ชา ช อหน วยงาน Commercial Registration Office Department of Business Registration Ministry of Commerce ท อย เบอร โทรศ พท แฟกซ เว บไซต Lot 19-61, MOC Road (113B Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, PhnomPenh กฎหมายท เก ยวข อง กฎหมายส าค ญท เก ยวก บการจดทะเบ ยนจ ดต งและด าเน นธ รก จในประเทศก มพ ชา ม 2 ฉบ บ ค อ 1. กฎหมายการจดทะเบ ยนพาณ ชย (Law on Commercial Rules and Register) เป นกฎหมาย ว าด วยกฎระเบ ยบและข อบ งค บต างๆ ท เก ยวก บการประกอบธ รก จการค าและการพาณ ชย รวมท ง กฎระเบ ยบเก ยวก บการจดทะเบ ยนจ ดต งองค กรธ รก จต างๆ 2. กฎหมายธ รก จ (Law on Commercial Enterprise) เป นกฎหมายท ก าก บด แลการประกอบ ธ รก จในก มพ ชา โดยก าหนดกรอบการจ ดต งและการด าเน นธ รก จของห างห นส วนและบร ษ ท ม เน อหาส าค ญ ประกอบด วย ต วแทนน ต บ คคลท ม ฐานะทางกฎหมายในก มพ ชา สถานท ประกอบการ จ านวนห น และ ใบร บรองห น การเก บข อม ล การประช มผ ถ อห นและคณะกรรมการบร หาร เอกสารการเง นประจ าป และการ แจ งสถานภาพบร ษ ทประจ าป บทบ ญญ ต เก ยวก บการตรวจสอบบ ญช /สภาพคล องของบร ษ ท และการ แต งต งผ ตรวจสอบบ ญช และบทลงโทษต างๆ 2 การจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จในประเทศก มพ ชา ร ปแบบองค กรธ รก จ ร ปแบบองค ธ รก จในประเทศก มพ ชาม 4 ร ปแบบ ด งน 1. ก จการเจ าของคนเด ยว (Sole Proprietor) ค อ ก จการท จ ดต งในร ปแบบของธ รก จเจ าของคนเด ยว โดยทร พย ส น ส ญญา บ ญช และล ขส ทธ ท งหมดอย ภายใต ช อของเจ าของคนเด ยวเท าน น และเจ าของม อ านาจการบร หารควบค มธ รก จอย างอ สระ และเป นผ ร บผ ดชอบเง นท น และหน ท งน ก จการเจ าของคนเด ยวจะส นสภาพเม อเจ าของได เส ยช ว ตลง 2. ห างห นส วน (Partnership) ค อ ร ปแบบธ รก จท เก ดจากการร วมลงท นเพ อให สามารถใช เง นท นและทร พยากรร วมก น แบ งเป น 1) ห างห นส วนสาม ญ (General Partnership) ค อ ก จการท จ ดต งโดยห นส วนต งแต 2 คนข นไป ร วมก นด าเน นธ รก จ โดยเป นเจ าของ ร บผ ดชอบบร หารงานร วมก น และแบ งป นผลก าไร โดยอาจเป นการตกลงด วยวาจาหร อท าข อตกลงท เป น เอกสารก ได ซ งห นส วนท กคนม ความร บผ ดชอบต อหน ท เก ด ท งน ห างห นส วนสาม ญจะส นสภาพเม อ ห นส วนเส ยช ว ต หร อถอนห น หร อล มละลาย 2) ห างห นส วนจ าก ด (Limited Partnership) ค อ ห นส วนท ประกอบด วยห นส วนสาม ญ (General Partner) ต งแต 1 คนข นไป และห นส วน จ าก ดความร บผ ดชอบ (Limited Partner) 1 คนข นไป โดยห นส วนจ าก ดความร บผ ดม พ นธะหน เพ ยงแค ส ดส วนท ได ลงเง นท นให แก ก จการ ท งน ห างห นส วนจ าก ดม สภาพต งแต ได ร บการจดทะเบ ยนจ ดต งจนถ ง เม อห นส วนสาม ญได ถอนห นออกไป 3. บร ษ ทจ าก ด (Limited Liability Company) ค อ ธ รก จท จ ดต งโดยการระดมเง นท นของผ ถ อห น และมอบอ านาจให กรรมการบร ษ ทเป นผ บร หารงาน โดยต องแบ งจ านวนห นข นต าจ านวน 1,000 ห น และม ม ลค าไม ต ากว า 4,000 KHR 1 ต อห น ด งน น ท นจดทะเบ ยนเร มต นจ งค ดเป นม ลค า 4,000,000 KHR ท งน ผ ถ อห นหร อเจ าของต องร บผ ดชอบต อ หน ท เก ดตามส ดส วนของจ านวนเง นท ลงท นเท าน น บร ษ ทจ าก ดอาจม เจ าของเป นคนส ญชาต ก มพ ชาร อยเปอร เซ นต หร อเป นบร ษ ทท ม ชาวต างชาต เป นเจ าของร อยเปอร เซ นต หร อเป นการร วมท นระหว างสองฝ าย บร ษ ทส ญชาต ก มพ ชาค อบร ษ ทท ม ชาว ก มพ ชาถ อห นอย างน อยร อยละ 51 และประธานบร ษ ทจ าก ดอาจเป นชาวก มพ ชา หร อชาวต างชาต ก ได บร ษ ทจ าก ดแบ งเป น 3 ประเภท ได แก 1) บร ษ ทจ าก ดท ม ผ ถ อห นรายเด ยว (Single Member Private Limited Company) ค อ บร ษ ทจ าก ดท ม กรรมการบร หารอย างน อย 1 คน โดยสามารถเปล ยนเป นบร ษ ทจ าก ดท ม ผ ถ อห นหลายคนได ภายหล ง หากผ ถ อห นเห นควรให ม การเพ มจ านวนผ ถ อห นมากกว า 1 คน 1 KHR (Khmer Riel) หร อ เร ยล ค อสก ลเง นก มพ ชา ม อ ตราแลกเปล ยน 1 USD ~ 4,000 KHR 3 2) บร ษ ทจ าก ดท ม ผ ถ อห นหลายคน (Private Limited Company) ค อ บร ษ ทจ าก ดท ม ผ ถ อห นระหว าง 2-30 คน ม กรรมการบร หารอย างน อย 1 คน โดยไม สามารถเสนอขายห นต อสาธารณะได แต สามารถโอนห นให แก ผ ถ อห น ครอบคร ว และผ บร หารบร ษ ทได ซ งอาจม ข อจ าก ดด านการโอนห นแต ละประเภท 3) บร ษ ทจ าก ดมหาชน (Public Limited Company) ค อ บร ษ ทจ าก ดท ถ อห นโดยสาธารณชน เน องจากกฎหมายอน ญาตให สามารถออกห น ให แก คนท วไปได โดยต องม กรรมการบร หารอย างน อย 3 คน ท งน ความร บผ ดชอบต อหน ของผ ถ อห นจ าก ด ตามส ดส วนของม ลค าห น ซ งข อบ งค บของบร ษ ทต องระบ เง อนไขการจ าก ดความร บผ ดชอบหน ของผ ถ อห น บร ษ ทก มพ ชาท ต องการจะขยายธ รก จไปในท าเลท ต งใหม ในประเทศ โดยส วนใหญ จะจ ดต งเป น ส าน กงานสาขา (Branch Operation) โดยสามารถบร หารได อย างอ สระจากบร ษ ทแม ท งน บร ษ ทจะต อง จดทะเบ ยนบร ษ ทสาขาตามกฎหมายการจดทะเบ ยนพาณ ชย (Law on Commercial Rules and the Commercial Register) และกฎหมายธ รก จ (Law on Commercial Enterprise) ท งน ผ ประกอบการต างชาต สามารถจ ดต งบร ษ ทจ าก ดได เช นเด ยวก บผ ประกอบการก มพ ชา นอกจากน ผ ประกอบการต างชาต สามารถจ ดต งก จการหร อส าน กงานใน 3 ร ปแบบ ด งน 1) ส าน กงานสาขาของบร ษ ทต างชาต (Branch of a Foreign Company) ค อ ร ปแบบการจ ดต งส าน กงานโดยบร ษ ทแม (Parent Company) ท ม ส าน กงานใหญ ใน ต างประเทศ ซ งบร ษ ทแม เป นผ ร บผ ดชอบต อภาระหน และผลก าไรขาดท นของสาขา ท งน ส าน กงานสาขา ของบร ษ ทต างชาต ต องจดทะเบ ยนตามกฎหมายการจดทะเบ ยนพาณ ชย (Law on Commercial Rules and the Commercial Register) และกฎหมายธ รก จ (Law on Commercial Enterprise) เช นเด ยวก นก บ ส าน กงานสาขาของบร ษ ทก มพ ชา 2) ส าน กงานผ แทน (Representative Office of a Foreign Company) จ ดต งข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นต วแทนจ ดหาว ตถ ด บ ต วแทนทางการตลาดและ ส งเสร มการขายของบร ษ ทแม ในต างประเทศ ส าน กงานผ แทนจะไม ท าการผล ต ด าเน นธ รก จหร อให บร การ โดยตรง แต จะท าหน าท ประชาส มพ นธ ส นค า ส งเสร มภาพล กษณ ของบร ษ ท และเจรจาธ รก จให ก บ บร ษ ทแม เป นต น 3) บร ษ ทในเคร อ (Subsidiary Company) ค อ บร ษ ทท ควบค มด แลโดยบร ษ ทแม ซ งบร ษ ทแม ม ส ทธ ส วนใหญ ในการออกเส ยงใน บร ษ ทในเคร อ 4 ช องทางการย นจดทะเบ ยน การย นค าร องจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จท วไปในประเทศก มพ ชาสามารถท าด วยตนเอง ท ส าน กงานจดทะเบ ยนพาณ ชย (Commercial Registration Office) กรมจดทะเบ ยนธ รก จ (Department of Business Registration) กระทรวงพาณ ชย (Ministry of Commerce) ณ กร งพนมเปญ หร อสาขาของ ส าน กงานจดทะเบ ยนพาณ ชย ในต างจ งหว ด ข นตอนการจดทะเบ ยน ก อนด าเน นการจดทะเบ ยนจ ดต งบร ษ ท ผ ประกอบการต องได ร บการย นยอมเข าครอบครองสถาน ประกอบการจาก ศาลากลางจ งหว ด (City Hall) หร อจ งหว ดในท องถ นท ต งก จการ โดยม ข นตอนการ จดทะเบ ยนจ ดต งบร ษ ทจ าก ดในประเทศก มพ ชาม 5 ข นตอน ด งน 1. น าเง นท นจดทะเบ ยนฝากธนาคาร ผ ประกอบการน าเง นท นจดทะเบ ยนข นต า 4,000,000 KHR ฝากธนาคารก อนด าเน นการย นขอ จดทะเบ ยนท ธนาคารในก มพ ชาท ได ร บอน ญาต โดยธนาคารต องออกหล กฐานใบส าค ญแสดงรายการเง น ในบ ญช เง นฝาก (Bank Statement) ท งน ไม ม จ าก ดเวลาในการฝากเง นให ครบจ านวนท งหมด 2. ตรวจสอบช อบร ษ ท ผ ประกอบการตรวจสอบช อบร ษ ทจ าก ดท กรมจดทะเบ ยนธ รก จ กระทรวงพาณ ชย โดยช อ จะต องไม ซ าก บบร ษ ทท จ ดต งอย แล ว และห ามใช ค าต องห ามท ไม เหมาะสม ท งน บร ษ ทสามารถใช ช อใน อ กษรเขมรหร อใช ต วอ กษรละต นโดยต องให ช อละต นอย ต าแหน งใต ช อในภาษาเขมรและม ขนาดอ กษรเล ก กว าอ กษรเขมร ส าหร บสาขาของบร ษ ทจะต องใช ช อตามบร ษ ทหล ก โดยม ค าว าสาขา (Branch) อย ด านบน หร อด านหน าช อสาขา 3. ประกาศข อม ลรายละเอ ยดบร ษ ท (ข อบ งค บบร ษ ท/บร คณห สนธ ) ลงในหน งส อพ มพ กรรมการบร ษ ท หร อผ ถ อห น หร อผ แทนท ได ร บมอบอ านาจ เผยแพร ข อม ลภาพรวมบร ษ ทลงใน หน งส อพ มพ ท เป นท ร จ กอย างกว างขวางในก มพ ชา โดยข อม ลประกอบด วย 1) ช อ ท อย และร ปแบบบร ษ ท 2) ว ตถ ประสงค ในการประกอบธ รก จ 3) จ านวนเง นท นท เป นเง นสด 4) รายละเอ ยดกรรมการบร ษ ท (ช อ ท อย ส ญชาต และอาช พ) โดยผ ย นขอจดทะเบ ยนจะต องเตร ยมหล กฐานย นย นการลงประกาศในหน งส อพ มพ มาพร อมก บ ค าขอจดทะเบ ยนด วย 5 4. ย นขอจดทะเบ ยนจ ดต งบร ษ ท ผ ประกอบการย นแบบฟอร มค าขอจ ดต งบร ษ ท พร อมก บเอกสารหล กฐาน ณ ส าน กงาน จดทะเบ ยนพาณ ชย ผ ถ อห นหร อผ บร หารต องแสดงตน และลงนามในเอกสารบางรายการต อหน าพน กงาน เจ าหน าท แต สามารถมอบอ านาจให ผ อ นกระท าการแทนแล วแสดงตนในภายหล งได (ก อนส าน กงานออก ใบร บรองการจดทะเบ ยน) 5. ส าน กงานจดทะเบ ยนพ จารณาค าขอและออกใบร บรองการจดทะเบ ยน ส าน กงานจะส งส าเนาเอกสารให ก บกองกฎหมายของกระทรวงฯ และศาลพาณ ชย พ จารณา เม อบร ษ ทได ร บอน ม ต การจดทะเบ ยน กระทรวงจะประกาศข นทะเบ ยนบร ษ ทในราชก จจาน เบกษา และ ออกใบร บรองการจดทะเบ ยนพร อมตรายางให แก บร ษ ท ท งน ระยะเวลาด าเน นการจดทะเบ ยนอาจ แตกต างก นในแต ละกรณ โดยอาจใช ระยะเวลาประมาณ ว น ข นตอนการจดทะเบ ยนธ รก จในประเทศก มพ ชา ข นตอน ก อนการย นจดทะเบ ยน ผ ประกอบการน าเง นท นจดทะเบ ยนฝากธนาคาร (ข นต า 4,000,000 KHR) ตรวจสอบช อบร ษ ท ลงประกาศข อม ลบร ษ ทในหน งส อพ มพ ข นตอน การขอย นจดทะเบ ยน ย นแบบฟอร มค าขอจดทะเบ ยนบร ษ ท เอกสาร/หล กฐาน ผ ถ อห น/ผ บร หารแสดงตน และลงนามในเอกสาร บางรายการต อหน าเจ าหน าท (หร อมอบอ านาจให ผ อ นกระท าการแทนแล วแสดงตนในภายหล ง) ระยะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x