ประช ด ศราธพ นธ 17 ธ นวาคม PDF

Description
ประช ด ศราธพ นธ 17 ธ นวาคม 2557 Competency-Based Management การบร หารจ ดการ องค กรส ความย งย น โดย สร างความสามารถของคน มองท ศทางขององค กรแล ว พ ฒนาคน ใช คนม ความสามารถสร าง/ พ ฒนางานส เป าหมาย Mission/Strategy

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 0 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประช ด ศราธพ นธ 17 ธ นวาคม 2557 Competency-Based Management การบร หารจ ดการ องค กรส ความย งย น โดย สร างความสามารถของคน มองท ศทางขององค กรแล ว พ ฒนาคน ใช คนม ความสามารถสร าง/ พ ฒนางานส เป าหมาย Mission/Strategy Results/Outcomes Competency-Based Management Assessments Recruitment & Selection Professional Development Competency Model Succession Planning Performance Management Rewards Compensation การน าพ นธก จ กลย ทธ เป นแนวทาง การบร หารทร พยากรบ คคลโดยอ งสมรรถนะ Competency สมรรถนะ เป นค ณล กษณะเช งพฤต กรรม เป นผลมาจากความร ท กษะ และค ณล กษณะอ นๆท ทาให บ คคลสร างผลงานได โดดเด น เป นกล มพฤต กรรมท องค กรต องการจากบ คลากรเพ อให องค กร บรรล เป าหมาย Competency Model การกาหนดกล มของสมรรถนะท จาเป นต องม ในการดาเน นงาน ขององค กรหน งๆ เพ อเป นต วข บเคล อนความสาเร จขององค กร ม ร ปแบบไม แน นอน อาจแตกต างก นไปตามบร บท โครงสร าง ภารก จ ล กษณะงานขององค กรน นๆ Competency Model Core Competency ความสามารถหล กท ท กคนต องม เพ อผล กด นให องค กรบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จ ม กจะก าหนดจากค ณค า ร วม(Core Values) หร อว ฒนธรรมองค กร(Corporate Culture) จ งเป นต วสะท อนถ ง ค าน ยมท ท กคนในองค กรม Functional Competency ความสามารถท ก าหนดเฉพาะสาหร บแต ละกล มงาน เพ อสน บสน นให บ คลากรแสดงพฤต กรรมท เหมาะสมแก หน าท ส งเสร มให ปฏ บ ต หน าท ได ด ย งข นเช น กล มงานพยาบาล Managerial Competency ความสามารถด านการบร หารจ ดการงาน เน นท กษะการบร หาร เช นการวางแผน การค ดเช งกลย ทธ ความ เป นผ น า Technical Competency ความสามารถด านเทคน คเฉพาะงาน เน นท กษะในการทางานเฉพาะตาแหน ง/บทบาทหน าท Siriraj Nurses Competency Model Core Competency Managerial Competency Functional Competency Technical Competency ความย ดม นใน ค ณธรรม การม งผลส มฤทธ ความร บผ ดชอบใน งาน การท างานเป นท ม การวางแผนท างาน อย างเป นระบบ การม ว ส ยท ศน ความเป นผ น า ศ กยภาพเพ อการ เปล ยนแปลง การค ดเช งกลย ทธ การควบค มต วเอง การให อานาจแก ผ อ น การมองภาพองค รวม การพ ฒนาศ กยภาพคน การดาเน นการเช งร ก ศ ลปการส อสารจ งใจ จ ตสาน กการบร การ การแก ป ญหาและ ต ดส นใจ การสร างและร กษา ส มพ นธภาพ การบร หารจ ดการ ทางการพยาบาล ความสามรถในการด แล ผ ป วยมาตรวจร กษา ความสามารถในการด แล ผ ป วยระบบห วใจ ความสามารถในการด แล ผ ป วยระหว างผ าต ด ฯลฯ รวม 130 รายการ การบร หารจ ดการโดยอ งสมรรถนะ Assessments Recruitment & Selection Professional Development Competency Model Succession Planning Performance Management Rewards Compensation การสรรหาค ดเล อกโดยอ งสมรรถนะ แนวทางการสรรหา ความร เฉพาะในงาน ความถน ด/ความสามารถเร ยนร ส งใหม ๆ สมรรถนะท ม ผลต อการปฏ บ ต งาน การดาเน นการ การส มภาษณ แบบม โครงสร าง / ใช สถานการณ จาลอง การพ ฒนาบ คลากรโดยอ งสมรรถนะ การฝ กอบรมสามารถ ถ ายทอดความร ได ด สมรรถนะท ต องการ/ระด บ การต ดตามผล และช วยเหล อ อบรมแบบ อ างอ ง สมรรถนะ กระบวนการ ประเม น สมรรถนะ หล กส ตรการ ฝ กอบรมเพ อ พ ฒนา สมรรถนะ การพ ฒนาบ คลากรโดยอ งสมรรถนะ เพ มเต มสมรรถนะ ให ครบถ วน 7 มอบหมายให ไปศ กษาค นคว า จากตารา 1 การ ส บเปล ยน หม นเว ยนงาน ความร ท กษะหลากหลายข น 2 มอบหมาย โครงการพ เศษ เพ มพ นท กษะ การเป นผ น า การส อสาร เต มเต มสมรรถนะ แต ละด าน 6 กระต นให แสวงหาการ เร ยนร ด วย ตนเอง การพ ฒนา ท กษะและ องค ประกอบ อ นๆ 3 ร กษาการ แทนห วหน า ร ว าต าแหน งส งต องม ค ณสมบ ต ท กษะ ท จ าเป นอะไร เร ยนร การวางแผน การส อสารก บคนอ น 5 ให เป น คณะกรรมการ ต างๆ 4 เวท แลกเปล ยน เร ยนร พ ฒนาด านความค ด การท างานเป นท ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยอ งสมรรถนะ แนวค ดการบร หารผลงาน มอบหมายงาน/กาหนดต วช ว ด ต ดตามผลงานอย างต อเน อง พ ฒนาความสามารถของพน กงาน ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ให รางว ลก บผลงานท ด การดาเน นงาน กาหนดการประเม นสมรรถนะเป นส วนหน งของ ผลงาน กาหนดพฤต กรรมพ งประสงค /ระด บท ต องการ ตามตาแหน งและบทบาท กาหนดส ดส วนของผลงาน : สมรรถนะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x