163929274 Metodika Nastave Matematike

Description
matematika

Please download to get full document.

View again

of 201
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 5 | Pages: 201

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   Dr. R. Tomić - Metodika nastave matematike Dr. Ruža Tomić METODIKA NASTAVE MATEMATIKE Izdavač:„OFF-SET Tuzla Za izdavača: Sadika Murić Recenzenti: Prof. dr. Rfik !aić Prof. dr. #u$%& Mu$ić Prof. dr. Sad R'ić Urednik: Prof. dr. Mir(a S(ović) va&rd&i *rof$or  Naslovnica: Mr. Ma%a #rva&ović ektori: +a&%a ,&ić E&$a ,ra*čić Mirla ,vdaić lfa #u$%&ović !revodilac sa etka: /%la Mu%kić) *rof. Te#ničko $re%en&e: Sa0i&a Mura0ović) *rof. 'ta()a: „OFF-SET Tuzla Tiraž: Dr* R$ a To(i+   Dr. R. Tomić - Metodika nastave matematike METODIKA NASTAVE MATEMATIKE T$zla, -../*   Dr. R. Tomić - Metodika nastave matematike  Posveta  Zahvaljujem mojoj voljenoj obitelji na uvijek neophodnoj ljubavi i brizi u trenucima moga stvaralakog nadahnuća koju posjeduju u neogranienim koliinama i dopunjavaju akumulator moje slabosti vraćajući me na puteve stvarala!tva. Mojim sinovima eonu i #o!ku$  snahama Marti ni i%meli i unuku #ranim mojoj neogranieno velikoj  zvijezdi sreće$ majci &ati na permanentnom bodrenju i nje'nosti$ a  posebno mu'u (edi !to je uvijek tu i tijelom i duhom da me  podstakne$ podr'i i vrati u trenucima klonulosti ili skretanja s puta.  Zahvaljujem dragom #ogu !to mije podario ljubav u najbli'em okru'enju i snagu da hrabro koraam i okonam moj )*. stvaralaki  poduhvat$  Metodiku nastave matematike. 1
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks