156 Серія Економічні науки - PDF

Description
156 Серія Економічні науки УДК (477) Чабан В.В. аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ У статті охарактеризовано та проаналізовано

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 42 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
156 Серія Економічні науки УДК (477) Чабан В.В. аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ У статті охарактеризовано та проаналізовано рівень життя населення в Україні в умовах ринкової трансформації її економіки. Ключові слова: рівень життя населення, матеріальний добробут, домогосподарства, соціальна нерівність, заробітна плата, соціальна політика. Чабан В.В. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ В статье охарактеризован и проанализирован уровень жизни населения в Украине в условиях рыночной трансформации ее экономики. Ключевые слова: уровень жизни населения, материальное благополучие, домохозяйства, социальное неравенство, заработная плата, социальная политика. Chaban V.V. THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION IN UKRAINE The article describes and analyzes the standard of living of the population in Ukraine in the conditions of market transformation of its economy. Keywords: standard of living of the population, material wealth, households, social inequality, wages, social policy. Постановка проблеми. Рівень життя населення протягом тривалого часу залишається однією з основних соціально-економічних категорій, що не тільки характеризує матеріальний добробут окремої людини, а й визначає узагальнений результат діяльності економіки країни за певний період. Сьогодні рівень життя слід розглядати не як інтегральне статистичне утворення з похідних доходу та характеристик якісних аспектів життя, а як системоутворювальний показник, який, з одного боку, виступає індикатором соціальної ефективності (або й ефективності взагалі) функціонування економічної моделі країни, а з другого, його слід ототожнювати з каталізатором подальшого прогресу суспільства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем рівня життя населення в Україні набуває дедалі більшого значення з погляду виявлення соціально уразливих груп населення та створення ефективно діючої соціальної політики. Серед вчених, які досліджували проблеми надмірної диференціації в доходах населення та зниження життєвого рівня населення в перехідний період в Україні, потрібно виділити праці І.М. Бабака [1], Н.П. Борецької [2], А.Г. Гвелесіані [3], В.М. Гейця [4], О.А. Грішнової [5], Е.М. Лібанової [6 7], О.Ф. Новікової, О.І. Амоші, В.П. Антонюк, І.В. Качалової, Н.С. Власенко [8], В.О. Мандибури [9], І.М. Миценка [10], М.М. Руженського [11], В.М. Новікова [12], Н.М. Холода [13], Л.С. Шевченко [14]. Мета статті. На основі викладеного можна сформулювати дослідження, яке полягає в обґрунтуванні та аналізі рівня життя населення в Україні, а також у тому, що життєвий рівень населення залежить від способу виробництва, який характеризується відносинами власності, рівнем розвитку матеріальної бази суспільства, сфери послуг та суспільною продуктивністю праці, від способу життя, що визначається загальними проявами життєдіяльності людини, а саме величиною потреб у різних життєвих благах та можливістю їх задоволення, виходячи з пропозиції товарів та послуг на ринку та реальних доходів населення. На рівень життя населення впливає ряд економічних, соціальних, політичних, культурних, інноваційних, екологічних та інших факторів. Виклад основного матеріалу. Вивчення рівня життя населення України та його динаміки важлива складова комплексного аналізу соціально-економічного положення країни, який проводиться з метою розробки адекватних заходів соціальної політики держави. Рівень життя як соціально-економічне явище в сучасному суспільстві має безліч аспектів. Якщо раніше він характеризувався невеликою кількістю індикаторів, головною з яких був показник доходів, то зараз дана категорія включає характеристики не тільки окремого домогосподарства або суспільного прошарку, але й усього соціуму в цілому. Головною метою економічного розвитку країни та діяльності державних органів влади є створення умов для найбільш повного задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб людей. Рівень задоволення цих потреб прийнято вважати характеристикою рівня життя населення [15]. Рівень життя є складною та системною соціальноекономічною категорією, яка відображає сукупність відносин та умов, що визначають життєдіяльність та розвиток людей. Рівень життя характеризує досягнутий на певний проміжок часу в суспільстві ступінь задоволення різноманітних потреб населення. Сучасний економічний словник дає таке визначення рівня життя: «це рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, які характеризують ступінь задоволення основних життєвих потреб людей» [16, c. 23]. Фактори, що мають вплив на рівень життя населення, можна поділити на дві групи: економічні та неекономічні. Економічні фактори пов язані з відносинами виробництва, розподілу, обміну та споживання у суспільстві, що визначають економічний розвиток у будь-якій країні, без якого неможливо забезпечити достойний рівень життя громадян. Дана група факторів є динамічною, вони постійно змінюються [17, c. 123]. У даний час Україна переживає складний період розвитку державності, що відбивається на її населенні. Починаючи з 1993 р. чисельність постійного населення країни зменшується приблизно на тис. осіб щорічно. За прогнозом Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України, до Науковий вісник Херсонського державного університету р. чисельність населення України може скоротитися до 35 млн. осіб. Це скорочення зумовлене великою кількістю факторів, серед яких економічна криза, зміна типу і режиму відтворення (переважання смертності над народжуваністю людей), негативні тенденції у міграційних процесах, екологія та ін. [18]. На жаль, за рівнем смертності Україна посідає перше місце в Європі [19]. Зниження рівня життя основної маси населення України супроводжується зростанням безробіття. Незареєстроване безробіття в багато разів перевищує офіційні показники і сягає сьогодні майже п'ятої частини економічно активного населення. В умовах відсутності ефективної системи соціального захисту ця група населення взагалі не має будь-яких засобів до існування. Від зниження рівня життя найбільш страждають групи населення, які не можуть самостійно повністю забезпечувати задоволення своїх потреб люди похилого віку, діти та інваліди, тобто саме та частина населення, за рівнем життя якої визначається добробут суспільства. Ці категорії населення сьогодні найбільше підпадають під ризик опинитися за межею бідності, тому що система державного соціального захисту не може гарантувати їм навіть відносно задовільні умови існування. Високий та задовільний рівні життя є сьогодні виключним явищем, яке практично не фіксується даними офіційної соціально-економічної статистики та опитуваннями населення. Але в суспільстві вже з'явилася соціальна група багатіїв, відмінною особливістю яких є володіння капіталом у класичному розумінні цього поняття. Останніми роками спостерігається стрімке зростання соціально-економічної нерівності, що веде до поляризації суспільства. Майже 90% населення України сьогодні живе за межею бідності, 5% складають ті, кого можна віднести до середнього класу, і 5% до багатих людей. За роки незалежності України відбувся основний перерозподіл коштів, склалися певні класи та верстви населення. Основною проблемою, з якою зіткнулося суспільство, є його велика соціальна нерівність. Населення розподілилося на дві основні, при цьому досить чисельно нерівномірні групи бідні та багаті. Розрив у їх доходах настільки великий, що так званого «середнього» класу в Україні фактично немає [20]. Україна будує соціально спрямовану ринкову економіку з орієнтацією на європейські стандарти. Показниками ефективності такої економіки є високий рівень життя населення. Вирішення проблем щодо забезпечення його зростання, особливо у період глибокої економічної кризи, часто пов язують саме із соціальною функцією політики держави. Оскільки основною складовою рівня життя населення є матеріальне становище (основні показники доходи та витрати громадян), а ситуація у сфері доходів характеризується постійним соціальним напруженням, тому надзвичайно важливими є наукові дослідження, пов язані з теоретичними та практичними аспектами доходів і життєвого рівня, відслідковуванням тенденцій у їх зміні з метою своєчасного коригування механізму реалізації соціальної політики. Одне з центральних місць у системі оцінки матеріального добробуту населення займають показники доходів і витрат. У монетарній економіці саме доходи характеризують економічний статус особи чи домогосподарства. Але трансформаційні процеси, що відбулися в економіці України, вплинули на специфіку формування доходів населення, а саме: призвели до появи значних масштабів тіньових надходжень. У результаті цього доходи перестали відображати реальний рівень добробуту населення, що викликало потребу вивчати їх тільки в тісному зв язку з показниками витрат. Доходи це дійсно складна і багатогранна соціально-економічна категорія, до складу якої включають заробітну плату, прибуток та змішаний дохід, доходи від власності (одержані), соціальну допомогу та трансферти. Друге місце за вагомістю після заробітної плати становлять доходи населення у вигляді соціальної допомоги і трансфертів 36,7%, 37,8%, 40,7%, 38,4%, 37,1%, 37,4% відповідно за роками [21]. Така ситуація свідчить про те, що більше третини населення одержує дохід від держави у формі соціальної допомоги й трансфертів. Це говорить, скоріше за все, не про турботу держави стосовно населення, а про скорочення зайнятості, зростання частки соціально незахищених, про вади діючої державної системи соціальних виплат і, врешті-решт, про «проїдання» бюджетних коштів. Третє місце займають доходи від підприємницької діяльності та від власності 18,5%, 19,2%, 18,4%, 20,7%, 21,1%, 20,4% відповідно. Це є свідченням того, що тільки менше п ятої частини населення заробляє підприємницькою діяльністю або використовує свою власність [22, с. 121]. Проте ми маємо справу з офіційною статистикою, у зв язку з чим необхідно пам ятати, що саме у секторі підприємницької діяльності існує найвищий рівень тінізації доходів, тому реально частка доходу від підприємницької діяльності є більшою. Отже, структура доходів населення України характеризується негативною диспропорцією: питома вага заробітної плати є не набагато більшою, ніж питома вага соціальних трансфертів. Основною причиною низького рівня життя населення в Україні є: відсутність оплачуваної роботи для частини працездатного населення, низька оплата праці працюючим громадянам при енергозатратній економіці, існування певних диспропорцій в заробітній платі, важкі умови праці тощо. Забезпеченню народного добробуту повинні сприяти безкоштовні послуги закладами соціальної сфери (освіти, охорони здоров'я, культури). Оскільки бюджетне фінансування в даний час є недостатнім, а колективні джерела фінансування тільки почали створюватися, витрати населення на отримання цих послуг досить вагомі, що негативно впливає на рівень та якість життя народу. Показники рівня та якості життя населення України підтверджують, що заходи, які держава вживає для поліпшення життя (підвищення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x