ןיד קספ תמר רו אב עקר תוביטח תשב הר כח תו וכז ישקבמה העי פה הב שמה כ לש לוכ טשב ור ה- 14,000 מ"ן לייאה ריצ ת חרה ךרוצל ר, רשג מקה - PDF

Description
רכמ יתב טפש ה ביבא לתב י וחמה ט שמה תיבב-ופי פה /03 בפני: בכ' השופט נ. היעשי בעניין: 1. דן קנטור 2 ןק. מר-רות (קנטור) 3. איתן קנטור ע ו י מ ד. רב נ ג ד חברת נתיבי איילון בע מ ע ה ע י א ד. תו יקסבוז

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 201 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
רכמ יתב טפש ה ביבא לתב י וחמה ט שמה תיבב-ופי פה /03 בפני: בכ' השופט נ. היעשי בעניין: 1. דן קנטור 2 ןק. מר-רות (קנטור) 3. איתן קנטור ע ו י מ ד. רב נ ג ד חברת נתיבי איילון בע מ ע ה ע י א ד. תו יקסבוז לב. מיחרז םישקבמה הבישמה ןיד קספ תמר רו אב עקר תוביטח תשב הר כח תו וכז ישקבמה העי פה הב שמה כ לש לוכ טשב ור ה- 14,000 מ ן לייאה ריצ ת חרה ךרוצל ר, רשג מקה ברה וילא ה יג י רד ת ילסו. ההפקעה הראשונה בוצעה ביום , ועקפוה הכלהמב 6,679 מ ר והשנים יבה ועק וה הכל מב רשא 7,119 מ ר..1 עקרק וביט יתשב בודמ, יאלקח דועי תולעב, םיש במל ור חוה רשא, םקוסיע םיאלקח, לעופ םתוא ושמי רשאו, םת קפה דע, םילודי ו דוביעל חקלאיים שונים. םי קבמל ו לוש ן עקפה םע, רוז אב םירחא תועקפו תועקרק ילעבל םג ומכ, פיצויים על פי קביעת ועדת הפיצויים של מינהל מקרקעי ישראל תלעב תועקרקה. עולבקת הל םייוצ פ ם שקבמהי, עוב ל םתו ז תרי ש ךות 1 הריכח רכחו פיצויים נוספים, םתע ל יאכז להם נדחתה ע ה ךילהב םתעיב ה םהל. תביעתם לפיצוי נוסף מעבר לזה ששולם ןאכמו הבישמ י. בתובענה שבפני ןיגב ם יוציפל תוכזב יכתש רהצהל ישקבמה ם רתוע ההפקעה בשיעור שנקבע בחוות דעתו של שמאי מקרקעין מטעמם, הפר צ רשא לתובענה. םמל ל הביש ה ויחל ה םירת ע דוע. המשיבה דוחה את תביעת המבקשים וטוענת כי השיעור ששולם להם הוא השיעור םיאכז םה ול יוארה, הו ןי ה יפ לעהקיספ, ואין הם זכאים לפיצויים נוספים מעבר העקפה ןיגב מליש םוכסל..2 ביבס ס סבה ו מ הלא ה יוא ה המחלוקת בין הצדדים נסבה, אופיא, בושי ל םייוצפה רועיש. ם יוציפ קוספל שי םאה ל י לקחה הדועי סיסב העק הה דעומב עקרקה ל וא (יעוד שאינו שנוי במחלוקת), כפי שטוענת המהביש, ןו שחב אי הל שי אמש את ערכה הצפוי לאחר שינוי יעודה, כפי שטוענים המבקשים. הבישמה עד איה יתע וז קולחמב. המבקשים חכרו את הקרקעות נשוא דיונינו (כ לש ללוכ חט ב- 40 דונם) הפוקתל לש 49 שנה. לפי חוזה החכירה שנחתם בינם לבין מינהל מקרקעי ישראל ב (נספח א' הבישמה לש הבו תה ריהצתל) ובמשך שכל השנים מאז מחזיקים המבקשים ה םישוע (ףיעס 4 הזוחל לע םייאלקח םי ומ ש הב דו י יפ עקרקב, םכסומ ו הריכחה). נקבע במפורש בהסכם (ףיעס 15 ובש) כי במקרה ויעוד השטח המוחכר ישונה ע י יאשר, וא ו/רו יצ יכ צל וא , ריכח ה םירוג ל/הי עתל תויושרה ו תוכמסומ קרי מינהל מקרקעי ישראל, לש מדקומ העדוה די 6 תוחפל הרי כ םא: איבהל... לע ידי תפו ת תא םדקומ םו ס ישדוח . ב ולש הריכ ה תוכז רובע יוצי ל יאכז רכו ה היהי, תיאלק עקרקכ, הריכחה תרטמב בשחתהב, ו ע מה ב מו ב טהריכ ה תפו ת תרתי. יווש ועיש תויוכזה, רומאכ, ע עבק י י ועדת פיצויים אשר תתמנה ע ת אל חה רש י... .3 תניה זו ברורה וחד משמעית ואינה צריכה פרשנות ובחינה מעמיקה של הכתוב בה. הל ע בות ה ןו למ ןפ אב רור כ עב עקר ה תוכ ה ומ על רמ לט ל תא ךכ אשונה לאחת המטרות המנויות. הזכ ה קמב, םכ וה דועי התרכחה, י 2 ךכל רבעמ( ה הי עקרק יאכז רכוח הרכו כ םייוצי ל םידדצה ןיב שרופמב, לש ה יזחמ תיאלקח , כמפורט בתניה הנ ל. ןב םכס ה דוע, העקפה לע ולוחי יכ םי דצה הרקמ רובצ יכר ל עפות עק קה לע. זו דיני ההפקעה הכלליים, לרבות הדינים החלים יו יפה ר עיש ת יבק המבקשים מודעים לתניה זו ולמשמעותה, אלא שטוענים הם כי מדובר, הרקמב הז, בהפקעת הקרקע מרשותם ולא בשינוי יעודה. ךכשמ, רועיש י ציפל ם םיאכז ריאלי העולה על זה שנקבע בסעיף 15 הנ ל, היינו מעבר לשיעור ה יאלקח יוציפ אשר נקבע למקרים של שינוי יעוד השימוש בקרקע בלבד. בהקשר זה טוענים ע לטוב רי חה זו יכ כו אל לכ יכ ישקב ה ת אכזש י כ ה ישמהי ףיעסיפל תשעלהתיה 15 הנ ל..4 טענה זו אינה מקובלת עלי. נפסק ע ה טפ מ תי י, בשני מקרים בהם נדונו שאלות דומות, תו וכז לעב יכ אלקח יח ש לש ריכחל י כז ם י םייאלקח םייוציפ לע י ציפ אלוד לב העקפה דעמבילארהםכע סיסב, או שינוי יעודם. ךכ הר כחה זוח חכ ךכ ןי ה פ לע. כך נפסק בע ש 105/00 בח' למשח הב ך ו םי בוע בש מ ר גח.פ. 551/04 םולשב סוכרמ רשות הנמלים והרכבות. דוב ה לכב, ןהילא ת אצותה הגיעו חברותיי הנכבדות (בכ' ד תוטפו ה. רו רק. רהבל-ןורש) בשני המקרים הנ ל, בהקשר לעניינינו, והנמקותיהן, ילע תול וקמ ןצמא אא י ןיאו. כך הקביעה לגבי תחולתה הרטרוספקטיבית של ההלכה שנקבעה בפרשת תשקה תיחרזמה (דפ י נו( 6 ) 25) תלב ל תוכז י העיב ה ךכו ציפיא קח יו דבלב אלו) ףקו ו הלו ת תרב, תר חומה עקרקה תעקפהב רבודמ רשאכ םג ולא רק בעת ובגין שינוי יעודה. לציין כי בפרשת חגור הנ ן ילעה טפשמה תיבב וערע דמועו יולת ל, םרט רשא ערכוה. מוסיפים וטוענים המבקשים כי זכאים הם לפיצויים בשיעור זהה לאלה שקיבל ןרוא שב חא אלקח, ולש עקרק רשא, םהיתוע רקל הכומסה, העקפוה, ףא איה, ע ה ישמה י..5 אף טענה זו יש לדחות. 3 גב( מקובלת עלי טענת המשיבה והסברי המצהיר מטעמה, אשר לא נסתרו, םהיפל ףוחדה ךר צה םוש םישק מל ומל שש ה אמ םיה בג ןרוא ומל שש םי וציפה שהתעורר בעת הרלוונטהע פוהש קר ה תא ופתל תי, תוד בע עו יבםשל ה לשם ורסו עהואב צבל ילע ה ה תואש תתשה ת רוס ל ןרו ה החזקה בקרקע מרצונם. אין בנסיבות אלה בכך כדי לחייב את המשיבה לשלם, ה ירח םיא ל ן וא ה, המוד רו ישב םי וציפ, ומה י ל םי קבמ םיאכ םהל הל ל ה ועהוא כס ןיד חכמ. םי קל יד אל ףא ךכ, לוכיבכ, הי פאה י ןורקע א ויווש ן רקע תא. הל ולשתהש יב ה אורן נעשה מתוך שיקול דעת מוטעה של המשיבה ובין אם ללכ תמי ק התיה אל םי קב ה לש עק קה תסיפ ב תופ חדה, לש רקמב מכ ה ן וא ה, ןמ ה ף לח םעה פ וא. אל ולשתב יאהבי מה א ביי ל דכ ןרו םכסומה גרוח רועישבםייוצי םלשל ךישמהל, ןי ה יפ לע יי תמ מ וא. אר צ 637/89 דפ ו י (1) 191). ןיעקר מה תיאמש, בג' עדינה גרינברג, אשר מונתה כמומחית מטעם בית המשפט, ציינה בחוות דעתה (ףיעס 7 מעב' 21 תעדה ווחל), תו פל שי יכ םי קבמה תא םייוציפה תדעו ה בקש ר עישב םייוציפב, בגין שטח נוסף של 420 מ ר. הז טש אמנם לא הופקע, אך לא ניתן עוד לעבדו בשל היותו אולכ םיח שה ןיב סיסב לע, לע תדעו תעיב ועקפוהש. דמוע הז חטש ןיגב יוצ פה םוכס, םי וציפ לש ם כס -.11,717 (לינואר 2003). האר 40 הימוכיסל). לביק (ףיע העיב, השעמלו, התוא ז אל קל עהביש ה ק.6 ליעל רו אה לכ רואל, הגעתי למסקנה כי יש לדחות את תביעת המבקשים, ףיעס םדי לע שקבתש דעסלתס יית איהש 19 לתובענה. לככ.7 ףיעס עםוי יתעג ןהילא ואצות רואל, טפשמה תואצוה א הביש ל ישקבמה כש ןכ טפש ה ת ב םעט ת חמומה ל התח ט ר ש אול תו רל ו ומלשי, ד ט ך ב רומא רואל 6 ליעל, לש ם כס םיש במל הבי מה ם שת -.11,717 יפל םכר , בנוסף לסכומי הפיצויים ששילמה להם המשיבה עד היום. -.25,000 עמ ףו צב מ..8 יצמת תור כזמהם דדצ חכ יא ל הז ןי קספ א. ניתןביום םידדצ רדעהב. 4 נ. היעשי /03 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה נ. היעשי, טפוש 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks