สารบ ญ หน า เลขาน การบร ษ ทฯ โทรศ พท ต อ 132, 111 สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท : - PDF

Description
สารบ ญ หน า หน งส อน ดประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป ส งท ส งมาด วยพร อมหน งส อน ดประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2556 ลาด บท 1 สาเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป ซ งประช มเม อว นท 25 เมษายน

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 38 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ หน า หน งส อน ดประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป ส งท ส งมาด วยพร อมหน งส อน ดประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2556 ลาด บท 1 สาเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป ซ งประช มเม อว นท 25 เมษายน พ.ศ ลาด บท 2 รายงานประจ าป 2555 (Annual Report 2012) (แผ นซ ด ) ลาด บท 3 ข อม ลผ ได ร บการเสนอช อเพ อเล อกต งเป นกรรมการ 23 ลาด บท 4 หน งส อมอบฉ นทะแบบ ข ตามท กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ก าหนด 29 ลาด บท 5 เอกสารและหล กฐานท ผ เข าร วมประช มต องแสดงก อนเข าร วมประช ม ว ธ การมอบฉ นทะ 37 การลงทะเบ ยน และการออกเส ยงลงคะแนนในการประช มสาม ญผ ถ อห น (ต องน ามาในว นประช ม) ลาด บท 6 รายช อและรายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการอ สระ 41 ลาด บท 7 ข อบ งค บของบร ษ ทฯ เฉพาะท เก ยวก บการประช มสาม ญผ ถ อห น 47 ลาด บท 8 แผนท แสดงสถานท ประช ม 51 สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท : เลขาน การบร ษ ทฯ โทรศ พท ต อ 132, 111 ท AKP-AGM 001/2556 ว นท 2 เมษายน พ.ศ เร อง ขอเช ญประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2556 เร ยน ท านผ ถ อห น บร ษ ท อ คค ปราการ จ าก ด (มหาชน) ส งท ส งมาด วย 1. สาเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2555 ซ งประช มเม อว นท 25 เมษายน รายงานประจ าป 2555 (Annual Report 2012) (แผ นซ ด ) 3. ข อม ลผ ได ร บการเสนอช อเพ อเล อกต งเป นกรรมการ 4. หน งส อมอบฉ นทะแบบ ข ตามท กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ก าหนด 5. เอกสารและหล กฐานท ผ เข าร วมประช มต องแสดงก อนเข าร วมประช ม ว ธ การมอบฉ นทะการลงทะเบ ยน และการออกเส ยงลงคะแนนในการประช มสาม ญผ ถ อห น (ต องน ามาในว นประช ม) 6. รายช อและรายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการอ สระ 7. ข อบ งค บของบร ษ ทฯ เฉพาะท เก ยวก บการประช มสาม ญผ ถ อห น 8. แผนท แสดงสถานท ประช ม โดยหน งส อฉบ บน ขอแจ งให ท านทราบว าการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2556 ของบร ษ ท อ คค ปราการ จ าก ด (มหาชน) จะจ ดให ม ข นในว นศ กร ท 26 เมษายน พ.ศ เวลา น. ณ ห องบอลร ม ช น 3 โรงแรมเดอะแกรนด โฟร ว งส คอนเวนช น เลขท 333 ถนนศร นคร นทร ห วหมาก บางกะป กร งเทพฯ โดยม ระเบ ยบวาระการประช ม ด งต อไปน วาระท 1 เร องท ประธานฯ แจ งให ท ประช มทราบ วาระท 2 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2555 ซ งประช มเม อว นท 25 เมษายน พ.ศ ข อเท จจร งและเหต ผล การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2555 ของบร ษ ทฯ ได จ ดให ม ข นในว นท 25 เมษายน พ.ศ โดยสาเนารายงานการประช มตามท แนบมาพร อมน (ส งท ส งมาด วยลาด บท 1) ความเห นคณะกรรมการ เห นควรร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2555 ซ งได ประช มเม อว นท 25 เมษายน พ.ศ รายละเอ ยดปรากฏตามส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2555 ซ งบร ษ ทฯ ได จ ดส ง ให ก บผ ถ อห นท กท านพร อมก บหน งส อบอกกล าวน ดประช มในคร งน วาระท 3 พ จารณาร บทราบรายงานของคณะกรรมการบร ษ ทฯ เก ยวก บผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 ข อเท จจร งและเหต ผล บร ษ ทฯ ได สร ปผลการด าเน นงานท ผ านมา และการเปล ยนแปลงท ส าค ญซ งเก ดข นในรอบป 2555 ซ งปรากฏในรายงานประจ าป 2555 (ส งท ส งมาด วยลาด บท 2) ความเห นคณะกรรมการ เห นควรร บทราบรายงานผลการด าเน นงานของบร ษ ทฯ ประจ าป 2555 และเสนอให ท ประช ม ผ ถ อห นร บทราบ รายละเอ ยดปรากฏตามรายงานประจ าป 2555 ท ได จ ดส งให ก บผ ถ อห นพร อมก บหน งส อน ดประช ม -1- Tel : Fax : , วาระท 4 พ จารณาอน ม ต การแก ไขข อบ งค บของบร ษ ทฯ เพ อให สอดคล องก บการเข าจดทะเบ ยน ในตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ ข อเท จจร งและเหต ผล เพ อให สอดคล องก บการเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ จ าเป นต องแก ไข/เพ มเต ม ข อบ งค บของบร ษ ทฯ ให เป นไปตามกฎหมาย และคณะกรรมการบร ษ ทฯ พ จารณาแล วจ งขอเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณา อน ม ต การแก ไขข อบ งค บของบร ษ ทฯ ข อ 5 และ ข อ 13 ความเห นคณะกรรมการ เห นสมควรให เสนอท ประช มผ ถ อห นพ จารณาอน ม ต การแก ไขข อบ งค บของบร ษ ทฯ ข อ 5 และ ข อ 13 เพ อให สอดคล องก บการเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย MAI โดยแก ไขให เป นด งน ข อ 5 ใบห นของบร ษ ทน เป นชน ดระบ ช อผ ถ อห นอย างเด ยว และต องม กรรมการอย างน อยหน งคน ลงหร อพ มพ ลายม อช อ ท งน บร ษ ทฯ จะมอบหมายให นายทะเบ ยนห นตามกฎหมายว าด วย หล กทร พย และตลาดหล กทร พย ท บร ษ ทได มอบหมายลงหร อพ มพ ลายม อช อแทนก ได ข อ 13 ห นของบร ษ ทโอนได โดยไม ม ข อจ าก ด เว นแต (1) การโอนห นน นเป นเหต ให ม บ คคลท ม ส ญชาต ไทยถ อห นในบร ษ ทรวมก นน อยกว าร อยละห าส บเอ ด ของจ านวนห นท จ าหน ายได แล วท งหมด ท งน ให บ คคลท คณะกรรมการบร ษ ทฯ มอบหมายในการจดทะเบ ยน แก ไขหน งส อบร คณห สนธ ท กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ม อ านาจแก ไขและเพ มเต มถ อยค าหร อดาเน นการใดๆ เพ อเป นไปตามคาส งของนายทะเบ ยน วาระท 5 พ จารณาอน ม ต งบแสดงฐานะการเง นและงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ ของบร ษ ทฯ สาหร บรอบ ระยะเวลาบ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม พ.ศ ข อเท จจร งและเหต ผล เพ อให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจ าก ด ซ งก าหนดให บร ษ ทฯ ต องจ ดท างบแสดง ฐานะการเง นและงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ และงบกระแสเง นสด สาหร บรอบระยะเวลาบ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม พ.ศ ท ได ผ านการพ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได ผ านการตรวจสอบและร บรองจากผ สอบบ ญช แล ว ความเห นคณะกรรมการ เห นควรอน ม ต งบแสดงฐานะการเง นและงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ ของบร ษ ทฯ สาหร บรอบ ระยะเวลาบ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม พ.ศ ซ งผ านการพ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและร บรองจาก ผ สอบบ ญช แห งบร ษ ท แกรนท ธอนต น จ าก ด ซ งแสดงฐานะทางการเง นและผลการด าเน นงานของบร ษ ทฯ ในป 2555 ท ผ านมาโดยสร ปสาระสาค ญด งน งบด ลรวมและงบกาไรขาดท นรวมของบร ษ ทฯ ม ด งน ส นทร พย รวม ล านบาท หน ส นรวม ล านบาท ส วนผ ถ อห น ล านบาท รายได จากการบร การ ล านบาท ต นท นจากการบร การ ล านบาท ค าใช จ ายในการขายและบร หาร ล านบาท ก าไรส ทธ ล านบาท ก าไรต อห น (คานวณจากก าไรส ทธ ) 0.15 บาท: ห น -2- งบกระแสเง นสด ก จกรรมดาเน นงาน ล านบาท ก จกรรมจ ายลงท น ล านบาท ก จกรรมจ ดหาเง น 4.13 ล านบาท โดยรายละเอ ยดตามท ปรากฏอย ในงบการเง นประจ าป 2555 ของบร ษ ทฯ ซ งได จ ดส งให แก ผ ถ อห นพร อมก บ หน งส อน ดประช ม (ส งท ส งมาด วย ลาด บท 2) วาระท 6 พ จารณาอน ม ต จ ายเง นป นผลในอ ตราห นละ 0.05 บาท ส าหร บผลการด าเน นงานของบร ษ ทฯ ประจาป 2555 ข อเท จจร งและเหต ผล นโยบายการจ ายเง นป นผลของบร ษ ทฯ ท ระบ จ ายเง นป นผลในอ ตราไม ต ากว าร อยละ 50 ของ ก าไรส ทธ หล งห กภาษ เง นได น ต บ คคลของบร ษ ทฯ และหล งห กขาดท นสะสมและเง นส ารองต างๆ ท กประเภทตามท กฎหมาย ก าหนดไว และการจ ายเง นป นผลน นไม ม ผลกระทบต อการดาเน นงานตามปกต ของบร ษ ทอย างม น ยสาค ญ ท งน ในป 2555 บร ษ ทฯ ม ก าไรส ทธ จ านวน 48,065,985 บาท โดยห กขาดท นสะสมต นป จ านวน 10,998,588 บาท และห กไว เป นท นสารองตามกฎหมายเป นจ านวนเง น 1,853,370 บาท และจ ายเง นป นผลให แก ผ ถ อห นในอ ตราห นละ 0.05 บาท รวมเป นเง น 20,200,000 บาท หร อค ดเป นร อยละ ของก าไรส ทธ ของบร ษ ทฯ ความเห นคณะกรรมการ เห นควรอน ม ต จ ายเง นป นผลส าหร บผลการด าเน นงานของบร ษ ทฯ ประจ าป 2555 ไว เป น ท นสารองตามกฎหมายเป นจ านวนเง น 1,853,370 บาท และจ ายเง นป นผลจากก าไรส ทธ ในส วนท เส ยภาษ เง นได น ต บ คคล ให แก ผ ถ อห นในอ ตราห นละ 0.05 บาท รวมเป นเง น 20,200,000 บาท หร อค ดเป นร อยละ ของก าไรส ทธ ของบร ษ ทฯ โดยก าหนดรายช อผ ถ อห นท ม ส ทธ ได ร บเง นป นผล (Record Date for Dividend) ในว นท 8 พฤษภาคม 2556 และให รวบรวม รายช อตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหล กทร พย ฯ โดยว ธ ป ดสม ดทะเบ ยนพ กการโอนห น ในว นท 9 พฤษภาคม 2556 และก าหนดจ ายเง นป นผลในว นท 23 พฤษภาคม 2556 และให น าเสนอท ประช มผ ถ อห นเพ อพ จารณาอน ม ต วาระท 7 พ จารณาอน ม ต การกาหนดค าตอบแทนคณะกรรมการบร ษ ทฯ ประจาป 2556 ข อเท จจร งและเหต ผล ตามข อบ งค บของบร ษ ทฯ ข อ 34 ซ งก าหนดไว กรรมการม ส ทธ ได ร บค าตอบแทนจากบร ษ ท ในร ปของเง นเด อน เง นรางว ล เบ ยประช ม บ าเหน จ โบน ส ผลประโยชน ตอบแทนในล กษณ ะอ น ตามข อบ งค บหร อตามท ท ประช มผ ถ อห นพ จารณา ซ งคณะอน กรรมการสรรหาและพ จารณาค าตอบแทน ได พ จารณาค าตอบแทนส าหร บกรรมการ ประจ าป 2556 โดยค าน งถ งความเหมาะสมเก ยวก บประเภทธ รก จและความเก ยวโยงก บผลการด าเน นงานของบร ษ ทฯ ซ งสอดคล อง ก บสภาวะโดยท วไปของตลาด (Market Norm) และอ ตสาหกรรมเด ยวก น รวมถ งความเหมาะสมก บการ ท าหน าท และความร บผ ดชอบของคณะกรรมการบร ษ ทฯ จ งเสนอให ก าหนดค าตอบแทนกรรมการ (ค าเบ ยประช ม) และค าใช จ ายอ นๆ ประจ าป 2556 รวมเป นจ านวนเง นไม เก น 2,000,000 บาท ( สองล านบาทถ วน ) ด งรายละเอ ยดต อไปน ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คร ง กรรมการ 10,000 บาท/คร ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คร ง กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คร ง -3- ตารางการเปร ยบเท ยบค าตอบแทนกรรมการ (เบ ยประช ม) สาหร บป ตาแหน ง ป 2556 ป 2555 ป 2554 ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 กรรมการ 10,000 10,000 10,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 ความเห นคณะกรรมการ เห นควรอน ม ต ค าตอบแทนกรรมการท เป นค าเบ ยประช มและค าใช จ ายอ นๆ ประจ าป 2556 ตามท คณะอน กรรมการสรรหาและพ จารณาค าตอบแทนเสนอ และให น าเสนอท ประช มสาม ญผ ถ อห นเพ อพ จารณาอน ม ต วาระท 8 พ จารณาอน ม ต การจ ายเง นโบน สสาหร บคณะกรรมการบร ษ ทฯ ประจาป 2555 ข อเท จจร งและเหต ผล ตามข อบ งค บของบร ษ ทข อ 34 ซ งก าหนดให กรรมการม ส ทธ ได ร บค าตอบแทนจากบร ษ ทในร ปของ เง นเด อน เง นรางว ล เบ ยประช ม บาเหน จ โบน ส ผลประโยชน ตอบแทนในล กษณะอ น ตามข อบ งค บหร อตามท ท ประช มผ ถ อห น พ จารณา โดยคณะอน กรรมการสรรหาและพ จารณาค าตอบแทน คร งท 1/2556 ได เสนอการก าหนดค าตอบแทนท เป นเง นโบน ส ประจ าป 25
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x