กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป PDF

Description
1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านโนนขาม 83 ทอง 3 แก งโนนกาเร น บ านแก ง 70 เง น 21 นากระแซงท งเท ง บ านเตย 83 ทอง 3 เดชอ ดม ด ารงส นอ ท ศ 68 ทองแดง 23 ท าโพธ ศร

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 27 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านโนนขาม 83 ทอง 3 แก งโนนกาเร น บ านแก ง 70 เง น 21 นากระแซงท งเท ง บ านเตย 83 ทอง 3 เดชอ ดม ด ารงส นอ ท ศ 68 ทองแดง 23 ท าโพธ ศร โนนสะอาด บ านม วงนาด 86 ทอง 2 บ านนาเจร ญ 68 ทองแดง 23 กลาง บ านกลาง 78 เง น 10 บ านหนองสนม 78 เง น 10 บ านค าบาก 81 ทอง 7 คอแลน บ านป าแขมหนองเร อ 64 ทองแดง 26 อน บาล 71 เง น 16 ช มชนบ านนาโพธ 83 ทอง 3 หนองสะโนโนนค อ บ านหนองม วง 93 ทอง 1 บ านดอนยาว 71 เง น 16 บ านบ งค า 67 ทองแดง 25 สมเด จพระราชชนน 71 เง น 16 บ านโนนค ณแสนส ข 77 เง น 12 ร ชม งคลาภ เษกบ านโนนป าเลา 71 เง น 16 บ านโนนสวาง 71 เง น 16 บ านแปดอ ม 80 ทอง 8 บ านน าย น 80 ทอง 8 ศ ษย เก าว งหล งว ฒนา 74 เง น 14 บ านอ สานเศรษฐก จ 70 เง น 21 บ านโนนสวรรค 64 ทองแดง 26 บ านหนองบ วอาร 75 เง น 13 ท งศร อ ดม นาเกษมเจร ญว ทยา 72 เง น 15 ศร อ ดมป ญญาคม 82 ทอง 6 (ลงช อ)...กรรมการ ลงชอ (ลงช อ ลงชอ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ ลงชอ 2. การสร างการ ต นแอน เมช น (2D Animation) ระด บช น ม. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านโนนขาม 95 ทอง 1 แก งโนนกาเร น บ านโพนดวน 74 เง น 6 นากระแซงท งเท ง บ านหนองเง นฮ อย 71 เง น 8 เดชอ ดม บ านแขมเจร ญ 86 ทอง 2 ท าโพธ ศร โนนสะอาด สมสะอาดสวนฝ าย 70 เง น 9 กลาง บ านบก 70 เง น 9 คอแลน บ านห วยทราย 76 เง น 5 หนองสะโนโนนค อ บ านสร างม วงส มเส ยว 70 เง น 9 บ านโคกน อย 82 ทอง 3 บ านโซง 72 เง น 7 ท งศร อ ดม บ านซ าง 78 เง น 4 (ลงช อ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ 3. การออกแบบส งของเคร องใช ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ช น ม. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านค าคร ง 80 ทอง 9 แก งโนนกาเร น บ านแก ง 77 เง น 11 นากระแซงท งเท ง บ านหนองเง นฮ อย 75 เง น 12 เดชอ ดม บ านแขมเจร ญ 89 ทอง 1 ท าโพธ ศร โนนสะอาด บ านม วงนาด 78 เง น 10 กลาง บ านกลาง 86 ทอง 4 บ าน 75 เง น 12 บ านแก งสมบ รณ 83 ทอง 7 คอแลน บ านห วยทราย 75 เง น 12 บ านโนนบากม ตรภาพท เง น 12 หนองสะโนโนนค อ ช มชนบ านหนองสะโน 75 เง น 12 บ านโคกน อย 87 ทอง 3 บ านฝ งเพ 75 เง น 12 สมเด จพระราชชนน 75 เง น 12 ช มชนบ านบ เป อย 82 ทอง 8 ศ ษย เก าว งหล งว ฒนา 75 เง น 12 บ านหนองด ม 85 ทอง 5 บ าน 88 ทอง 2 บ านเบญจ โนนด 84 ทอง 6 ท งศร อ ดม นาเกษมเจร ญว ทยา 87 ทอง 3 (ลงช อ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ ก ดประทายค าคร ง แก งโนนกาเร น 5. การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร ระด บ ช น ม. 1-3 นากระแซงท งเท ง บ านหนองเง นฮ อย ทอง 2 เดชอ ดม ท าโพธ ศร โนนสะอาด บ านม วงนาด เง น 5 กลาง คอแลน บ านห วยทราย เง น 4 หนองสะโนโนนค อ บ านโนนเล ยง 80.5 ทอง 3 บ านโสกแสง ทอง 1 บ านโซง ทองแดง 7 ท งศร อ ดม ว ดสวายน อยว ทยา เง น 6 (ลงช อ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ 6. การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (e-book) ระด บ ช น ป. 4-6 ก ดประทายค าคร ง บ านหนองค 91.5 ทอง 1 แก งโนนกาเร น บ านโพนดวน 77.5 เง น 21 นากระแซงท งเท ง บ านหนองเง นฮ อย 82.5 ทอง 9 เดชอ ดม ด ารงส นอ ท ศ ทอง 14 ท าโพธ ศร โนนสะอาด บ านม วงนาด 83.5 ทอง 7 บ านนาเจร ญ เง น 18 กลาง ด ารงส นสงเคราะห ทอง 3 ประชาน เคราะห ศ กษา เง น 22 บ านแก งสมบ รณ ทอง 10 คอแลน บ านหนองกบ 84.5 ทอง 5 โนนบากม ตรภาพท ทอง 15 ช มชนบ านนาโพธ ทอง 2 หนองสะโนโนนค อ บ านหนองม วง 78.5 เง น 19 บ านโคกน อย เง น 16 บ านโนนว าน 81 ทอง 12 บ านดงขวางค าโทน ทอง 3 บ านโนนค ณแสนส ข ทอง 6 ช มชนบ านปลาขาว 80.5 ทอง 13 บ านดงกระช 82.5 ทอง 9 บ านก ดเช ยงม น ทอง 8 บ านน าย น 81.5 ทอง 11 ศ ษย เก าว งหล งว ฒนา เง น 23 บ านแสนถาวร เง น 20 บ าน เง น 17 บ านเบญจ โนนด 86 ทอง 4 ท งศร อ ดม นาเกษมเจร ญว ทยา เง น 20 อน บาลส พรรณ กา ทอง 3 (ลงช อ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ ก ดประทายค าคร ง 1. การแข งข นห นยนต อ ตโนม ต ระด บ ป. 1-6 แก งโนนกาเร น บ านยาง 75 เง น 2 นากระแซงท งเท ง เดชอ ดม บ านหนองแสง 70 เง น 4 ท าโพธ ศร โนนสะอาด กลาง บ านเม กใหญ 95 ทอง 1 คอแลน หนองสะโนโนนค อ ท งศร อ ดม บ านหนองหว าก ดไก แก ว 70 เง น 3 (ลงช อ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ ก ดประทายค าคร ง 2. การแข งข นห นยนต อ ตโนม ต ระด บ ม.1-3 แก งโนนกาเร น บ านยาง 95 ทอง 1 นากระแซงท งเท ง เดชอ ดม ท าโพธ ศร โนนสะอาด กลาง คอแลน หนองสะโนโนนค อ ท งศร อ ดม (ลงช อ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ 3. การแข งข นห นยนต บ งค บม อ ช น ป. 1-6 ก ดประทายค าคร ง บ านนาท ง 91 ทอง 1 แก งโนนกาเร น บ านไฮตาก 60 ทองแดง 6 นากระแซงท งเท ง เดชอ ดม บ านหนองแสง 90 ทอง 2 ท าโพธ ศร โนนสะอาด กลาง บ านเม กใหญ 76 เง น 5 คอแลน บ านป าสน 60 ทองแดง 6 หนองสะโนโนนค อ บ านสร างม วงส มเส ยว 60 ทองแดง 6 บ านหนองค 77 เง น 4 ท งศร อ ดม บ านหนองหว าก ดไก แก ว 78 เง น 3 (ลงช อ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ 4. การแข งข นห นยนต บ งค บม อ ช น ม. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านนาท ง 90 ทอง 1 แก งโนนกาเร น นากระแซงท งเท ง เดชอ ดม ท าโพธ ศร โนนสะอาด กลาง คอแลน หนองสะโนโนนค อ ท งศร อ ดม (ลงช อ )...กรรมการ (ลงช อ)...กรรมการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x