หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย - PDF

Description
หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 6 หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 จ ดประสงค เพ อต องการว ดความร พ นฐานของผ เร ยน เร องความหมายของระบบเคร อข าย คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 13 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 6 หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 จ ดประสงค เพ อต องการว ดความร พ นฐานของผ เร ยน เร องความหมายของระบบเคร อข าย คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กท ส ด โดยทาเคร องหมาย ลงในช องกระดาษคาตอบ 1. ข อใดหมายถ งระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ก. ระบบท ม คอมพ วเตอร อย างน อยหน งเคร องภายในองค กร เช อมต อก บเคร องพ มพ หน งเคร อง ข. ระบบท ม คอมพ วเตอร อย างน อยสองเคร องเช อมต อก นโดยใช ส อกลางในการนาพาส ญญาณ ค. ระบบท ม คอมพ วเตอร จานวนก เคร องก ได ท ต องเช อมต อก บเคร องข ายอ นเทอร เน ตเท าน น ง. การนาคอมพ วเตอร อย างน อยสองเคร องเช อมต อก น โดยไม จาเป นต องใช อ ปกรณ เช อมต อท ม มาตรฐานการร บส งข อม ลเด ยวก น 2. ข อใด ไม ใช ส วนประกอบในระบบเคร อข ายย อยในส วนของผ ใช ก. คอมพ วเตอร แม ข ายท ควบค มเคร อข ายหร อโฮสต คอมพ วเตอร ข. เคร องปลายทางหร อเทอร ม น ล ค. ต วควบค มเคร องปลายทาง ง. ต วควบค มเคร องต นทาง 3. ข อใด ไม ใช ส วนประกอบในระบบเคร อข ายย อยในส วนของการส อสาร ก. คอมพ วเตอร แม ข าย ข. โหนดเคร อข าย ค. ช องทางสาหร บการส อสาร ง. อ ปกรณ สาหร บแปลงส ญญาณ 4. ข อใดเป นเหต ผลแรกเร มของการสร างระบบเคร อข าย ก. การแลกเปล ยนข อม ลก นได ระหว างผ ใช อย างม ประส ทธ ภาพ ข. การใช ทร พยากรร วมก นได ค. ความน าเช อถ อและความปลอดภ ยของระบบ ง. ความประหย ด หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 7 5. ข อใด ไม ใช จ ดประสงค ของระบบเคร อข าย ก. เพ อความสะดวกในด านการส อสาร ข. เพ อให สามารถใช ทร พยากรร วมก นได ค. เพ อการแลกเปล ยนข อม ลก นได ระหว างผ ใช อย างม ประส ทธ ภาพ ง. เพ อลดค าใช จ ายในการเด นสายส ญญาณ 6. ข อใดเป นประโยชน ด านการบร การของระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ก. การลงทะเบ ยนเร ยนของน กเร ยนน กศ กษา ข. การฝากถอนเง นผ านระบบเอท เอ ม ค. บร การชาระภาษ ผ านอ นเทอร เน ต ง. การซ อขายห นในตลาดหล กทร พย 7. ข อใดเป นประโยชน ด านธ รก จด านการเง นของระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ก. การฝากถอนเง นในเคาน เตอร ของธนาคาร ข. จดหมายอ เล กทรอน กส ค. การร บส งข อม ลทางเว บไซต ง. การจองต วเคร องบ น 8. ข อใดเป นองค ประกอบสาหร บระบบเคร อข าย ก. คอมพ วเตอร /ผ ส ง-ผ ร บ/ส อกลางส งข อม ล/ระบบปฏ บ ต การเคร อข าย/โพรโทคอล ข. คอมพ วเตอร /ผ ส ง-ผ ร บ/ส อกลางส งข อม ล/เคร อข ายอ นเทอร เน ต/โพรโทคอล ค. คอมพ วเตอร /ทร พยากร/อ ปกรณ เคร อข าย/ระบบปฏ บ ต การเคร อข าย/โพรโทคอล ง. คอมพ วเตอร /อ ปกรณ เคร อข าย/ส อกลางส งข อม ล/ระบบปฏ บ ต การเคร อข าย/โพรโทคอล 9. ข อใดหมายถ งเคร องคอมพ วเตอร ท ทาหน าท คอยให บร การทร พยากรก บเคร องล กข ายท ร องขอมา ก. เคร องเทอร ม น ล ข. เคร องเซ ร ฟเวอร ค. เคร องล กข าย ง. เคร องคอมพ วเตอร พ ซ 10. ข อใดเป น กฎ ข นตอน และร ปแบบของข อม ลท ใช ในการส อสารระหว างคอมพ วเตอร สองเคร อง ใด ๆ เพ อให ผ ส งและผ ร บสามารถส อสารก นได อย างเข าใจ ก. ม เด ย ข. โพรโทคอล ค. ท ซ พ /ไอพ ง. ระบบปฏ บ ต การเคร อข าย หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 8 กระดาษคาตอบแบบทดสอบก อนเร ยน คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กท ส ด โดยทาเคร องหมาย ลงในช องกระดาษคาตอบ ช อ-นามสก ล... เลขท... ช น... ข อ ก ข ค ง หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 9 ใบความร ท 1 ว ชา ระบบเคร อข ายเบ องต น รห สว ชา สอนคร งท 1-2 หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย รวม 8 ช วโมง ช อเร อง ความหมายของระบบเคร อข าย จานวน 4 ช วโมง ห วข อเร อง/งาน 1. ความหมายของระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร 2. จ ดประสงค การใช ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร 3. ประโยชน ของระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร 4. องค ประกอบของระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร สาระสาค ญ ป จจ บ นน เทคโนโลย สารสนเทศม บทบาทอย างแพร หลายต อท กหน วยงาน โดยเร มต งแต ได ม การนาเคร องคอมพ วเตอร อย างน อยสองเคร องมาทาการเช อมต อก นภายใต มาตรฐานการร บส งข อม ล เด ยวก น ท เร ยกว า ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Network) ทาให ผ ใช ระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ได ร บประโยชน ในด านต าง ๆ เช น ด านการศ กษา ด านการเง น ด านการบร หารงาน ด านการแพทย ตลอดจนด านความบ นเท งต าง ๆ เป นต น จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายความหมายของระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ได 2. บอกจ ดประสงค ของการใช ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ได 3. บอกประโยชน ของระบบเคร อข ายได 4. อธ บายองค ประกอบของระบบเคร อข ายได หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย ความหมายของระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร หมายถ ง ระบบท ม การนาเคร องคอมพ วเตอร อย างน อยสองเคร อง มาทาการเช อมต อถ งก นโดยใช ส อกลางในการนาพาส ญญาณ เช น สายส ญญาณ หร อคล นว ทย เป นต น เพ อทาให คอมพ วเตอร แต ละเคร องสามารถทาการแลกเปล ยนข อม ล การประมวลผลร วมก นและก นได นอกจากน ย งสามารถใช ทร พยากร (Resources) ท ม อย ในเคร อข ายร วมก นได เช น เคร องพ มพ ซ ด รอม สแกนเนอร ฮาร ดด สก เป นต น ภาพท 1.1 แสดงระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร และการใช ทร พยากรร วมก น [1] ส าหร บระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร สามารถแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ ระบบเคร อข ายย อยใน ส วนของผ ใช และระบบเคร อข ายย อยในส วนของการส อสาร ซ งม รายละเอ ยด ด งน 1.1 ระบบเคร อข ายย อยในส วนของผ ใช สาหร บผ ใช ในการส งข อม ล แล วทาการประมวลผลและแสดงผลออกมา เคร อข ายใน ส วนน ประกอบด วย คอมพ วเตอร แม ข ายท ควบค มเคร อข ายหร อโฮสต คอมพ วเตอร (Host Computer) ทาหน าท เก บโปรแกรมและฐานข อม ลต าง ๆ ท คอมพ วเตอร เคร องอ นจะนาไปใช ได ต วควบค มเคร องปลายทาง (Terminal Controllers) ทาหน าท ด งน ควบค มการทางานของเทอร ม น ล เช น ควบค มเทอร ม น ล A, B และ C ซ งใช สายส ญญาณไปย งโฮสต คอมพ วเตอร ร วมก น เพ อไม ให ม การชนก นของข อม ล (collision) ทาหน าท เป นต วเช อมประสานให แก เทอร ม น ล ในกรณ ท ว ธ การส ง ข อม ลของเทอร ม น ลแตกต างจากว ธ การส งข อม ลในเคร อข ายย อย เช น เทอร ม น ลส งข อม ลท ละต วอ กษร เคร อข ายส งข อม ลเป นบล อก (block) ต วควบค มจะรวบรวมข อม ลให เป นบล อกส งไปย งเคร อข ายย อย หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 11 ต วอย างต วควบค มเทอร ม น ล เช น Muliplexer, Concentrator เป นต น เคร องปลายทางหร อเทอร ม น ล (Terminal) ทาหน าท ป อนข อม ลและแสดงผลท ได จากการประมวลผล ภาพท 1.2 เคร อข ายย อยในส วนของผ ใช [2] 1.2 ระบบเคร อข ายย อยในส วนของการส อสาร ระบบเคร อข ายน ม โหนดหลายโหนดต ดต อก นผ านส อกลางส งข อม ล เพ อส งข อม ลจาก ต นทางไปย งปลายทาง ส าหร บระบบเคร อข ายย อยในส วนของการส อสาร ประกอบด วย โหนดเคร อข าย (Network Node) ทาหน าท เป นต วเช อมประสานงานก บ เคร อข ายย อยของผ ใช และส งข อม ลผ านเคร อข ายได อย างถ กต องรวดเร ว อาจเร ยกโหนดเคร อข ายน ว า เราท เตอร ช องทางสาหร บการส อสาร (Communication Channels) ทาหน าท เป น ต วกลางการส อสารหร อช องทางในการส อสาร ซ งอาจเป นสายส งส ญญาณ เช น สายโทรศ พท สายเคเบ ลใยแก วนาแสง หร อช องทางการส อสารแบบไร สาย เช น คล นว ทย และส ญญาณดาวเท ยม เป นต น อ ปกรณ สาหร บแปลงส ญญาณ (Signals Converters) ทาหน าท เปล ยน ส ญญาณด จ ท ลเป นส ญญาณอ นท เหมาะสมในการส งข อม ลผ านอ ปกรณ ต วกลางชน ดต าง ๆ เช น โมเด ม ซ งเป นต วแปลงส ญญาณด จ ท ลจากเคร องคอมพ วเตอร ให เป นส ญญาณแอนะล อก เพ อให สามารถส ง ข อม ลผ านสายโทรศ พท ได หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 12 ภาพท 1.3 แสดงเคร อข ายย อยในส วนของการส อสาร [3] 2. จ ดประสงค การใช ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร จ ดประสงค ของการใช งานระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร น นเพ อให ม การพ ฒนาระบบการทางาน ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นโดยแยกจ ดประสงค ของการต ดต ง ด งต อไปน 2.1 เพ อให ม การแลกเปล ยนข อม ลก นได ระหว างผ ใช อย างม ประส ทธ ภาพ การแลกเปล ยนข อม ลอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ถ อเป นเหต ผลแรกเร มของการ สร างระบบเคร อข าย เน องจากในการทางานน น ผ ใช น นม การแลกเปล ยนข อม ลก นอย เสมอ ด งน น หากการส งข อม ลน เร วข น สะดวกข น งานต าง ๆ สามารถทาได อย างรวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ภาพท 1.4 การแลกเปล ยนข อม ลอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ [4] หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย เพ อให สามารถใช ทร พยากรร วมก นได ในหน วยงานต าง ๆ สามารถใช งานฮาร ดแวร หร อซอฟต แวร ท อย ในระบบเคร อข าย เด ยวก นร วมก นได เช น การแชร เคร องพ มพ โดยท กเคร องในระบบเคร อข าย สามารถใช งาน เคร องพ มพ เคร องน นได โดยไม ต องสล บก นใช เพ ยงเช อมต ออย ก บระบบเคร อข าย ก สามารถใช งาน เคร องพ มพ ได ส วนการใช ซอฟต แวร ร วมก น ค อ ผ ใช ในเคร อข ายสามารถใช ซอฟต แวร หร อช ด โปรแกรมช ดเด ยวก นได ซ งจะทาให เก ดมาตรฐานของซอฟต แวร ข นมา ข อด ค อ ท าให การร บส งไฟล การเป ดไฟล ต าง ๆ ท าได อย างไม ม ป ญหา เพราะม มาตรฐานของซอฟต แวร มาตรฐานเด ยวก น เป นต น ภาพท 1.5 การใช ทร พยากรร วมก น [5] 2.3 เพ อความประหย ด ส งท ตามมาอ กอย างหน งหล งจากท สามารถร บส งข อม ลได อย างรวดเร ว และใช ทร พยากรร วมก น ค อ การท องค กรสามารถประหย ดค าใช จ ายได อย างมาก เช น การแชร เคร องพ มพ ทาให ไม จาเป นต องซ อเคร องพ มพ หลายเคร อง การแชร ซอฟต แวร ทาให ไม จาเป นต องซ อซอฟต แวร หลายช ด การแลกเปล ยนข อม ลก น ทาให ความจ าเป นของการต ดต อส อสารก นด วยกระดาษลดน อยลง แทนท จะต องใช จดหมายเว ยน หร อส งเอกสาร อาจเปล ยนเป นการส งอ เมล แทน ซ งช วยประหย ด ต นท นค ากระดาษ เป นต น หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 14 ภาพท 1.6 การใช ทร พยากรร วมก นเพ อความประหย ด [6] 2.4 เพ อสร างความน าเช อถ อและความปลอดภ ยของระบบ ในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x