ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต - PDF

Description
ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 17 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล ) (เกณฑ สกอ.) (เช น เหต ผลของการประเม น ท ต างจากท ระบ ใน SAR) ต วบ งช ข อ / 2 ปร บปร งข อความ ใส (เอกสารต วอ ง) เพ มเต มแบบฟอร มการรายงานผล ต วบ งช 1.2 ร อยละ / 2 ต วบ งช ข อ x 1 ต วบ งช 2.10 ร อยละ 70 40, / 2 ต วบ งช 2.11 มากกว าหร อเท าก บ / 3 ต วบ งช 2.12 ร อยละ ร อยละ ร อยละ รางว ลด าน ศ ลปะและ ว ฒนธรรมร อย ละ / 2 ต วบ งช ข อ x 2 ต วบ งช ข อ x 1 ให แสดงว ธ ค ดใน SAR ต วบ งช 2.4 +10% หร อ -10 % x 1 ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย ต วบ งช 2.5 ป.เอก ร อยละ 20-29, ป.ตร เท าก บหร อน อยกว า ร อยละ 5 ผลการ ดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนน ประเม น ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) ว ฒ ปร ญญาเอก ร อยละ ว ฒ ปร ญญาตร ร อยละ หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย (/ = บรรล, x = ไม บรรล ) (เกณฑ สกอ.) (เช น เหต ผลของการประเม น ท ต างจากท ระบ ใน SAR) x 1 ต วบ งช 2.6 ผศ. รศ. และ ศ. ร อยละ 1-39 ศ. รศ.และ ศ. รวมก น อย ระหว างร อยละ รศ. ข นไปน อยกว า ร อย ละ ระด บ ผศ. รศ. และศ. รวมก น ร อยละ ระด บ รศ.ข น ไป / 1 ต วบ งช ข อ x 1 ต วบ งช ข อ x 1 ต วบ งช 2.9 ร อยละ 75 28, x 2 ต วบ งช ข อ / 2 ต วบ งช ข อ / 2 ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย ผลการ ดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนน ประเม น ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย (/ = บรรล, x = ไม บรรล ) (เกณฑ สกอ.) (เช น เหต ผลของการประเม น ท ต างจากท ระบ ใน SAR) ต วบ งช ข อ / 2 คณะควรจะม งบประมาณสน บสน น ในบางส วน เช น หน วยงาน บร ษ ท ห างร านท เขาต องการผลงานว จ ยจาก ชา ค อ การเอาแหล งท นจากข างนอก มาประสานก บอาจารย ของเราให ทา ว จ ย โดยให ท าอย างโปร งใสและ เป ดเผย ต วบ งช ข อ / 3 ต วบ งช 4.3 มากกว าหร อเท าก บ 25,000 บาท 357, , x 1 ต วบ งช 4.4 ร อยละ x 1 1. ส งเสร มให อาจารย ทาผลงานว จ ย และต พ มพ เผยแพร 2. วารสารงานว จ ยมาให อาจารย อ าน โดยต งไว ในห องสม ดของคณะแล ว ต งเป าหมายให อาจารย ทาผลงานว จ ย แล วลงเผยแพร ในวรสารน นให ได ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย ผลการ ดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนน ประเม น ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย (/ = บรรล, x = ไม บรรล ) (เกณฑ สกอ.) (เช น เหต ผลของการประเม น ท ต างจากท ระบ ใน SAR) ต วบ งช ข อ x 1 1. หล งจาก ตค. 52 มหาว ทยาล ยจะม ข อบ งค บการงาน 2. คณะต องเอาข อบ งค บน นมาล ง เป นของคณะแล วลงนามโดยคณะ บด 3. หร ออาจจะอ างของมหาว ทยาล ย เลยก ได ได คะแนนเหม อนก น ต วบ งช 5.2 มากกว าหร อเท าก บร อยละ 25 1, / 3 คณะควรจะม การยกย องชมเชย ต วบ งช 5.3 มากกว าหร อเท าก บร อยละ / 3 ต วบ งช 5.4 ร อยละ x 2 ควรม การเก บแบบประเม นใช ท ก โครงการท ทาแล วนามาสร ปเป น ภาพรวม ต วบ งช ข อ / 1 ต วบ งช ผลงาน x 1 ต วบ งช ข อ / 1 ต วบ งช ข อ / 2 ต วบ งช ข อ / 1 ต วบ งช ข อ / 1 ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย ผลการ ดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนน ประเม น ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย (/ = บรรล, x = ไม บรรล ) (เกณฑ สกอ.) (เช น เหต ผลของการประเม น ท ต างจากท ระบ ใน SAR) ต วบ งช ข อ / 2 ควรทาแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะ ให ลงท กสาขาว ชาในป ต อไป ต วบ งช ข อ x 1 เข ยนคาอธ บายใหม ต วบ งช ข อ / 1 ต วบ งช 7.7 ร อยละ x 0 ต วบ งช ข อ x 1 ต วบ งช ข อ x 1 ต วบ งช ข อ x 2 ต วบ งช ข อ x 2 ต วบ งช ข อ / 2 ต วบ งช ข อ / 2 ต วบ งช ข อ / 2 เฉล ยคะแนนรวมท กต วบ งช ของท กองค ประกอบ 1.59 ส วนสาค ญ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ ต วบ งช ท 1.1 ม การก าหนดปร ชญาหร อปณ ธาน ตลอดจนม กระบวนการพ ฒนากลย ทธ แผนด าเน นงานและม การ กาหนดต วบ งช เพ อว ดความสาเร จของการดาเน นงานตามแผนให ครบท กภารก จ ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ 1. ม การกาหนดปร ชญาหร อปณ ธาน 2. ม กระบวนการพ ฒนากลย ทธ แผนการด าเน นงานและแผนปฏ บ ต การประจ าป ให สอดคล องก นและก น และสอดคล องก บภารก จหล กของสถาบ น ย ทธศาสตร และแผนพ ฒนาของชาต 3. ม การกาหนดต วบ งช ของการด าเน นงาน และก าหนดเป าหมายของแต ละต วบ งช เพ อว ดความส าเร จของ การดาเน นงาน 4. ม การดาเน นการตามแผนครบท กภารก จ 5. ม การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการด าเน นงานตามต วบ งช อย างน อย ป ละ 2 คร ง และรายงาน ผลต อผ บร หารและสภาสถาบ น 6. ม การว เคราะห ความสอดคล องระหว างกลย ทธ แผนการด าเน นงาน เป าประสงค เป าหมายก บ ย ทธศาสตร และแผนพ ฒนาของชาต ตลอดจนสภาพการณ ป จจ บ นและแนวโน มในอนาคต อย างสม าเสมอ 7. ม การนาผลการประเม นและผลการว เคราะห มาปร บปร งกลย ทธ และแผนการดาเน นงานอย างต อเน อง ม การดาเน นการไม ครบ 5 ข อแรก ม การดาเน นการ 5-6 ข อแรก ม การดาเน นการครบท กข อ 1. คณะฯ ม การก าหนดปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ว ตถ ประสงค และทบทวนความ เหมาะสมก บสถานการณ ป จจ บ นของคณะฯ โดยใช การประช มปฏ บ ต การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นระหว าง ผ บร หาร ห วหน าสาขาว ชา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบด านประก นค ณภาพ แล วเผยแพร ให คณาจารย เจ าหน าท น กศ กษา และผ ม ส วนเก ยวข องได ร บทราบท วก น ( )หล กฐานอ างอ งในแผนปฏ บ ต ราชการ 2552 หน า ม คณะท างานจ ดท าและพ ฒนากลย ทธ ได ร วมก นว เคราะห จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weekness) โอกาส (Opportunity) และอ ปสรรค (Threats) แล วน ามาพ ฒนาและก าหนดกลย ทธ (Strategy) ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จ (Mission) เป าประสงค (Goal) ว ตถ ประสงค (Objective) ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ว ตถ ประสงค และ แผนปฏ บ ต การประจาป ของคณะว ทยาการจ ดการ ให สอดคล องก นและก น ช ดเจน และครอบคล มภารก จ การเร ยน การสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โดยใช การน าเข าแลกเปล ยน เร ยนร ร วมก นระหว างผ บร หาร ห วหน าสาขาว ชา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบด านประก นค ณภาพ ( ) หล กฐานอ างอ งในแผนปฏ บ ต ราชการ 2552 หน า 6-7 3. ม การกาหนดต วบ งช และต วบ งช หล กของการด าเน นงาน และก าหนดเป าหมายของแต ละต วบ งช เพ อว ด ความ สาเร จของการดาเน นงานตามแผนท กภารก จ ท งการเร ยน การสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ( ) หล กฐานอ างอ งในแผนปฏ บ ต ราชการ 2552 หน า ม การด าเน นการตามแผนของภารก จการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การท าน บ าร งศ ลป ว ฒนธรรม ท กาหนดไว ในแผน ( ) หล กฐานอ างอ งในแผนปฏ บ ต ราชการ 2552 หน า ม การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการด าเน นงานตามต วบ งช อย างน อยป ละ 2 คร ง ม การ ประเม นผลการ ดาเน นงานในท ประช ม และม คณะทางานต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ( ) หล กฐาน อ างอ งในรายงานการประช มคณะกรรมการบร หารประจาคณะว ทยาการจ ดการ คะแนนการประเม นคร งน : 2 เป าหมาย 1 : 5 ข อ ผลการดาเน นงาน [ต วต ง : - ต วหาร : - ผลล พธ (%หร อส ดส วน) : 5] บรรล เป าหมาย (1 = บรรล, 0 =ไม บรรล ) : บรรล เป าหมายป ต อไป: 6 ข อ แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาการจ ดการ ประจาป งบประมาณ รายงานการประช มคณะกรรมการบร หารประจาคณะว ทยาการจ ดการ คะแนนการประเม นคร งน : 2 ผลการดาเน นงาน : - หมายเหต / ข อส งเกต : (ถ าม ) กรณ ท ม ความเห นต างจากการประเม นตนเองของสถาบ น - ปร บปร งข อความ ใส (เอกสารต วอ ง) เพ มเต มแบบฟอร มการรายงานผล องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ ต วบ งช ท 1.2 ร อยละของตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท กาหนด ชน ดของต วบ งช : ผลผล ต 1. จานวนต วบ งช ของแผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณท งหมด 2. จานวนต วบ งช ของแผนปฏ บ ต งานประจาป ท บรรล เป าหมาย บรรล เป าหมายร อยละ บรรล เป าหมายร อยละ บรรล เป าหมายร อยละ ในป การศ กษา 2551 ร อยละของตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท กาหนด เท าก บ % คะแนนการประเม นคร งน : 2 เป าหมาย1 : ร อยละ 75 ผลการดาเน นงาน [ต วต ง : ต วหาร : ผลล พธ (%หร อส ดส วน) : ] บรรล เป าหมาย (1 = บรรล, 0 =ไม บรรล ) : บรรล เป าหมายป ต อไป:ร อยละ ตารางสร ปผลการดาเน นงานการประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการท ง 9 องค ประกอบ คะแนนการประเม นคร งน : 2 ผลการดาเน นงาน : - หมายเหต / ข อส งเกต : (ถ าม ) กรณ ท ม ความเห นต างจากการประเม นตนเองของสถาบ น - ข อสร ปโดยรวมองค ประกอบท 1 จ ดแข ง/แนวทางเสร มจ ดแข ง : คณะว ทยาการจ ดการได ก าหนด ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และ แผนปฏ บ ต ราชการ ป พ.ศ ท ม ความสอดคล องและความเช อมโยงก บภารก จหล กของของมหาว ทยาล ยฯ โดย ใช การประช มปฏ บ ต การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นระหว างผ บร หาร ห วหน าสาขาว ชา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ ด านการประก นค ณภาพ แล วเผยแพร ให คณาจารย เจ าหน าท น กศ กษาและผ ม ส วนเก ยวข องได ร บทราบท วก น รวมท งม คณะท างานจ ดท าและพ ฒนากลย ทธ ได ร วมก นว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค แล วน ามา พ ฒนาและกาหนดกลย ทธ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ว ตถ ประสงค และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของคณะฯ ให สอดคล องก น ม ความช ดเจน และครอบคล มท กภารก จ โดยใช การน าเข าแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างผ บร หาร ห วหน าสาขาว ชา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบด านการประก นค ณภาพ คณะฯ ม คณะท างานเพ อต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการดาเน นงานตามต วบ งช จ ดท ควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร ง : คณะว ทยาการจ ดการควรต งกรรมการร บผ ดชอบด านการ ว เคราะห ความสอดคล อง ระหว าง กลย ทธ แผนการด าเน นงาน เป าประสงค เป าหมายก บย ทธศาสตร และ แผนพ ฒนาของชาต ตลอดจนสภาพการณ ป จจ บ นและแนวโน มในอนาคต รวมท งควรท จะน าผลการประเม นและ ผลการว เคราะห มาปร บปร งกลย ทธ และแผนการด าเน นงาน เพ อท จะเสนอผลการปฏ บ ต งานให ก บผ บร หารของ มหาว ทยาล ยต อไป องค ประกอบท 2 การเร ยนการสอน ต วบ งช ท 2.1 ม ระบบและกลไกในการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ชน ดของต วบ งช : กระบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x