ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ PDF

Description
ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ ท กล มสาระการเร ยนร 1 กล มการศ กษาปฐมว ย การเล าน ทาน ปฐมว ย ห อง 1 (อาคาร 5) ประกอบท าทาง 2 กล มการศ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 39 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ ท กล มสาระการเร ยนร 1 กล มการศ กษาปฐมว ย การเล าน ทาน ปฐมว ย ห อง 1 (อาคาร 5) ประกอบท าทาง 2 กล มการศ กษาปฐมว ย การป นด นน าม น ปฐมว ย ห องป. 4 / 1, 4 / 2 (15 ท มๆละ 3 คน) 3 กล มการศ กษาปฐมว ย การสร างภาพด วยการฉ ก ปฐมว ย ห องป. 5 / 1, 5 / 2 ต ด ปะ กระดาษ (13 ท มๆละ 3 คน) 4 กล มการศ กษาปฐมว ย การวาดภาพระบายส ปฐมว ย ห อง 2 (อาคาร 5) ด วยส เท ยน 5 กล มสาระการเร ยนร อ จฉร ยภาพ ป.1-3 ห อง ป. 6/1 ทาง 6 กล มสาระการเร ยนร อ จฉร ยภาพ ป.4-6 ห อง ป.6/2 ทาง (นร. 16 คน) 7 กล มสาระการเร ยนร อ จฉร ยภาพ ม.1-3 ว าง 1 (อาคาร4) ทาง (นร. 3 คน) 8 กล มสาระการเร ยนร สร างสรรค ป.4-6 ห องคอมพ วเตอร ผลงานโดยใช โปรแกรม GSP (3 ท มๆละ 2 คน) 9 กล มสาระการเร ยนร ค ดเลขเร ว ป.1-3 ว าง 2 (อาคาร4) (นร. 11 คน) 10 กล มสาระการเร ยนร ค ดเลขเร ว ป.4-6 ว าง 2 (อาคาร4) 11 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ป.1-3 ห อง ป.3/1 ศ ลป สร างสรรค (นร. 5 คน) 12 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค ป.4-6 ห อง ป.3/2 (นร. 6 คน) 13 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ วาดภาพระบายส ป.1-3 ห อง ป.3/1 (นร. 12 คน) 19 กล มสาระการเร ยนร ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ป.4-6 ห อง ป.3/2 วาดภาพระบายส (นร. 15 คน) 15 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ การสร างสรรค ภาพ ป.1-3 ห อง ป.2/1 ด วยการปะต ด (9 ท มๆละ 2 คน) 16 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ การสร างสรรค ภาพ ป.4-6 ห อง ป.2/2 ด วยการปะต ด (8 ท มๆละ 2 คน) 17 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ประต มากรรม ป.1-3 ห อง ป.2/1 (9 ท มๆละ 3 คน) 18 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ประต มากรรม ป.4-6 ห อง ป.2/2 (8 ท มๆละ 3 คน) จ ดสวนถาด ป. 4-6 ห อง ป. 1/1 การจ ดสวนถาดแบบแห ง (3 ท มๆละ 3 คน) 20 กล มสาระการเร ยนร 21 กล มสาระการเร ยนร 22 กล มสาระการเร ยนร 23 กล มสาระการเร ยนร การ งานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร และห นยนต ) 24 กล มสาระการเร ยนร จ ดสวนถาด การจ ดสวนถาดแบบช น ม. 1-3 ห อง ป. 1/2 แปรร ปอาหาร ป. 4-6 ใต ถ นอาคาร5 (4 ท มๆละ 3 คน) ทาอาหารคาวจานเด ยว (ประเภทข าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) การวาดภาพ ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก การประกวด โครงงาน ประเภททดลอง ป. 4-6 ใต ถ นอาคาร5 ป.1-3 ป.4-6 ห องคอมพ วเตอร (9 ท มๆละ 2 คน) ห อง ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ กล มสาระการเร ยนร การประกวด โครงงาน ประส งประด ษฐ ป.4-6 ห อง 26 กล มสาระการเร ยนร 27 กล มสาระการเร ยนร 28 กล มสาระการเร ยนร 29 กล มสาระการเร ยนร 30 กล มสาระการเร ยนร 31 กล มสาระการเร ยนร โครงงานค ณธรรม ป.1-3 ห อง Sound Lap (3 ท มๆละ 5 คน) โครงงานค ณธรรม ป.4-6 ห อง Sound Lap (4 ท มๆละ 5 คน) โครงงานค ณธรรม ม..1-3 ห อง Sound Lap (2 ท มๆละ 5 คน) ภาพยนตร ส น ป.1-6 ห องคอมพ วเตอร (3 ท มๆละ 5 คน) ประด ษฐ ของใช ป.4-6 ห องป. 1/1 จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น (4 ท มๆละ 3 คน) จ กสานไม ไผ ป.4-6 ห องป. 1/2 (4 ท มๆละ 3 คน) ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพฤห สบด ว นท 2 เด อนต ลาคม พ.ศ กล มสาระการเร ยนร ค ดเลขเร ว ม.1-3 ว าง 2 (อาคาร4) (นร. 3 คน) 2 กล มสาระการเร ยนร อ จฉร ยภาพ ป.4-6 ห อง ทาง (12 ท มๆละ 3 คน) 3 กล มสาระการเร ยนร อ จฉร ยภาพ ม.1-3 ห อง ทาง 4 กล มสาระการเร ยนร เคร องร อนกระดาษพ บ ประเภทร อนนาน ป.1-3 สนามวอลเลย บอล (12 ท มๆละ 2 คน) 5 กล มสาระการเร ยนร 6 กล มสาระการเร ยนร 7 กล มสาระการเร ยนร 8 กล มสาระการเร ยนร 9 กล มสาระการเร ยนร 10 กล มสาระการเร ยนร 11 กล มสาระการเร ยนร 12 กล มสาระการเร ยนร 13 กล มสาระการเร ยนร เคร องบ นพล งยาง ประเภทบ นไกล (โดยการปล อยด วยม อ) เคร องร อน ประเภทร อนไกล เคร องร อน ประเภทร อนนาน ม.1-3 ห องอน บาล ป.4-6 ห องอน บาล (9 ท มๆละ 2 คน) ป.4-6 ห องอน บาล (9 ท มๆละ 2 คน) เพลงค ณธรรม ป.1-3 ห อง 1 อาคาร 5 (2 ท มๆละ 5 คน) เพลงค ณธรรม ป.4-6 ห อง 1 อาคาร 5 (4 ท มๆละ 5 คน) เล าน ทานค ณธรรม ป.1-3 ห อง ป.3/1 (นร. 12 คน) เล าน ทานค ณธรรม ป.4-6 ห อง ป.3/1 (นร. 11 คน) มารยาทไทย ป.1-3 ศาลาธรรม (12 ท มๆละ 2 คน) มารยาทไทย ป.4-6 ศาลาธรรม (11 ท มๆละ 2 คน) ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพฤห สบด ว นท 2 เด อนต ลาคม พ.ศ สวดมนต แปล ป.1-6 ห องส งคม (3 ท มๆละ 10 คน) 15 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ป.1-3 สนามบาสเกตบอล (การผ กเง อน เด นทรงต ว และโยนบอล) (3 ท มๆละ 6 คน) 16 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด (การใช เข มท ศ การคาดคะเน และสะกดรอย) ป.4-6 สนามบาสเกตบอล (3 ท มๆละ 6 คน) 17 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมส งเสร ม น ส ยร กการอ าน การประกวดหน งส อเล มเล ก 18 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมส งเสร ม น ส ยร กการอ าน การประกวดหน งส อเล มเล ก 19 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร และห นยนต ) 20 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร และห นยนต ) 21 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร และห นยนต ) 22 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) การสร างหน งส ออ เลคทรอน กส (E-book) การสร างหน งส ออ เลคทรอน กส (E-book) การสร าง Webpage ประเภท Web Editor การสร าง เกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร ป.4-6 ห อง ป. 2/2 (6 ท มๆละ 3 คน) ม.1-3 ห อง ป. 2/2 ป. 4-6 ห องคอมพ วเตอร (7 ท มๆละ 2 คน) ม.1-3 ป.4-6 ห องคอมพ วเตอร ห องคอมพ วเตอร (3 ท มๆละ 2 คน) ป. 4-6 ห องคอมพ วเตอร (3 ท มๆละ 2 คน) 23 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย อ านเอาเร อง (อ านในใจ) ม.1-3 ห อง ป. 4/2 24 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ข บร อง ป. 1-6 หอประช ม เพลงไทยล กท ง ชาย (นร. 9 คน) น. เป นต นไป ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพฤห สบด ว นท 2 เด อนต ลาคม พ.ศ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ข บร อง ป. 1-6 หอประช ม น. เป นต นไป เพลงไทยล กท ง หญ ง (นร. 10 คน) 26 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ข บร อง ป. 1-6 หอประช ม น. เป นต นไป เพลงไทยล กกร ง ชาย (นร. 7 คน) 27 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ข บร อง ป. 1-6 หอประช ม น. เป นต นไป เพลงไทยล กกร ง หญ ง (นร. 9 คน) 28 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ข บร อง ป. 1-6 หอประช ม น. เพลงสากล ชาย (นร. 3 คน) 29 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ข บร อง ป. 1-6 หอประช ม น. เพลงสากล หญ ง (นร. 5 คน) 30 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ข บร อง ป. 1-6 หอประช ม น. เป นต นไป เพลงพระราชน พนธ ชาย (นร. 7 คน) 31 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ข บร อง เพลงพระราชน พนธ หญ ง ป. 1-6 หอประช ม (นร. 7 คน) น. เป นต นไป ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นศ กร ว นท 3 เด อนต ลาคม พ.ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย อ านออกเส ยง ป.1-3 ห อง ป.3/1 และจ บใจความสาค ญ (นร. 16 คน) 2 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย อ านออกเส ยง และจ บใจความสาค ญ ป.4-6 ห อง ป.3/1 (นร. 16 คน) 3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เข ยนเร ยงความ และค ดลายม อ 4 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เข ยนเร ยงความ และค ดลายม อ 5 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เข ยนเร ยงความ และค ดลายม อ 6 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 8 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 9 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท องอาขยาน ทานองเสนาะ ท องอาขยาน ทานองเสนาะ แต งบทร อยกรอง กาพย ยาน 11 (4 บท) แต งบทร อยกรอง กลอนส ภาพ (8 บท) 10 ส ขศ กษาและพลศ กษา ตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา 11 ส ขศ กษาและพลศ กษา ตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา 12 กล มสาระการเร ยนร การ การใช โปรแกรม งานอาช พและเทคโนโลย นาเสนอ (Presentation) (คอมพ วเตอร และ ห นยนต ) 13 กล มสาระการเร ยนร พ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ห อง ป.2/1 (นร. 13 คน) ป.4-6 ห อง ป.2/2 ม.1-3 ห อง ป.2/2 ป.1-3 ห อง ป.4/1 (นร. 16 คน) ป.4-6 ห อง ป.4/1 (นร. 11 คน) ป.4-6 ห อง ป.1/1 (6 ท มๆละ 2 คน) ม.1-3 ห อง ป.1/1 ป. 1-6 ห อง ป.6/2 (16 ท มๆละ 2 คน) ม. 1-3 ห อง ป.6/2 (3 ท มๆละ 2 คน) ป.4-6 ห องคอมพ วเตอร (13 ท มๆละ 2 คน) ป. 1-3 ห อง Sound Lap (นร. 7 คน) ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นศ กร ว นท 3 เด อนต ลาคม พ.ศ กล มสาระการเร ยนร พ ดภาษาอ งกฤษ ป.4-6 ห อง Sound Lap (Impromptu Speech) (นร. 8 คน) 15 กล มสาระการเร ยนร ก จกรรม (Spelling Bee) ป.1-3 ห อง (นร. 10 คน) 16 กล มสาระการเร ยนร ก จกรรม (Spelling Bee) ป.4-6 ห อง (นร. 13 คน) 17 กล มสาระการเร ยนร ก จกรรม (Spelling Bee) ม.1-3 ห อง 18 กล มสาระการเร ยนร การเล าน ทาน ป.4-6 ห อง ป.4/2 (Story Telling) (นร. 6 คน) 19 กล มสาระการเร ยนร ป.4-6 ห อง ป.4/2 (Multi Skills competition ) (นร. 10 คน) 20 กล มสาระการเร ยนร ASEAN QUIZ ป.4-6 ห องป. 5/1 (11 ท มๆละ 2 คน) 21 ภาษาไทย การจ ดการศ กษาพ เศษ (โรงเร ยนเร ยนร วม) การเล าน ทาน (บกพร องทางร างกายฯ) ป. 1-6 หอประช ม น. 22 ภาษาไทย การจ ดการศ กษาพ เศษ (โรงเร ยนเร ยนร วม) 23 ศ ลปะ การจ ดการศ กษาพ เศษ (โรงเร ยนเร ยนร วม) น กอ านข าวร นเยาว (บกพร องทางการเร ยนร ) การประกวดการข บร อง เพลงไทยล กท ง (บกพร องทางการเร ยนร ) ป. 1-6 หอประช ม (นร. 3 คน) ป.1-6 หอประช ม 24 ส ขศ กษาและพลศ กษา แอโรบ ก ป. 1-6 หอประช ม (4 ท มๆละ 15 คน) 25 ป. 1-6 ห องสม ด การจ ดการศ กษาพ เศษ ในช ว ตประจาว น (โรงเร ยนเร ยนร วม) (บกพร องทางการเร ยนร ) น น น. ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นศ กร ว นท 3 เด อนต ลาคม พ.ศ การงานอาช พและ เทคโนโลย การจ ดการศ กษาพ เศษ (โรงเร ยนเร ยนร วม) การวาดภาพด วย โปรแกรม Paint (บกพร องทางการเร ยนร ) ไม กาหนด ระด บช น ห องคอมพ วเตอร 27 กล มสาระการเร ยนร การแสดง ทาง (Science Show) ป.4-6 หอประช ม (3 ท มๆละ 3 คน)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x