1-IA-Dohodak, investiranje i potrošnja_web.pdf

Description
Vježbe – Dohodak, investiranje i potrošnja Investicijska analiza Primjer 1 ã Osoba A razmatra vremensko usklađivanje potrošnje unutar dva razdoblja. ã Današnji dohodak iznosi 100.000 kuna, a dohodak za godinu dana 126.000. ã Trenutni i budući dohodci su sigurni. ã Osoba A nema mogućnost investiranja. ã Ravnotežna godišnja kamatna stopa na tržištu iznosi 5%. Izračunajte: a) maksimalno mogući iznos potrošnje osobe A za godinu dana, b) maksimalno mogući iznos potr

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Vježbe –  Dohodak, investiranje i potrošnja   Investicijska analiza  Primjer 1 ãOsoba A razmatra vremensko usklađivanje potrošnje unutar dva razdoblja.   ãDanašnji dohodak iznosi 100.000 kuna, a dohodak za godinu dana 126.000. ãTrenutni i budući dohodci su sigurni. ãOsoba A nema mogućnost investiranja.   ãRavnotežna godišnja kamatna stopa na tržištu iznosi 5%.  Izračunajte:   a) maksimalno mogući iznos potrošnje osobe A za godinu dana,  b) maksimalno mogući iznos potrošnje osobe A danas,  c) mogući iznos potrošnje osobe A za godinu dana ukoliko danas na štednju stavi 40% svog dohotka, d) mogući iznos potrošnje osobe A danas ukoliko planirana potrošnja za godinu dana iznosi 84.000, –  DZ e)sve prethodno navedeno [a) –  d)] u uvjetima nove ravnotežne kamatne stope od 8%. –  DZ  C  0   C  1   Y  0 Y  1 Y maxC  0   maxC  1    Vremenska alokacija potrošnje (mehanizam štednje i kredita)   000  SCY   000  CYS   F10000 k 1SYSYC    F01111  k 1SYSYC     F01  k 1SS   F100 k 1YYCmax    F011  k 1YYCmax    viša ravnotežna kamatna stopa
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks