ค าถาม/ประเด น 1. ร ปแบบ Account ม ก แบบ แบบ Model 1 Client Account Level: เป ดบ ญช ฝากค ก บบ ญช ซ อขายเสมอ - PDF

Description
สร ปประเด นค าถามจากการประช มร วมก บบร ษ ทสมาช กศ นย ร บฝากหล กทร พย และส าน กห กบ ญช New Depository and New Cash Equity Clearing Systems Account Opening ค าตอบ 1. ร ปแบบ Account ม ก แบบ แบบ Model 1 Client

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 26 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปประเด นค าถามจากการประช มร วมก บบร ษ ทสมาช กศ นย ร บฝากหล กทร พย และส าน กห กบ ญช New Depository and New Cash Equity Clearing Systems Account Opening ค าตอบ 1. ร ปแบบ Account ม ก แบบ แบบ Model 1 Client Account Level: เป ดบ ญช ฝากค ก บบ ญช ซ อขายเสมอ และม ว ธ การท างานอย างไร กล าวค อ 1 Trading Account ค ก บ 1 Depository Account (1 Trading Account : 1 Depository Account) โดยล กค า 1 ราย อาจม Trading Account หลายบ ญช ก ได ด งน นจ านวนบ ญช ฝากเท าก บจ านวน Trading Accounts จะท าให reconcile ข อม ลระหว าง Back office ก บ PTI ง าย แบบ Model 2 Client Level เป ดบ ญช ฝาก 1 บ ญช ส าหร บล กค า 1 คนซ งม จ านวน Trading Accounts หลายบ ญช กล าวค อ Many Trading Accounts : 1 Depository Account จะท าให reconcile ข อม ลระหว าง Back office ก บ PTI ได ยากกว าแบบท 1 2. ช องทางด าเน นการเป ดบ ญช ช องทางท 1 ผ าน API message: หากระบบ Back Office ของสมาช กม ความสามารถในการส ง API message สมาช กสามารถเป ดบ ญช ท Back office และ ให ระบบส ง API message ของเป ดบ ญช ฝากหล กท รพย ในระบบ PTI ของ TSD ได จะท าให สมาช กสามารถท างานเพ ยงคร งเด ยว ไม ได ท าให ข นตอนการปฏ บ ต งาน เพ มข น ช องทางท 2 เป ดบ ญช ท ระบบ TSD โดยตรง: หากสมาช กไม ได พ ฒนาระบบงาน เพ มเต มเพ อให ส ง API message ได หล งจากท สมาช กเป ดบ ญช ท ระบบ Back Office แล ว สมาช กต องเป ดบ ญช ฝากหล กทร พย ท ระบบ PTI ของ TSD ด วย จะท า ให สมาช กท างาน 2 คร ง ท งน สมาช กสามารถเป ดบ ญช ฝากหล กทร พย ในระบบ PTI ได 2 ว ธ ด งน 1. Key-in ผ านระบบ PTI ท ฟ งก ช น Account Management 2. Upload file Account Profile Upload 3. การเป ด account Model #2 สามารถท าได รองร บกรณ ล กค า 1 รายม มากกว า 1 depository account ได หร อไม 4. การเป ดบ ญช ในระบบงาน ศ นย ร บฝากจะใช ข อม ลท สมาช ก Indentify ความส มพ นธ ไว ว า Trading ศ นย ร บฝากตามร ปแบบ Account ใด จะเป น Depository Account ใดในระบบงานของศ นย ร บฝาก (Map Model#2 (Many Trading Trading Account ก บบ ญช Depository account ในระบบ PTI) Accounts : 1 Depository ในว น Settlement TCH และ TSD ด าเน นการตามข นตอน ด งน Account) กรณ ล กค า 1 ราย 1. TCH ประมวลผล Net ตาม Trading Account ท ได ร บจากตลาดหล กทร พย ม 3 บ ญช ขายห นในบ ญช ท และน าส งให ศ นย ร บฝาก ด งน น จากต วอย าง TCH ประมวลผล Trading 1 แต ม ห นอย ในบ ญช 2 Account บ ญช ท 1 เป น Net ส งมอบและ Trading Account บ ญช ท 3 เป น และซ อห นท บ ญช ท 3 ศ นย Net ร บมอบ ร บฝากทราบได อย างไร และ 2. ศ นย ร บฝากจะท าการ map ข อม ลบ ญช Trading Account บ ญช ท 1 และ จะด าเน นการอย างไร Trading Account บ ญช ท 3 ก บ Depository A/C เช น บ ญชเลขท / 23 5. การเป ดบ ญช ต องด าเน นการ เม อไร 6. เม อเร มใช ระบบใหม คร งแรก ท าอย างไร 7. กรณ ระบบ Back office ของ Broker เป ดบ ญช ล กค าไม ค าตอบ ท งน แม Depository A/C จะเป นบ ญช เด ยวก น ศ นย ร บฝากจะไม Net ภาระการส งมอบ-ร บมอบของบ ญช ท 1 และ บ ญช ท 3 แต จะด าเน นการตาม ข อม ลท ได ร บจาก TCH 3. เวลา น.ศ นย ร บฝากจะโอนห นเพ อเตร ยมส งมอบ (Sweep up) จาก Depository A/C เลขท 123 ตามจ านวน Net ส งมอบ ของ Trading Account บ ญช ท เวลา น. ศ นย ร บฝากจะส งมอบห น (sweep down) เข า Depository Account เลขท 123 ตามจ านวน Net ร บมอบของ Trading Account บ ญช ท 3 เพ อป องก นป ญหาการส งมอบหล กทร พย สมาช กควรเป ดบ ญช ฝากหล กทร พย ก บ TSD พร อมระบ เลขท บ ญช ซ อขายให ถ กต องให แล วเสร จ ก อนท TCH จะ น าส งรายงานสร ปการประมวลผล Net obligation จากการซ อขายภายในเวลา น.ของว นท T+3 TSD จะด าเน นการ Migrate ข อม ลท สมาช กจ ดเตร ยมท งหมดด งต อไปน เข า ระบบ PTI 1. การเป ดบ ญช พร อมการ Map Trading และ Shareholder ของล กค าท งหมด 2. การโอนห นจากบ ญช Omnibus ไปย งบ ญช ล กค า (Segregate Depository Account) 3. การโอนห นท เข าค วจอง Room ในบ ญช Omnibus ไปย งบ ญช ล กค า (Segregate Depository Account) 4. รายการจ าน าให สมาช กเตร ยมเป ดบ ญช Segregate Depository Account และ Map Shareholder 5. การเครด ตห น เตร ยมเป ดบ ญช Segregate Depository Account และ Map Shareholder โดยระบ Brokerage Account ID เพ อรองร บการ เครด ตห นล กค าท ม การจ าน า TCH จะด าเน นการ Migrate ข อม ล ด งต อไปน เข าระบบงาน New Clearing 1. รายการซ อขายท คงค าง (pending settlement trades) = TCH เตร ยม ข อม ล 2. รายการ NVDR Adjustment รายการ Pre-settlement Matching Transaction ท สมาช กด าเน นการสร างรายการท ระบบ PSMS ในช วงเวลาท ก าหนดให ด าเน นการได = สมาช กต องด าเน นการบนระบบ PSMS 3. รายการแก ไขรายการซ อขาย (Trade Amendment) ท สมาช กด าเน นการ สร างจากระบบ Back office = สมาช กเตร ยมข อม ล 4. NVDR/TTF Late Settlement Outstanding = TCH เตร ยมข อม ล 5. SBL Outstanding ของ สมาช กท เป น borrower = TCH เตร ยมข อม ล 6. Securities Default Outstanding = TCH เตร ยมข อม ล TSD และ TCH จะแจ งรายละเอ ยดเร อง Data Migration อ กคร งหน ง เม อจะเร ม ใช งานระบบใหม การเป ดบ ญช ฝากแบบน เป นร ปแบบท 2 (Model 2) ค อ Many Trading Accounts map to One Depository Account (Many to one) ด งน นระบบ Back 2 / 23 เหม อนก บท เป ดในระบบ PTI จะท าอย างไร เน องจาก ท ระบบ Back Office จะเป ด บ ญช เพ อบ นท กจ านวนห น ตาม Trading Account ซ ง โดยท วไปม 3 บ ญช ได แก 1. บ ญช ส าหร บ Cash Balance 2. บ ญช ส าหร บ Credit Balance และ 3. บ ญช ส าหร บ Cash Account แต สมาช กจะเป ดบ ญช ฝาก หล กทร พย ส าหร บล กค าราย น ท TSD เพ ยง 1 บ ญช 8. เลขท บ ญช ฝากไม จ าเป นต องเป นบ ญช เด ยวก บบ ญช Trade ใช หร อไม 9. หากม การเป ดบ ญช ซ อขาย ของล กค าระหว างว น จะต อง เป ดบ ญช อ นท ใดบ าง 10. ขอ Guideline ในการเป ด บ ญช เพ อ trade กองท น และ allot ให custodian เก บร กษา underlying 11. shareholder ม ท อย แตกต างก นศ นย ร บฝาก พ จารณาอย างไร และโดย สร ป เม อสมาช กเป ดบ ญช ค าตอบ office ของ Broker จะต องม โปรแกรมเพ อ รวมบ ญช ซ อขายของล กค ารายน น และสร างเป นบ ญช ฝาก 1 บ ญช และส งรายการเป ดบ ญช ฝากด งกล าวเข าส ระบบ PTI แม ว าสมาช กสามารถใช เลขท บ ญช ต างก นได แต เพ อความสะดวกสมาช กควรใช เลขท บ ญช เด ยวก น สมาช กเป ดบ ญช ซ อขายของล กค าท ระบบ Back office ของสมาช กและส ง message API มาเป ดบ ญช ฝากหล กทร พย ท ระบบของ TSD (PTI) ได ท นท แต หากสมาช กไม ม API สมาช กสามารถมาเป ดบ ญช ท ระบบของ TSD ภายหล งได แต ต องด าเน นการก อน Cut-off time ของ Settlement date (10.30 น.) หากสมาช กไม เป ดบ ญช ฝากหล กทร พย ของล กค าท PTI - ถ าล กค าม หน าท ต องส งมอบห น ระบบจะไม สามารถ Sweep up ได ท าให สมาช กผ ดน ดส งมอบหล กทร พย ต อ TCH - ถ าล กค าม หน าท ร บมอบห น ระบบจะไม สามารถ Sweep down ได ท าให ห นท ได ร บจากการ settlement จะเก บอย ในบ ญช SINK account แทน ซ งสมาช ก จะต องโอนห นเอง Model ในการเป ดบ ญช และการท ารายการ PSMS เพ อบ ญช บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น (บลจ.) ข นก บ Broker และ Custodian ตกลงร ปแบบก น โดยม ทางเล อกด งน Model 1 Broker เป ดท งบ ญช แม และบ ญช ล ก และท า Trade allotment จากบ ญช แม ไปบ ญช ล ก และท า PSMS แบบ one-to-one เพ อ match ก บรายการ PSMS ของ Custodian ท ระบ เลขท บ ญช กองล ก Model 2 Broker เป ดเฉพาะบ ญช แม และส งรายการ PSMS โดยระบ เลขท บ ญช แม โดยส งรายการ PSMS ด วยจ านวนรายการเท าก บจ านวนกองล ก เพ อ match ก บรายการ PSMS ของ Custodian ท ระบ เลขท บ ญช กองล ก ในการเป ดบ ญช ฝากในระบบงานศ นย ร บฝาก สมาช กสามารถเป ดบ ญช ได เอง โดยสมาช กจะต อง map ข อม ลเพ ม 2 เร อง การ map ก บ Trading Account เพ อประโยชน ในการ sweep ห น ส าหร บส งมอบ ร บมอบห น 3 / 23 ฝากหล กทร พย จะต องแจ ง ข อม ลศ นย ร บฝากในเร อง ใดบ าง ค าตอบ การ map ก บ Shareholder เพ อประโยชน ในการส งรายช อป ดสม ด ทะเบ ยน ในกรณ น ต องม shareholder profile เท าก บจ านวนท อย ของล กค า ด งน นจะต อง ม Depository Account อย างน อย 2 บ ญช เน องจาก Many shareholder profiles map to one depository account ไม ได แต One shareholder profile map to many depository accounts หร อ One shareholder profile map to one depository account ได การ Map Depository Account ก บ Trading Account และ Shareholder Profile Depository Account Trading Account Map (1) ก บ (2) Shareholder Profile Map (1) ก บ (3) (1) (2) (3) One One One One One Many X Many One X One One Many One 12. สามารถสร าง shareholder profile 2 profile ท ม ข อม ล เหม อนก นได หร อไม 13. ถ าผ ถ อห น 1 คน ม หลาย shareholder profile หน งส อ ร บรองห กภาษ จะรวมส ง หร อไม 14. ถ าม การย าย Branch เปล ยน Trading ID (Trading Account) และ ล กค า 1 คนม หลาย Trading ID (Trading Accounts) 15. การป ดบ ญช ม FIXML จาก Back office ไประบบ TSD หล กการ: Map Shareholder ก บ Depository Account และ Trading Account 1. One shareholder profile can be mapped to one depository account or many depository accounts. 2. One depository account can be mapped to one trading account or many trading accounts. shareholder profile 2 profile ไม สามารถม ข อม ลเหม อนก นท งหมดได ส าหร บล กค า 1 รายท ต องการสร างข อม ล shareholder profile มากกว า 1 shareholder profile จะต องสร างข อม ล shareholder profile โดยก าหนด Brokerage account ให แตกต างก น และจะต องม Depository Account มากกว า 1 account การส งหน งส อร บรองห กภาษ และการค านวณส ทธ ประโยชน ของนายทะเบ ยนจะ ย งคงหล กการเด ม ผ ถ อห นท ม ช อ,สก ลและท อย เหม อนก นจะส งหน งส อร บรองห ก ภาษ ไปท อย เด ยว สมาช กสามารถ map Trading ID ก บ Depository Account เพ มได แต ถ า 1 Depository Account ม 1 Trading ID สมาช กต องท าการ Rectify Trading ID (Trading Account) ในระบบ New Clearing หากอย ในช วงก อน settlement การป ดบ ญช ส าหร บ Equity market ใน Phase แรกย งไม รองร บการส งค าส งด วย FIXML ต องท าการป ดบ ญช /Inactive บ ญช ท PTI 4 / 23 หร อไม 16. ในระบบใหม กรณ เป ดบ ญช pledge อย แล วย งต องเป ด บ ญช ใหม อ กหร อไม 17. กรณ ล กค าม การจ าน าห น ควรเป ดบ ญช อย างไร 18. Interface file ท ส งให ก บ สมาช ก ในข อ 4.7 เร อง Account management เป น interface file ของ Equity หร อ Derivatives ค าตอบ ถ าล กค าคนเด มป ดบ ญช แล วและอาจกล บมาเป ดใหม และต องการใช เลขท บ ญช เด ม ด งน นสมาช กไม ควรป ดบ ญช ควรท าการ Inactive บ ญช ถ าเป ดบ ญช Credit Balance แล วไม ต องเป ดบ ญช pledge อ ก สามารถใช บ ญช ท เป ดก บศ นย ร บฝากในระด บ Segregate Account บ ญช เด ยว โดยไม ต องเป ดบ ญช เพ ม โดยกรณ จ าน าจะม status ท Account แจ งให สมาช ก ทราบ ข อ 4.7 เร อง Account management เป น interface file ของ Derivatives อย างไรก ตาม TCH จะปร บปร ง Interface file โดยระบ ตลาดให ช ดเจน Trade Registration & Amendment ข อจ าก ดรายการ Gross Settlement ท จะ Settlement ในว นท ท าการ ซ อขาย (ว นท T) กรณ ฝ าย ก าก บการซ อขายของ SET ขอความร วมม อจากสมาช ก ไม ให ส งรายการ Big lot Trade ในระหว างว น เน องจากอาจท าให ราคา ของห นเบ ยงเบน การแก ไขรายการซ อขาย deal ท match แล ว Trade amendment เป น ฟ งก ช นท ท างานบนระบบ New clearing ส าหร บ รายการซ อขาย Big lot ท ม จ านวน 1 ล านห น หร อ 3 ล านบาท สามารถท า รายการซ อขายระหว างว นได แต หากการซ อขายด งกล าวม ราคาท ไม ได อย ใน ceiling-floor band หร อปร มาณการซ อขายส งมากจนอาจม ผลต อสภาพปกต ของตลาด สมาช กจะต องบ นท กรายการซ อขายด งกล าวเข าส ระบบในช วง offmarket hour (หล งตลาดป ด) ซ งจะส งผลให สมาช กไม สามารถ Settle รายการ ด งกล าวได ในว นท T เน องจากม ลค า Settlement ของ Gross Deal ม กจะม ม ลค าส งมาก TCH ขอให สมาช กแจ งให Settlement Bank ทราบล วงหน า 1 ว น โดยสมาช ก จะต องน าส งข อม ลท สมาช กได ประสานงานก บ Settlement Bank เก ยวก บ จ านวนเง นท จะร บมอบหร อส งมอบให เจ าหน าท ท เก ยวข องของ Settlement Bank ทราบแล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x