รายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2556 บร ษ ท จ เอฟพ ท จาก ด (มหาชน) - PDF

Description
ว นท ประช ม สถานท ประช ม ผ เข าร วมประช ม รายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2556 บร ษ ท จ เอฟพ ท จาก ด (มหาชน)

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 50 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว นท ประช ม สถานท ประช ม ผ เข าร วมประช ม รายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2556 บร ษ ท จ เอฟพ ท จาก ด (มหาชน) ว นพฤห สบด ท 12 ธ นวาคม 2556 ห องประช มบร ษ ท ช น M อาคารจ เอฟพ ท 312 ถนนพระรามท 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กร งเทพฯ ผ ถ อห นท เข าร วมประช ม 251 ราย จ านวนห น 900,684,615 ห น ค ดเป นร อยละ มาประช มด วยตนเอง 86 ราย จ านวนห น 733,048,612 ห น ค ดเป นร อยละ โดยการมอบฉ นทะ 165 ราย จ านวนห น 167,636,003 ห น ค ดเป นร อยละ ผ ถ อห นท ไม มาประช ม 4,341 ราย จ านวนห น 353,136,385 ห น ค ดเป นร อยละ รวมผ ถ อห นท งหมด 4,592 ราย จ านวนห น 1,253,821,000 ห น ค ดเป นร อยละ กรรมการ 1. นายประส ทธ ศ ร มงคลเกษม ประธานกรรมการบร ษ ท ท เข าร วมประช ม 2. นายว ร ช ศ ร มงคลเกษม รองประธานกรรมการบร ษ ท และกรรมการผ จ ดการ 3. นายแพทย อน นต ศ ร มงคลเกษม ประธานกรรมการบร หาร และรองกรรมการผ จ ดการ 4. นายแพทย สาธ ต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ สระ 5. นายปารเมศ เหตระก ล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ สระ 6. นายธนาธ ป พ เชษฐวณ ชย โชค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ สระ 7. นางสมส ร อ งโพธ ช ย กรรมการบร หาร 8. น.ส.วรรณ ศ ร มงคลเกษม กรรมการบร ษ ท 9. นายส จ น ศ ร มงคลเกษม กรรมการบร ษ ท ท ปร กษาทางการเง นอ สระ นางสาวจ รยง อน มานราชธน ท ปร กษาทางการเง นอ สระ จาก บร ษ ท เจด พาร ทเนอร จ าก ด ท เข าร วมประช ม ส กข พยาน อาสาสม ครจากท ประช มผ ถ อห น (ค ณวรรณ ส ทธ ส มพ นธ ) ในการน บคะแนน ผ จดบ นท กรายงาน นางสาวจ ฑามาส อ งโพธ ช ย (เลขาน การบร ษ ท) การประช ม เร มการประช มเวลา 9.30 น. EGM2013 หน า 1/8 น.ส.จ ฑามาส อ งโพธ ช ย เลขาน การบร ษ ท ได แจ งว า ขณะน ม ผ ถ อห นเข าประช มด วยตนเองจ านวน 86 ราย และโดยการมอบฉ นทะ จ านวน 165 ราย รวมท งส น 251 ราย น บจ านวนห นรวมก นได ท งส น 900,684,615 ห น ค ดเป นร อยละ ของจ านวนห นท จ าหน ายได แล วท งหมดของบร ษ ทฯ ครบเป นองค ประช มตามข อบ งค บของบร ษ ทฯ น.ส.จ ฑามาส อ งโพธ ช ย จ งได เช ญประธานฯ กล าวเป ดประช ม นายประส ทธ ศ ร มงคลเกษม ประธานกรรมการบร ษ ท ท าหน าท เป นประธานในท ประช มกล าวต อนร บผ ถ อห นและกล าวเป ดประช ม ว สาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2556 แนะน ากรรมการบร ษ ทและท ปร กษาทางการเง นอ สระท เข าร วมประช ม และได มอบหมายให น.ส.จ ฑามาส อ งโพธ ช ย เลขาน การบร ษ ทท าหน าท เป นเลขาน การในท ประช ม และด าเน นการพ จารณาเร องต าง ๆ ตามระเบ ยบ วาระการประช มต อไป ก อนเข าส ระเบ ยบวาระการประช ม น.ส.จ ฑามาส อ งโพธ ช ย เลขาน การบร ษ ท ได เช ญให ท านผ ถ อห น ร บชมว ด ท ศน ข นตอนว ธ การ ลงคะแนนเส ยง ว ธ การน บคะแนนเส ยง ต วอย างของบ ตรลงคะแนนท ถ กต องและบ ตรเส ย และว ธ การแจ งผลการลงคะแนน โดยม รายละเอ ยดด งน ว ธ การลงคะแนนเส ยง ณ.ตอนลงทะเบ ยนผ ถ อห นจะได ร บบ ตรลงคะแนนเส ยง เพ อใช ในการลงคะแนนเส ยงในแต ละวาระ ผ ถ อห นหร อผ ร บมอบ ฉ นทะม คะแนนเส ยงเท าก บจ านวนห นท ม หร อเท าก บจ านวนห นท ได ร บมอบฉ นทะมาโดยให ถ อว าหน งห นเท าก บหน งเส ยง ผ ถ อห นหร อผ ร บมอบฉ นทะ สามารถลงคะแนนเส ยง เห นด วย หร อไม เห นด วย หร องดออกเส ยง โดยท าเคร องหมายในช อง เห นด วย หร อไม เห นด วย หร องดออกเส ยง ตามท ต องการเพ ยงช องเด ยวในบ ตรลงคะแนนให ตรงตามระเบ ยบวาระ การลงคะแนนเส ยงในแต ละระเบ ยบวาระ หากผ ถ อห นหร อผ ร บมอบฉ นทะท ประสงค จะลงคะแนนเส ยง ไม เห นด วย หร อ งดออกเส ยง ขอให ท าเคร องหมายในบ ตรลงคะแนน แล วยกม อข น เพ อท เจ าหน าท จะไปร บบ ตรลงคะแนนมาบ นท กในการ น บคะแนนเส ยงต อไป ว ธ การน บคะแนนเส ยง บร ษ ทฯ ใช ระบบ Barcode ในการน บคะแนนเส ยง ในการน บคะแนนเส ยง บร ษ ทฯ จะน าบ ตรลงคะแนนท ผ ถ อห นออกเส ยง ไม เห นด วย หร องดออกเส ยง มาห กออกจาก จ านวนเส ยงท งหมดท เข าร วมประช ม ส วนท เหล อจะถ อว าเป นคะแนนเส ยงท ลงคะแนนเห นด วยในระเบ ยบวาระน น ๆ บร ษ ทฯ ค านวณการน บฐานคะแนนเส ยงในมต ประเภทต าง ๆ ด งน - กรณ ใช มต เส ยงข างมากของผ ถ อห นท เข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนน บร ษ ทฯ จะไม น าคะแนนงดออกเส ยงมา น บเป นฐานคะแนน - กรณ ใช มต สองในสามของผ ถ อห นท เข าร วมประช ม และมต สามในส ของผ ถ อห นท เข าร วมประช ม บร ษ ทฯ จะน าคะแนน งดออกเส ยงมาน บเป นฐานคะแนน - กรณ ท ผ เข าร วมประช มท เป นผ ร บมอบฉ นทะจากผ ถ อห นตามหน งส อมอบฉ นทะ ซ งผ ถ อห นได ออกเส ยงลงคะแนนไว ล วงหน าในหน งส อมอบฉ นทะแล ว ผ ร บมอบฉ นทะจะไม ได ร บบ ตรลงคะแนนหล งจากการลงทะเบ ยน เน องจากบร ษ ทฯ ได ท าการบ นท กคะแนนเส ยงตามท ผ ถ อห นก าหนด ณ ตอนลงทะเบ ยนแล ว EGM2013 หน า 2/8 ส าหร บผ ถ อห นหร อผ ร บมอบฉ นทะท ประสงค จะกล บก อนหร อไม อย ในห องประช มในวาระใด สามารถใช ส ทธ ของท านได โดยส งบ ตรลงคะแนนล วงหน าให ก บเจ าหน าท บร ษ ทฯ ประจ าแถวในห องประช ม การแจ งผลการลงคะแนนเส ยง ในแต ละวาระ บ ตรลงคะแนนส าหร บวาระก อนหน าจะไม น ามาน บคะแนนเส ยงอ กในแต ละระเบ ยบวาระ บร ษ ทฯ จะแจ งผล การลงคะแนนเส ยง และแสดงผลการลงคะแนนเส ยง บนจอภาพตามจ ดต าง ๆ ให ท ประช มทราบ คะแนนเส ยงของจ านวนผ ถ อห นในแต ละวาระอาจไม เท าก น เน องจากการทยอยเข าห องประช มของผ ถ อห นและผ ร บมอบ ฉ นทะ ท าให จ านวนผ เข าร วมประช มในแต ละวาระเปล ยนแปลงไปได หล งจากป ดการลงคะแนนเส ยงในแต ละวาระ บ ตรลงคะแนนส าหร บวาระก อนหน าจะไม น ามาน บคะแนนเส ยงอ ก ค าถามและการเสนอความค ดเห น ก อนลงมต ในแต ละวาระ หากผ ถ อห นหร อผ ร บมอบฉ นทะ ประสงค ท จะแสดงความค ดเห น หร อซ กถามเพ มเต มในประเด นท เก ยวข องก บระเบ ยบวาระน น ๆ ขอให ยกม อข น และเม อประธานฯ อน ญาตแล ว ขอให แจ ง ช อและนามสก ล พร อมระบ ว า เป นผ ถ อห นหร อผ ร บมอบฉ นทะ ให ท ประช มทราบก อนท กคร ง ในกรณ ท ความค ดเห นหร อค าถามไม เก ยวข องก บวาระท ก าล งอย ในระหว างการพ จารณา ขอความกร ณาให ผ ถ อห นหร อ ผ ร บมอบฉ นทะเสนอความเห นหร อซ กถามในวาระท เก ยวข องหร อวาระพ จารณาเร องอ น ๆ เพ อความโปร งใสในการน บคะแนนเส ยง จ งได เช ญผ ถ อห น ค อ ค ณวรรณ ส ทธ ส มพ นธ อาสาสม คร เข าร วมเป นส กข พยานและท า หน าท ช วยด แล และตรวจสอบการน บคะแนน ให เป นไปอย างถ กต องและโปร งใส จากน นท ประช มได เร มพ จารณาเร องต างๆ ตาม ระเบ ยบวาระการประช มตามล าด บด งต อไปน วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2556 เลขาน การฯ ขอให ท ประช มพ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2556 ซ งประช มเม อว นท 5 เมษายน 2556 รายละเอ ยดปรากฏ ตามส งท ส งมาด วยล าด บท 1 ของหน งส อเช ญประช มท ได จ ดส งให แก ผ ถ อห นท กท าน จากน น เลขาน การฯ เป ดโอกาสให ผ ถ อห นท เข าร วมประช มซ กถามและแสดงความค ดเห น เม อไม ม ผ ถ อห นแสดงความค ดเห นหร อซ กถามในวาระน เลขาน การฯ จ งได เสนอให ท ประช มฯ พ จารณาลงมต ร บรองรายงานการ ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2556 มต ท ประช มฯ ได พ จารณารายละเอ ยดของรายงานการประช มด งกล าวแล ว จ งม มต ร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อ ห นประจ าป 2556 ซ งประช มเม อว นท 5 เมษายน 2556 ด วยคะแนนเส ยงเป นเอกฉ นท ของจ านวนเส ยงท งหมดของผ ถ อ ห นซ งมาประช มและออกเส ยงลงคะแนน โดยม รายละเอ ยดด งน EGM2013 หน า 3/8 มต ท ลง จานวนเส ยงท ลงมต (1 ห น = 1 เส ยง) ร อยละของจานวนเส ยงท งหมดของผ ถ อ ห นซ งมาประช มและออกเส ยงลงคะแนน เห นด วย 900,734, ไม เห นด วย งดออกเส ยง บ ตรเส ย วาระท 2 พ จารณาอน ม ต การแก ไขเพ มเต มหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ทฯ ข อ (3) ว ตถ ประสงค เลขาน การฯ เสนอให ท ประช มพ จารณาอน ม ต การแก ไขเพ มเต มข อความในว ตถ ประสงค ของบร ษ ทฯ เป นด งน ข อ 2. ประกอบก จการฆ าไก ช าแหละไก แช แข งไก สด ผล ตอาหารแปรร ปจากเน อไก ผล ตอาหารก งส าเร จร ป ผล ตอาหารส าเร จร ป ผล ตอาหารพร อมปร ง ผล ตอาหารพร อมบร โภค ตลอดจนการผล ต ผล ตภ ณฑ อาหารจากเน อส ตว ท กชน ด ท กประเภท เช น ไก ส กร ก ง การตลาด การส งออก การจ าหน าย ซ อและขายผล ตภ ณฑ เน อไก และผล ตภ ณฑ อ น ๆ ท เก ยวข อง และเพ อว ตถ ประสงค ในการจดทะเบ ยนแก ไขเพ มเต ม หน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ทฯ ด งกล าว จ งขอเสนอให ท ประช มผ ถ อห น พ จารณาอน ม ต มอบอ านาจให บ คคลท คณะกรรมการบร ษ ทฯ และ/หร อกรรมการผ ม อ านาจมอบหมายเป นผ ด าเน นการขอจด ทะเบ ยนแก ไขหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ทฯ ก บกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ตลอดจนม อ านาจแก ไขเพ มเต ม ข อความตามท นายทะเบ ยนก าหนด จากน น เลขาน การฯ เป ดโอกาสให ผ ถ อห นท เข าร วมประช มซ กถามและแสดงความค ดเห น เม อไม ม ผ ถ อห นแสดงความค ดเห นหร อซ กถามในวาระน เลขาน การฯ จ งได เสนอให ท ประช มฯ พ จารณาอน ม ต การแก ไขเพ มเต ม หน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ทฯ ข อ (3) ว ตถ ประสงค โดยวาระน ต องผ านมต อน ม ต ด วยคะแนนเส ยงไม น อยกว าสามในส ของ จ านวนเส ยงท งหมดของผ ถ อห นซ งมาประช มและม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนน มต ท ประช มฯ ได พ จารณาแล ว จ งม มต อน ม ต การแก ไขเพ มเต มหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ทฯ ข อ (3) ว ตถ ประสงค ตามท เสนอ ด วยคะแนนเส ยงเป นเอกฉ นท ของจ านวนเส ยงท งหมดของผ ถ อห นซ งมาประช ม และม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนน โดยม รายละเอ ยดด งน มต ท ลง จานวนเส ยงท ลงมต (1 ห น = 1 เส ยง) ร อยละของจานวนเส ยงท งหมดของผ ถ อ ห นซ งมาประช มและม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนน เห นด วย 900,974, ไม เห นด วย งดออกเส ยง บ ตรเส ย EGM2013 หน า 4/8 วาระท 3 พ จารณาอน ม ต ให บร ษ ทฯ และบร ษ ทย อยร บความช วยเหล อทางด านการเง นจากบ คคลท เก ยวโยงก น เลขาน การฯ เสนอให ท ประช มพ จารณาอน ม ต ให บร ษ ทฯ และบร ษ ทย อย เข าท ารายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยด ด งน ประเภท : รายกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x