การประช มคณะกรรมการองค การซ เกรฝ ายไทย คร งท 1 / 2556 ณ ห องประช ม 201 อาคารส าน กผ ว าการ กฟผ. - PDF

Description
การประช มคณะกรรมการองค การซ เกรฝ ายไทย คร งท 1 / 2556 ณ ห องประช ม 201 อาคารส าน กผ ว าการ กฟผ. 1 วาระการประช ม วาระท 1 เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ วาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3 / 2555 วาระท

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 27 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประช มคณะกรรมการองค การซ เกรฝ ายไทย คร งท 1 / 2556 ณ ห องประช ม 201 อาคารส าน กผ ว าการ กฟผ. 1 วาระการประช ม วาระท 1 เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ วาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3 / 2555 วาระท 3 เร องเพ อทราบและต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานของคณะกรรมการฯ 3.1 การเช ญชวนหน วยงานต างๆ เข าเป นสมาช กใหม ป 2556 (โดย ผช.เลขาน การฯ) 3.2 การเพ ม Study Committee (SC) สาขาท ว าง (โดยประธานคณะว ชาการ) 3.3 ผลการจ ดส มมนาว ชาการเร อง Smart Grid ของ TNC (โดย ผช.เลขาน การฯ) 3.4 จ านวนบทความว ชาการจาก TNC ท จะส งเข าร วมการประช มขององค การซ เกร ในป (โดย ผช.เลขาฯ) วาระท 4 เร องเพ อพ จารณา 4.1 หล กการพ จารณาให คะแนนบทความเพ อจ ดสรรส าหร บ TNC Allotment (โดยประธานคณะว ชาการ) 4.2 การจ ดท า AORC History Book ในส วนของ TNC (โดยเลขาน การของ AORC TF) 4.3 การจ ดประช ม AORC Administrative Meeting ท จ น (โดยเลขาน การฯ) 4.4 การเข าร วมประช ม CIGRE Administrative Council ท ร สเซ ย (โดยเลขาน การฯ) 4.5 การจ ดประช ม JWG A2-D1/47 (โดย ผช.เลขาน การฯ) วาระท 5 เร องอ นๆ 5.1 การ update ข อม ลของเว บไซต TNC และ link ก บเว บไซต ของสมาช กใหม รวมท งการเป ดให ส ทธ แก สมาช กใหม (โดย ผช.เลขาน การฯ) 5.2 บรรยายพ เศษ Integration of Wind and Solar System (โดยผ เช ยวชาญจากซ เมนส ) (ขอเช ญร บประทานอาหารกลางว นร วมก น หล งเล กประช ม ณ ห องกระจก 202) 2 วาระ 1 เร องท ประธานแจ งท ประช มทราบ 1.1 ขอต อนร บสมาช กใหม - แบบองค กร จาก สมาคมผ ผล ตไฟฟ าเอกชน, บร ษ ทโกลว เอ นเนอร ย, บร ษ ทม ตรผล ไบโอ เพาเวอร, บร ษ ทบางจาก โซลาร เอ นเนอร ย, บร ษ ทเอสพ ซ จ, บร ษ ทบ านป เพาเวอร, - แบบรายบ คคล จาก บร ษ ทท พ ไอ โพล น เพาเวอร, บร ษ ทโปรแอคท ฟ เอ นเนอร ย, บร ษ ทไทยออยล เพาเวอร, บร ษ ทเพาเวอร เอนจ เน ยร ง แอนด คอนซ ลแทนท, บร ษ ทเฟ ลปส ดอด จ อ นเตอร เนช นแนล (ไทยแลนด ) 1.2 การปร บปร งค าส งคณะกรรมการฯ ป 2556 เพ อให ครอบคล มสมาช กใหม แบบองค กร (ไม รวม รายบ คคล เน องจากม สมาช กแบบรายบ คคลจ านวนมาก แต การเช ญประช ม TNC จะเช ญท งหมด) ประธาน TNC ลงนามแล ว เม อ 8 ม นาคม 2556 วาระ 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3 / วาระ 3 เร องเพ อทราบ 4 3.1 การเช ญชวนหน วยงานต างๆ เข าเป นสมาช กใหม 172 จ านวนสมาช กท งส น (Equivalent Membership) พ.ศ. องค กร บ คคล รวม ป 2556 ได สมาช กเพ มจากป 55 ค ดเป น 67% ส งกว าป ฐาน 2554, 150% ด งน - collective I เพ ม 9 หน วยงาน - collective II ไม เพ ม - individual I เพ ม 5 ราย (รายเด มไม ต ออาย 1 ราย) - individual II ไม ม -รวบรวมค าสมาช กส งให ทางฝร งเศสแล ว เม อ เมษายน 2556 ต ดตามใบเสร จให แล ว 5 172 3.2 การเพ ม Study Committee (SC) สาขาท ว าง ส าหร บป (โดยประธานคณะว ชาการ) SC A1 : Rotating Electrical Machines (APPP/ ค ณว ศ ษฎ ศร น นทวงศ ) SC B1 : Insulated Cables (MEA/ ค ณพรช ย เศรษฐสมบ ต ) SC B2 : Overhead Lines (EGAT/ ค ณพ ท กษ ป นอนงค ) SC B4 : HVDC & Power Electronics (EGAT/ ดร.ณ ฐว ฒ แผ นส วรรณ) SC C2 : System Operation & Control (EGAT/ ดร.อาท ตย โสตรโยม) SC C3 : System Environmental Performance (EGAT/ ค ณตร ร ตนา อ งค ประเสร ฐ) SC C5 : Electricity Markets & Regulation (ERC/ ผอ.ทองค า ป ยธ รวงศ ) - ได รายช อครบแล ว พร อม resume - จะจ ดส งให ซ เกรฝร งเศสพ จารณาต อไป โดยเสนอให SC A1 และ SC C5 เป น regular member ส วนสาขาอ นๆ เป น observer member - ส าหร บป น ม SC บางสาขา ท กฟผ. และ กฟภ. ขอเปล ยนผ แทน เน องจากครบเทอม 8 ป และ เพ อให เหมาะสมก บหน าท ร บผ ดชอบท เปล ยนไป - กฟภ. เสนอช อ SC คนใหม (SC C4 ก บ SC C6) ได เลยหร อไม 6 3.3 ผลการจ ดส มมนาว ชาการ Smart Grid (SG) ของ TNC (1) สร ปการจ ดงาน (2) สร ปผลการประเม นการจ ดงาน (3) การจ ดส มมนาว ชาการ คร งต อไป (ควรจะ จ ดหร อไม อย างไร?) ดาวน โหลดเอกสารการส มมนาฯ ได จาก 7 3.4 จ านวนบทความว ชาการจาก TNC ท จะส งเข าร วมการประช มขององค การซ เกร ป (1) การประช ม CIGRE Symposium กย.56 ท น วซ แลนด (กฟผ.1) (2) การประช ม AORC-CIGRE Technical Meeting, 3-5 กย. 56 ท จ น (กฟผ. 7, กฟน. 1) (3) การประช มสาม ญคร งท 45 (ประจ าป 2014), สค. 57 ท ปาร ส (กฟผ. 6, กฟน. 7, กฟภ. 1) (4) การประช มท เก ยวก บซ เกร ISH 2013, สค.56 ท เกาหล ใต (กฟผ. 3) การประช มท จ น เน องจาก TNC เป นเจ าภาพร วมในฐานะประธาน AORC จะให ความร วมม อด งน -การกล าว Welcome Speech ในพ ธ เป ด (CNC จะเช ญท านประธานฯ ให เก ยรต กล าว) -ขอผ แทน จาก TNC เป น keynote speaker เก ยวก บ RE (ขอความอน เคราะห จาก IPP/SPP สมาช ก TNC ส งผ แทนและ สน บสน นค าใช จ ายส าหร บผ ไปบรรยาย keynote น ) -ค าลงทะเบ ยน (ก อน 1 สค.) 250 $ หล งจากน น 300 $ ส าหร บ สมาช ก TNC ท สนใจไปออกบ ธ ราคา USD /9m 2 8 วาระ 4 เร องเพ อพ จารณา 9 4.1 หล กการพ จารณาให คะแนนบทความ เพ อจ ดสรรส าหร บ TNC Allotment (โดยประธานคณะว ชาการ) Scoring Abstracts for Allocating in TNC Allotment of CIGRE Session. CRITERIA 1. On Topic (20 scores) Corresponding to theme and topic/sub-topic 2. Scholarly (theoretically or methodologically flawless, not too narrow/not too broad, reliable reference sources, present useful knowledge) (40 scores) 2.1 Completion of the work. (Completeness) (10 scores) 2.2 Benefit the public. (Contribution) (10 scores) 2.3 Productive investment. (Effectiveness) (10 scores) 2.4 Applied to real (Real Adoption) (10 scores) 3. Skills presented (Paper Readability) (20 scores) - Good organization and presents perfectly. Read seamless. To be used with the appropriate language, can be understood or easy to understood 4. Sufficient Original (20 scores) - New knowledge, Significant difference from former knowledge, Strong finding / creative 10 บทความท ได ร บจ ดสรร TNC Allotment -เร อง Maintenance & reinvestment strategies for power transformer explosion and fire protection in EGAT transmission System -ผ เข ยน จาก กฟผ. -ส วนบทความอ นๆ จะส งในโควต า Additional Allotment เพ อร วมประช ม CIGRE Session 2014 ท ฝร งเศส Outline Introduction - History + Background of AORC - Objectives/Vision/Story of AORC constitution - Chairpersons of AORC in each term (with photos) TNC (Thailand) 4.2 การจ ดท า AORC History Book ในส วนของ TNC (โดยเลขาน การของ AORC TF) AORC History Book (responsibility of TNC s Task Force) Will be written by - DEDE, MEA, PEA, TNC Office Section : TNC Office (photo) - TNC Office - Chart structure of TNC (photos & profiles of each Chairman) - Table / Graph shows growth of TNC-CIGRE -DEDE - DEDE & TNC Office - TNC Office members - TNC office -Address, Tel, fax, briefly Purpose Section : Country Profile - Country details (Population +Geography) - EGAT (TNC Chair of Technical Committee) Section : Power System Profile - Electricity before advent of TNC (Generally & Core of the system) - Technical Environment at the time of foundation - EGAT (Mr. Patana Sansriroujana) - EGAT (Dr. Kittipong) & MEA & PEA and future / Present interest technology of TNC /Direction of power system of the country in next decade Section : Activities as a member of AORC- - DEDE, MEA, PEA, TNC Office CIGRE - Highlight activities of TNC (Prior, Present and Up-coming) - Contributions to CIGRE (in the past 3-year) Section : Report of TNC which received the - EGAT (Mr. Patana Sansriroujana) rewards Section.. Present & Future Activities of AORC - TNC Office Section Index - TNC Office 11 -ค าส งแต งต ง Task Force ในส วนของ TNC -หน าปก AORC History Book (ม 2 แบบ ให เล อก) 4.3 การจ ดประช ม AORC Administrative Meeting ท จ น (โดยเลขาน การ) -TNC จะเป นเจ าภาพจ ดการประช ม เน องจากประธาน TNC เป น ประธาน AORC -การประช มจะจ ดว นท 2 ก.ย. ก อนการประช ม AORC Technical Meeting ระหว าง ว นท 3-5 ก นยายน 2556 ณ เม อง กวางโจว ประเทศจ น -วาระการประช ม AORC AM ท จะจ ด ณ ประเทศจ น (เพ อ TNC พ จารณาเห นชอบ) 12 4.4 การเข าร วมประช ม CIGRE Steering Committee & Administrative Council Meeting ท ร สเซ ย (โดยเลขาน การ) -การประช มจะจ ดท เม อง Kazan ประเทศร สเซ ย ว นท ก.ย ผ เข าร วมประช ม ค อ เลขาน การ TNC ในฐานะสมาช ก Ad. Co. 13 4.5 การจ ดประช ม JWG A2-D1/47 (โดย ผช.เลขาน การฯ) -ทางผ แทน JWG ขอมาทาง เลขาน การ TNC เพ อขอให เป นเจ าภาพจ ด ประช มให แก สมาช ก จ านวน 50 คน จากท วโลก ในเด อน พย จะจ ดท โรงแรม (รอย ลร เวอร หร อ ร เวอร ไซด ) โดย TNC เป นเจ าภาพ ร วมก บ กฟผ. -กฟผ. เป นผ ออกค าใช จ าย ส าหร บ อาหารกลางว น 2-3 ม อ อาหารว างและ เคร องด ม 4-5 ม อ อาหารเย น 1 ม อ รวมค าใช จ ายประมาณ 2 แสนบาท -ให โควต า กฟน. กฟภ. หน วยงานละ 2 คน ส วนถ รไทย และเจร ญช ยหม อ แปลงฯ หน วยงานละ 1 คน 14 วาระ 5 เร องอ นๆ 5.1 การ update ข อม ลของเว บไซต TNC และ link ก บเว บไซต ของสมาช ก ใหม รวมท งการเป ดให ส ทธ แก สมาช กใหม 5.2 บรรยายพ เศษ Integration of Wind and Solar System (โดยผ เช ยวชาญจากซ เมนส ) 15 จบการน าเสนอ สนง.ซ เกรฝ ายไทย กฟผ. ขอขอบพระค ณ คณะกรรมการฯ และ สมาช ก พร อมแขกร บเช ญท กท าน ท กร ณาให เก ยรต สละเวลามาร วมประช ม (ขอเช ญร บประทานอาหารกลางว นร วมก น หล งเล กประช ม) ณ ห องกระจก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x