รายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 ของ บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) - PDF

Description
หน าท 1/24 รายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 ของ บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) ประช มเม อว นพ ธท 19 ธ นวาคม 2555 เวลา น. ณ ห องประช มศร นคร นทร 1 โรงแรม ด ส ตปร นเซส ศร นคร นทร เลขท 53

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 30 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน าท 1/24 รายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 ของ บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) ประช มเม อว นพ ธท 19 ธ นวาคม 2555 เวลา น. ณ ห องประช มศร นคร นทร 1 โรงแรม ด ส ตปร นเซส ศร นคร นทร เลขท 53 ถนนศร นคร นทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กร งเทพมหานคร ม กรรมการบร ษ ทเข าร วมประช ม ด งน 1. นายสห ส ตร ท พยบ ตร ประธานกรรมการ /กรรมการอ สระ 2. นางอ งคร ตน เพร ยบจร ยว ฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอ สระ 3. นางสาวช ล พร เป ยมสมบ รณ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอ สระ 4. นายวรว ฒ อ นใจ ประธานกรรมการบร หาร /กรรมการผ จ ดการ 5. นายว ช ต ก จสว สด ไพศาล กรรมการ /ผ อ านวยการสายงานการเง น 6. นางสาวนภสร คชสาร กรรมการ /ผ อ านวยการสายงานโลจ สต กส 7. นางสาวว ลาวรรณ ฤกษ เกร ยงไกร กรรมการ / เลขาน การบร ษ ท / เลขาน การคณะกรรมการบร ษ ท / ผ อ านวยการสายงานบร หารการขายฯ 8. นางป ทมา วรรณว ทยาภา กรรมการบร หาร /ผ อ านวยการสายงานการตลาด ผ เข าร วมประช ม 1. ท ปร กษาทางการเง นจาก บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) 2. ท ปร กษาทางการเง นอ สระจากบร ษ ทหล กทร พย เมย แบงก ก มเอ ง (ประเทศไทย) จ าก ด (มหาชน) 3. ท ปร กษากฎหมายจาก บร ษ ท ท ปร กษากฏหมายธนาธ ป แอนด พาร ทเนอร ส จ าก ด ท า หน าท ให ค าปร กษาด านการด าเน นการตามแผนการรวมธ รก จท งหมด 4. ท ปร กษากฎหมายจากส าน กงานกฎหมาย เทพ ท าหน าท ด แลการให การประช มผ ถ อห น เป นไปอย างโปร งใส ถ กต องตามกฎหมายและข อบ งค บบร ษ ท ก อนเร มการประช ม นายสห ส ตร ท พยบ ตร ประธานกรรมการบร ษ ท เป นประธานในท ประช มกล าวต อท ประช มว า ในขณะน เวลา น. ม ผ ถ อห น และผ ร บมอบฉ นทะเข าร วมประช ม 114 ราย น บจ านวนห นรวมก นได หน าท 2/24 ท งส น 64,684,016 ห น ค ดเป นร อยละ ของจ านวนห นท จ าหน ายได แล วท งหมดของบร ษ ท 80,000,000 ห น ครบเป นองค ประช มตามข อบ งค บของบร ษ ท จ งขอเป ดการประช ม นางสาวว ลาวรรณ ฤกษ เกร ยงไกร ช แจงระเบ ยบการประช มและหล กเกณฑ การออกเส ยง ลงคะแนนให ท ประช มร บทราบโดยม สาระส าค ญ ด งน 1. ในการออกเส ยงลงคะแนนจะกระท าโดยเป ดเผย โดยประธานท ประช มจะเป นผ เสนอให ผ ถ อห นพ จารณาลงคะแนนเส ยงในแต ละวาระ โดยจะสอบถามว าม ผ ถ อห นท านใด เห นด วย ไม เห นด วย หร อ งดออกเส ยง ให ผ ถ อห นระบ ในบ ตรลงคะแนนท แจกและช ม อข นเพ อให เจ าหน าท ของบร ษ ทเก บและรวบรวม บ ตรท งหมดเพ อท าการตรวจน บคะแนนและแสดงผลสร ปคะแนนเส ยงท นท ในท ประช ม 2. ในการน บคะแนนเส ยงในการประช มว นน ผ ถ อห นท กท านม คะแนนเส ยงหน งห นม หน ง คะแนน เพ อความสะดวกและรวดเร วในการน บคะแนน จะใช ว ธ ห กคะแนนเส ยงไม เห นด วยและคะแนนงดออก เส ยงออกจากจ านวนคะแนนเส ยงท งหมดท เข าร วมประช มในแต ละวาระ ส วนท เหล อถ อว าเป นคะแนนเส ยงท เห นด วยในวาระ จากน นประธานฯจะแจ งผลการน บคะแนนเส ยงให ท ประช มทราบในแต ละวาระของการ ประช ม ก อนเร มการประช มในวาระถ ดไป 3. ส าหร บวาระท 6. ในการพ จารณาลงคะแนนแต งต งกรรมการแทนกรรมการท ลาออก จะ ลงคะแนนเล อกต งเป นรายบ คคลไป 4. เพ อให การเก บบ ตรลงคะแนนเป นไปอย างโปร งใส สอดคล องก บหล กการก าก บด แล ก จการ ผ ถ อห นท มาร วมประช มจะม ส ทธ ออกเส ยงเฉพาะในวาระท เข าร วมประช มเท าน น ส าหร บผ ถ อห นท กล บก อนการประช มส นส ดจะไม ม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนในวาระท ย งม ได พ จารณา 5. บร ษ ทฯ จะเผยแพร รายงานประช มผ านเว บไซต ของบร ษ ทภายใน 14 ว นน บแต ว นประช มฯ ตามท กฎหมายก าหนด และเผยแพร มต ท ประช มฯ ผ านตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เพ อให ผ ถ อห น ร บทราบรายงานการประช มฯและสามารถตรวจสอบความถ กต องได ประธานฯ ได ขอให นางสาวว ลาวรรณ ฤกษ เกร ยงไกร เลขาน การบร ษ ท เร มด าเน นการเข าส วาระ การประช ม วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 ซ งประช มเม อว นท 24 เมษายน 2555 ประธานฯได ขอให นางสาวว ลาวรรณ ฤกษ เกร ยงไกร เลขาน การบร ษ ท เสนอเร องต อท ประช ม นางสาวว ลาวรรณ ฤกษ เกร ยงไกร เสนอขอให ท ประช มพ จารณาร บรองรายงานการประช ม สาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 ซ งประช มเม อว นท 24 เมษายน 2555 รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ล าด บท 2 พร อมก บหน งส อน ดประช มว สาม ญผ ถ อห น โดยรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 ได ผ านการพ จารณาจากคณะกรรมการบร ษ ทและเห นว าถ กต องตามมต ท ประช มสาม ญผ ถ อห น และได จ ดส ง ให ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยภายใน 14 ว นน บแต ว นประช มฯ ตามท กฎหมายก าหนด และเผยแพร มต ท ประช มฯ ผ านตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เพ อให ผ ถ อห นร บทราบรายงานการประช มฯและสามารถ หน าท 3/24 ตรวจสอบความถ กต องได ภายในเวลาท เหมาะสม ซ งไม ปรากฏว าม ผ ใดค ดค านหร อขอแก ไขแต อย างใด จ ง เห นควรเสนอท ประช มพ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 นางสาวว ลาวรรณ ฤกษ เกร ยงไกร ได ขอให ท ประช มซ กถามหากม ข อสงส ย เม อไม ม ผ ใด ซ กถามหร อขอแก ไข จ งขอให ท ประช มออกเส ยงลงคะแนน อน ง ในการลงคะแนนส าหร บวาระน ต องได ร บ คะแนนเส ยงข างมากของจ านวนเส ยงท งหมดของผ ถ อห นท มาประช มและออกเส ยงลงคะแนน จ งจะถ อว า ได ร บการอน ม ต มต ท ประช ม ท ประช มม มต อน ม ต ร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 ด วยคะแนนเส ยง ด งน - เห นด วย 65,270,666 เส ยง * ค ดเป นร อยละ 100* - ไม เห นด วย 0 เส ยง ค ดเป นร อยละ งดออกเส ยง 800 เส ยง ค ดเป นร อยละ 0.00 หมายเหต : คะแนนเส ยงท งดออกเส ยงในวาระน จะไม น บเป นฐานคะแนนเส ยงตามมาตรา 107 (1) แห งพรบ. บร ษ ทมหาชนจ าก ด วาระท 2 พ จารณาอน ม ต แผนการรวมธ รก จของบร ษ ทก บกล มจ ราธ ว ฒน โดยการร บโอนก จการท งหมด ของบร ษ ท ปราณพร จ าก ด นางสาวว ลาวรรณ ฤกษ เกร ยงไกร เสนอต อท ประช มว าเน องจากวาระท 2,3,4,5 เป นวาระท ม เน อหาเก ยวข องก นค อ แผนการรวมธ รก จ การเพ มท นจดทะเบ ยน การแก ไขเพ มเต มหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท การจ ดสรรห นสาม ญเพ มท นของบร ษ ท ด งน นจ งขอให ม การช แจงเหต ผลและหากม ค าถามก ขอให ม การถามตอบรวมก นในคราวเด ยว และเม อพ จารณาลงคะแนนก จะลงคะแนนเป นวาระๆไป นางสาวว ลาวรรณ ฤกษ เกร ยงไกร ขออน ญาตท านประธานให ค ณวรว ฒ อ นใจ ช แจงต อท ประช ม ประธานฯ ได ขอให นายวรว ฒ อ นใจ ช แจงต อท ประช ม นายวรว ฒ อ นใจ ได รายงานต อท ประช มว าอยากให ท ประช มทราบถ งความเป นไปของการควบ รวมและหล งจากการควบรวมแล วจะเป นประโยชน ต อบร ษ ทและผ ถ อห นอย างไร บร ษ ทฯได ท าการก อต งเม อป 1994 เป นบร ษ ทท จ าหน ายอ ปกรณ เคร องเข ยนผ าน Catalog และ Website หล งจากน นจ งได ท าโมเดลธ รก จ Distance Trade ค อการขายโดยไม ม หน าร าน ใช เวลาอย หลายป ใน การพ ฒนาระบบ ช วงแรกโฟก สไปท องค กร ส าน กงาน ขายล กค าท เป น B2B และหากด E-commerce ใน ตลาดโลก ธ รก จท ม ยอดขายผ าน Online ส งๆธ รก จท ม ยอดขายผ าน online ส งๆ ถ ารองจาก Amazon มาเบอร สองค อ Staple ก ค อ office supply เบอร 3 ค อ office max ด งน นจะเห นว าธ รก จ office supply ค อนข าง match ก บธ รก จ E-Commerce หร อ Distance trade เราท าผ านมา 10 กว าป เราต อยอดจาก B2B เป น B2C เก ด trendyday.com เม อประมาณ 2-3 ป ท แล ว โดยพ ฒนาให เป นห างสรรพส นค าออนไลน เน องจากฐานล กค า ของบร ษ ทเร มเยอะแล ว ประมาณ 80,000 กว าบร ษ ทท วประเทศ หน าท 4/24 ป 2010 เราเข าไปเป นบร ษ ทในตลาดหล กทร พย mai ป 2011 เราพ ฒนาระบบต างๆ มากข น เช น Affiliate Marketing ในป 2012 เร มม ค าปล ก ซ งพยายามท า trendyday shop เข ามาเพ อเสร มออนไลน รวมถ ง ป น เราเข าไปควบรวมก จการก บ OFFICE DEPOT และ B2S ซ งเป นหน งในธ รก จของ CRC Group โดย เง อนไขการควบรวม OFM จ งม โอกาสท จะเข าไปพ ฒนาระบบออนไลน ของธ รก จในเคร อ CRC Group ม น ท าให OFM ม โอกาสพ ฒนาได อ กมากในอนาคต เน องจากฐานค าปล กของ CRC Group ใหญ มาก แต ฐาน online ย งเล กมาก CRC Group ป น ม ยอดขาย 150,000 ล านบาท แต ม ยอดขายผ านออนไลน แค 80 ล านบาท เท าน น ซ งเรามองว าถ า OFM เข าไปสร างระบบออนไลน ได ต วเลขจะพล กผ นทะยานไปอ กมหาศาล จ งเป น เหต จ งใจท ท าให OFM ต ดส นใจควบรวมก บ Central ด ในส วนของโครงสร างผ ซ อห น ท เด มเราเป น mai ม โครงสร างท ถ อโดยตระก ลอ นใจ 63% น ก ลงท นภายนอก 37% แต พอหล งจากท เราควบรวมก จการ ก จะม ตระก ลจ ราธ ว ฒน เข ามาถ อห น จาก 80 ล าน ห น/บาท เป น 320 ล านห น จ ราธ ว ฒน ถ อ 75% อ นใจถ อ 16% Free Float เหล อ 9% ในส วนของโครงสร างจะม Board of director และม executive committee หร อ Board ผ บร หาร คล มอ กช นก อนมาถ ง CEO (ค ณวรว ฒ ) managing director อ กขาหน ง Audit committee risk management โครงสร างไม ได เปล ยนเพ ยงแต เปล ยนจาก Under managing director เด มม แค OFM เพราะเราเป นแค บร ษ ท เด ยว แต พอเราควบรวมก จการเก ดเป น 3บ ย โดย บ ย แรก OFM รวมก บ Office Depot ซ งเจาะตลาดขาย อ ปกรณ ส าน กงาน แต จะเพ มท งระบบ catalog และระบบหน าร านมาเสร มก าล งซ งก นและก น บ ย สองค อ B2S ม ค าปล กอ ก70-80 สาขา มาเป นของเราด วย ขณะเด ยวก น เราจะเข าไปพ ฒนาใน sector online หร อ เทคโนโลย ใหม ๆ เช น E-Book หร อ E-Business ซ งจะเก ยวพ นก บ edutainment ในอนาคต เราจะเข าไปเสร ม ให เขา บ ย สามค อ ภาค online Business ในส วน CRC Group เราช วยเค าในส วนต อยอด retail ไปเป น E- retailing หร อการขายส นค า online ค าปล ก ซ งตรงน ตลาดในอนาคตจะใหญ โตมหาศาลมาก Board ในท มบร หารหล งจากม การควบรวม 4 ท านแรก ค อ Board ช ดเก า Board ของเราหล งจาก ได ม การลาออกไปบางส วน โดยม ทาง Central เข ามาอ ก 5 ท าน ค อ ค ณส ทธ ล กษณ จ ราธ ว ฒน ม ค ณป ณท ต มงคลก ล เป นม อหล กท ด แลด านทางการเง น ค ณปร ชา เอกค ณาก ล ตอนน เป น CEO ม ความเช ยวชาญใน ธ รก จค าปล กอ นด บต นๆ ของเม องไทย ม ค ณณ ฐ วงศ พาน ช, ค ณจร ยา จ ราธ ว ฒน ซ งตอนน ท านด แลในเร อง การบ กตลาดต างประเทศ ซ งเป น Road Map ของ OFM หล งควบรวมด วย เราพร อมบ ก AEC ในตลาดท ว ภ ม ภาคอาเซ ยนน ท มผ บร หารน ก ย งเป นค ณวรว ฒ เป น CEO ส งส ด ผ ม อ านาจส ทธ ขาดในการต ดส นใจ ใน ส วนของ OFM และ Depot ทา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x