แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4 - PDF

Description
แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐานท 4.1 ข อ 1 เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 77
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 26 | Pages: 77

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐานท 4.1 ข อ 1 เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย สารสนเทศ ข อ 3 เข าใจระบบคอมพ วเตอร ระบบส อสารข อม ลและระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ข อ 4 เข าใจข อกาหนดของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ท เก ยวข อง ข อ 5 จ ดเก บและบาร งร กษาสารสนเทศให ถ กต องและเป นป จจ บ นอย เสมอ ข อ 6 เข าใจหล กการและว ธ แก ป ญหาด วยกระบวนการทางเทคโนโลย สารสนเทศ อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ข อ 8 การใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน ข อ 9 ค นหาข อม ลความร และต ดต อส อสารผ านคอมพ วเตอร หร อเคร อข าย คอมพ วเตอร ข อ 10 การใช คอมพ วเตอร ช วยประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ ข อ 11 ใช เทคโนโลย สารสนเทศ นาเสนอผลงานในร ปแบบท เหมาะสมตรงตาม ว ตถ ประสงค ของงาน ข อ 12 ใช คอมพ วเตอร สร างงานอย างม จ ตสาน กและม ความร บผ ดชอบ ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. อธ บายบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลย อ นเตอร เน ตท ม ต อช ว ตประจาว นได 2. สามารถว เคราะห แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ได 3. เข าใจความหมายของเว บเพจ เว บไซต และอ ปกรณ ท เก ยวข องได 4. สามารถส งเคราะห โครงสร างเว บไซต รวมถ งออกแบบได 5. เข าใจหล กการ ข อกาหนดเก ยวก บการออกแบบและจ ดทาเว บไซต 6. ม จร ยธรรมในการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการสร างงาน 7. เข าใจโครงสร างภาษาคอมพ วเตอร ระด บต าสาหร บการเข ยนเว บ 8. บอกว ธ การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML 9. วางแผนเล อกใช เทคโนโลย ได เหมาะสมก บงาน 10. ใช เทคโนโลย ในการทางาน การผล ต การออกแบบ การแก ป ญหา การสร างงาน การสร าง อาช พส จร ตอย างม ความเข าใจม การวางแผนเช งกลย ทธ และม ความค ดสร างสรรค 11. สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร สร างงานเว บเพจ และเว บไซต ได 12. ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างงานจากจ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน กและม ความร บผ ดชอบ 13. เข าใจกระบวนการอ พโหลดเว บ และสามารถใช โปรแกรมนาเสนอเว บไซต ได สาระการเร ยนร หน วยท 1 ความหมาย บทบาทและแนวโน มของเทคโนโลย อ นเตอร เน ต หน วยท 2 เว บเพจ เว บไซต และโครงสร างเว บฯ หน วยท 3 ข อควรร ก อนเป นเว บมาสเตอร และจรรยาบรรณของผ ทาเว บ หน วยท 4 สน กก บ HTML หน วยท 5 สร างเว บไซต ด วย Dreamweaver หน วยท 6 เป นเจ าของเว บไซต บนโลกอ นเตอร เน ต จ ดประสงค การเร ยนร หน วยการเร ยนร จ ดประสงค น าทาง จ ดประสงค ปลายทาง หน วยท 1 บอกความหมาย บทบาทและผลกระทบของ อธ บายความหมาย บทบาทและ เทคโนโลย อ นเตอร เน ตท ม ต อช ว ตประจาว นได ผลกระทบของเทคโนโลย อ นเตอร เน ตท ม ต อช ว ตประจาว นได ว เคราะห แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ สามารถว เคราะห แนวโน มของเทคโนโลย สม ยใหม ได สารสนเทศสม ยใหม ได หน วยท 2 บอกความหมายของเว บเพจ เว บไซต และ เข าใจความหมายของเว บเพจ เว บไซต อ ปกรณ ท เก ยวข องได และอ ปกรณ ท เก ยวข อง ส งเคราะห โครงสร างของเว บไซต และ สามารถส งเคราะห โครงสร างเว บไซต ออกแบบได และออกแบบได หน วยท 3 บอกหล กการ ข อกาหนดเก ยวก บการออกแบบ เข าใจหล กการ ข อกาหนดเก ยวก บการ และจ ดทาเว บไซต ออกแบบและจ ดทาเว บไซต บอกค ณค าและความสาค ญของจร ยธรรมใน ม จร ยธรรมในการใช เทคโนโลย การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการสร างงาน สารสนเทศในการสร างงาน หน วยท 4 บอกโครงสร างภาษาคอมพ วเตอร ระด บต า เข าใจโครงสร างภาษาคอมพ วเตอร ระด บ สาหร บการเข ยนเว บ ต าสาหร บการเข ยนเว บ บอกว ธ การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML สามารถเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML หน วยท 5 บอกว ธ ใช โปรแกรมคอมพ วเตอร สร างงานเว บ วางแผนเล อกใช เทคโนโลย ได เหมาะสม เพจ และเว บไซต ได ก บงาน บอกว ธ ใช เทคโนโลย ในการทางาน การผล ต การออกแบบ การแก ป ญหา การสร างงาน การ สร างอาช พส จร ตอย างม ความเข าใจม การ วางแผนเช งกลย ทธ และม ความค ดสร างสรรค ใช เทคโนโลย ในการทางาน การผล ต การ ออกแบบ การแก ป ญหา การสร างงาน การ สร างอาช พส จร ตอย างม ความเข าใจม การ วางแผนเช งกลย ทธ และม ความค ด สร างสรรค หน วยการเร ยนร จ ดประสงค น าทาง จ ดประสงค ปลายทาง หน วยท 5 บอกว ธ ปฏ บ ต การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร สร างงานเว บเพจ และเว บไซต ได สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร สร าง งานเว บเพจ และเว บไซต ได บอกว ธ การใช คอมพ วเตอร ช วยสร างงานจาก จ นตนาการหร องานท ทาในช ว ต ประจาว นอย าง ม จ ตสาน กและม ความร บผ ดชอบ ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างงานจาก จ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว น อย างม จ ตสาน กและม ความร บผ ดชอบ หน วยท 6 บอกกระบวนการอ พโหลดเว บ และว ธ ใช โปรแกรมนาเสนอเว บไซต ได เข าใจกระบวนการอ พโหลดเว บ และ สามารถใช โปรแกรมนาเสนอเว บไซต ได จ านวนช วโมงท สอน หน วยการเร ยนร ช อหน วย จ านวนแผน ช วโมง หน วยท 1 ความหมาย บทบาทและแนวโน มของเทคโนโลย อ นเตอร เน ต 1 2 หน วยท 2 เว บเพจ เว บไซต และโครงสร างเว บฯ 2 4 หน วยท 3 ข อควรร ก อนเป นเว บมาสเตอร และจรรยาบรรณของผ ทาเว บ 2 4 หน วยท 4 สน กก บ HTML 1 4 หน วยท 5 สร างเว บไซต ด วย Dreamweaver 1 20 หน วยท 6 เป นเจ าของเว บไซต บนโลกอ นเตอร เน ต 1 2 รวม 8 36 หน วยการเร ยนร ท 1 ความหมาย บทบาทและแนวโน มของเทคโนโลย อ นเตอร เน ต รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐานท 4.1 ข อ 1 เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย สารสนเทศ ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. อธ บายบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลย อ นเตอร เน ตท ม ต อช ว ตประจาว นได 2. สามารถว เคราะห แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ได จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค น าทาง - บอกความหมาย บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลย อ นเตอร เน ตท ม ต อช ว ตประจาว นได - ว เคราะห แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ได จ ดประสงค ปลายทาง - อธ บายความหมาย บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศท ม ต อช ว ตประจาว นได - สามารถว เคราะห แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ได จานวน 1 แผน 2 ช วโมง หน วยการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 ความหมาย บทบาทและแนวโน มของเทคโนโลย อ นเตอร เน ต รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4. จ ดประสงค น าทาง - บอกความหมาย บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลย อ นเตอร เน ตท ม ต อช ว ตประจาว นได - ว เคราะห แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ได เน อหาสาระ - ความหมายของคาว า อ นเตอร เน ต - บทบาทของเทคโนโลย อ นเตอร เน ตในป จจ บ น - เทคโนโลย สม ยใหม ต าง ๆ ท เก ดข นในป จจ บ น ในร ปแบบส ออ นเตอร เน ต - บอกผลกระทบของเทคโนโลย อ นเตอร เน ตท ม ผลต อช ว ตประจาว น - ป ญหาท เก ดจากอ นเตอร เน ต - แนวทางการแก ป ญหาท เก ดข นจากการใช เทคโนโลย อ นเตอร เน ต การจ ดกระบวนการเร ยนร ข นเตร ยมหร อข นน าเข าส บทเร ยน 1. คร แจ งจ ดประสงค การเร ยนร และว ธ การเร ยนร แล วทดสอบก อนเร ยนและแนะนา เว บไซต ประกอบการเร ยนรายว ชาน ค อ และอ เมลผ สอนค อ 2. น กเร ยนร วมแสดงความร เด มเพ อพ จารณาความหมายของคาว า อ นเตอร เน ต และ ร วมก นแสดงความค ดเห นเก ยวก บบทบาทของอ นเตอร เน ตท ม ผลต อช ว ตประจาว น รวมถ ง เทคโนโลย สม ยใหม ท น าสนใจ ข นสอน 3. คร อธ บายเก ยวก บ อ นเตอร เน ต และแนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต น กเร ยนจด บ นท กบทเร ยน ในช วโมงท 1 พร อมอธ บายบทเร ยนในร ปแบบ PowerPoint 4. คร ใช ว ธ สอนแบบ KWL ในการจ ดการเร ยนร ช วโมงท 2 ว เคราะห แนวโน มของ เทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ในโลกอ นเตอร เน ต 3 ข นตอน ด งน ข นท 1 น กเร ยนช วยก นระดมสมองเพ อจาแนกแยกแยะเทคโนโลย สม ยใหม ในโลก อ นเตอร เน ตท น าสนใจโดยการยกต วอย างจากท เคยร จ กมาก อนแล ว (Know) ข นท 2 น กเร ยนช วยก นระดมสมองเพ อจาแนกแยกแยะเทคโนโลย สม ยใหม ในโลก อ นเตอร เน ตท น าสนใจโดยการยกต วอย างจากท ต องการเร ยนร (What you want know more) ข นท 3 คร และน กเร ยนช วยก นค นหาว ธ การเร ยนร ถ งความก าวหน าของเทคโนโลย ทางอ นเตอร เน ตท งในป จจ บ นและอนาคต (How to learn) โดยคร จะทาการแจกใบความร ท 1 เร อง อ นเตอร เน ตก บแนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต และต วอย างบนเว บไซต ให น กเร ยนชม ค อ 5. น กเร ยนสร ปความร จากการอ านใบความร ท 1 แล วให น กเร ยนเข ยนลงสม ดบ นท ก 6. คร ตรวจผลการสร ปโดยตรวจจากสม ดน กเร ยน 7. ทดสอบหล งเร ยน ข นสร ป 8. คร เป ดโอกาสให น กเร ยนซ กถามข อสงส ยเก ยวก บเร องท ย งไม เข าใจ และร วมก น สร ป เน อหาบทเร ยน ส อและแหล งการเร ยนร (ม จ านวนเท าก บจ านวนน กเร ยน) - ใบความร ท 1 เร อง อ นเตอร เน ตก บแนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต - ใบงานท 1 การว เคราะห แนวโน มเทคโนโลย ทางอ นเตอร เน ตในอนาคต แบบ KWL - ต วอย างเว บไซต ท ม ข อม ลเก ยวก บเทคโนโลย ทางอ นเตอร เน ต - เว บไซต ประกอบการเร ยนร - ช นงานนาเสนอบทเร ยน (PowerPoint) และ แบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน กระบวนการว ดและประเม นผล (ม จ านวนเท าก บจ านวนน กเร ยน) ว ธ ว ดผล - ตรวจผลงานจากความต งใจขณะอย ภายในส งคมห องเร ยน - การให ความร วมม อในการแสดงความค ดเห น - การทาแบบทดสอบ และทาใบงาน และการจดบ นท ก เคร องม อว ด - ใบงาน - แบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน เกณฑ การประเม น - คะแนนแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน 1-3 คะแนน กล มต า, 4-6 คะแนน กล มปานกลาง, 7-10 คะแนน กล มส ง ก จกรรมเสนอแนะ ใบความร ท 1 DATAGRID สะพานเช อมต อส โลกย คหน า ประว ต ศาสตร หน าใหม ของระบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x