ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠΑΘ 04/10/2016 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Description
Απόρριψη συντηρητικής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών δανειολήπτη σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 14 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  An<6~t   poc;.~~~~ :~.L.t:f.. f , u n p 0 E il p 0 E Y n H P E% I A 1'. Ko1vonoi'1ai J npo ãã J t . th ~ V ; ;· . . ~·~ctatpo yw npoowpwn. o1aravq AOqvo, ã ã ã .o.:;}IJ:;.IiJI- -···· ãã · lã . . ã ã : :i..:. ;;:: :::?.: <:- ãã l:;pipa ããã .~~ ãããããã 0 twOEAPOI YOHPE%1AI / . . 9 ,ro .. .,- ã ,.. . .,11 f ...,o.;onou ~~T Y MONOMEI\QYE nPMci ~~ I'.OC>ip :io pe :~~Qã ' . r .... ·N 7 -   ~~IJTV'-d-   \ l'l~~~;.11,i '..-' '  ~ ããã ã ã-ã atã 1:V ãj< ~ , I ã t ll -.I _ . . . . ..a· :l. ~ Mmil'W tJ ._,ããããããããc~ãããã  'l a{.JVfl ¥i tl . ,.. ãã ,,. ããããã AIA4IKADA AE.AI\IETIKSlN . AGHNA ãã ...~:.~: ...... 0 d.~ ãã trt~~ ~~ 5 ' __j nPOEJlPOT]} AITHEH EYNTHPHTIKHE KATAEXEEHE AnAITHlHE ll XEIPAE P TO~ n d t..-\v~ c o cr fV-. N . BacraAnu\ lln6cna Tl )c; avci>VUIJI )c; era1pEiac; IJE TI JV EnC.OVUI.Jia ArPOTIKH TPAnEZA THE EJ\AA40E A.E. YnO EI4IKH EKKA8APIEH AãM 094326270 , nou · E6pt:UEI CTI )V A8~va, A. MEcrayEic.ov 109- 111, KTip10 f-1 KCI EKnpoac.onEiTCI VOIJIIJO an6 TaV E161KO EKKa8apiCT~ currie; OVOOVUIJI ) ETCipEia IJE TI )V EnC.Ovui.Jia «PQH ENIAIA EIAIKH EKKA6APIIH ANQNYMH ETAIPEIA, EIAIKOI EKKA6APIITHI niiTQTIKQN IAPYMATQN». KATA 1~~ ~ 4.{41':t Tou AIAINIAH EYMEnN TOU IOPAANH KGI TI Jc; ANTirONHE, KaTaiKou MANAAAOY, / l'li.JaTIKri Evorl )ra MENHIAOI, A~1..1ou IKYAPAI N. nEMAI, TK 58500, A<I>M 071871644 . ..~ CJ,~ Jl k.&~ 111 C' ã (1 ~~OJNOROJOYMENH RPOI l.t-10-?dl c ~ -- 1. TI )V Avci>VUIJI ) rpan£4Kri ETOipt:ia IJE TI )V EnCJlVUI.Jia «E8NIKH TPAnEZA THE EN\AAOl A.E.», nau E~pEUEI CTI )V A8~va oo6c; AIOAaU 86 Kal EKnpooc.onEiTOI VOIJII.Ja. 2. TI )V Avci>VUIJI J rpan£4K~ £TalpEia IJE TI )V EnC.OVUI.Jia «TPAnEZA nEIPAIM A.E.», nou E~PEUEI CTI )V A8riva oooc; AIJEPIK~c; 4 KOI EKnpaoc.onEiTOI VOIJIIJO. ************************* A) AUVcli.JEI Tl )c; IJE ap181.16 811/8-11ã2005 OUIJJ3aOI'lc; TaKOXP£0AUTIKaU ~avEiOU Kal rl )c; an6 23·04-2009 np6o8erl )c; np6~11c; aurric;, nau ouv~cp91 )crav CTI ) lKu6pa 1J£Ta~u r11c; avci>VUIJI )c; rpan£4K~c; ETOipEiac; «AfPOTIKH TPAnEZA THI EMAAOI A.E.» (11 anoia ExEI TE9Ei OE EI~IK~ EKK08clpl01 )) KOI TaU Ka8' au, xapl )y~81 )KE OE OUTOV TaKOXPEaAUTIKO OOVEia naoau 79.300,00 EUpW 1 aUIJq>c.oVa IJE TOUc; E161KOrEPQUc; opouc; Kal OUIJq>C.OViEc; nou avaq>tpoVTOI CTI )V OVC.OTEpc.o OU1Jj3COI ) KOI TI )V En' aUT~c; npoa8ETI ) npa~. ME TI JV an6 23-04-2009 npoo8ETI'I npil~l'l (nau anorEt\Ei avan6onaCTo IJEpoc; r11c; apXIK~c; aUIJI3Col )c; IJE apl81..16 811/2005, Tl )c; ' anaiac; 6Aal al opal KOI OUI.Jq>CJlviEc; ~laTI )poUVTOI oE nMPI'l KOI an6AUTI J IO)(U, EKT6c; aurci>v nau rpanano1auvrm IJE roue; 6pauc; TI Jc; napouaac;), OUI.Jq>c.oV~81 )KE, I.JeTa~u clAAC.OV, : A) nap£xerm nEpioooc; xap1roc; 12 IJI'lVci>v Kara13oMc; aQ>EV6c; rc.ov OOOECJlV nau EAI )~av TI )V 31-12-2008 KOI TaU un6.\a1nou clAI )KTau KEq>a.\aiau. B) 01 OVCJlTEpCJl OOaEic; KOI TO clAI )KTa KEQ>clAala Sa anaTEAEOOUV tva VEO EVIaia MVEia. 1  Or TOKOI TOU OAI JKTOU K£cpoAaiou TOU VEoU OOvEiou ea KEq>CJAaronOII JBOUv CTI JV Enavtva~ TI J<; TOKOXPEOAUTIKi}<; ~Uni JpEri JCJI J<; TOU OOVEiou, IJE napOMI JAI J napOTOCJI J TI J<; ~IOP~V ~\ anonAI JPOOI..Iit<; KaTe ~cOOEKQ 12) I.JitVE<; an6 TI JV apxrKi} 111..1EPDIJI1Via M~ll<; TOU, i}T~I I..IExPI T~V~~xi ~ 31-12-2008. ~J :'t:~ ...... ... To OOVEIO XOPI1Yri911K£ IJE TOU<; EI~IKOTEpoU<; 6pou<; Kat CJUJ.Iq>OOViE<;, ,/ rt~  ~ - nEPtAa1Jj36VOVTat CTI1V unoypaq>EiCJa CJUI.Jf3aC11 J, IJE TOU<; onoiou<; 6pou<; 0 Ka9' OU 6 X ~r .<:. C1UIJIJOP<P009Ei Kat E16iKOTEpa: c-;::, 1 UJ.Iq>roVa IJE TO 6o9oo 1 T11<; CJUJ.If3aCJI J<;, 11 TpOnEl;a nap£xEI CTOV 0 \ Xtn, TOKOXPEOAUTIKO OOVEIO nooou 79.300,00 E CJUJ.Iq>rova IJE TO KaTOCTQTIKO Tl1<; Kat Tl<; ICJXUO · .....,. anoq>OCJEI<; TOOV NOIJIOJ.IaTIKWV Apxc.i>v. 2 UI.Jq>OOVQ IJE TO apBpo 2 T11<; CJUJJf3aCJ11<;, TO OOVEIO napEXETQI an6 T11V TpOnEl;a IJE CJKOn6 : T11V OVTIIJETWniCJ11 ~anavc.i>v UAOnOii JCJI1<; EnEV~UTIKOU CJXE~iou... H npOYIJOTOnOii JCJI J TOU CJKOnOU TOU OOVEiOU EV~IOq>EpEI TI JV TpOnE~a Kat CJUVOIJOAOyrirat CJaV OUCJI0011<; UnEp aUTi}<; 6po<;. 3. To EniTOKIO nou Enrf3apUVEI TI JV aVOOTEpro ~aVEICTIKi} CJU1Jf3acr11 opi~at CTO 1 T11<; CJU IJ 3aC11 J<;. 4. UJ.Iq>OOVa IJE TO ap9po 6 Tl1<; CJUI.Jf3aCJ11<;, TO OOVEIO J.la~i IJE TOU<; TOKOU<; TOU KEq>aAaiou npEnEI va ~0<PA119Ei an6 TOY Oq>EIAETI1 CJE npo8EOI.JiO 13 ETWV an6 TI1V npWTI1 EKTaJJiEUCJI J. Et~IKOTEpa CJUJ.Iq>OOVEITQI OTI CTI J ~IOPK£10 TOU OOVEiou nEpiAa1Jf30VETQI XOPICTIKi} nEpioOOc; EVOIJIOI11Jriva nEpinou an6 TI1V npc.i>TI1 EKTaJJiEUCJI J. Or T6Kor Tl1<; nEpt6oou xoprTo<; Aoyi~oVTat arr< 31-12-2005. 01 TOKOI auToi ea KaTaf36MOVTQI avo ETO<; ~EOOUAEUIJEVO. KaTe Ta EnOIJEVQ 12 ETI1 TO KEq>OAOIO TOOV 79.300 E 8a ~O<PA118Ei CJE 12 TOKOXP£0AUTIKE<; ~OOEI<; nou 8a avanTUCJCJOVTat IJE TO ICJXUOV K08E q>opa EniTOKIO KaTO TO CJUCTI11Ja Tl1<; cruv8ET11<; TOKOXPEOAucria<; Kal 11 TEAEUTaia OOCJ11 npEnEI va E~O<PA118Ei TI JV 31   - 12-2017. K08E I.Jia an6 aUTE<; Tl<; OOCJEJ<; nEptAaJJf36VETOJ 0 TOKo<; nou npoKUnTEI an6 TO K08E q>OpO oq>EIAOIJEVO un6Aorno KEcpOAaro IJE TO EniTOKIO TOU ap8pou 4 T11<; CJUIJJ3aCJ11<;, K08c.il<; Kat TO XPEOAUCJIO nou avaAoyEi CJE K08E OOCJI J, 6nro<; auTi} ~IOIJOpq>c.i>vETar IJE TO K68E q>op6 raxuov EniTOKIO CTI1 M~l1 Tl1<; ~EOO<;. 5. UJ.Iq>OOVO j.JE TO ap8po 8 Tl1<; CJU1Jf30CJI1<;, CJE nEpinTOOCJ11 nou K08UCTEpEiTOI 11 00011 i} TI.Ji}IJO Tl1<;, i} CJE nEpinT(I)CJI1 nou K08UCTEP£iTOI E~6q>AI JOI J ~EOOUAEUIJEvOOV TOKOOV KOI ~OOOOV CJUJJq>roVEiTar OTt 11 Tp6nd;a ~tKarol.ITar va KaTaAoyi~r Cll<; TOKO unEPI JIJEpia<; 2.5 EKOToarraiEc UOVO&C navro an6 TO CJUU 3crnK6 EniTOKIO, nou ICJXUEI yra TI1V KOTI JyOpia OUTi} TOOV OOVEiOOV CTI JV TpanE~a. 0 T6Ko<; unEpi JIJEpia<; ea uno oyi~ar an6 TI JV npc.ilTI1 lliJEpa Tl1<; Ka8uarE:pi JOI J<;. Or TOKOI unEPI JIJEpia<; nou npoKumouv ea npoari8EVTar CTI J AI J~tnp68EOIJI J 50011 OVO E~OIJI JVO KOI 80 OVOTOKi~OVTOI. 2  Enio11c; OUIJq>rovEiTOI OTI oe: ne:pimroo11 nou ea Ka9uore:pe:iTOI ~6<PAI10il ~6a11c; ~ , $ y   TIJ~IJOT6c; Tl1<; ~ 0£ ne:pinTOOOil nou K09UOTEp£ITOI E~6q>Afl011 &OOUAEUIJ£vrov TOKOOV KOI . H A.Jt::p ~~ r  P ~ ~~/~ j;~v ~ C £ nEpimOOOI1 nou 0 Oq>EIAtr11c; v £KnAI1PWV£1 Touc; OKOnouc; TOU ~ave:iou OE -' 4>.- .. t q._, 4 ;:$ ~ ~·f~ : ~{.g~~~YI1 npo9e:o1Jio ~ y1a Ka9E nap6P<Jol1 6prov Tl1c; napouoac; _ ou1Jj30ol1c; e:K IJEpouc; Tau, o ã < J :-;. f j 1Atr11c; yiv£Tal unEPrliJEpoc; xoopic; KOIJia e:1oonoi11011, EmTay~ ~ 6M11 6XAilOI1. -·.Jr 6. H TpanE~O VIO Tl1 ~IOOq>clAIOil TOOV anarr~O£WV Tl1<; nou npotpXOVTOI an6 TO npoK£i1Je:vo oov£Jo, txe:1 To ~IKairoiJO va £VYpcJ4JEI uno9r1K11, IJE 13cla11 TI1V napouoa ou1JI3aOI1, OUIJq>OOVO IJE Touc; 6pouc; nou ne:plypcJq>OVTOI oro ap9po 11 T11c; OUIJI3aOI1c;. 7 IU Jq>OOVO IJE TO ap9po 23 T11c; OUIJI3aOI1C, IJEXPI va £~0<PAI19£i TO ~clV£10, 11 aUIJI30011 OUTrl ~1En£TOI ana Tl<; ~IOTcl~lc; TOU N 4332/29 6nroc; Tpononoi~911KE KOI OU1JnAI1PW911K£ apy6T£pa KOI IO)(U£1 Tc.i>pa IJE TO ap9po 26 TOU N 1914/90 KOI ana TO N.d Tl1<; 17.7.23 «ne:pi EI~IKc.i>v ~laTa~oov e:ni Avoovu1Jrov ET01p£1c.i>v». ITO nAOiOIO T11<; napanavro OU1Jj3aOI1<; KOI Tl1<; En' OUT~c; np6a9£TI J<; npcJ~IlC, KIV~91 JK£ OPXIKcl 0 un' ap18. 228-62-000350-14 AOVOPIOOIJ6c;. TI JV 27.7.2012 avaKA~9flK£ 11 a~EIO Ae:rroupyiac; TI Jc; Tpc]nE~ac; KOI OUT~ TE91'}KE ae: K09e:orc.i>c; El~IK~c; EKK09cJpiOI'}c; TOU ap9pou 68 v. 3601/2007, EVW OUIJq>OOVO IJE TI JV 4/27.7.2012 an6q>ao11 Tl1c; EmTpon~c; Mhpoov E~uyiaval'}c; Tile; TpanE~ac; Tile; EMa~oc; ll EWOIJI1 O)(EOil nou anoppE:EI an6 TllV napanavro ouiJP<JOil ~e: IJETOj31PclorllK£ ar11v Tpc]ne:~a ne:1p01c.i>c;, aMa napEIJEIV£ OTilV ATE VEE KOI ll Oq>EIM IJETOq>EP91lK£ OVTiorOIXO OTOV IJE ap191J6 526-62-002581-20 AoyapiOOIJO. 0 K09' OU napaj3iaoe: TOUc; 6pouc; Tl1<; OVOOTEpOO OUIJj3aOil<; KOI TI J<; En' OUT~c; np6a9£Til<; npa~11c; KOI K09UOTEP110£ TllV E1Jnp69E01Jil KOI TCKTIK~ ~UnllPETI1011 Til<; niorro011c; KOI E:Tm KOTEorll anarri JTO KOI All~lnp69EOIJO OAOKAilpo To noa6 Tau oovEiou, o ~E un' ap18. 526-62-002581-20 AOyapiOOIJOC, nou TllP~91lKE KOTcl · TI J OUIJq>OOvia IJO<; ora nAaima Tile; unoypaq>£iOI1<; OUIJj360EOOc;, napouaiaa£ TllV 18/08/2016 ~TOI TI JV lliJEpOIJilViO KAEIOiiJOTOc; TOU AOVOPIOOIJOU KOI IJETCq>opc]c; 0£ opiOTIK~ K09UorEpi10il, OUVOAIKOU nooou £Upril £V£VI\VTa ~· xiAãa dv £VVtaKoaiCdv n£VI\VTa 6uo Kat £~60IJI\VTa Al:nTci>v «Eupril 96.952 70». 0 Ka9' OU napa Tic; EnOVEIAI JIJIJEVEc; oxMoEI<; IJCc;, ~e:v npoO~A E npoc; E~O<PAil011 TOU napanavro nOOOU, roc; EK TOUTOU, KOI ~UVcliJEI TOU ap9pou 8 Tile; aUIJj300I Jc; ~OVEiOU KOTayye:iAOIJE 6nroc; EXOUIJE ~IKOiOOIJO TllV roc; avro OUIJj3aOI J KOI TllV En' OUT~c; np6a9£Til npc]~ yvrooTOnOIWVTOc; OTOV Ka9' OU TO OploriKO Khe:iOIIJO TOU Eni~IKOU AOVOPIOOIJOU KOI TO UnOAOinO nou npOEKUlpE OE j3apoc; TOU KCTcl TllV lliJEPOIJilViO Tile; IJETOq>opac; Tl1c; Oq>EtMc; C £ OpiOTIK~ Ka9uorE:pllOil, IJE TllV an6 09/09/2016 E~W~IKil OXAI JOil -KOTayye:Aia-npc]aKAilOil-~rlAOOOI1 nou Em~691lKE oe: auT6v, 6nroc; npoKLinTEI an6 TllV un' ap18. 662r/14.09.2016 'EK9EOI1 EniOOCJnc; TOU diKOOTIKOU EniiJEAilTrl TOU npCdT061K£iOU ·e6£aoac; Aa~apou Iopavi611 KOI 3  ETOI WWpiOOLJE QTOV K09' OU TO OpiOTIKO I<Ae:iOIIJO TOU Enii51KOU AoyaprOOJ,JOU KOI TO noc, npoEKUIJIE QE 13Cpoc; TOU KOTO ll1V lliJEpDIJI')Via AAElaiiJOTcx; TOU AoyaprOOlJOU KQI IJETOcpo~   '\ ~   Til<; Oq>ErM<; Q OpiOTIK~ K09UcrrEPilOil, ~TOI TllV 18/08/2016 TO noao TWV 96.95i,:·~ :i. ( r-~.:t<\  t,.,. < · 9 , __ '01Jw<; IJEXPI O~IJ pa 0 K09' OU OpvEiTOI ~ K09UOTEpe:i TllV KOT0(3oM OUT~. · · · ~:: ~   ~ ~;, 'Qnw<; npoKUnTEJ a no TQ OVTiypacpa TOU un apr91J. 526-62-0025 1  \ ; ~   · . ~ AoyaprOOIJOU, K09ciK; KQI TOU npo QUTOU TllPil9Evro<; yra TllV QVWTEpW aUIJf3aOil, 01 KOTbJiQi.Ec; .< ~. : . ...... ~ · ; ~ ., \ nOU npayiJOTOnOIOUvTOI a no TOV . aVTii51KO EivOI OTQKTEC; KQI i5Ev OVTOnOKPiVOVTQI QTI~ t \ , . . . lliJEPOIJilViE<; KOI TO nooo TWV OOOEWV nou EXOUV TE9Ei (360EI Til<; IJETO~U IJa<; OUIJI3aan<;. \. : _ (~ \ EuyK£Kptptva, onC IJC; npoKimTEI an6 Ta anoonaapaTG Tou Aoyaptaapou, 01 Td£UTGi£C; KGTaiJoAEc; nou npaypaTOnon\8qKav an6 TOY Ka8 ou vãa TIJV £V A6yw aiJpfiaaq Elvaã 01 ~1\c; : 1 ETtc; 30-04-2013 noaO 302 42 € 2. Tov Noipfipto TOU 2013 noa6 663 36 € 3. Enc; 24-12-2013 noa6 143 03 € 0 Ka8 ou ouAtv noq6 J I KamBqAEI EKIOJE B) auvOIJEI Til<; IJE apr91Jo 547/03-10-2006 OUIJI3aall<; l oKoxpe:oAuTrKou aypoTrKou are:yaarrKou oove:iou Kar Til<; ano 18-03-2011 np6a9ETil<; npO~Il<; auT~<; nou auv~Q>91laav OTil EKUApa IJETO~u Til<; avc.i>vUIJil<; TpanEQK~<; ETarpe:iac; «ArPOTIKH TPAnEZA THI EI\MilOI A.E.» (ll anoia Ex£1 TE9e:i ae: Eli51K~ EKK090p1011) KOI K09' ou, XOPilV~91lKE OE OUTOV TOKOXPEOAUTIKO OOVEIO, nooou 40.000 00 EUPfd aUIJQ>WVO IJE TOU<; Eli51KOTEpoU<; opou<; KQI OUIJQ>WViE<; nou OVOQ>EpDVTQI OTilV QVWTEpW OU1Jj300il KOI TllV En' OUT~<; np6a9ETil npO~Il· Me: TllV ano 18-03-2011 np6a8£Tq npil~q (nou anOTEAE:i avan6anaaro IJEpo<; Til<; OPXIK~<; OUIJ(3a011<; IJE Opi91JO 547/2006, Til<; anoia<; 6Aor 01 opor KQI OUIJQ>WviE<; i510TilpDUVTOI OE nMPil KOI anoAUTilloxtJ, EKT6<; OUTWV nou TpononOIOUVTQI IJE TOU<; opouc; Til<; napouoa<;), OUIJ<pW~91lKE IJETO~U OMwv, : 1 Ano TI')V E~l~ll Tl )<; napanavw aUIJj3aOI')<; KOI IJE /\OriiTIKO 01/01/2011, TO auvoAIKO O(j)EIAOIJEVO un6Ao1no TOU i5ave:iou OVEPXETOI OE 42.746,72 e:upc.i>. o ocpe:1Ahll<; i51lAc.i>ve:l OTI, acpou £xe:1 M(3Er yv<i.>oll 6Awv Twv napaaraTIKc.i>v e:yypacpwv, nou acpopouv TllV napanavw au1J(3aOI'), AnoaEXETAI KOI ANAfNQPIZEI nA~pwc; KOI ave:nrcpuAaKTa TO napanavw noa6. 2 H pOn~a OnOOExETOI OiTiliJO TOU oq>EIAETI ) VO TpononOII')9Ei 11 napanavw OPXIK~ OUIJ(3aOil KQI 0 OQ>EIAETil<; va E~O<PMOEI TI JV nrc navw ocpe:rM TOU IJE TOU<; nrc KOTW opou<; KOI OUIJQ>WViE<;. 3 ITOV OQ>EIAETI J napEXETOI ne:piooo<; XOPITO<; 12 IJI JVWV KOI nOpOTOOil TI J<; i5IOPKEIO<; anonAilPWIJ~<; Tau ocpe:IAOIJEvou unoAoinou KaTe 3 ETil ano TllV apxrK~ I')IJEPDIJilVia M~ll<; Tou. 4 ··~· ... \ ... ......... ::--
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x